نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ فلسفه غرب ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۱۶ - ، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۷)
۱- عقاید چه کسی با بیداری احساسات ملی گرایی همراه و منجر به شکل گیری فرقه پروتستان به صورت کلیساهای محلی و ملی شد؟
۱. لوتر ۲. برونو ۳. ماکیاولی ۴. هابز
۲- هابز از چه نوع حکومتی جانبداری می کند؟ ۱. پادشاهی ۲. مردم سالاری ۳. نخبگان ۴. نظامی ۳- جدول های حضور، غیاب و درجات که توسط بیکن ارائه شده به چه منظور است؟ ۱. رفع عیوب صوری قیاسی ۲. جلوگیری از خطای حواسی ۳. طرد روابط اتفاقی ۴. ارائه فرضیه های علمی
۴- به اعتقاد دکارت برای رسیدن به وحدت علوم باید از چه چیزی استفاده کرد؟
۱. فرضیات مناسب ۲. روش درست ۰۳ قیاس ارسطوئی ۴- روش استقرائی ۵- به اعتقاد دکارت خدا علت ............ همه حرکت ها است. ۱. فاعلی ۲. بی واسطه ۳. غائی ۴. صوری
۶- کدام فیلسوف معتقد است شناخت ما نسبت به امر محسوسی با رویت در خدا حاصل می گردد؟
۱. دکارت ۲. اسپینوزا ۳. مالبرانش ۴ - لایاب نیتس
۷- دو ایرادی که به فلسفه اسپینوزا وارد شده کدامند؟
۱. همه خدا انگاری - جبرگرایی ۲. اختیار گرایی - همه خدا انگاری ۳. اختیارگرایی افراطی - موجبیت ۴. اصالت معنی - جبرگرایی
۸- به اعتقاد جان لاک الگوهای رفتاری هر جامعه محصولی .............. است. ١. اصول فطری ٠٢ امر الهی ۳. منافع و مضار شخصی ۴. قرارداد اجتماعی
۹- لاک برای اثبات وجود خدا از چه برهانی استفاده می کند؟
۱ . وجود شناختی ۰۲ جهان شناختی ۳. اخلاقی ۴. عرفانی ۱۰- بار کلی در بحث کلیات معتقد به نوعی .............. است. ۱. اصالت نام ۲. نظریه اتمیسم ۳. نظریه طفره ۴. اختیار گرائی
صفحه ۱ از ۴
%い・い・ハ・Y・Y・Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه غرب ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۱۶ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۷
۱۱- کدام جنبه از فلسفه هیوم بنیاد علوم تجربی را نشانه رفت؟ ۱. نفی علیت و انکار اعتبار استقرا ۰۲ نفی علیت و جبر گرائی
۳. جبر گرائی و اصالت منطق ۴. نفی ماده و ایدئالیسم
۱۲- دو وظیفه اصلی کانت در فلسفه نقادی خود اثبات چه اموری است؟ ۱. ناممکن بودن مابعدالطبیعه - اختیار ۲. اثبات تجرد خدا - نفی معاد جسمانی
۰۳ اعتبار شناخت علمی - جبرگرائی آ، اعتبار شناخت علمی - ناممکن بودن مابعدالطبیعه ۱۳- به نظر کانت در چه علمی، باید از زمان به عنوان صورت شهود استفاده کنیم؟
۱. مابعدالطبیعه ۲. هندسه ۳. جبر ۴. حساب ۱۴- کانت مقولات کدام وجهه نظر را دینامیکی می نامد؟
۱. کمیت و کیفیت ۲. کمیت و نسبت ۰۳ جهت و نسبت ۴. کیفیت و جهت ۱۵- کانت در کدام بخشی از کتاب نقد عقل محاضی به بررسی پاسخ سوال از امکان ما بعد الطبیعه می پردازد؟
۱. تحلیل استعلائی ۲. حسیات استعلائی ۳. منطق استعلائی ۴. جدلی استعلائی ۱۶- از دیدگاه کانت مبنای تصورات مربوط به جهان چه نوع قیاسی است؟
۱. شرطی ۲. اقترانی ۳. انفصالی ۴. حملی ۱۷- کانت برای تحلیل معنای اراده نیک، آن را به کدام مفهوم پیوند می زند؟
۱. خدا ۲. تکلیف ۳. سعادت ۴. لذت ۱۸- کدام گزینه از ویژگی های دوره ایدئالیسم آلمانی است؟
۱. توجه به اصالت علم ۲. اعتقاد به حاکمیت کلیسا
۳. تأکید بر آزادی ۴. تأکید بر معرفت شهودی ۱۹- اولین سه پایه دیالکتیک هگل کدام است؟
۱. هستی - نیستی - حرکت آن هستی - چیستی - حرکت
۰۳ وجود - ماهیت - زمان ۰۴زمان - مکان - حرکت
%い・い・ハ・Y・Y・Y صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۱۶ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۷
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ فلسفه غرب ۲
۱. نیچه ٠٢ شوپنهاور ۳. هگلی ۴. فیخته ۲۱- به اعتقاد مارکس آخرین دوره زندگی بشر کدام است؟
۱. سرمایه داری ٢ ، کمونیسم ۳. فئودالیسم ۴. کاپیتالیسم ۲۲- پیرس با چه دیدگاهی مخالف است؟
۱. پراگماتیسم ۲. اصلی خطا پذیری شناخت
۳. جزم اندیشی ۴. حقیقت جویی ۲۳- اعضای گروه حلقه وین، در ابتدا چه نامیده می شدند؟
۱. پوزیتیویسم منطقی ۰۲ اتمیسم منطقی ۳. پراگماتیسم آ، اگزیستانسیالیسم ۲۴- کدام جمله ابطال پذیر است؟
۱. حسن حسن است. ۲. فردا باران می آید یا نمی آید.
۳. آیا دانشگاه فردا تعطیل است؟ ۴. آب در صد درجه به جوش می آید. ۲۵- کدام جمله اتمی است؟
۱. حسن ایستاده است. ۲. اگر بیایی می آیم.
۳. افلاطون و سقراط فیلسوفند. ۰۲ پیشخدمت یا دربان قاتل است. ۲۶- کدام گزینه درباره عقیده ویتگنشتاین متأخر درست است؟
۱. نظریه تصویری زبان ۲. وظیفه فلسفه روشن کردن گزاره ها است
۳. گزاره های فلسفی نه تحلیلی است و نه ترکیبی ۰۴زبان نوعی بازی است ۲۷- هوسرل ایدئالیسم مورد نظر خود را چه می نامد؟
١. استعلائی ۲. تجربی ۳. روان شناختی ۲. عینی -- ----------------- ۲۸- سر سلسله اگزیستانسیالیسم دینی و الحادی به ترتیب عبارتند از
۱. سارتر و هایدگر ۰۲ کی یرکگور و هایدگر ". کی یرکگور و نیچه ۴. هایدگر و نیچه %い・い・ハ・Y・Y・Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
۲۰- کدام فیلسوف به دلیل بدبینی فلسفی خود، نوعی زندگی پرهیزکارانه را توصیه می کند؟


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه غرب ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۱۶ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۷
۲۹- یاسپرسی معتقد است که چهار عالم وجود دارد آن ها کدامند؟
۱. ماده - حیات - مجرد - خدا ۲. ماده - حیات - روان - روح
۳. ماده - ذهن - روح - روان ۴. حیات - ذهن - روح - روان ۳۰- از دیدگاه سارتر وجود .............. اختیار است.
۱. لنفسه ャ。 بنفسه .Y . فی نفسه .Y . لغيره
い・い・ハ・Y・Y・Y%
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :