نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
رشته تحصیلی/کد ** : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۰۲
- کدامیک، از مکثرین صحابه می باشد؟
۱. ابوذر ۲. سلمان فارسی " : عبدالله بن عباس ۴. نابغه جعدی " منظور از سلف چیست؟
۱. صحابه ۲. تابعین ۳. صحابه و تابعین ۴. تابعین و اتباع " صحابه اکابر چه کسانی هستند ؟
۱. صحابه ای که بعد از رحلت پیامبر عمر طولانی داشتند
۲. کسانی که از طبقه ی نخست صحابه ی پیامبر (ص) بودند.
۳. کسانی که از طبقه ی دوم صحابه ی پیامبر (ص) بودند.
t
صحابه ای قبل از پیامبر به خاطر کهولت سن از بین رفتند
در روایات پیامبر اکرم(ص):«لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القر آن فلیمحه و حدثواعنی و لا حرج» منظور از عبارت زیر
خط دار چیست ؟ ۱. دستور کتابت قرآن از سوی پیامبر(ص) ۲. منع کتابت از سوی صحابه
۲. دستور پیامبر(ص) بر کتابت حدیث ۰۲ دستور نقل شفاهی احادیث از سوی پیامبر(ص)
* جمع آوری حدیث رسماً از چه قرنی شروع شد؟
۱. چهارم هجری ۲. سوم هجری ۳. دوم هجری ۴. اول هجری " کسانی که تابعین را درک کرده باشند، چه نامیده می شوند؟ ۱. صحابه ۲. تابعین ۳. اتباع ۴. تابع اتباع
.. *, * . . - a - Y نشر حدیث در چه زمانی شروع شد؟
۱. زمان صحابه ۰۲زمان انقراض بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس
۳. زمان عمر و عثمان ٠٢ در اوايل حکومت بنی اميه " نکته ضعف صحیفه همام چیست؟
۱. راوی آن معلوم نیست ۲. مشتمل بر اسرائیلیات است
۳. نویسنده آن کذاب است ۰۲ به ترتیب بلاد مرتب شده است
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
- SS S SSAAASAAAS
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نصرت الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی۱۲۲۰۱۰۲
" کتابهای حدیثی که به ترتیب کتب فقهی مرتب گردیده و شامل احادیث و اقوال صحابه است چه نامیده می شود؟
۱. معاجم ۲. مسند ۳. مصنفات ۴. اصلی
مزیت مسانید بر معاجم و سنن چیست؟ ۱. برای مدارک یابی منابع احکام فقهی مناسب است ۲. به ترتیب ابواب فقهی تنظیم شده است ۳. به ترتیب بلاد تنظیم شده است ۰۲ آگاهی بر مجموعه احادیث وارده از یک صحابی تعریف زیر مربوط به کدام یک از گزینه هاست؟ «کتاب حدیثی است که احادیت احکام را به ترتیب ابواب فقهی مرتب کرده باشند» ) ... معاجم ۲. مسانید .Y . سنن ". مصنفات " - کدام یک، از صحاح سته اهل سنت می باشد؟ ۱. سنن نسائی ۲. مسند احمد حنبلی ۳. مسند خوارزمی " - کدام گزینه به ویژگی های صحیح بخاری اشاره دارد؟ ۱. در ابتدای هر باب، آیات متناسب با عنوان هر باب را آورده است ۲. تکرار حدیث در آن کمتر اتفاق افتاده است ۰۳ ذکر حدیث در موضع مناسب خود بوده ۴. باب های آن فاقد عنوان است " " با توجه به اینکه علاوه بر شروط مشترک بین بخاری و مسلم، یکی از شروط صحیح بخاری این بوده که راوی مروی عنه را ببیند نتیجه می گیریم که:
۱. دقت و صحت مسلم بیشتر بوده است ۲. دقت و صحت بخاری بیشتر بوده است ۰۳ دقت و صحت هر دو مساوی است
۴. شروط ذکر شده هیچ ربطی به دقت و صحت بخاری و مسلم ندارد
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
SS S SSAAASAAAS
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نوان تا تاریخ حدیث
نصرت الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی۱۲۲۰۱۰۲
* جامع المسانید اثر کیست و موضوع آن چیست؟ ۱. عماد الدین ابن کثیر- کتب دهگانه (صحاح سته و مسانید اربعه) را گرد آورده است. ۲. شیخ منصور علی ناصف- سه کتاب از صحاح سته را آورده است. ۳. ابن کثیر- پنج کتاب از صحاح سته را آورده است.
۴۔ شیخ منصور علی ناصف - کتب دهگانه (صحاح سته و مسانید اربعه) را گرد آورده است.
" - کدام گزینه به ویژگی های مسند احمد بن حنبل اشاره دارد؟ ۱. احادیث و فضایل اهل بیت (ع) در آن دیده نمی شود ۲. قبل از صحاح سته تدوین شده است " قائل به حدوث قرآن بود ۴. در نقل روایت از امام باقر و صادق(ع) تعصب داشته است
үү " کتاب های «تاریخ کبیر» و «تاریخ وسیط» و «تاریخ صغیر» از کدام عالم و در چه زمینه ای است؟
۱. ابو حاتم رازی - علم جرح و تعدیل رجالی ۲. بخاری - علم معرفهٔ الرجالی ۳. یاقوت حموی - تاریخ مکه و مدینه ۴. محمد بن حیان - تاریخ صدر اسلام
" کدام یک از کتاب های زیر در علم رجال تالیف شده و نویسنده آن کیست؟
ا. معالم العلماء – ابن شهر آشوب ۲. کافی - کلینی ۳. تهذیب الاحکام - شیخ طوسی ۲. من لا یحضره الفقیه - شیخ صدوق
" مناوله چیست ؟ ۱. شیخ وصیت کند فلان شخصی کتابی را که نام می برد از او روایت کند ャ طالب حدیث، کتاب یا حدیثی را به خط یا به تصحیح استاد بیابد و یقین کند که کتاب از اوست و از او نقل کند ۳. کتابی را از شیخ گرفتن و از آن کتاب نقل کردن که معمولاً با اجازه استاد توام است
۴. شیخ بدون اجازه به شخصی اعلام کند فلان حدیث یا مجموعه احادیث فلان کتاب، روایت و سماع من از فلانی است
" " " از انحاء تحمل حدیث «وجاده» است به این معنی که: ۱. طالب حدیث، کتاب یا حدیثی را به خطر یا به تصحیح استادش بیابد و یقین کند که کتاب از اوست و از او نقل کند. ۲. تلامیذ نزد شیخ قرائت کند و شیخ سماع کند. ۲. راوی حدیث کتابی را بیابد و آن را نزد شیخ خود ببرد و سپس از شیخ خود نقل کند.
۴. راوی حدیث به دستور شیخ روایتی را نقل کند.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
- SS S SSAAASAAAS
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نصرت الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی۱۲۲۰۱۰۲
نخستین کسی که در علم مصطلح الحدیث کتاب نوشت، چه کسی بود؟
۱. محقق کرکی ۲. محمد بن زهره حلبی ۳. قاضی ابو محمد رامهرمزی ۴. محی الدین نووی " " اصول اربعمائه بیشتر توسط شاگردان کدام امام معصوم(ع) نوشته شده است؟ ۱. حضرت امام رضا(ع) ۲. حضرت امام صادق (ع) ۳ - حضرت امام باقر(ع) ۴ - حضرت امام سجاد(ع)
" مراد از اصل در اصطلاح محدثین شیعه چیست؟ ۱. روایات گرفته شده از کتب دیگر ۲. روایات نبوی (ص) ۳. روایات اهل بیت (ع) از پیامبر اکرم(ص) که به صورت مرسل نقل شده
۴. کتاب حدیثی که مسموعات مولف، از امام(ع) باشد " کدام یک از مشایخ حدیث شیعه از اهل سنت می باشد؟
۱. نوح بن دراج ۲. محمد بن ابی عمیر
f . Y.
يونس بن عبد الرحمن زرارهٔ بن اعین
" " اصحاب اجماع به چه کسانی اطلاق می شود؟ ۱. اصحاب پیامبر(ص) که اجماعی از آنان نقل شده است. ۲. یاران ائمه(ع) که اجماعی از صحابه ائمه قبل از خود نقل کند. ۳. بزرگان اصحاب ائمه(ع) که بر حجیت روایات منقوله آنان ادعای اجماع شده است. f اصحاب ائمه(ع) که درباره هر حدیثی ادعای اجماع می نمودند.
" منظور شیخ کلینی از «عدهٔ من اصحابنا» چه کسانی است؟ ۱. تعدادی از صحابه ائمه(ع) ۲. تعدادی از صحابه و دوستان خود شیخ کلینی ۳. جماعتی از مشایخ شیخ کلینی که از آنان روایت نقل می کند
آن جماعتی از مشایخ شیخ کلینی که موثق و غیر امامی اند
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
SS S SSAAASAAAS
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :