نمونه سوال درس تاریخ قران 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ قران 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
عبارت «طرق و روایات قرآنی که با اسناد به ثبوت رسیده تا عمل به آن لازم الاتباع باشد.» تعریف کدام گزینه است؟ ۱. تلاوت قرآن ۲. قرائت قرآن ۳. اسناد قرآن ۴. رسم الخط قرآن
«گلدزیهر » اختلاف قرائات را ناشی از چه موضوعی می دانست؟
۱. اختلاف رسم الخط و کتابت ۲. اختلاف تلاوت خواندن
۳. تحریف مصاحف ۴. توحید مصاحف عثمانی
" - بهترین تفسیر از «سبعه احرف » که اکثر علمای اهل سنت پذیرفته اند کدام است؟
۱. هفت، نشان کثرت است و منظور تلاوت های رایج در قرآن بوده است. ۲. هفت وجه از وجوه لغات و لهجه های عربی ۰۳ هفت نمونه کتابت و رسم الخط قرآن مراد است. آ، هفت روایت معتبر در زمان رسول اکرم (ص) می باشد.
Y - طبق اعتقاد ابن جزری اگر «مالک » به صورت ملک خوانده شود اختلاف در این دو واژه به فرضی صحت به کدام نوع اختلاف
بر میگردد؟ ۱. اختلاف در لفظ ۲. اختلاف در قرائت ۰۳ اختلاف در لفظ و معنی ۴. اختلاف در رسم الخط
* - کدام گزینه از ادله نزول قرآن به لهجه قریش نمی باشد؟
۱. روایات ۰۲قریشی بودن پیامبر (ص)
۳. قرآن به صراحت این موضوع را تائید می کند. " . فصاحت لهجه قريش ? – تنها نقصی که در «قرائت مشهور » وجود دارد، چیست؟
۱. سند آن صحیح نیست. ۲. مخالفت با رسم الخط مصاحف عثمانی
۳. نا هماهنگی با قواعد و دستور زبان عربی ۴. عدم تواتر آن
" پس از دوره صحابه و تابعین اولین کسی که درباره قرائت به تالیف کتاب دست زد چه کسی بود؟
۱. ابوعبیدهٔ قاسم بن سلام ۲. مغیرهٔ بن شهاب
۳. امام زین العابدین (ع) ۴. ابان بن تغلب
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴ =
- SS S SSAAASAAA S
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
عبارت «طرق و روایات قرآنی که با اسناد به ثبوت رسیده تا عمل به آن لازم الاتباع باشد.» تعریف کدام گزینه است؟ ۱. تلاوت قرآن ۲. قرائت قرآن ۳. اسناد قرآن ۴. رسم الخط قرآن
«گلدزیهر » اختلاف قرائات را ناشی از چه موضوعی می دانست؟
۱. اختلاف رسم الخط و کتابت ۲. اختلاف تلاوت خواندن
۳. تحریف مصاحف ۴. توحید مصاحف عثمانی
" - بهترین تفسیر از «سبعه احرف » که اکثر علمای اهل سنت پذیرفته اند کدام است؟
۱. هفت، نشان کثرت است و منظور تلاوت های رایج در قرآن بوده است. ۲. هفت وجه از وجوه لغات و لهجه های عربی ۰۳ هفت نمونه کتابت و رسم الخط قرآن مراد است. آ، هفت روایت معتبر در زمان رسول اکرم (ص) می باشد.
Y - طبق اعتقاد ابن جزری اگر «مالک » به صورت ملک خوانده شود اختلاف در این دو واژه به فرضی صحت به کدام نوع اختلاف
بر میگردد؟ ۱. اختلاف در لفظ ۲. اختلاف در قرائت ۰۳ اختلاف در لفظ و معنی ۴. اختلاف در رسم الخط
* - کدام گزینه از ادله نزول قرآن به لهجه قریش نمی باشد؟
۱. روایات ۰۲قریشی بودن پیامبر (ص)
۳. قرآن به صراحت این موضوع را تائید می کند. " . فصاحت لهجه قريش ? – تنها نقصی که در «قرائت مشهور » وجود دارد، چیست؟
۱. سند آن صحیح نیست. ۲. مخالفت با رسم الخط مصاحف عثمانی
۳. نا هماهنگی با قواعد و دستور زبان عربی ۴. عدم تواتر آن
" پس از دوره صحابه و تابعین اولین کسی که درباره قرائت به تالیف کتاب دست زد چه کسی بود؟
۱. ابوعبیدهٔ قاسم بن سلام ۲. مغیرهٔ بن شهاب
۳. امام زین العابدین (ع) ۴. ابان بن تغلب
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴ =
- SS S SSAAASAAA S
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
" کدام یک از گزینه های زیر از قاریان مشهور مکه به شمار می رود؟ ۱. نافع بن ابی نعیم ۲. عبد الله بن کثیر " : عبد الله بن عامر ۴. ابو بکر عاصم بن ابی النجود " - کدام یک از قاریان، قرآن را بر ابی عبدالرحمان عبدالله بن حبیب سلمی شیعی و بر زر بن حبیش و ابی عمرو شیبانی قرائت کرد؟ ۱. عاصم بن ابی النجود ۲. حمزه بن حبیب زیات ۳ - حفص دوری آ، ابوبکر بن عیاش
نخستین کسی که قرائات قراء سبعه را برای اولین بار جمع و تدوین کرد چه کسی بود؟
۱. قاسم بن سلام آ - ابن النديم ۲۔ احمد بن جبیر کوفی ۴. ابن مجاهد هشام و ابن ذکوان راویان قرائت کدام قاری به شمار می روند؟
۱. ابن عامر دمشقی ۲ - ابو الحسن کسائی
۳ - ابوعمرو بن علا بصری ۴ - حمزۂ بن حبیب کوفی " - کدام گزینه علل عدم تواتر قراء سبعه را بیان می کند؟
۱. اهتمام صحابه و تابعین به قرآن ۲. عدم ملازمه میان تواتر قرآن و قرائات
t
۳. استدلال هر قاری بر صحت قرائت خود عدم تواتر قرائات سبع مستلزم عدم تواتر قرآن
" " کدام افراد زیر به ترتیب معتقد به توقیفی و اجتهادی بودن قرائات سبع هستند؟ ۱. قاضی بلقینی - زرکشی ۲. شیخ محمد عریان - قاضی بلقینی ۳. ابن جزری - ابوسعید فرج بن لب ۴. زرکشی - زمخشری
" قرائت قرآن بر طبق کدام قرائت روا و جایز می باشد؟
۱. قرائت متعارف زمان صحابه و تابعان
آن قرائت معمول زمان اهل بیت پیامبر (ص)
" . قرائت قراء سبعه و عشره
۴. قرائتی که تنها سند آن صحیح باشد، قرائت سبعه و غیر آن * - کدام گزینه در مورد قرائت از نظر اهل سنت معتبر نیست؟
۱. موافقت با قواعد و دستور زبان عربی ۲. موافقت با رسم الخط یکی از مصاحف عثمانی
۳. صحت اسناد قرائات به قراء ۴. تطبیق با یکی از قرائات قراء سبعه = صفحه ۲ از ۴
VA"ץץ. ו. \ | \ . \ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
" کدام یک از گزینه های زیر از قاریان مشهور مکه به شمار می رود؟ ۱. نافع بن ابی نعیم ۲. عبد الله بن کثیر " : عبد الله بن عامر ۴. ابو بکر عاصم بن ابی النجود " - کدام یک از قاریان، قرآن را بر ابی عبدالرحمان عبدالله بن حبیب سلمی شیعی و بر زر بن حبیش و ابی عمرو شیبانی قرائت کرد؟ ۱. عاصم بن ابی النجود ۲. حمزه بن حبیب زیات ۳ - حفص دوری آ، ابوبکر بن عیاش
نخستین کسی که قرائات قراء سبعه را برای اولین بار جمع و تدوین کرد چه کسی بود؟
۱. قاسم بن سلام آ - ابن النديم ۲۔ احمد بن جبیر کوفی ۴. ابن مجاهد هشام و ابن ذکوان راویان قرائت کدام قاری به شمار می روند؟
۱. ابن عامر دمشقی ۲ - ابو الحسن کسائی
۳ - ابوعمرو بن علا بصری ۴ - حمزۂ بن حبیب کوفی " - کدام گزینه علل عدم تواتر قراء سبعه را بیان می کند؟
۱. اهتمام صحابه و تابعین به قرآن ۲. عدم ملازمه میان تواتر قرآن و قرائات
t
۳. استدلال هر قاری بر صحت قرائت خود عدم تواتر قرائات سبع مستلزم عدم تواتر قرآن
" " کدام افراد زیر به ترتیب معتقد به توقیفی و اجتهادی بودن قرائات سبع هستند؟ ۱. قاضی بلقینی - زرکشی ۲. شیخ محمد عریان - قاضی بلقینی ۳. ابن جزری - ابوسعید فرج بن لب ۴. زرکشی - زمخشری
" قرائت قرآن بر طبق کدام قرائت روا و جایز می باشد؟
۱. قرائت متعارف زمان صحابه و تابعان
آن قرائت معمول زمان اهل بیت پیامبر (ص)
" . قرائت قراء سبعه و عشره
۴. قرائتی که تنها سند آن صحیح باشد، قرائت سبعه و غیر آن * - کدام گزینه در مورد قرائت از نظر اهل سنت معتبر نیست؟
۱. موافقت با قواعد و دستور زبان عربی ۲. موافقت با رسم الخط یکی از مصاحف عثمانی
۳. صحت اسناد قرائات به قراء ۴. تطبیق با یکی از قرائات قراء سبعه = صفحه ۲ از ۴
VA"ץץ. ו. \ | \ . \ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
" کدام گزینه از ویژگی های قرائت شاذ می باشد؟ ۱. قرائتی که مخالف قواعد و دستور زبان عربی است. ۲. قرائتی که از لحاظ سند و متن دچار اشکال است. ۳. قرائتی که سند آن صحیح نباشد. ۰۲قرائتی که مخالفت رسم الخط مصاحف عثمانی است.
" محدث نوری نخستین جامع قرآن را پس از رسول اکرم (ص) چه کسی می داند؟
۱. علی بن ابیطالب (ع) ۲. ابوبکر ۳. عمر ۴. زید بن ثابت
— Мл
مصحف حضرت علی (ع) چه اختلافی با مصاحف معمول زمان پیامبر (ص) و دیگر صحابه داشت؟ ۱. از لحاظ قرائت با قرائت مشهور مخالف بود. ۲. مخالف ترتیب سور مصاحف دیگر بود.
۳. مشتمل بر تفسیر و تأویل آیات و سور بود. ۲. به بیان مصادیق آیات و سور پرداخته بود.
پیامبر (ص) چه کسی را ملقب به «ذو الشهادتین» کرد؟ ۱. ابو بکر بن مجاهد ۲. خزیمهٔ بن ثابت انصاری
۲. زید بن ثابت ، ابو ایوب انصاری
" کدام گزینه نظر حارث محاسبی را در رابطه با جمع آوری و تدوین قرآن بیان می کند؟ ۱. جمع آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) صورت گرفت. ۲. جمع آوری و تدوین قرآن در زمان پیامبر (ص) صورت گرفت. ۳. تنها نگارش و جمع آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) صورت گرفت. ۴. کتابت قرآن در زمان پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) به جمع آوری آن پرداخت. " تفاوت کیفیت جمع قرآن در زمان ابوبکر و عثمان در چه موضوعی بود؟ ۱. قرآن در زمان ابوبکر بازنویسی شد و عثمان آن را مدون ساخت. ۲. ابوبکر به علت اضطراب در قرائت قرآن به جمع آن پرداخت و عثمان به علت توحید مصاحف قرآن را جمع کرد. ۳. ابوبکر به علت اختلاف قرائت مردم و عثمان به علت اصلاح رسم الخط قرآن بود.
۲. جمع قرآن در زمان ابوبکر به علت شهادت قاریان بود و در زمان عثمان به علت اختلاف قاریان بود.
- - - & . . . 1 : 1 ... .s* - - - - - – ץץ کدام از منابع زید بن ثابت در جمع اوری قران در زمان عثمان به شمار نمی رود؟ ۱. نظارت علی بن ابیطالب (ع) ۲. صحیفه پیامبر (ص)
۳. صحیفه ابی بن کعب ۴. محفوظات و مکتوبات قرآنی
Va"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ قرآن ۲
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث)۱۲۲۰.۹۸
" - کدام یک از اصحاب پیامبر (ص) با جمع قرآن توسط عثمان مخالفت کرد؟
۱. ابی بن کعب ۲ - علی بن ابیطالب (ع) " : عبد الله بن مسعود آ. عبد الله بن عامر " - کدام از مصاحف زیر به مصحف «امام » مشهور گردید؟
۱. مصحف مکه ۲. مصحف اهلی حرمین ۳. مصحف عثمان ۲. مصحف اهل مدینه * - کدام یک از گزینه های زیر در مورد مصاحفی که عثمان پدید آورد نادرست است؟
۱. مصاحف عثمانی همگی خالی از نقطه بود.
۲. مصاحف عثمان همگی طبق قرائت زمان پیامبر (ص) بود.
*. تمامی مصاحف دربرگیرنده تمام محتوای قرآن بود.
۴. عاری از هر نوع تفسیر و توضیح بود. " نخستین کسی که برای اولین بار دست اندرکار اعراب گذاری خط قرآن شد کیست؟
۱. ابو عمرو عثمان بن سعید دانی ۲. خلیل بن احمد
۳. یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم ۴ - ابو الاسود دوئلی Үү
نخستین کسی که به نقطه گذاری حروف متشابه قرآن پیشقدم بود کیست؟ ۱. خلیل بن احمد آ ، ابو حاتم سجستانی ۳. یحیی بن یعمر ۰۴زیاد بن سمیه " - کدام گزینه در مورد اعجام قرآن صحیح تر است؟ ۱. حرکت گذاری حروف و کلمات قرآن ۲. نقطه گذاری حروف متشابه قرآن ۰۳ وضع همزه و تشدید حروف و کلمات قرآن ۴. تعیین نقطه اعراب و حرکات و کلمات قرآن " طبق مدارک اهل سنت نخستین جامع قرآن چه کسی است؟ ۱. ابوبکر ۲. عمر ۳۔ علی بن ابیطالب (ع) ۴. پیامبر (ص) " در کدام از مصاحف صحابه دو سوره معوذتین و حمد نگارش نشده بود و علت حذف آن چه بود؟ ۱. عبد الله بن مسعود - در حافظه داشتن مردم ۲. عبدالله بن مکتوم - عدم نسیان آن
۳. ابی بن کعب - مصونیت قرآن از تحریف ۴. عبدالله بن ابی سرح - تحریف قرآن
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
- SS S SSAAASAAA S
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :