نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۵
-------- رابطه حقیقت و واقعیت عموم و خصوصی من وجه است چون —W ۱. بسیاري از امور حق هستند و واقعیت دارند ۲. بسیاري از امور هم حقند و هم واقع شدهاند
۳. برخي از امور واقعیت دارند ولي مطابق حقیقت نیستند ۲. برخي از امور واقعیت دارند و مطابق حقیقت هستند
۲- کدام گزینه بین معاني متعدد حق، مشترلث است؟
۱. حقیقت ۲. واقعیت " . ثبوت ۴۔ وجوب
۳- بررسي قواعد و مقررات عام کیفری، مجازات، علل سقوط مجازات و تعلیق در کدام مورد بررسي مي شود؟
۱. قانون آئین دادرسي کیفري " : حقوق جزاي عمومي اسلامي " : حقوق جزاي خصوصي اسلام " : حقوق اساسي ۴- کدام گزینه جزء موضوع حقوق جزاي عمومي اسلام مي باشد ؟
۱. عناصر جرم ۲. ارکان جرم ۳. انواع مجازات جرم ۴۔ قواعد عام جرم ۵- منابع حقوق جزاي عمومي اسلام از دیدگاه امامیه به ترتیب کدام است؟
ا. قرآن – عقل – سنت - اجماع " . قرآن – سنت - اجماع – عقل
" قرآن – سنت – اجماع " . قرآن – اجماع – سنت – عقل
۶- کتاب (فواید المدانیه ) از کیست؟
ا. حضرت علي (ع) ۲. شیخ طوسي ۲. امین استرآبادي ". صاحب جواهر ۷- از نظر علمای شیعه کدام یک از احادیث مورد اعتماد مي باشند؟
۱. حدیث منقول آن حدیث صحیح ۳۔ حدیث موثق ۴۔ صحیح و موثق ۸- از نظر امامیه دلیل عدم پذیرش قیاس کدام گزینه است؟
اء قياس اصولاً يك دليل ظني است. آن قیاس یالث دلیل مفید علم و قطع است.
۳. قیاسی به عنوان یک دلیل عقلي داراي حجیت است. ۰۲قیاسی مبتني بر استنباط علت و مناط حکم است.
- مفهوم آیه شریفه «او ان جائکم فاسق نباً فتبینوا» دلالت بر حجیت کدام منبع مي کند؟
۱. قرآن " سنت ٠٢ خبر متواتر • خبر واحد
\•\•|\•\•Wጳጳ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۵ ۱۰- در شریعت امامیه منظور از قیاسی ممنوع کدام است ؟ ۱. قیاسی ۲. قیاس مستنباط العله ۰۳ قیاس اولویت " قياس منصوص العله
\\— تقسیم بندی جرایم به مقید یا مطلق، مشهود یا غیر مشهود، اني یا مستمر به لحاظ کدام عنصر مي باشد ؟ ) ... رواني Y مادي .Y . قانوني .Y . رواني و مادي ۱۲- کدام یک از موارد زیر از جرائم مستوجب حد نمي باشد؟
۱. خیانت در امانت " : بغي ۳. ارتداد " شرب خمر
۱۳- هرگاه شخصی قصد وقوع فعل نسبت به زیان دیده را نداشته و خواستار نتیجه حاصله نباشد اما فعل او موجب قتل، نقص عضو و یا جرح گردد عملش ...... است .
۱. قتل عمد ャ。 شبه عمل
.Y . خطاي محض " . ملحق به خطاي محض
۱۴- هرگاه جانی، کودلک خود را به قصد تنبیه بزند ولی اتفاقاً منجر به قتل شود عملش چه نامیده میشود؟ و دیه آن بر عهده ی کیست؟
۱. قتل عمد - قاتل ۲. شبه عمد - قاتل ۳. خطاي محضی - عاقله ۲. شبه عمد - عاقله
WΔ- روایت « کل شیء مطلق حتي یرد فیه نهاي » بیان کننده کدام یک از عناصر جرم مي باشد؟
ا: عنصر رواني جرم " : عنصر مادي جرم
". عنصر قانوني جرم " : عنصر مادي و رواني جرم ۱۶- سید مرتضي و سید رضي در جایی که تکلیف شرعي بیان نشده قائل به .............. هستند.
۱. احتیاط ャ。 برائت .Y . تخيير ۴. اباحه
۱۷- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائي نتیجه قهري کدام یالث از عناصر جرم است؟ ۱. عنصر قانوني بودن جرم ". عنصر رواني جرم
" : عنصر مادي جرم " : عنصر رواني و قانوني جرم
\•\•|\•\•Wጳጳ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۵
WA— عبارت «هرگاه شخصي بیگانه در خارج از کشور اسلام مرتکب جرایم خاصي شود که منافع عالیه کشور را تهدید مي کند تمامي کشورها قانون خود را حاکم بر مسئله دانسته و صالح به رسیدگي و مجازات مجرم میدانند» بیان کننده کدام صلاحیت قلمرو ۱. اصل صلاحیت شخصي ۲. اصل صلاحیت سرزمیني *. اصلی صلاحیت جهاني f اصل صلاحیت واقعي ۱۹- دفاع در کدام مورد حق است؟ ) ... دفاع از ناموس Y. دفاع از مالی .Y . دفاع از دین f دفاع از کشور اسلامي
۲۰- اگر مدافع بداند در صورت دفاع کشته مي شود...
1. دفاع مطلقاً واجب است. ۲: دفاع براي او جایز است
" : حرمت دفاع محتمل است. ۴. تسلیم به هیچ وجهي جایز نیست. ۲۱- اجماع فقها در دفاع از ناموس دیگري چه حکمي دارد؟
۱. واجب ۲. جایز ۳. حرام ۴. مکروه
۲۲- هرگاه طبیبي گرچه حاذق و متخصص باشد با اذن مریضی یا ولي او باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالي شود... ۱. طبیب مجرم محسوب مي شود. ۲. ضامن خسارات نمي باشد. ۳. ضامن و مجرم است. ۲. صرفاً ضامن است و مجرم محسوب نمی شود. ۲۳- شخصي براي شکار به جنگلي که برای این کار اختصاص یافته میرود و با توجه به تمام ضوابط به شکار میپردازد و با این وصف تیر او به شخص دیگری میخورد و او را میکشد عمل چنین شخصي به علت فقدان کدام عنصر جرم نیست؟ ا. عنصر مادي جرم ". عنصر رواني جرم ". عنصر قانوني جرم " : عنصر رواني و مادي جرم ۲۴- چنانچه مرتکب در حال ارتکاب توجه به تقصیر خود نداشته باشد ملالث تعیین تقصیر چیست ؟ ۱. حالت و شرایط شخص مرتکب ۲. قانون
۳. عرف و عادت " : علم قاضي
Wጳጳ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۵
۲۵- هرگاه بر اثر بي احتیاطي یا عدم مهارت قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعایت مي شد حادثه اي
اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم .............. خواهد بود. ۱. عمل ۲. شبه عمد " : خطاي محض " ملحق به شبه عمد
የም– شایع ترین عنصر مادي جرم کدام است ؟ ۱. ترلث فعلی ۲. نیت .Y . فعل ۴. قصد
۲۷- عبارت ( موضوع جرم اصولا شأنیت و استعداد وقوع آن را دارد ولي به عللي از قبیل اشتباه مرتکب و جرم مورد نظر واقع نمي
شود )، تعریف کدام مورد است ؟
۱. جرم محال ۴: جرم عقیام ". تجري ۴. شروع به جرم ۲۸- هرگاه کسي در صدد قتل کسي برآید که مدتها قبلا مرده است چنین جرمي چه نام دارد؟ ) ... جرم عقیم Y. جرم محال .Y . تجري ۴. عقیم و محال
۲۹- اگر در قتل اکراه شونده طفل ممیز باشد ، کدام گزینه نادرست است؟ ۱. طفل ممیزنباید قصاص شود. ۰۲ اکراه کنند قصاص مي شود.
۰۲ اکراه کننده به حبس ابد محکوم است. ۴. عاقله باید دیه را بپردازد.
۳۰- کدام مورد از نظر تکوینی و فلسفی محال است؟ ۱. اقوي بودن مباشر از سبب . اقوي بودن سبب از مباشر.
" مساوي بودن سبب و مباشر اقوي بودن مباشر از جهتي و سبب از جهت دیگر،
Wጳጳ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :