نمونه سوال درس علوم بلاغت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم بلاغت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنـــــوان درس : علوم بلاغت، علوم بلاغی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف،(
اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۰ -، الهیات - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
- واژه " ظش کدام عیب از عیوب منافی فصاحت کلمه را داراست؟ ۱. غرابت در استعمال ۲. کراهت در سمع ۳. تنافر حروف ۲. خلاف قواعد صرفی
۲- در بیت و قبر حرب بمکان قفر
ولیس قرب قبر حرب قبر کدامیک از عیوب منافی فصاحت کلام دیده می شود؟
۱. تتابع اضافات ۲. تنافر کلمات ۳. تعقید لفظی ۴. ضعف تألیف ۳- هر گاه مخاطب متردد باشد کلام باید چگونه باشد؟
۱. با اندکی تأکید ۲. موجز ۳. بدون تأکید ۴. مملو از تأکید ۴- آیه شریفه ان الانسان لفی خسر با حال کدام دسته از مردم متناسب بوده و مسند الیه در آن کدام است؟
۱. متوسط الحالی - الانسان ۲. باهوش - خسر
۳. خالی الذهن - الانسان لفی خسر ۴. منکر - الانسان ۵- الفاظ به اعتبار ثانی موضوع کدام علم قرار می گیرند؟
۱. علم بیان ۲. علم معانی " . علم بديع ". علم صرف و نحو ۶- در عبارت ارآیت الله قادراً مسندالیه کدام است و چه نقشی دارد؟
۱. الله -مفعول اول رأیت ۲. تا در رایت فاعلی ۳. قادرآمفعول دوم رأیت ۴. الله قادرآمبتدا و خبر ۷- کدام گزینه از صورتهای گوناگون مسند نمی باشد؟
۱. خبر مبتدا - خبر نواسخ مبتدا و خبر أ : مفعول دوم افعال قلوب – مفعول سوم افعال قلوب
۳. اسماء افعالی - افعالی تام ۴. فاعل اسمهای مشتق - نائب فاعلی ۸- حرف اقد هر گاه بر سر فعل مضارع در آید به چه معناست؟
۱. تقلیلی ۲. تاکید ۳. قصر ۴. تکثیر ۹- در آیه شریفه آتعبدون ما تنحتون " چه نوع انشائی به کار رفته است؟
۱. انشای طلبی از نوع استفهام حقیقی ۲. انشای طلبی از نوع استفهام غیر حقیقی
۳. انشای غیرطلبی از نوع استفهام انکاری ۲. انشای غیرطلبی از نوع تعجب
)•)•/)•)•\'ि१
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : علوم بلاغت، علوم بلاغی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۰ -، الهیات - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۱۰- در آیه شریفه اولنک علی هدی من رنهم و اولنک هم المفلحون " چرا مسند الیه (اولئک دوم) حذف نشده است؟ ۱. شرایط حذف مسند الیه را دارا نیست. ۲. بخاطر اهمیت داشتن ذکر مسند الیه. ۰۳قرینه ای بر حذف مسند الیه موجود نیست. ۴. شنیدن مسند الیه برای متکلم و مخاطب لذت بخش است.
۱۱- کدام گزینه در باب شعر ذیل صحیح است: * قال لی کیف انت قلت علیل سهر دائم حزن طویل » ۱. مسند الیه حذف نشده است چون متکلم قصد تحقیر مخاطب را داشته. ۲. مسند الیه به دلیل مشهور بودن حذف شده است. ۳. مسند الیه به این دلیل که قرینه ای روشن و قوی بر آن دلالت می کرده حذف شده است.
۴. متکلم مسند الیه را حذف کرده تا تیزهوشی مخاطب را بیازماید.
۱۲- هر گاه خود متکلم مسند الیه پیام باشد به چه صورت می آید؟
ャ • معرفه – اسم موصول معرفه - اسم اشاره ۳. معرفه - ضمیر ۴. نکره - معرفه به الی
۱۳- نکره آمدن مسند الیه (دواء ) در «لکل داء دواء » به چه جهت بوده است؟
۱. عدم شناخته شده بودن مسند الیه برای متکلم. ۲. زیرا به قصد تعلیل بوده.
۳. به خاطر پنهان ماندن مسند الیه بوده. ۰۴ به قصد افاده نوعیت بوده. ۱۴- در بیت «نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد اسکندری داند» چه نوع سلبی صورت گرفته
است؟
۱. عموم سلب آ ، نفی عموم ۰۳ سلب کلی آ سلب مقدم
۱۵- مسند در عبارت «الانسان ان شکر الله فی الفقرو القله فهو مومن حقاً» کدام است؟ ۱. الانسان ۲.فهو مومن حقاً ۳. شکر ۴. جمله شرطیه «ن شکر الله فی الفقرو القله فهو مومن حقاً»
१\•)•)/•)•) صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : علوم بلاغت، علوم بلاغی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف
اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۰ -، الهیات - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۱۶- در جمله «حبیبی قمری شمسی » چه نوع بدلی صورت گرفته است؟ ۱. بدل اشتمالی ۲. بدل بعضی از کل ۳. بدل بداء ۴. بدل کلی از کلی
۱۷- ظرف را در آیه شریفه «و ان کل لتا جمیع الدین محضرون» مشخص کنید؟
۱. کلی ۲. لاما ۳. جمیع ۴. لدینا
۱۸- کدام گزینه درباره قصر صحیح است؟ ۱. در قصر با بل مقصور بعد از بل و مقصورعلیه قبل از آن ذکر می شود. ۲. در قصر با بل مقصور قبل از بل و مقصور علیه بعد از آن ذکر می شود. ۳. بل علاوه بر قصر مفید معنی اضراب نیز هست. آن در قصر با نفی و استثناء، مقصورعلیه غالبا پس از ادات نفی قرار می گیرد. ۱۹- کدام گزینه از اقسام قصر اضافی نیست؟ ۱. قصر افراد ۲. قصر استدراک ۳. قصر قلب ۴. قصر تعیین ۲۰- در آیه شریفه «قالوالا توجل انا نبشرک بغلام علیم» کدام ویژگی باعث جواز فصل (حذف حرف عطف واو) شده است؟ ۱. میان دو جمله کمالی اتصال و یگانگی موجود است. ٠٢ جمله دوم بدل از جمله اول است. ۰۲ جمله دوم برطرف کننده ابهام جمله اول است. ۴. دو جمله، یکی در لفظ و معنی انشائی است و دیگری خبری، ۲۱- ارائه کلامی که الفاظش نسبت به محتوای آن کمتر باشد چه نام دارد؟ ۱. ایجاز ۲. اطناب ۳. مساوات ۴. ترادف ۲۲- در بیت زیر چه کلمه ای زائد است و چه نوع اطنابی صورت گرفته است؟ «و أعلم علم اليوم و الامس قبله و لکننی عن علم ما فی غدد عم»
1. علم – تطويل ۲. عم - ایغال ۳. قبله - حشو ۴. الامسی - ایضاح
)•)•/)•)•\'ि१
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : علوم بلاغت، علوم بلاغی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف
اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۸۰ -، الهیات - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۲۳- دلالت پرچم نصب شده بر سر در منزل بر برگزاری محفلی مذهبی در این مکان چه نوع دلالتی است؟ ۱. عقلی ۲. طبعی ۰۳ وضعی غیر لفظی ۴۔ وضعی لفظی ۲۴- موضوع علم بیان کدام است؟
۱. خصوصیات معنی لغوی لفظ ۲. دلالت لفظ بر عین معنی موضوع له ۳. خصوصیات مجازی وضع ۴. القای مفاهیم از طریق استعمال الفاظ در معانی مجازی ۲۵- در عبارت «ملات الشمس الغرفه» چه نوع علاقه ای وجود دارد؟
۱. علاقه مشابهت ۲. علاقه لازم و ملزوم ۳. علاقه جزء و کلی ۴. علاقه اشتقاق ۲۶- تشبیهی که مُشابه آن متعدد و مشبه به آن یکی است چه نام دارد؟
۱. تشبیه تسویه ۲. تشبیه جمع ۳. تشبیه مفروق ۴. تشبیه ملفوف
۲۷- در عبارت «کافر همه را به کیش خود پندارد» چه نوع استعاره ای به کار رفته است؟
۱. استعاره تصریحیه ۲. استعاره تخییلیه ۳. استعاره صارفه " . استعاره تمثيليه ۲۸- متداولترین اسناد فعل به فاعل مجازی (مجاز عقلی) در کدام گزینه آمده است؟
۱. اسناد فعل به قرینه آن ۲. اسناد فعلی به علاقه حالیه آن
۳. اسناد فعل به سبب آن ۴. اسناد فعلی به علاقه محلیه آن
۲۹- کدام مورد در باب تفاوت بین کنایه و استعاره صحیح نیست؟
۱. علاقه در استعاره، مشابهت است. ۲. علاقه در کنایه ، غیر مشابهت است.
۲. در استعاره هیچ قرینه ای موجود نیست. ۴. در استعاره قرینه صارفه وجود دارد.
۳۰- آیه شریفه «ویل لکل همزه لمزه» آراسته به کدام وجه از وجوه تحسین کلام می باشد؟
۱. جناسی Y. ترصيع .Y . توریه f طباق
)•)•/)•)•\'ि१
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :