نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۷۹
ا– معناى دقيق عبارت « القواعد الآليه التى يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الكليه الفرعيه الالهيه أوالوظيفه العمليه»
در کدام گزینه آمده است؟
۱. قواعد فقهی هستند که برای استنباط احکام شرعی یا وظیفه عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
آن قواعد وسیله ایست که می توانند به عنوان کبری برای استنباط احکام کلی فرعی شرعی یا احکامی که وظیفه عملی
هستند قرار گیرند. .Y . کبرای قضیه همیشه برای استنباط احکام شرعی و وظیفه عملی مورد استفاده قرار می گیرد. قواعدی است که موضوع آن خود احکام شرعی است.
۲- موضوع علم اصول از نظر مصنف در کدام یک از موارد زیر آمده است؟
۱. بدست آوردن قدرت اجتهاد ۲. بدست آوردن ملکه ای که بتواند احکام شرعی را استنباط کند ۲. حجت ودلیل در فقه بصورت مطلق است
عوارضی است که به موضوعات نسبت داده می شود
۳- مهم ترین ملاک برای تشخیصی مساله اصولی و قاعده فقهی و مساله فقهی چیست؟
۱. کلی بودن مساله اصولی آن جزئی بودن مساله فقهی ۳. قاعده فقهی در همه ابواب فقه جریان پیدا می کند آن گستردگی دامنه موضوع آنهاست
۴- دیدگاه صاحب کتاب در خصوص معنای وضع چیست؟
۱. قراردادن لفظ در مقابل معنی آن رابطه میان لفظ و معنی رابطه ذاتی است .Y . در معنای لفظ التزام و تعهد وجود دارد ۲. رابطه میان لفظ و معنی رابطه لفظی است
۵- جمله انسان حیوان ناطق است شامل کدامیک از تقسیمات وضع می شود؟ "فی اقسام الوضع "
ا. وضع خاص و موضوع له خاص آن وضع عام و موضوع له خاص
f
" . وضع عام و موضوع له عام وضع خاص و موضوع له عام
صفحه ۱ از ۸
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•የWÝጫ***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۰۷۹ ۶- از نظر آخوند خراسانی، کدام یک از اقسام وضع محال است؟ ا. وضع عام و موضوع له خاص " . وضع خاص و موضوع له عام " . وضع خاص و موضوع له خاص " وضع عام و موضوع له عام ۷- کدامیک از موارد زیر وضع نوعی است؟ ۱. جزئی آ ، علی ٠٢ صيغه فغل ". انسان
۸- در عبارت «آلاسم مادل علی معنی فی نفسه، والحرف ماذل علی معنی فی غیره» منظور از «مادل» چیست؟ ۱. لفظ ۲. معنا .Y . مفهوم f وضع A— براساس دیدگاه مولف کتاب وضع معانی حرفی چگونه است؟
۱. وضع خاصی. موضوع له عام آن وضع عام. موضوع له خاص
" . وضع خاص. موضوع له خاص " . وضع عام. موضوع له عام
۱۰- عبارت «ن ستبق المعنی من اللفظ الی الذهن بلاقرنیه» تعریف کدام مورد است؟
۱. الطراد ۲. تبادر " صحت حمل " عدم صحت حمل
۱۱- در صحت حمل کدامیک از موارد زیر به عنوان یکی از علائم وضع مورد نظر است؟
۱. حمل شایع ۲ - حمل صناعی
۳ - حمل ذاتی و حمل شایع ٠٢ حمل اولی ذاتی
የWÝጫ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۰۷۹ ۱۲- منظور از اطراد چیست؟ اء عباره عن الوحده بين الموضوع و المحمول مضموماً ۲. اذا شاع استعمال لفظ فی افراد کل بحیثیه خاصه مع القطع بعدم تعداد الوضع ۳. سبق المعنی من اللفظ الی الذهن بلا قرنیه " عباره عن الاختلاف الموضوع و المحمول مفهوماً والاتحاد مصداقاً و وجوداً ۱۳- کدام دانشمندان در دوران اولیه قبل از اینکه فقیه باشند صاحب نظر در علم لغت بودند؟ "تنصیص اهل اللغه" ۱. شیخ صدوق، شیخ انصاری و محقق خراسانی ۲. شیخ صدوق، شیخ مفید، طوسی و طبرسی ۳. طوسی، طبرسی و محقق قمی ۲. شیخ انصاری و شیخ مفید ۱۴- کدام گزینه جمله خبریه می باشد؟ ۱. سرت من البصره الی الکوفه ۲. النکاح ۳. بحث ۴. هل قام زید ۱۵- عقود و قراردادها جز کدام یک از موارد زیر می باشند؟ ۱. جمله خبری آن جمله تعجبی ۳. جمله انشایی آن جمله پرسشی
۱۶- نظر فقیه بزرگ اشعری (ابوبکر با قلانی) در خصوص حقیقت شرعیه چیست؟
۱. الفاظ در معانی شرعیه در زمان پیامبر اکرم (ص) با کثرت استعمال حقیقت شده است
۲. منکر حقیقت شرعیه است و این الفاظ در معانی لغوی باقی مانده است ۳. الفاظ قبل از اسلام بصورت حقیقت در معانی شرعی استعمال شده است
۲. اساساً حقیقت شرعیه را نفی نمی کند
የWÝጫ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۰۷۹
۱۷- نظر مصنف کتاب در مورد حقیقت شرعیه و متشرعیه چیست؟
۱. منکر حقیقت شرعیه است
۳. حقیقت شرعیه وجود دارد اما حقیقت متشرعیه وجود ندارد
۲. بحث فاقد نتیجه عملی است زیرا الفاظ شرعی قبل از اسلام هم در معانی جدید بکار می رفتند
۱۸- کلمه صحیح از نظر شرعی در «عبادات» به چه معنانی به کار رفته است؟
) ... در عبارت الفاظ صحیح برای سبب است آن در عبادات الفاظ صحیح برای مسبب است
۳. در عبادات الفاظ صحیح بر تسبیب است ۲. عبادات با تمام اجزا و شرایط انجام شود
WA— دلیل مناسب برای اثبات وضع الفاظ عبادت ها برای معنای صحیح کدام مورد است ؟
۱. نماز ماهیتی اعتباری و فرضی دارد ۲. نماز ماهیتی اصلی دارد
۳. نماز ماهیتی فرعی دارد ۴. نماز ماهیتی شرعی دارد ۲۰- ثمره نزاع صحیحی و اعمّی چیست؟
۱. عدم صحت تمسک بالاطلاق فی العبادات للاعم ۴: جواز تمسک بالاطلاق فی العبادات للاعم
۳. صحه تمسک بالاطلاق فی العبادات للصحیح ۴: جواز تمسک بالاطلاق فی العبادات للصحیح
۲۱- در اختلاف میان صحیح و اعمّی چنانچه صحیحی باشد هرگاه شک در شرط یا جزء بودن باشدوشک به صدق موضوع
برگردد چه باید کرد؟ ۱. باید استصحاب جاری شود ۲. باید احتیاط کرد ۲. اصل برائت جاری می شود آ، اصل تخییر جاری می شود የWÝጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :