نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم) ۱۲۲۰۰۵۷ ۱- مقصود از "فاسدلها"در حدیث وضو "فاسدلها علی وجهه من آعلی الوجه" چیست؟ ۱. ریختن آب ۲. فروگذاشتن جامه ۰۳ کنار زدن نقاب ۴. مساح دست
۲- قسمت جانبی صورت که عبارت از مویی است که در محاذات سوراخ گوش مابین شقیقه و عارضی روییده است چه نام دارد؟
۱. ضدغين ۲. نزاعه ۳. عذار ۴. تحذیف
۳- کدام یک از گزینه های زیر درباره ترتیب وضو صحیح است؟ ۱. شافعی قائل به جواز ترتیب میان دستها و پاها و غسل وجه و مسح رأس شده است. ۲. شافعی بر وجوب ترتیب میان غسل وجه ومجموع یدین ومسح رآس ومجموع رجلین قائل است. ۳. امامیه وجوب تقدیم غسل دست چپ بر دست راست را بیان نموده است.
۴. ابوحنیفه ترتیب را مطلقا واجب دانسته و ابتداء وضو به هر عضو را جایز نمی داند.
۴- دیدگاه اهل سنت پیرامون مسح به آب تازه در کدام گزینه آمده است؟
۱. جواز استیناف ۲. عدم جواز استیناف ۳. استحباب استیناف ۴. وجوب استیناف
۵- کسانی که قائل به وجوب غسل رجلین در آیه "فاغسیلوا وجوهکم و آید یکم الی المرافق و امستحوا برؤوسکم و آرجلکم الی الکعبین" هستند،"آرجلکم" را معطوف به چه کلمه ای می دانند؟
۱ . وجوهکم ۲. رؤوسکم ۳. المرافق ۴. الکعبین
۶- دیدگاه فقهای اربعه اهل سنت درباره غسل رجلین چیست؟
۱. تخییر میان غسل و مساح ۲. وجوب مسح ۳. وجوب غسل ۴. جمع میان غسل و مسح
۷- مقصود از "خدشه "در "یخدش الخدشه" چیست؟ ۱. خراش اند ک ۲. پریدن چشم ۳. لغزیدن زبان ۴. فرورفتن خار ۸- "آخذ"در حدیث اهمیت حج" ان الحاج اذا آخذ فی جهازه..."به چه معناست؟
۱. ذهقب ۲. قرب r جهز t شرع
۹- پیامبر اکرم چه وصفی را برای مومنی که مباشر نهی منکر نشود و مردم را از مباشرت محرمات باز ندارد بیان می نماید؟
۱. ضعیف الدین ۲. عامل به منهیات ۳. ضعیف الایمان ۴. ناهی از منکر
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΥΔ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم) ۱۲۲۰۰۵۷ ۱۰- سید مرتضی علم الهدی، امر به معروف و نهی از منکر را در زمره کدام یک از امور می داند؟
۱. واجب کفایی ۲. مباح ۳. واجب عینی ۴. مستحب مؤکد
۱۱- آیه "آتأمرون الناس بالبر و تنسون آنفسکم "بر کدام یک از شرایط امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد؟
۱. ضرر مالی یا عرضی بر امر و نهی مذکور مترتب نباشد.
۲. در امر به معروف احتمال تاثیر مطلوب وجود داشته باشد.
۳. کسی که نهی از منکر می کند، باید خود مرتکب مناهی نباشد.
.Y . آمر، نسبت به معروف و منکر و تمیز آنها علم داشته باشد. ۱۲- معنای "روع" در عبارت "نفث فی روعی" در کدام گزینه آمده است؟
)・ こ9 ۲. دلی ۳. نفسی ۴. جسم Wy— دیدگاه معتزله پیرامون رزق در کدام گزینه آمده است؟
۱. رزق چیزی است که صحیح باشد انتفاع حیوان از آن. ۲. رزق اعم از رزق حرام و رزق حلال است.
۳. رزق هرچه ذی حیات از آن انتفاع یابد است. ۴. آنچه مأکول و مشروب نباشد رزق نیست. ۱۴- بر اساس آیه "ممّا رزقنا هم اینفقون" کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱. انفاق از حرام مقتضی مدح الهی نیست. ۲. انفاق از حلال و حرام جایز است.
۳. بذل مال از هر گونه مالی مورد ستایش است. ۴. حصر انفاق در رزق مقتضی واجب بودن آن است. ۱۵- در حدیث "حتی یخرجک من دارک شاخصاً"واژه شاخصا چه نقشی دارد؟
۱. تمییز ۲. مفعول به دوم ۳. مفعول له ۴. حالی ۱۶- از دیدگاه حضرت علی(ع) یادآوری مرگ، چه چیزی را کم می کند؟
۱. لذتهای دنیا ۲. مشتهیات نفسی ۳. طول آمل ۰۴ز خارف دنیا ۱۷- "شخص" در عبارت "حتی یخرجک من دارک شاخصاً" کنایه از چیست؟
۱. چشم ۲. موت ۳. قبر ۴. دنیا ۱۸- کدام یک از گزینه های زیر لقب پادشاهان یمن است؟
۱. تبع ۲. فرعون ۳. کسرب ۴. قیصتر
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΥΔ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم) ۱۲۲۰۰۵۷ ۱۹- مقصود از "مشتری" در جمله حضرت علی(ع) "اشتری منه دارا" چیست؟
۱. سرای بدن ۲. شریعت الهی ۳. عالم تجرد ۴. نفس ناطقه انسان ۲۰- "اغماض عین" به چه معناست؟
۱. بیرون آمدن چشم ۲. برهم گذاشتن چشم ۳. تجهیز نمودن چشم ۲. باز کردن چشم
۲۱- بر اساس حدیث امام صادق، اعانت ظلمه چه حکمی دارد؟ ۱. در فعل مباح، جایز است. ۲. در فعل حرام، حرام است.
*. در فعلی صواب، جایز است. f مطلق اعانت، حرام است.
۲۲- جابر بن عبدالله انصاری تا زمان کدام یک از ائمه در قید حیات بود؟
۱. امام جعفر صادق (ع) ۲. امام سجاد(ع) ۳. امام محمد باقر(ع) ۴. امام موسی کاظم(ع) ۲۳- "یمین" در جمله "لایمین لولد مع والده" به چه معناست؟
۱ء میمنت ۲. دست راست ۳. قوت ۴. سوگند ۲۴- مراد از "قطیعه" در "و لا یمین فی قطیعه"چیست؟
۱. قطع ارتباط با کفار ۲. قطع صله رحم ۳. عده مطلقه رجعیه ۴. مملوک کافر ۲۵- نوع نذر در جمله "لله علی آن آصوم غداً" در کدام گزینه آمده است؟
۱. مطلق ۲. معلق ۳. مشروط ۴. مقید ۲۶- کدام یک از اموری است که به حساب آخرت، رجحان دارد؟
۱. پوشیدن لباس فاخر ۲. خوردن طعام لذیذ
۳. ترک مباشرت عجایز ۴. ترک خوردن به دست چپ ۲۷- در کدام مورد خداوند اجر و ثواب شهید را اعطا می نماید؟
۱. من سعی لمریضی فی حاجه قضاها ۲. من مطل علی ذی حق حقه
٢. مَن كظم غيظاً و هو قادر على انفاذه ۴. من ستمع فاحشه فآفشاها YA– مراد از "شنی ن" در "من تمع فاحش ،" چي ت؟
t
۱. مطلق شنیدن ۲. مطلق اطلاع ۳. خواندن نوشته . دیدن فاحشه
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΥΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه الحدیث ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم) ۱۲۲۰۰۵۷ የቄ– پیامبر اکرم(ص) عملی را که تعب و مشقت در اقدام آن بیشتر باشد با چه وصفی بیان نموده است؟
١. أفضل الأعمال ٢. أحمر الأعمال ٢. أصعب الأعمال ٢. أجمل الأعمال ۳۰- به فرموده رسول اکرم، جرعه مصیبت به وسیله چه چیزی برگردانده می شود؟
۱. حلم ۲. فضل ۳. صبر ۴. ایمان
Υ γ«/Υ •Υ ΥΔΥΔ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :