نمونه سوال درس کلام 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
so
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : (کلام ۲، کلام اسلامی (۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم )، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن - و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۵)
۱- عمل به سحر با استفاده از کدام یک از گزینه های زیر انجام نمی پذیرد؟
۱. استفاده از تردستی ۲. استفاده از هیپنوتیسم
۳. ارتباط با ملائکه ۴. استفاده از مواد شیمیایی ۲- معجزه جزء کدام یک از محالات است؟
۱. محال عادی ۲. محال ذاتی
۳. محال وقوعی ۴. به هیچ معنی محال نیست ۳- کدام یک از گزینه های زیر درباره معجزه نادرست است؟
۱. عمل خارق العاده ای است که با اسباب و مسببات عادی جهان سازگار است.
۰۲ از قلمرو تعلیم و تعلم بیرون است. ۰۳ آورنده معجزه باید مردم را به مقابله به مثل دعوت کند.
۴. خرق قانون علیت است
۴- کدام گزینه در مورد «ناموسی طبیعت» درست است؟
۱. همان قانون علیت است ۲. تخلف ناپذیر است
۳۔ یک اصل ضروری عقلی است ۴. امکان خلاف آن هست
۵- ادراک ناگهانی و بدون مقدمه که چون برقی برصفحه روح و ذهن می درخشد و بی آنکه انسان انتظار داشته باشد موضوعی را برای وی آشکار می سازد، چه نامیده می شود؟
۱. الهام آ ، وحی ۳. شهود ۴. کرامت
۶- جمله " میان معجزه و آورنده آن یک رابطه واقعی است به نحوی که امکان ندارد آن معجزه از فرد دیگری جز آورنده آن صادر شود از کدام یک از اندیشمندان زیر است؟
۱. شهید مطهری ۲. علامه طباطبایی ۳. امام خمینی (ره) ۴. شیخ طوسی
Υ») /Υ Υ ΥΥΛ Ρ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . .
کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم )، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
(چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۷- دو کلمه حبال و عصی در آیه شریفه فاذا حبالهم و عصیهم یخیل من سحرهم انها تسعی به ترتیب به چه معنا است؟
to ریسمان، عصا
آنها با اختیار خود از گناه دوری می کنند.
فرشته مراقب آنها را از گناه باز می دارد
« : ریسمان، تعصب
۱. ریسمان، گناه ۲. اشاره ها، عصا
A— کدام عبارت درباره عصامت انبیاء در دست است ؟
۱. انبیاء به اراده خدا قدرت بر گناه ندارند .
۳. علم به عواقب گناهان آنها را از گناه باز می دارد.
۹- کدام یک از گزینه های زیر معتقدند پیامبران از گناه عمد یمعصومند ولی به طور سهو امکان گناه کبیره یا صغیره بلا مانع
، ابوعلی جبائی ۴. اشاعره
. اشاعره
پایین تر از نبوت
فقط پیامبران تشریعی صاحب کتاب بودند.
پیامبران اولوالعزم دارای دین کاملی بودند.
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
است؟
ا. معتزله ۲. نظام
۱۰- چه کسانی پیامبران را فقط معصوم از گناهان کبیره می دانند؟
۱. نظام و پیروانش
۳۔ ابو علی جبائی و پیروانش
۱۱- امامت در مقایسه با نبوت چه جایگاهی دارد؟
۱. بالاتر از نبوت ۰۳ در یک مرتبه اند ۱۲- کدام یک از عبارات زیر درباره پیامبران نادرست است؟
۰۱ به پیامبران اولوالعزم، تشریعی نیز گفته می شود.
۳. پیامبران اولوالعزم دارای استقامت بسیار بودند.
Υ») /Υ Υ ΥΥΛ Ρ
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم )، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۱۳- کدام یک از گزینه های زیر درباره امامت درست است؟
۱. شیعه معتقد است امامت منصب الهی است. ۲. اهل تسنن معتقدند مسأله امامت یک بحث کلامی است.
۳. اهل سنت معتقدند خلیفه باید معصوم باشد. ۴. الف و با ۱۴- واژه مترفین به چه معنا است ؟
۱. اشراف ۲. زمامداران
۳. دانشمندان فاسد ۰۴ اهل خوش گذرانی ۱۵- کدام یک از اشحاصی زیر مصداق آیه ولایت را حضرت علی(ع) می دانند؟
۱. شیخ طوسی ۰۲ فخر رازی ۳. علامه حلی ۴. همه موارد ۱۶- اهل سنت معتقدند که تمام دستورات اسلام را پیامبر(ص) بیان کرده است؛ در این صورت اگر در حکمی از احکام الهی با
مشکل مواجه شدند چگونه آن را حل می کنند؟
۱. مشورت ۲. استقراء ۳. قرآن کریم ۴۔ قیاس ۱۷- معنای کلمه یرید در آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا چیست؟
۱. اراده تکوینی ۲. اراده تشریعی
۲. اراده تکوینی و تشریعی ۴. نه اراده تشریعی و نه اراده تکوینی ۱۸- مهم ترین ویژگی های امامان(ع) کدام یک از گزینه های زیر است؟
۱. سیاست و علم أ. علم و عصمت ۳. عصمت و عدالت آ. علم وعدالت ۱۹- پیامبر اسلام (ص) در چه سالی ماموریت پیدا کرد تا خویشاوندان خویش را به اسلام دعوت نماید؟
۱. سال اول بعثت ۲. سال دوم بعثت " رسال سوم بعثت ۴. سال چهارم بعثت
Υ») /Υ Υ ΥΥΛ Ρ
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم )، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۲۰- کدام دید گاه درباره امامان (ع)، نادرست است؟ ۱. از نگاه شیعه، امامت انتصابی است.
آ، از نگاه اهل سنت جانشین پیامبر(ص) معصوم نیست.
۳. اهل سنت معتقد است جانشین پیامبر(ص) با انتخاب مردم تعیین می شود.
۴. اهل سنت امامت را جزء اصول دین می داند. ۲۱- ترجمه درست آیه شریفه و لبثوافی کهفهم ثلاث ماته سنین و از دادوا تسعا کدام گزینه می باشد؟
۱. آنها سیصد و نه روز در خواب فرو رفتند.
۲. آنها نه روز کمتر از سیصد روز به خواب فرو رفتند.
۳. آنها سی و نه هزار روز در خواب فرو رفتند.
۴. عده ای در باره اصحاب کهف به سیصد و نه روز اشاره کردند. ۲۲- قرآن کریم درباره امکان معاد به کدام یک موارد اشاره می کند؟
۱. قدرت الهی ۲. آفرینش نخستین ۳. احیای ارضی ۴. همه موارد ۲۳- اگر با این نکته که جهان آفرینش دارای غرض و غایت است معاد را ثابت کنیم، به کدام برهان اشاره کرده ایم؟
۱. برهان فطرت ۲. برهان عدالت ۳. برهان رحمت ۲. برهان حکمت ۲۴- در روایت امام سجاد (ع) مرگ برای مومن به چه چیزی تشبیه شده است؟
۱. گشودن زنجیر از دست و پا ۲. ساخت خانه
۰۳ پوشیدن لباس کثیف ۴. از خانه بیرون رفتن ۲۵- روایت مرگ برای کافران بزرگ ترین هلاکت است؛ زیرا از بهشت خود که دنیا باشد به دوزخ وارد می شود ، گفتار کدام امام
(ع) می باشد؟
۱. امام علی (ع) ۲. امام مجتبی (ع) ۳. امام حسین (ع) ۴. امام رضا(ع) ۲۶- چه کسی معتقد است مراد از قبر در اکثر روایات چیزی است که در عالم برزخ روح در آن قرار می گیرد؟
۱. علامه مجلسی ۲. علامه حلی ۲. شیخ طوسی ۴. علامه طباطبایی
l
Υ») /Υ Υ ΥΥΛ Ρ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :