نمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آشنایی با ادیان بزرگ اشنایی با ادیان الهی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم).الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی (کاردانی ), الهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفان (چندبخشی ), الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ.( ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۰۳۷ - . آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۳ (
۱- با توجه به آموزه های ادیان توحیدی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. دوران شرک را مقدم بر دوران توحید می دانند. ۲. دوگانه پرستی را از مظاهر شرک نمی دانند. ۲. دوران توحید را مقدم بر دوران شرک می دانند. ۲. بتان نمادی از خدایانند که برای انسان جلوه گر شده اند. ۲- کدام گزینه در ارتباط با عقاید جین ها صحیح می باشد؟ ۱. اهیمسا-ریاضت کشی - پوشیدن لباسی ۲. قربانی - پرهیز از آزار جانداران - تناسخ ۳. قربانی - پرهیز از آزار جانداران-فسخ آ، اهیمسا-ریاضت کشی-عدم پوشش ۳- کدام گزینه در زمره مذاهب التقاطی بشمار می رود؟ ۱. هندوئیسم آن زردشتی گری ۰۳ مسیحیت .Y . سیکیسم
۴- شینتو به چه معنا است و آیین کدام الهه می باشد؟
۱. صراط مستقیم - ایزانامی ۲. صراط مستقیم ایزاناگی
۳. طریقه خدایان -اماتراسو ۴. راه جاودانی اماتراسو ۵- کدام بخشی اوستا به معنای قانون ضد دیو است ؟
۱. یشتها ۲. وندیداد ۳. ویسپرد ۴. زنداوستا
۶- با توجه به رویکرد جامعه شناختی به دین کدام گزینه صحیح است؟
۱. علمی ۲. دینی ۳. فردی ۲. رفتاری
۷- کدام مورد در دسته بندی ادیان فلسفی قرار می گیرد؟
۱. آنمیسم ۲. هندوئیسم ۰۳زردشتی گری ۴ - توتمیسم ۸- کدام مورد با تعریف "نشانی است که از قبیله حمایت می کند" همخوانی دارد؟
۱. تابو ۲. مانا ۳. جادو ۴. توتم ۹- شمن ها(Shaman) شامل کدام دسته هستند؟
۱. موبدان ۲. جادوگران ۳. کاهنان ۴. جنگاوران
\\W.W.I.Y.Y.) f صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با ادیان بزرگ اشنایی با ادیان الهی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم).الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث ). الهیات و معارف اسلامی (کاردانی ). الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ). الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۳۷ - . آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۳
۱۰- عبارت "طبیعت را دارای شعور و انسانوار می دانند و به گونه ای با آن راز و نیاز می کنند "با کدام گزینه همخوانی دارد؟
۱. جان گرایان ۲. ادیان قدیم ۳. ادیان پیشرفته ۴. تابو
\\— آیین برهمایی تکامل یافته کدام ویژگی ادیان ابتدایی است؟
۱. توتمیسم ۲. شمنیسم ۳. آنیمیسم ۴. هندوئیسم ۱۲- رود خروشان گنگ به چه معناست؟
۱. کند ۲. عملی .Y جریان ٠٢ تند رو ۱۳- کدامیک از وداها راجع به قربانی است ؟
۱. یجور ودا ۲. ریگ ودا ۳. سامه ودا ۰۴ اتهروودا ۱۴- کتاب "سر اکبر" ترجمه کدام اثر بنام هندویی است؟
۱. ریگ ودا ャ آرنیکه ها ۳. بهگود گیتا .Y . اوپانیشادها ۱۵- کدام گزینه در ارتباط با باورهای آیین هندو صحیح نیست؟
۱. احترام به گاو ۲. تکرار لفظ ام ۳. خوردن گوشت قربانی ". ستی ۱۶- موعود آخرالزمان هندوان چه نام دارد و مظاهر کدام خدای هندویی است؟
۱. کریشنا-برهما ۲. کلکی -ویشنو ۳. راما-ویشنو ۴. کلکی شیوا ۱۷- وارونا(Varuna) خدای چیست و از خدایان کدام ملت است؟
۱. آسمان-چینیان ۰۲ آسمان-هندوان ۳. آتش -رومیان ۰۴ عالم ارواح -یونانیان ۱۸- در کدام یک از فرق بودایی بر آیین نیاکان و بزرگان تأکید می شود؟
۱. شینتو ۲. مهایانه ۳. هینایانه ۰۴ و جریانه ۱۹- کدام گزینه درباره بودی ستو ها صحیح است؟
۱. بودا های بالقوه ای که در آینده ظهور می کنند. ۲. بودا های بالقوه ای که در گذشته ظهور کرده اند.
۳. بودا های بالفعلی که در گذشته ظهور کرده اند. ۲. بودا های بالفعلی که در آینده ظهور می کنند.
\\W.W.I.Y.Y.) f صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با ادیان بزرگ اشنایی با ادیان الهی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم).الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث ). الهیات و معارف اسلامی (کاردانی ). الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ). الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۳۷ - . آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۳
۲۰- کدام یک از حکیمان راجع به انسان کامل سخن گفته است؟
۱. بودا Y لائوتسه ۲۱- کدام یک از پیشوایان مکتب تائو است؟
۱. کنفوسیوسی ۲. کائوتسو ۲۲- در ارتباط با آیین ریوبو کدام گزینه صحیح نیست؟
۱. خدایان باستانی ژاپن در حقیقت هر کدام بودی ستو بوده اند.
این آیین ترکیبی از آیین بومی و قدیم شینتو است.
اماتراسو ظهور کامل بودا در کشور ژاپن بوده است.
ریوبو تلفیقی از شینتوی قدیم با آیین بودا است. ۲۳- رهبر امشاسفندان چه نام دارد؟
۱. انگره مئنیو ۲. اهورا مزدا ۲۴- پراگماتیا از کتاب مقدس کدام دین است؟
۲. آیین زردشت
۲۵- کدام گزینه با آموزه های آیین مزدک همخوانی دارد؟
۱. مکتبی کاملا سیاسی - اجتماعی که گونه ای اشتراک در اموالی را تبلیغ می کرد.
۲. مکتبی کاملاً دینی که ازدواج میان طبقات را جایز نمی دانست.
۳. مکتبی التقاطی که مخالف آموزه های آیین مانی بود.
۴. مکتبی کاملاً سیاسی- اجتماعی که بنیانگذار آن بوندوس بود.
۲۶- نخستین پادشاه بنی اسرائیل چه نام داشت؟
۱. حضرث سلیمان(ع) ۲. حضرت داود(ع) ۲۷- کدام گزینه با اسفار تورات همخوانی ندارد؟ ۱. سفر اعداد ۲. سفر خروج ۳. سفر لاویان
\.).]). \, \f \صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آشنایی با ادیان بزرگ اشنایی با ادیان الهی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم).الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث ). الهیات و معارف اسلامی (کاردانی ). الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ). الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۳۷ - . آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۲۳
۲۸- کدام گزینه در ارتباط با تلمود صحیح است؟ ۱. سنت شفاهی یهودیت که یهودا هناسی آن را ثبت کرد. ۲. یهودا هناسی تلمود را میقرا به معنای خواندنی نامید. ۳. سنت شفاهی یهودیت که دانیال بومبرگ آن را ثبت کرد. ۴. مهمترین سنت شفاهی یهودیت که عزرا آن را کتابت کرد.
۲۹- عبارت "توبه کنید؛ زیرا ملکوت آسمان نزدیک است." از کیست؟
۱ء عیسی مسیح ٠٢ پولس رسول ۳. یحیی تعمیددهنده ". شمعون رسول
۳۰- کدام انجیل تأکید بر طبیعت فوق بشر بودن عیسی مسیح دارد؟
۱. مرقس ۲. یوحنا ۳. برناوا ۴. لوقا
\\W.W.I.Y.Y.) f نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :