نمونه سوال درس منطق 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس منطق 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : منطق ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم)، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ،( فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۴۶۰
۱- کدام اندیشمند زیر به این حقیقت پی برد که مهم ترین لغزش فکری حکماء در آمیختن ادراکات حقیقی و اعتباری است؟ ۱. علامه طبابایی ۲. شیخ طوسی ۳. ارسطو آ، ابن سینا ۲- میزان خطا در علم بدیهی به چه طریق است؟ ۱. خطایی رخ نمی دهد مگر خطای حسی ۲. اصلا خطایی وجود ندارد ۳. خطاها قابل ملاحظه است ۰۴ به محیط بستگی دارد "— کدام یک از اندیشمندان ذیل تقدم تصور بر تصدیق را مانند تقدم دیوارها، سقف ها و ستون ها بر خانه می داند؟ ۱. فخر رازی ۲. ملاهادی سبزواری ۳. علامه طباطبایی ۴. ارسطو ۴- سامان بخشیدن به معلومات پیشین به گونه ای که مجهول را کشف کند را چه می نامند؟ ۱. تصور، آ ، تصدیق ۳. فکر ۴. استدلالی ۵- درباره تصور بدیهی کدام جمله درست می باشد؟ ۱. نیازمند تعریف نیست. آء قابل تعریف است،
" . قابل استدلال است. " قابل تعريف واستدلال است
۶- اگر امر مجهول از مقوله تصدیق باشد فکر موصل به آنرا چه می نامند؟
۱. منطق ۲. فکر یا دلیلی ۳. تصور ۴. حجت یا استدلالی
۷- در استدلال اگر چهارده بر چهار قابل قسمت باشد، آنگاه زوج است/ چهارده زوج است چهارده بر چهار قابل قسمت است ، چه خطایی وجود دارد؟
۱. خطای صوری ۲. خطای مادی
۳. خطای صوری و مادی ۴. نه خطای مادی و نه خطای صوری ۸- هر یک از کتاب های اساسی الاقتباسی و مطالع الانوار به ترتیب نوشته کدام نویسنده می باشد؟
۱. ابن سینا، ارسطو ۲. خواجه طوسی، ارموی
۳. کاتبی قزوینی، خواجه طوسی آ، ارموی، ابن سینا
Yʻ«AV <\ <\/<\ <\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : منطق ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم)، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ
فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۴۶۰
۹- بنابر دیدگاه کدام یک از فلاسفه زیر، دلیل بحث الفاظ در منطق، ارتباط بسیار نزدیک لفظ و معنا است به طوری که احوال لفظ در احوال معنا تاثیر می گذارد؟
۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. ابن سینا ۲. خواجه طوسی ۱۰- دلالت دود بر وجود آتش چه دلالتی است؟
۱. خفی حقیقی ۲. خفی وضعی ۰۳ جلی حقیقی ۴. جلی وضعی ۱۱- اگر لفظی بر خود موضوع له به نحو کامل دلالت نکند بلکه بر جزء معنای موضوع له دلالت کند چه نامیده می شود؟
۱. دلالت مطابقی آن دلالت تضمنی ۰۳ دلالت التزامی ۴. الف و با ۱۲- دلالت لفظ شیر بر معنای شجاعت چه نوع دلالتی است؟
۱. دلالت مطابقی ۲. دلالت تضمنی
۳. دلالت التزامی ۴. دلالتی وجود ندارد ۱۳- کدام یک از موارد زیر لفظ مرکب به شمار می رود؟
۱. همزه استفهام آن هستی ۳. کتاب حسن ٠٢ سی مرغ ۱۴- جملات متضمن استفهام و ندا جزء کدام یک از الفاظ مرکب می باشند؟
۱. مرکب تام خبری ۲. مرکب تام انشائی
۳. مرکب ناقص تقییدی ۴. مرکب ناقص غیر تقییدی
۱۵- در صورتی که یک لفظ در ابتدا برای یک معنا وضع شده باشد و به دلیل مناسبتی، در معانی دیگر به کار برده شود چه نامیده می شود؟
۱. حقیقت و مجاز ۲. منقول ۳. مرکب تام خبری ۴. مرکب ناقصی ۱۶- درباره دلالت، کدام عبارت درست می باشد؟ ۱. دلالت مطابقی، دلالت تضامنی را لازم دارد. ャ。 دلالت تضمنی، دلالت التزامی را لازم دارد.
۲ ، دلالت مطابقی مستلزم دلالت تضمنی و التزامی است. آ ، دلالت تضمنی و التزامی، مستلزم دلالت مطابقی است.
\< \نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : منطق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم)، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۴۶۰
۱۷- با توجه به مواردی که افراد خارجی ندارد، کدام مثال مصداق مفهوم کلی می باشد؟ ۱. مفهوم سیمرغ ۲. مفهوم کتاب ۳. خورشید ۴. انسان ۱۸- درباره مفهوم کلی و کل کدام عبارت نادرست است؟
۱. کلی را می توان بر افراد خود حمل کرد. ۲. کلی متاخر از جزء است.
۲. اجزای کل همیشه محصور و متناهی است. ۴. کلی صفت شیء خارجی است.
۱۹- اگر صدق کلی بر برخی از افرادش شایسته تر از صدق آن بر برخی دیگر باشد، چه نامیده می شود؟
۱. تقدم و تاخر ۲. زیادت و نقصی ۳. اولویت ۴. شدت و نقص ۲۰- نقیضی های دو کلی عام و خاصی من وجه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
۱. عموم و خصوصی مطلق ۲. تساوی
۲. تباین کلی ۴. تباین جزئی ۲۱- علم بدون واسطه ما نسبت به اشیاء چه نامیده می شود؟
۱. علم حصولی ャ。 علم حضوری ۳. ادارک اعتباری .Y . علم نظری ۲۲- اگر در تعریف چیزی، اجزای ماهیت آن بیان شود به گونه ای که واقعیت آن بیان شده باشد چه نامیده می شود؟
۱. تعریف حقیقی ۲. تعریف اسمی ۰۳ تعریف لغوی ۴۔ تعریف موردی
۲۳- تعریفی که مشتمل بر ممیز ذاتی (فصل قریب) باشد و همه ذاتیات شیع را فرا نگرفته و با انضمام جنسی بعید و فصل قریب حاصل آید چه نامیده می شود؟
۱. حد تام ۲. حد ناقصی ۳. رسم تام ". رسم ناقص
۲۴- اگر کسی در تعریف انسان از تئوری تحول انواع استفاده کرده و انسان را از میمون بداند و نتیجه بگیرد انسان همان میمون است، دچار چه مغالطه ای شده است ؟
۱. مغالطه کنه و وجه ۲. مغالطه این از آن، پس این همان
۳. مغالطه تعریف دوری ۲. مغالطه هستی به جای چیستی
\< \صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : منطق ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (برنامه نه ترم قدیم)، الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی (کاردانی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۴۶۰
۲۵- قضیه این کلاسی سفید است، از چه نوعی است؟
۱. مهمله ۲. مسوره ۳. شخصیه ۰۴ طبیعی ۲۶- کدام یک از مناطق دانان زیر قضایای خارجی را کلی نما می داند نه کلی ؟
١. ابن سینا ۲. فارابی ۳. تفازانی ۴. گودمن ۲۷- در قضیه سعید، دارای ایمان است چه نوع حملی وجود دارد؟
۱. حمل اولی ۲. حمل مواطاه ۳. حمل اشتقاقی ۴. حمل ذو هو ۲۸- حمل اولی و حمل شایع به ترتیب در چه مقامی وجود دارند؟
۱. مفهوم، مصداق ۲. مصداق، مفهوم ". مصداق، مصداق آ مفهوم، مفهوم ۲۹- نوع قضیه فردا یا تعطیل است و یا تعطیل نیست را مشخص کنید؟
۱. منفصله مانعه الجمع ۲. منفصله مانعه الخلو ۳. منفصله حقیقیه ۲. متصله ۳۰- کدام یک از گزینه های زیر جزء شرایط تناقضی به شمار نمی روند؟
۱. وحدت زمان ۲. وحدت شرط ۰۳ وحدت جزء و کلی ۴. وحدت کتاب
\< \صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :