نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
سری سوال : یک ۱
۱. رعایت نظام طبقاتی و ریاضت ۲. ریاضت و پرستش مهاویره
۳. پرستش مهاویره و خواندن متون مقدس ۴. ریاضت و آذار ندادن جانداران دیگر ۲- وجه اساسی تمایز بشر چیست؟
۱. فرهنگ ۲. اعتقاد به عالم ارواح ۲. دین ۴. احساسی ۳- کدام ادیان از بین گزینه های زیر، خدای متعالی را فاقد تشخصی می دانند؟
۱. دین هندوئی و تائوئی فلسفی ۲. یهودیت و اسلام
۲. دین مسیحیت و هندویی ۴ - دین تائوئی و کنفسیوسی ۴- چه کسی بر جنبه پرستشی دین تاکید کرد؟
۱. ویلیام جیمز ۲. آلبرت رویه ۳. امانوئل کانت ۴ - آلن منزیس
• د ين بودائی- مسیحیت - اسلام
دین یهودیت - هندوئی - مسیحیت
۴. وداها - آتارودا
۷- نگرش دینی که در متون قدیمی دین هندوئیسم یافت می شود، مبتنی بر چه گرایشی است؟
روایت جدید دین بر مبنای زهد و اخلاصی
روایت جدید دین بر مبنای شجاعت و قدرت
اعتقاد به شناخت الوهیت و اتحاد با آن
وجود بت پرستی که از لحاظ نظری پذیرفته شده است
صفحه ۱ از ۴
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
. برهمانها - ریگ ودا
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
کارشناسی
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
۱- بالاترین فضیلت ها در دین جاینی کدام است؟
۵- کدام یک از ادیان زیر به ترتیب هدف جهانی شدن را دارند؟
ャ ۱. دین اسلام - مسیحیت- یهودیت
* ۲ - دین تائوئی- بودائی- مسیحیت ۶- قدیمی ترین کتاب مقدس هندوها چه نام دارد؟
Y.
۱. ریگ ودا-آتار ودا ۲. وداها- برهمانها
. Y.
۱. خدا پرستی آ: انسان پرستی
۸- بخش اصلی بهاگاواد عبارت از چیست؟
ャ ۱. روایت جدید دین مبتنی بر عشق و ایثار
t ۳. روایت جدید دین بر مبنای اخلاق و دعا ۹- نقاط ضعف دین هندویی در کدام گزینه بیان شده است؟
ャ ۱. حفظ همبستگی و اتحاد گروه های متنوع اجتماعی
*
۳. اعتقاد به حیات ثانوی تناسخ
い・い・ハ・Y・Yい%A
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰ ۱۰- ادیان هندوئی و بودایی در کدام مورد با هم توافق دارند؟
۱. اهمیت آیین های قربانی ۲. اهمیت نظام طبقاتی
۳. ماهیت روح بشری آ، اعتقاد به هستی متعال وصف ناشدنی ۱۱- دین سیک در جهت هماهنگ کردن تعالیم کدام ادیان ظهور کرد؟
۱. ادیان هندوئی و اسلام آ، هندویی و مسیحیت ۳. اسلام و بودایی ۴. یهودیت و هندوئیسم țY– اصل عملی اساسی در د .بن کنفسیوسی چیست؟
۱. از بین بردن نظام طبقاتی کاست ャ。 آداب و معاشرت اجتماعی
۳. پالایش نفسی ۰۴ ریاضت کشی Wy— «انسان مافوق» بیان خاصی آرمان اخلاقی کدام دین برای افراد است؟
۱. کنفسیوسی ۲. سیک ۳. هندوئی ۴. جاینی ۱۴- کدام از گزینه های زیر جزو تعلیمات لائوتسه است؟
۱. آموزش اصیل «قاعده طلایی» ۰۲ اعمال خوبی و احسان دائمی علیه افراد شرور
۳. تاکید بر ارزش خانواده آ، اعتقاد به یک هستی متعال دارای تشخصی ۱۵- کتاب مقدس «تای شانگ کانگ پینگ پی ین» از چه جهت در میان ادیان غیر مسیحی عالم بی نظیر است؟
۱. از جهت ارزش اخلاقی ۲. از جهت نظام اجتماعی
۳. از جهت سند ۴. از جهت اعتقادات ۱۶- در دین تائوئی «فرد کامل» حائز چه ویژگی است؟
۱. سخت گیر و جدی ۲. آرام و ملایم
۳. فعال و کوشا ۴. بی توجه به ماسوی الله
۱۷- اصطلاحی که بیانگر تفکر اصلی در دین تائوئی است، کدام گزینه می باشد؟
۱. گرانت ۲. پارام ٠٢ وو– وى ۴۔ شینتائو
۱۸- سومین دین کهنسال جهان چه نام دارد؟
۱. شینتو ۲. جینی ۳. سیکی f تائوئی
い・い・ハ・Y・Yい%A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ ادیان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
۱۹- با ارزش ترین نوشته های بومی ژاپن چه نام دارد؟
۱. نیهون جی-مانیو شیو آ ، کوجی کی- مانیو شیو ۳. کوجی کی - نیهون جی ٠٢ ينگی شی – مانيو شيو
۲۰- قدیمی ترین منبع شناخت آیین شینتوئیسم چه کتابی است؟
۱. نیهون جی ۲. مانیو- شیو ۳ - کوجی کی ۴. ینگی - شیکی
۲۱- واژه مصطلح دین شینتویی در مورد الهه یا خدا، چیست؟
۱ . ایزاناگی ۲. کامی ۳. ایزانامی ٠٢ سوسانو ۲۲- مهم ترین موضوع پرستش در میان خدایان طبیعت در دین شینتوئیسم چه نام دارد؟
۱. آماترا سو ۲. کاگاسه - دو ٠٢ سوسانو ۴. میکادو ۲۳- مهم ترین تشریفات در میان مراسم دین شینتوئی چیست؟
۱. اوهو-نیهه ". هیروسه ۰۲ اوهو– هاراهی ۴. آهی - نامی آهیمسه ۲۴- نقطه ضعف دین شینتوئی چیست؟
۱ . وفاداری به مافوق ۰۲ پیوستگی میان انسان و خدا
۳. احترام به زیبایی ". جان گرایی اولیه ۲۵- از ۹ دینی که بنیانگذار دارند، قدیمی ترین آنها کدام است؟
۱. دین یهود ۲. هندوئیسم ۰۳ دین اسلام ۴ - مسیحیت ۲۶- «پدر مؤمنین» لقب کیست؟
۱. حضرت یعقوب ۲ - ارمیاء نبی ۳. حضرت ابراهیم ۴۔ عاموس نبی
۲۷- پدر دین یهود چه کسی است؟
۱. حزقیال نبی ۲ - عاموس نبی ۳ - ارمیاء نبی ۴. حضرت ابراهیم い・い・ハ・Y・Yい%A نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
尤 پیام نیم. کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ ادیان
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۲۲۰۰۱۰
۲۸- نکته عملی که یهودیان ارتدوکس و مسیحیان اختلاف نظر دارند، چیست؟ ۱. سر سپردگی به بنیانگذاران مکتب بعنوان پیامبران الهی ۲. ارتباط درونی بین هر یک از افراد بشر با ذات متعالی ۳. روش خاصی تقدس در زمینه اطاعت از خدای واحد جهان آ، احترام مبتنی بر ایثار نسبت به دولت بعنوان یک نهاد الهی
۲۹- واژه «شیطان» از طریق کدام یک از ادیان زیر وارد کتاب مقدسی شده است؟
) ... دین زرتشتی Y. دین مسیحیت .Y . دین یهودیت
۳۰- قدیمی ترین و مهمترین بخشی از کتاب اوستا چه نام دارد؟
۱. وندیداد ۲ - مزامیر ۳. یسنا ۴. ویسپرد
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
い・い・ハ・Y・Yい%A
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :