نمونه سوال درس تاریخ عمومی فلسفه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عمومی فلسفه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۰۰۰۴ -، کتابداری ۱۲۲۰۰۰۹
۱- این سخن از کدام فیلسوف نقل شده است ؟ من نفوس را یاری می کنم که زاده شوند.
۱. افلاطون ۲. سقراط ۳. ارسطو ۴. فارابی
۲- موسس فلسفه مبنی بر کلیات عقلی چه کسی است؟
۱. سقراط ۲. ارسطو ۳. افلاطون ۴ . فارابی ۳- افلاطون قائل به کدام عالم بود؟
۱. ناسوت ۲ . جبروت ۳. مثل ۴ . طبیعت ۴- اثبات وجود باری تعالی به عقیده افلاطون با چه روشی موثر می گردد؟
۱. عقلی ۲. استدلال ۳. کشف و شهود ۴. منطق ۵- فنونی که قواعد زیبایی را به دست می دهند و قوه خلاقیت را مکمل می سازد در فلسفه ..... نام دارد.
۱. صناعیات ۲. عملیات ۳. نظریات ۴. طبیعیات ۶- ایشان حصول علم را برای انسان ممکن و اشرف علوم را حکمت نظری می دانست که فایده دنیوی ندارد
۱. فارابی ۲. ارسطو ۳. افلاطون ۴. سقراط ۷- کدام عبارت در باب اختلاف ارسطو و افلاطون صحیح نمی باشد ؟
۱ . بنیاد فکر ارسطو و افلاطون یکی است. ۲. ارسطو کلیات معقول را موجود واقعی می داند.
۳. ارسطو جدایی کلیات را از جزییات در ذهن قائل است. ۴. افلاطون جزئیات را از معقولات جدا و موهوم می پندارد. ۸- عله العلل بزعم افلاطون.... و بقول ارسطو.... است؟
۱. خیر مطلق - زیبایی ۲. زیبایی - فکر ۳. عقل مطلق - خیر مطلق ۴ . فکر - خیر مطلق ۹- تعبیر اروپاییان از رساله سیاست افلاطون ..... می باشد.
۱. نوامیسی ۲. ارغنون ۳. امور جمهور ۴. طوبیقا ۱۰- ایشان معتقد است منطق وسیله کشف معلومات نیست و برای معلوم کردن مجهولات روش دیگر لازم است.
۱. کانات ۲. جان لاک ۳. هیوم ۴. دکارت ۱۱- از دیدگاه دکارت ماهیت نفسی چیست؟
۱. احساسی ۲. فکر ۳. یقین ۴. اندیشه
۱۲- اصل " می اندیشم پس هستم از کدام دانشمند است؟
۱. جان لاک ۲. هگلی ۳. دکارت ۴ . هیوم ۱۳- آثار ایشان یه دشواری فهم معروف می باشد؟
۱. هگل ۲. جان لاک ۳. دکارت ۴ . بیکن
γ«Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥΛ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۰۰۰۴ -، کتابداری ۱۲۲۰۰۰۹ ۱۴- مذهب چه کسی اصالت علم مطلق نامیده شده است؟ ۱ . بیکن ۲. شلینگ ۳. هگلی ۴. دکارت
۱۵- نخستین کسی که به شیوه تحقیق و نقادی امروزی در چگونگی علم انسان وارد شده و لایبنیتس منکر اساس نظریات وی بود.
۱. بیکن ۲. هگلی ۳. لاکی ۴ . برکلی ۱۶- ایشان محسوسات را به معانی و احساسات را به الفاظ تشبیه می کند.
۱ . برکلی ۲. هگلی ۳. بیکن ۴. لاکی ۱۷- فلسفه مرادف با کدام گزینه می باشد.
۱. دوستداری ۲. دانایی ۳. دانستن ۴. دانشمند WA— این نوع فلسفه درباره اشیا آن چنان که هستند بحث می کند.
۱. فلسفه نظری ۲. فلسفه علیا ۳. فلسفه عملی ۴ . فلسفه وسطا ۱۹- فلسفه این فیلسوف معروف به نقادی می باشد.
۱. دکارت ۲. کانات ۳. بیکن ۴ . هگلی ۲۰- ایشان ملقب به رئیس اشراقیون می باشد.
۱. ارسطو ۲. فارابی ۳. افلاطون ۴. ابن سینا ۲۱- ایشان سخت با نظریه مثل افلاطونی مخالف است.
۱. ابن سینا ۲. شیخ اشراق ۳. میرداماد ۴. ملاصدرا ۲۲- معتزله حسن و قبح را .... و اشاعره را ......می داند.
۱ . شرعی - عقلی ۲. عقلی - شرعی ۳. عقلی - عقلی ۴. شرعی - شرعی ۲۳- کتاب تجرید العقائد از کیست؟
۱ . طوسی ۲. اشعری ۳. محیی الدین عربی ۴. زمشخری ۲۴- کدام اثر ابن سینا به عنوان دائرہ المعارف علمی معروف است؟
۱. قانون ۲. منطق المشرقین ۳. شفا ۴ . نجات ۲۵- عالیترین شارح عرفان اسلامی کیست؟
۱. ابن ماجد ۲. ابن عربی ۳. ابن رشد ۴ . فارابی ۲۶- حکمت استدلالی متکی به ..... است.
۱. قیاسی ۲. الهام ۳. کلام ۴. اشراق ۲۷- یکی از بهترین خلاصه های فلسفه در جهان اسلام کدام کتاب است ؟
۱. تهافت الفلاسفه ۲. مقاصد الفلاسفه ۳. تهافت التهافت ۴. تهافت
γ«Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥΛ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ عمومی فلسفه رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۲۰۰۰۴ -، کتابداری ۱۲۲۰۰۰۹ ۲۸- کدامیک از روشهای فکری زیر طرفدار کمتری دارند؟
۱. روش فلسفی اشراقی ۲. روش سلوکی عرفانی ۳. روش مشائی ۴. روش استدلالی کلامی ۲۹- کدام گزینه با بقیه موارد فرق دارد؟
۱. تصور ۲. مفهوم ۳. معنی ۴. مصداق ۳۰- حکمت متعالیه به وسیله چه کسی پایه گذاری شد.
۱. ملاصدرا ۲. ابوعلی سینا ۳. ابن عربی ۴ . ابن رشد
γ«Υ «/Υ «Υ »ΥΛΥΛ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :