نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 91-90 مهندسی مدیریت پروژه
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 91-90 مهندسی مدیریت پروژه

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰ ۱- در کدام یک از سیستم های خرید زیر کالا تحویل انبار نمی شود؟ ۱. خرید متمرکز ۲. خرید موردی و اضطراری ۳. خرید غیرمتمرکز ۲. خرید برنامه ریزی شده ۲- متداول ترین شیوه حمل و نقل در ایران کدام نوع از سیستم ها می باشند؟ ۱. هوایی ۲. جاده ای آ، ریلی آن دریایی ۳- در کدام نوع از سیستمهای خرید، انتشار آگهی عمومی یا محدود ضرورت دارد؟ ۱. خریدهای متوسط ۲. خریدهای عمده ۳. خریدهای اضطراری ۴. خریدهای متمرکز ۴- مشخصات کالاهای سرمایه ای چیستند؟ ۱. دارای عمر کوتاه و ارزش پایین ۲. دارای عمر کوتاه و ارزش بالا ۲. دارای عمر متوسط و ارزش افزوده پایین ۲. دارای عمر طولانی و تبعاتی بلند مدت و مهم ۵- سیستم نقطه سفارش مجدد خرید در خصوصی چه نوع تقاضایی کاربرد دارد؟ ۱. تقاضای مستقلی ۲. تقاضای وابسته ۳. هر دو ۴. هیچ کدام
۶- تعریف دقیق «مسئولیت در مقابل مشکلات آتی غیرقابل پیش بینی» در کدام دسته از موارد عقد قراردادها ذکر میگردد؟
۱. ضمانتنامه ۲. دموراژ ۰۳ فورسی ماژور ۰۴ پیش فاکتور -----------۷- شرکت دولتی با اجازه قانون یا به حکم دادگاه صالحه ایجاد می شود . بیش از
۱. ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است. ۴۰۰۲ درصد سهام آن متعلق به دولت است.
۸۰۰۲ درصد سهام آن متعلق به دولت است. ۴۹۰۴ درصد سهام آن متعلق به دولت است.
۸- انبارگردانی چیست؟ ۱. موجودی گیری مستمر ۲. مچ گیری ۳. موجودی گیری ادواری ۴. هیچ کدام
۹- کدام اصطلاح به معنی «تحویل کالا در اسکله بندر مقصد و پرداخت عوارضی» است؟
DEQ .t DDU . Y· DAF : Y DES . ) ----------- از نوع استاندارد ISO ۱۰- استاندارد ۱. ملی است. ۲. بین المللی است. ۳. منطقه ای است. ۴. اجباری است.
= صفحه ۱ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۷۷۴ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰ ۱۱- ........... پیرو سبک ترغیبی یا اغواگرایانه در مذاکره می باشند.
۱. آمریکاییها ۲. چینی ها ۳. برزیلی ها ۲. انگلیسی ها ۱۲- دارایی های اجاره ای از چه نوع دارایی ها می باشند؟
۱. انحصاری ۲. خارجی ۳. داخلی ۲. غیر انحصاری ۱۳- هزینه های معاملاتی در فرآیند توزیع چگونه بر عملکرد کل نظام اقتصادی موثرند؟
۱. از طریق افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی و صنعتی و کاهش مطلوبیت
۰۲ از طریق پرداخت های به موقع فروش
.Y . تاثیر چندانی ندارد.
آ، از طریق کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و سطح مطلوبیت و رفاه جامعه ------------ ۱۴- در روش تعیین مقدار سفارش اقتصادی به روش هندسی، بهترین مقدار نقطه ای است که
۱. مقدار هزینه نگهداری بیشتر از هزینه سفارش است.
۲. نقطه تماس دو منحنی است.
۳. هزینه سفارش کمینه می گردد.
۴. دو منحنی هزینه سفارش و نگهداری همدیگر را قطع می کنند. ۱۵- روش های مذاکره کدام اند؟
۱. سلطه جویانه و مشارکتی ۲. مشارکتی و علمی
۳. مودبانه و سلطه جویانه ۴. سلطه جویانه و استنتاجی ۱۶- سهم حمل و نقل جاده ای در کشور:
۱. بیش از حمل و نقل ریلی است. ۲. کم تر از حمل و نقل ریلی است.
۳. برابر با حمل و نقل ریلی است. ۴. هیچ کدام ۱۷- مهم ترین بیمه سرمایه ای چیست؟
۱. بازنشستگی ۲. عمر ۳. حوادث ۴. از کارافتادگی
۱۸- نمودار پارتو در کدام روش از بسته های سفارشی و ملی کاربرد دارد؟ ۱. سیستم نقطهٔ سفارشی ۲. سیستم دوره سفارش ۳. سیستم برنامه ریزی مورد نیاز(MRF) ۴. روشی کنترلی ABC
М. М./ М. М. үү t
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰ ۱۹- اصطلاح CPT در صورتی که شامل بیمه باربری نیز گردیده، چه خوانده می شود؟
CIP . f CIF , Y DEQ . Y FOB . ) ۲۰- کدام موسسه زیر نظر مجلس شورای اسلامی است؟
۱. دیوان محاسبات کشور ۲. سازمان بنادر و کشتیرانی
۳. سازمان بازرسی کل کشور ۴. ارتش ۲۱- وسیله حمل و نقل انبار که نقاله هوایی نام دارد، .......... نامیده می شود.
۱. نقاله آویزی ۲. نقاله گارمنی ۳. نقاله نئوماتیک ۴. نقاله غلطکی ---------- ۲۲- هدف گروه کنترل کیفیت در سازمان ها
۱. ارزیابی عملکرد فعلی کاری است. آ، ارزیابی روش های بررسی کیفی محصول نهایی است.
۳. ارزیابی میزان ضایعات است. ۴. ارزیابی اثربخشی سازمان است. ۲۳- مشخصات تجاری توسط کدام ارگان تعیین می شود؟
۱. سازمان های ملی و دولتی ۲. سازمان های تجاری
۳. دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۴. صنعت و بازرگانی ۲۴- هزینه کدام دسته از خریدهای سازمان از محل تنخواه سازمانها تأمین می شود؟
۱. خریدهای متمرکز ۲. خریدهای غیرمتمرکز
۳. خریدهای همیشگی ۲. خریدهای موردی واضطراری ۲۵- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
۱. چینی ها پیرو سبک مصالحه اند. ۲. روس ها پیرو سبک مصالحه اند.
۳. چینی ها و روس ها پیرو سبک مصالحه اند. ۲. روس ها پیرو سبک مواجهه نیستند. ۲۶- کدام یک از اقلام زیر شامل بهای ناقصی هزینه های دستمزد و مواد و سربار است؟
۱. کالاهای ساخته شده ۲. مواد و لوازم مصرفی
۳. اجناسی اسقاط شده ۴. کالای نیمه ساخته و در جریان ساخت үү— ....................... بدون قبول مالکیت جنس آن را برای خریدار سفارش می دهند؟
۱. نمایندگان فروشی ۲. صادرکنندگان ۳. وارد کنندگان ۴. کمیسیونرها
VV f ,) , )/.\ ,\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی )۱۲۱۸۱۱۰
--------- ۲۸- در بیمه های سرمایه ای بیمه گر مبلغی را به عنوان سرمایه یا غرامت ۱. یک جا به استفاده کنندگان پرداخت می کند. ۲. به طور مستمر پرداخت می کند. ۳. که از قبل در بیمه نامه مشخص است به طور یک جا یا مستمر پرداخت می کند.
۴. که از قبل معین نیست را به طور مستمر پرداخت می کند
۲۹- مرحله میانی مذاکره که موضوعات مورد علاقه طرفین مطرح می شود، چه نام دارد؟
۱. استدلالی ۲. اشتراک ۳. اظهار و ادراک ۴. امتیاز
----------- ۳۰- در مناقصه اختیاری ۱. عموم شرکت کنندگان و کلیه سازمانها حق شرکت در مناقصه را دارند ۲. تعدادی از داوطلبان از طریق دعوتنامه دعوت می شوند ۳. مناقصه به یک سازمان یا شخصی واگذار می شود
۴. فروش کالاها و اجناس اسقاط و بازاریابی به بالاترین قیمت محل امکان پذیر می گردد.
۳۱- مهم ترین هدف بخش خرید چیست؟ ۱. حمایت از سایر بخش ها ۲. شناسایی منبع مناسب
۳. هماهنگی با سایر بخش ها ۴. انجام خرید عاقلانه و رقابتی
ץ"ץ– ......................... عبارت است از روش هایی که بدان وسیله بتوان پیام های فروش را به خریداران در بازار هدف به جمعیت مورد هدف رساند.
۱. آمیزه بازاریابی ۲. ارتباطات
۳. بازاریابی ۰۴ آمیزه ارتباطات بازاریابی
---------۳۳- در روش نیمونیک برای کد گزاری کالا در انبار ۱. از عدد و اعشار استفاده میشود ۲. از حروف اول نام کالاها استفاده میشود
۳. از علامات رمزی استفاده میشود ۰۴ از اشکال و تصاویر کالا استفاده میشود
۳۴- کدام یک از اسناد گمرکی برای عودت دادن کالاهای ممنوعه استفاده می شود؟
۱. صورت مجلسی ۲. اوراق مطالبه نامه ۳. قبض انبار گمرک ۴. قبض سپرده
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
\, \./) , ), VV f***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :