نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶ ۱- در کدامیک از روشهای معاینه کالاها، وارد کننده متکی به سیستم کنترل کیفیت و تضمین کیفیت عرضه کننده می شود؟ ۱. روش آزمایشی ۲. روش کنترل کیفیت تاییدی
۳. روش کنترل کیفیت آماری ۴ - روش کنترال کیفیت انتقالی
۲- کدام گزینه در مورد انواع استانداردهای ملی صحیح است؟
۱. اجباری، تشویقی ۲. منطقه ای، محلی ۲. رسمی، غیر رسمی ۴. ویژه، عام ۳- کدام گزینه از معایب استاندارد کردن کالا می باشد؟
۱. کاهش رقابت ۰۲ ثابت بودن استانداردها
۳. سهولت انتخاب کالا ۲. انبارداری مشکل تر کالاها ۴- در کدامیک از سیستمهای خرید، کالای خریداری شده تحویل انبار نمی شود؟
۱. خریدهای متمرکز ۲. خریدهای جزئی ۲. خریدهای اضطراری ۲. خریدهای عمده ۵- چهارمین گام در مراحل کلی خرید کدام است؟
۱. بررسی قیمت و ارزش کالا ۲. بررسی منابع تامین کننده کالا
۳. مذاکره با فروشندگان کالا ۲. بررسی خصوصیات کالا ۶- کدام گزینه از اصول مورد توجه در خرید عاقلانه و رقابتی نیست؟
۱. کیفیت مناسب ۲. مقدار مناسب " : منبع مناسب ۴. بازار مناسب ۷- کدام گزینه بیانگر عوامل مؤثر بر سودآوری سازمان است؟
۱. نیروی انسانی، ماشین ۲. محصولی، سرمایه ۳. مدیریت، بازار آ، بازاریابی، تکنولوژی ۸- دو عامل مؤثر بر اولویت بندی خریدها کدامند؟
۱. هزینه دسترسی به کالا، نقش حیاتی کالا ۲. مهارت استراتژیک در خرید کالا، ظرفیت خرید
۳. اهمیت خرید برای شرکت، پیچیدگی بازار عرضه ۰۲ درآمد شرکت، دسترسی به مواد اولیه ۹- کدامیک از گزینه های زیر اهم سیاستهای مبادلاتی در ایران نیست؟
۱. سیاست مبادلات تهاتری ۲. سیاست مبادلات آزاد
۳. سیاست مبادلات از طریق ایجاد کمیته معاملات دوجانبه ۴. سیاستهای مبادلاتی صادرات در مقابل واردات W・ハ・い・いVY管・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶ ۱۰- گواهی اشتغال به کار واردات و صادرات چه نامیده می شود؟
۱. کارت بازرگانی ۲. کارت عوارضی ۳. گواهی بازرگانی ۴. کارت سبز
۱۱- در شرایط نامناسب بودن بازارهای پولی و مالی و برای کاهش ریسک نابابی کالا، استفاده از کدامیک از روشهای تهیه کالا
مناسب تر است؟
۱. خرید ٣. اجارہ ۳. ساخت ۴. تولید مشارکتی
۱۲- کدام گزینه در مورد تقسیم بندی انواع خریدهای دولتی از نظر مبلغ صحیح است؟ ۱. جزئی، متوسط، عمده ۲. جزئی، کلی
۳. خرد، کلان، متوسط ۰۴ مستقیم، غیرمستقیم، نیابی
۱۳- مطلع نمودن فروشنده از وجود مغایرت در کدامیک از مراحل پیگیری های ضروری در خریدهای خارجی انجام می گیرد؟
۱. پیگیری های قبل از حمل ۰۲ پیگیری های بعد از حمل
۰۳ پیگیری های مربوط به خرید کالا ۴. گشایش اعتبار Wo— تقسیم بندی بیمه ها از نظر اجرایی چگونه است؟
) ... سرمایه ای، جبران خسارت Y شخصی، دولتی
.Y . اجباری، اختیاری f انتفاعی، غیر انتفاعی ۱۵- سندی که دال بر مالکیت کالا بوده و توسط شرکتهای حمل و نقل صادر و مهر و امضا می شود و قابل ظهر نویسی و انتقال
است چه نامیده می شود؟
۱. گواهی مبدا ۲. بارنامه ۳. فاکتور ۴. پیش فاکتور ۱۶- کدام گزینه در مورد تعریف معاملات ارزی صحیح است؟
۱. عملیات خرید و فروش ارز در بازار ارز
آن عملیات پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق سیستم بانکی بین المللی و مبادله اسناد مربوطه
۳. تبدیل ارزها با توجه به نرخهای بین المللی
۲. استفاده از ارزهای مختلف در امر صادرات و واردات کالا ۱۷- تعریف دقیق مسئولیت در قبال مشکلات آتی غیر قابل پیش بینی در قرارداد خرید چه نام دارد؟
۱. فورسی ماژور ۲. دموراژ ۳. شرایط پرداخت ۴. اینکوترمز
)・W・ハ・い・いVY管
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶ ۱۸- در ماتریس اولویتهای خریدار، کالاهای پراهمیت و با پیچیدگی کم چه نامیده می شوند؟
۱. کالاهای تنگنایی ۲. کالاهای امتیازی ۳. کالاهای استراتژیک ۴. کالاهای غیرحیاتی
۱۹- نوعی از ابزار ارتباطی میان دو طرف که شامل مراحل برنامه ریزی، ارزیابی و مرور و تجزیه و تحلیل می باشد چه نام دارد؟
۱. معامله ۲. مبادله ۲. بازاریابی ۴. مذاکره
۲۰- مالیاتی که دولت غالبا به قصد ایجاد در آمد وضع می نماید چه نامیده می شود؟
۱. حقوق گمرکی ۲. سود گمرکی ۳. تعرفه گمرکی ۴. مالیات گمرگی ۲۱- کدامیک از گزینه های زیر نیازمند مذاکره می باشند؟
۱. زمانی که فرایند تولید عرضه کننده کوتاه باشد.
۲. زمانی که ریسک معامله و هزینه های تولید کالا قابل پیش بینی باشد.
۳. برای خرید کالاهای صنعتی با قیمت بالا و کالاهای موضوع قرارداد دولتی
۴. در شرایطی که تغییرات شدید تکنولوژیکی وجود نداشته باشد. ۲۲- استانداردهایی که توسط گروه کشورهای دارای وجوه مشترک جغرافیایی تهیه می شود چه نام دارند؟
۱. استانداردهای بین المللی ۲. استانداردهای منطقه ای
۳. استانداردهای خاصی آ، استانداردهای جهانی ۲۳- انبار بارانداز به چه نوع انباری گفته می شود؟
۱. انبار فاقد سقف که فقط فضایی برای تخلیه بار می باشد.
۲. انباری که از تمام اطراف بسته بوده و دارای سقف است.
۳. انباری که فقط دارای سقف است و چهار طرف آن باز است.
۲. انباری که در محلی تولید کالا ساخته شده باشد. ۲۴- در موارد کسر دریافتی بابت کالاهایی که قبلا از گمرک ترخیصی شده اند، از چه اوراقی استفاده می شود؟
۱. پته گمرکی ۲. اوراق استرداد ٠٢ پروانه گمرکی ٢. اوراق مطالبه نامه ۲۵- سومین مرحله از مراحل ورود کالا کدام است؟
۱. ورود کالا به گمرک ۰۲ ورود کالا به قلمروی گمرکی کشور
۳. ترخیصی کالا از گمرک ۴. ورود کالا از خارج به مرزهای کشور
)・W・ハ・い・いVY管
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۲۶- در کدامیک از روشهای کد گذاری کالاها، کدها توسط هیاتهای مختلفی به صورت دستی یا رایانه ای جهت کلیه اقلام انبارها
تهیه می شود؟ ۱. روش کدینگ ویژه ۲. روش نیمونیک ۳. روش کدینگ استاندارد ۴. روش مخفی
۲۷- کدام گزینه از وظایف متصدی انبار به شمار می رود؟ ۱. اجرای سیستم انبارداری مصوب سازمان ۲. مراقبت و نگهداری کالاها از حوادث ۳. رعایت اصول امانت داری و حفظ منافع مؤسسه "، صدور فرمها از قبیل قبض انبار و حواله انبار ۲۸- کدام گزینه از روشهای ارزیابی دائمی موجودی های انبار به شمار می آید؟ ۱. روش میانگین متحرک ۲. روش ادواری
۳. روش تجدیدی ۴. روش کنترل کیفی
۲۹- کدامیک از سیستمهای سفارش دهی، به روش مقادیر ثابت و دوره های متغیر مشهور است؟
۱. سیستم بازدید عینی ۲. سیستم دوره سفارش ۳. سیستم ظرف ذخیره ۴. سیستم نقطه سفارش ۳۰- اصطلاح صفافی در انبارداری به چه معناست؟
۱. صدور حواله انبار و تحویل جنسی به مشتریان ۲. تنظیم و نگهداری کالا در انبار در محلی خاصی
۳. خروج کالا جهت فروشی به خریداران خارجی ۲. سفارش خرید کالا توسط متصدی انبار
۳۱- به مجموعه هماهنگی که کالا را از منابع تولید به سمت خریداران ف کنندگان هدایت می کند چه می گویند؟ 902లు را از متابع دو حریداران و مصر لا دهی چه می ۱. توزیع ۲. بازاریابی ۳. فروش ۲. انبارداری
۳۲- گروهی از عمده فروشان که بدون قبول مالکیت کالا، آن را به نیابت از خریدار به فروشنده سفارش می دهند چه نام دارند؟
۱. وارد کنندگان ۲. نمایندگان فروش ۳. کمیسیونرها ۲. خرده فروشها ۳۳- بیشترین سهم از سود عوامل توزیع نصیب کدام گروه می شود؟
۱. خرده فروشان ۲. عمده فروشان ۳. وارد کنندگان ۴. نمایندگان فروش ۳۴- کدام گزینه از اهم مشکلات شبکه توزیع در قبل از انقلاب است؟
۱. نبود الگوی صحیح مصرف آن ضعف در سیستم توزیع
۳. تغییر سیاستهای دولت و اثر سوء آن بر توزیع آسیاست توسل به واردات برای مبارزه با تورم
W・ハ・い・いVY管・) صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :