نمونه سوال درس حقوق اساسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۲۲ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ -، مدیریت
بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸
۱- حقوق در کدام معنی موضوع بحث حقوق اداری قرار می گیرد؟
) ... یستم حقوقی Y دانش شناخت قوانین « : دستمزد و حق الزحمه f جمع حاوی ۲- کدام رشته حقوقی از تشریفات رسیدگی در دادگاههای حقوقی بحث می کند؟
۱. حقوق کیفری ۲. آیین دادرسی مدنی ۳. آیین دادرسی کیفری ۴ - حقوق اساسی ۳- متن قانون اساسی ایران در چه سالی به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید؟
いY%・. f \ \"A१ . Y \ Y NA . Y \ YOY . ) ۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارای چند فصلی و اصلی می باشد؟
۱. ۱۰ فصل و ۱۶۵ اصلی ۲. ۱۲ فصلی و ۱۷۰ اصلی
۳. ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصلی ۴. ۱۵ فصل و ۱۸۵ اصلی ۵- کدام کشور دارای قانون اساسی غیر مدون است؟
١. انگلیس ۲. بلژیک ۳. لوکزامبورگ ۴. آمریکا
۶- کدام یک از موارد ذیل از خصوصیات یک قانون اساسی خوب و مطلوب نیست؟ ۱. قانون اساسی، با مبتنی بر وضعیت خاصی هر کشور باشد. ۲. در فصل بندی قانون اساسی باید رعایت نظم و ترتیب شده باشد. ۳. مقررات قانون اساسی باید قابلیت اجرا داشته باشد. ۴. قانون اساسی باید به ذکر جزئیات بپردازد.
۷- حکمرانان کدام دوره حکومت خود را منسوب به یک قدرت مافوق بشر می دانستند؟ ۱. دوره ابتدایی ۲. دوره تمرکز قدرت ۳. دوره تقسیم طبقاتی ۴. دوره حکومت قانون اساسی
۸- به افرادی که با یکدیگر وابستگی ملی داشته و از نظر سیاسی تابع حکومت معینی باشند چه می گویند؟
۱. امت ۲. قوم ۳. گروه معینی از مردم ۴. ملت
ו %ו "ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۲۲ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸
۹- در مورد منشاء دولت کدام دیدگاه ابتدا از طرف علمای یونان از جمله ارسطو مطرح و سپس توسط سنت توماداکن و ابوعلی
سینا و .. توسعه داده شده است؟
۱. دیدگاه جامعه شناسی ۲. دیدگاه اقتصادی ۲. دیدگاه فطری و الهی ۴. دیدگاه حقوقی ۱۰- کدامیک از علمای زیر در فرضیه تفکیک قوا معتقدند که قوه قضائیه به مردم واگذار شود؟
۱. منتسکیو ۲. سنت آگوستن ۳. ماکیاولی ٢. ژان ژاک روسو ۱۱- کدام یک از موارد ذیلی از آثار حکومتهای آزاد است؟
۱. عدم بروز استعدادها در اثر خفقان اجتماعی ۰۲ اختصاصی امتیاز اجتماعی منحصرا به باند حکومتی
۳. عدم رشد و درک مسایل سیاسی داخلی و خارجی ۲. استقرار عدالت اجتماعی نسبی ۱۲- برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولاً حاکمیت در انحصار کیست؟ ۱. دولت ۲. مردم ۳. خداوند ۴. حکومت ۱۳- انطباق قوانین و مقررات موضوعه با قانون اساسی وظیفه چه کسانی است؟ ۱. وزارت دادگستری ۲. رهبری ۳. اکثریت اعضای شورای نگهبان ۴. فقهای شورای نگهبان ۱۴- درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب چه تعدادی از مجموع نمایندگان مجلس برسد؟ ۱. یک سوم آ ، دو سوم ۳. نصف ۴. سه چهارم ۱۵- برای استیضاح رئیس جمهور در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه تصویب چه تعدادی از نمایندگان لازم است؟ ۱. ده نفر ۱۵.۲ نفر ۳۔ حداقل یک سوم ۴. نصف نمایندگان
۱۶- هدف اصلی از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت چیست؟
ャ ۱. مشورت به رهبری
: تصویب قانون ۳. حل اختلاف بین مجلسی و شورای نگهبان ۴. حل اختلاف قوا
۱۷- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از اختیارات چه مرجعی است؟
۱. فرماندهی کل نیروهای مسلح با مشورت رهبری ۲. رهبری ۰۳ وزیر دفاع با مشورت رئیس جمهور ۰۲ وزیر کشور در صورت تفویض اختیار به وی ו %ו "ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۲۲ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸
۱۸- رسیدگی به اتهام رئیس جمهور معاون او و وزیران در مورد جرایم عادی در چه مرجعی انجام می گیرد؟
۱. در دادگاههای انقلاب ۲. در دادگاههای ویژه و خاصی
۲. دادگاههای ویژه جرائم کارکنان دولت ۴. دادگاههای عمومی دادگستری ۱۹- مرجع رسیدگی به دعاوی مردم با دولت سازمان ها و ارگانهای دولتی و مامورین دولتی کجاست؟
۱. دیوان عدالت اداری ۲. محاکم عمومی ٠٢ ديوان عالی کشور ۴. محاکم اختصاصی ۲۰- سازمان بازرسی کل کشور زیر تظر چه مرجعی تشکیل می شود؟
۱. مجلسی ۲. قوه مجریه .Y . رئيس قوه قضائيه ۲. رهبری ۲۱- ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده چه کسی است؟
۱. وزیر دفاع ۰۲ وزیر کشور ۲. وزير قوه قضائيه ٠٢ رئيس جمهور ۲۲- تصویب اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی در مرحله نهایی به عهده چه مرجعی است؟
۱. رهبری ۲. آرای عمومی است. ۰۲ رئيس جمهور ۲. شورای نگهبان ۲۳- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران چند نفر است؟
۱. ۲۵۰ نفر ۲. ۲۷۰ نفر ۳. ۳۰۰ نفر ۴. ۳۷۰ نفر ۲۴- طرح سوال از رئیس جمهور باید به تصویب حداقل چه تعداد از نمایندگان مجلسی برسد؟
۱. یک چهارم ۲. یک سوم ۳. یک دوم ". دو پنجم ۲۵- با امضای چند نفر از نمایندگان مجلس هر یک از وزراء مورد استیضاح قرار می گیرند؟
۱. یک نفر ۲. ده نفر ۳. ۱۵ نفر ۵۰.۴ نفر ۲۶- حضور اعضای شورای نگهبان در چه زمانی در مجلس الزامی است؟
۱. در جلسات علنی بطور عام ۲. در مورد طرحهای عادی
۲. در مورد طرحها و لوایح فوری آن برای حضور هیچ الزامی ندارند. ۲۷- مرجع شکایت از طرز کار مجلسی کجاست؟
۱. دیوان عدالت اداری ٠٢ ديوان عالی کشور ۳. دیوان محاسبات ۴. کمیسیون اصل ۹۰
ו %ו "ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۲۲ -، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸ ۲۸- مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده کیست؟ ۱. رهبری آن وزارت کشور ۲. شورای نگهبان ۴. قوه قضائیه ۲۹- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع از وظایف کدام نهاد است؟ ۱. قوه قضائیه ۲. قوه مقننه ۳. قوه مجریه ۰۴ مجمع تشخیص مصلحت ."Y— در مورد اصول حاکم بر سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه نادرست است؟ ۱. محاکمات اصولا علنی است.
۲. قوانین جزایی عطف بماسبق می گردند. ۲. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفانه صورت می گیرد.
f احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشد که بر اساسی آن حکم صادر شده است.
ו %ו "ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :