نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ -، مدیریت بازرگانی) چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲)
۱- کدامیک از گزینه های زیر عبارت است از درک این نکته که مدیریت منابع انسانی به منظور تشریک مساعی در اثر بخشی
سازمان به وجود می آید؟
۱. هدفهای اجتماعی ۲. هدفهای سازمانی ۳. هدفهای عملیاتی آ، هدفهای فردی ۲- کدامیک از گزینه های زیر به تطبیق راهبرد های منابع انسانی با نیازهای راهبرد کسب و کار اشاره می کند و نیازمند آن
است که عناصر گوناگون مدیریت با خود سازگار شوند و همدیگر را به شکل متقابل پشتیبانی کنند؟
۱. تعهد ۲ - انعطاف پذیری ۳۔ کیفیت ۴. یکپارچگی
۳- کدامیک از گزینه های زیر از عوامل محیط داخلی موثر بر کار کرد های مدیریت منابع انسانی است ؟ ۱. نیروی انسانی خارج از سازمان آن ویژگی های سازمانی ۳. رقبا ٠٢ قوانين و مقررات حکومتی
۴- به چه لحاظی سازمانی که به کارکنان ماهر نیاز دارد با سازمانی که کارکنان غیر ماهر بیشتر نیاز دارد همسان نخواهند بود ؟
۱. پهنه فعالیت برنامه های مدیریت منابع انسانی Y خشنودی کارکنان ۳. بهداشت کارکنان آ: انطباق به قوانین
۵- کدامیک از گزینه های زیر دارای دو بعد به شکل کیفی و کمی می باشد؟
۰۱ امنیت شغل ". بار شغل "، ویژگیهای شغل ۴. شرایط و موقعیت شغل
۶- کدامیک از گزینه های زیر سبب شده اند که مدیران منابع انسانی باورهای سنتی شان را کنار گذاشته و نقش های جدید را که برای سازمانشان تمایز ایجاد می کند ، بپذیرند؟
۱. تغییرات بنیادی در فعالیت ها، رویه ها و کسب و کار مدیریت منابع انسانی آن برنامه ریزی و عملکرد کارکنان ۳. بهسازی و توسعه کارکنان
۲. منابع انسانی
= نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
"ו"וVו. ו. ון. ו. ו
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۷- عبارت کارفرمایان باید اهداف توافق شده ای را برای استخدام، جابجایی، آموزش و مزایای بازنشستگی افراد رعایت نمایند مربوط به کدامیک از دلایل اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی است؟
) ... نیازهای آینده کارکنان ۲. سازگاری با تغییرات
۳. برنامه ریزی استراتژیک آن یکسان سازی
A— دومین مرحله برنامه ریزی منابع انسانی کدام است؟
۱. بررسی منابع انسانی مورد نیاز آن پیش بینی منابع انسانی مورد نیاز ۳. برآورد منابع انسانی موجود f مقایسه نیازها و منابع انسانی موجود
۹- کدامیک از گزینه های زیر از امتیازهای عمده روش گروه اسمی محسوب می شود ؟ ۱. فراهم بودن وقت کافی برای اندیشیدن و باز کاویدن آن بهره گیری کار ساز از وقت کارشناسان ۲. بهره گیری دقیق از فرصتی که این فراگرد در اختیار می گذارد. ۲. شناسایی و معرفی توجیهات مختلف برای تحقق اهداف ۱۰- در کدام یک از روش های پیش بینی عرضه منابع انسانی از داخل سازمان، از نمودارهای جایگزینی استفاده می شود؟ ۱. برنامه ریزی جایگزینی آن برنامه ریزی جانشینی
۳. برنامه ریزی انتقالی آن برنامه ریزی موردی
۱۱- خروجی های تجزیه و تحلیل شغل کدامیک از گزینه های زیر می باشند؟ ۱. عنوان شغل - تحلیل وظیفه ای شغل ۲. شرح شغل - شرایط احراز شغل ۲. عنوان شغل - شرح شغل " : شرح شغل – خلاصه شغل ۱۲- کدامیک از گزینه های زیر نه تنها باید افراد را به سوی سازمان جذب نماید بلکه امکان نگهداری آنان را پس از به کار گماری در سازمان افزایش دهد؟ ۱. برنامه ریزی نیروی انسانی آن کارمند یابی
۳. گزینش نیروی انسانی آن عرضه نیروی انسانی
"ו"וVו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱۳- کدامیک از گزینه های زیر به این مفهوم است که هر بار آزمون استخدامی انجام می گیرد به نتایج با ثبات و سازگاری دست
می یابیم ؟ ۱. قابل اعتماد بودن آزمون (روایی) ۲. معتبر بودن آزمون ۳. معتبر بودن معیار آزمون ۲. معتبر بودن محتوای آزمون
۱۴- کدامیک از گزینه های زیر کلیه تلاشها و کوششهایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب، در کارکنان یک سازمان می باشد که آنان را آماده انجام وظایف و مسئو لیتهای شغلی خود می نماید؟
۱. تعلیم و تربیت ۲. آموزش کارکنان ۳. بهسازی کارکنان ۴. توانمند سازی ۱۵- از ویژگیهای مهم تعریف یاد گیری کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری ۲. تقویت صداقت، صراحت و اعتماد
" بهبود روابط میان مافوق و مادون آن گسترش توسعه سازمانی ۱۶- اولین گام در فرآیند آموزش کارکنان کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. ارزشیابی برنامه ها ۲. اجرای برنامه ها
f ۲. طراحی و برنامه ریزی آموزش
تعیین نیازهای آموزشی ۱۷- چگونگی درک و احساسی کارکنان در رابطه با سازمانشان، در کدام فرایند تشریح می شود؟ ۱. تجزیه و تحلیل منابع انسانی ۲. تجزیه و تحلیل شاخص های کارآیی ۳. تجزیه و تحلیل جو سازمانی ۴. تجزیه و تحلیل وظیفه ۱۸- در کدامیک از مراحل مسیر شغلی موقعیتهای شغلی فرد متوقف می شود. بسیاری افراد در این مرحله به حداکثر پیشرفت های شغلی نایل شده و بیشتر در فکر کمک به افراد کم تجربه می باشند؟ ۱. مرحله استقرار ۲: مرحله پیشرفت " : مرحله خروج ٠٢ مرحله نگهداری ۱۹- در کدامیک از دسته لنگر گاه مسیر شغلی، افراد دیگری هستند که دوست دارند طراح محصول خود باشند ، این افراد در اداره شرکتهای کوچک موفقند و با بزرگ شدن سازمان و تشکیل بوروکراسی از کار جدا می شوند؟ ۱. شایستگی کار کردن / فنی آن شایستگی مدیریتی ۲. خلاقیت / کار آفرینی آ، استقلال و عدم وابستگی
"ו"וVו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۲۰- کدام یک از روش های ارزیابی عملکرد برای کاهش خطای گرایش به ارفاق در ارزیاب ابداع شده است؟
) ... روش انتخاب اجباری ャ。 روش استفاده از چک لیست ۰۳روش رتبه بندی رفتاری ۴. روش ارزیابی چندگانه
۲۱- ایجاد گرایش قوی به سوی عملکرد برجسته و پایدار در همه بخشهای سازمان از طریق افزایش تر از توانمندی افراد و عملکرد بهتر آنان، مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. اهداف سیستم حقوق و دستمزد ۲. راهبرد های حقوق و دستمزد ۳. سیاستهای کلی حقوق و دستمزد آ، نظریه های حقوق و دستمزد
۲۲- کدامیک از گزینه های زیر شامل احساسی برابری از پرداخت متفاوت در میان مشاغل مختلف در درون یک سازمان می
داشد ؟ ۱. عدالت داخلی Y. عدالت خارجی ۳. عدالت فردی f عدالت بین فردی
۲۳- در کدامیک از فنون توسعه مدیریت، مدیران به مدت سه الی هفت روز در یک جای دیگر متفاوت از محل کار جمع شده و کار هایی انجام می دهند که شناخت بهتر خود و دیگران را فراهم نماید؟
۱. تحلیل رفتار ۲. آموزش حساسیت ۳. مشاوره گرفتن آتشکیل جلسات حل مساله بین گروهها
۲۴- از نقش های منابع انسانی حرفه ای کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. آماده سازی آن جهانی سازی ۳. مدیریت برنامه کلی مربیگری ۴. کشف گزینه ها
۲۵- کدامیک از گزینه های زیر عبارت از تفاهمی بین دو نفر است که در راستای کمک نمودن به توسعه و پیشرفت شخصی و حر فه ای و تقسیم تجارب ، تخصصی و اندیشه یکدیگر است؟
۱. مربیگری ۲. منتورینگ .GROW J.A. Y ۴. مدل STEER
۲۶- رابطه یک منتورینگ موفق در کدامیک از گزینه های زیر تحقق می یابد؟
۱. هدف - واقعیت - گزینه ها - آرمان آن نقطه - جور کردن - توضیح دادن - تشویق کردن ۲. شروع - آموزش دادن - جدایی - تعریف مجدد ۲. خروجی - درجه بندی - تصدیق و عمل باز نگری "ו"וVו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :