نمونه سوال درس بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۲ - علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ), علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱ - و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۳۹۰۱۵, -
۱- از نظر اندیشمندان اجتماعی مسائل اجتماعی با چه عنوانی مورد ارزیابی و شناسایی قرار نمی گیرند؟ ۱. موانع توسعه ۲. هزینه های توسعه
۰۳ جرائم اجتماعی ۴. آثار و تبعات عقب ماندگی
۲- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های مسائل اجتماعی نمی باشد؟
Y
Y . ذهنی و کمی بودن جمعی و غیر فردی بودن
. Y.
۰۲ واقعی بودن تاریخی بودن
۳- «مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی» جزء کدام دسته از اهداف مورد توجه در طرح مسائل اجتماعی می باشند؟
۱. طبقه بندی مسائل اجتماعی بر اساسی ارزش عملی ۲۔ تیپولوژی و توصیف مسائل اجتماعی ۳. تحلیل و ریشه یابی مسائل اجتماعی ۴. ارائه راه حل و پیشگیری از مسائل اجتماعی
۴- با توجه به «تحول جمعیتی و پیامدهای مسئله آفرین آن» جمعیت ایران از نظر سیر تحولی در چه مرحله ای قرار دارد؟
۱. مرحله سوم گذار جمعیتی ۲. رشد شتابان جمعیت ۳. مرحله دوم گذار جمعیتی ۴. رشد کاهنده جمعیتی
۵- کدام یک از موارد زیر بیشتر از سایر عوامل از تحولات جمعیتی تأثیر می پذیرد؟
۱. آموزش ۲. نرخ رشد ۳. شهرنشینی ۴. خانواده
۶- چه عاملی وابستگی اقتصاد کشور ایران را به درآمدهای نفتی و وام ارزی شدت بخشید؟ ۱. عدم افزایش بهره وری واقعی نیروی انسانی ۲. رشد تمایلات مصرفی ۳. عدم افزایش بهره وری و افزایش شاخصهای رفاه عمومی ۴. کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم
۷- دست یابی به اهداف اقتصادی برنامه سوم مستلزم جلب و جذاب بهینهٔ کدام یک از عوامل زیر است؟ ۱. نیروی انسانی کارآفرین ۲. پس اندازهای ملی
۳. پس انداز خارجی ۴. نیروی انسانی کارآفرین و پس انداز ملی و خارجی
γ. γ./γ. γ. γ. γγ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۲ - علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ), علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ - و علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱ - و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۳۹۰۱۵
۸- از منظر جمعیت و توسعه به موازات گسترش بیکاری، جابه جایی و مهاجرت ها در کدام مسیر اتفاق می افتند؟ ۱. از قلمروهای اقتصادی بیش بازده به بخش های اقتصادی با بازده کمتر ۰۲ از روستا به شهرهای کلان ۳. از قلمروهای اقتصادی کم بازده به بخش های اقتصادی با بازده نسبتا بالاتر
آ، از شهرهای بزرگ به شهرهای متوسط
۹- یکی از عوامل عمده ی بحرانی شدن وضعیت بازار کار و عدم راهیابی نسل جوان به چرخه تولید و فعالیت چیست؟ ۱. نظام اقتصادی کشور ۲. نظام مدیریتی کشور ۳. نظام آموزشی کشور ۴. رشد فزاینده جمعیت
۱۰- کدام عامل باعث تشدید تقاضا برای آموزش عالی گردیده است؟
۱. هزینه های مستقیم آموزش عالی ۲. بیکاری تحصیل کرده ها ۳. هزینه های اشتغال تحصیل کرده ها ۲. هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آموزش عالی
۱۱- عمده ترین استخدام کننده نیروی کار تحصیل کرده در بیشتر کشورهای در حال توسعه کدام بخشی است؟ ۱. بخش عمومی ۲. بخش صنعت ۳. بخش کشاورزی آ، بخش خدمات و تولید ۱۲- سه عنصر متخاصمی که باید در نظام اجتماعی جامعه مدنی بین آنها تعادل برقرار کرد، کدامند؟ ۱. قدرت، جامعه، بازار ۲. دولت، اجتماع، بازار
۳. اجتماع، جامعه، بازار ۴. اجتماع، دولت، جامعه
۱۳- به عقیده ژان ژاکوب، برای یک شهر چه چیزی حکم سرمایه اجتماعی را دارد؟
۱. روابط اجتماعی ۲. اجتماعات کوچک ۳. روابط اولیه ۴. شبکه ها
۱۴- کدام یک از گزینه های زیر تشابه سرمایه اجتماعی را با دیگر انواع سرمایه نشان می دهد؟ ۱. مستلزم وجود بیش از یک فرد آن نوعی موجودی که مستلزم سرمایه گذاری نیست ۳. مستلزم شباهت در استفاده
۴. نوعی موجودی انباشته شده که مستلزم سرمایه گذاری است
γ. γ./γ. γ. γ. γγ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۶

***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۲ - علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ), علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ - و علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱ - و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۳۹۰۱۵
۱۵- به اعتقاد بوردیو ویژگی سرمایه اقتصادی چیست؟
۱. در شکل اصالت و شهرت نهادینه می شود
۲. قابل تبدیل به مالکیت را دارد
۳. قابل تبدیل به پول بوده و در شکل حق مالکیت نهادینه می شود
آن در مدارج تحصیلی خود را نشان می دهد ۱۶- بحث تقابل و تعارضی میان سنت و مدرنیته در ایران به چه زمانی باز می گردد؟
۱. قرن بیست و یکم ۰۲ آغاز قرن بیستم و پیش از انقلاب مشروطه
۳. آغاز قرن بیستم و پس از انقلاب مشروطه ۲. زمان پهلوی دوم ۱۷- کدام یک از اقتصاددانان زیر به موضوع «فرایند رشد متعارضی» میان بخش های نامتوازن توجه نکرده است؟
۱. روستو ۰۲گونار میردالی ۰۳رائول پربیش ۴. آلبرت هیرشمن ۱۸- نظریه نظام جهانی را چه کسی مطرح کرد؟
۱. والرشتاین ۲. هوبارت ۳. هیرشمن ٠٢ روستو
۱۹- «الگویی که پایه و اساس اصلی آن نظام بازار جهانی و تقسیم کار ناشی از آن از جمله در زمینه فرهنگی است» چه نام
دارد؟
۱. الگوی جهانی ۲. الگوی محلی کلان ۳. الگوی محلی خرد ۲. الگوی منطقه ای ۲۰- ساختار اداری جدید کشور ایران چه زمانی و از مدل بوروکراسی کدام کشورها اقتباس شده است؟
۱. سه قرن پیش - فرانسه و انگلیسی ۲. یک قرن پیش - فرانسه و بلژیک
۳. یک قرن پیش - انگلستان و بلژیک ۴. یک قرن پیش - امریکا و فرانسه ۲۱- نخستین جامعه شناسی که بوروکراسی را به گونه ای نظام مند مطالعه کرد که بود؟
۱. فردریک ۲. ابن خلدون ۳۔ دورکیم ۴۔ ماکس وبر ץץ– چه عاملی منشأ مهم فساد اداری در مرحله نخست توسعه ساختار اداری جدید ایران می باشد؟
۱. ضعف قوانین اداری ۲. استبداد سیاسی و اداری
۳. نخبگان قدرتمند سیاسی یا اداری ۴. نظام سرمایه داری غربی
γ. γ./γ. γ. γ. γγ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۶***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۲ - علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ), علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ - و علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱ - و مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۳۹۰۱۵
۲۳- از نظر کدام اندیشمندان «امروزه تحولات نسل جوان با تغییرات جوانان نسل گذشته تفاوت دارد»؟ ۱. کاترل و هالی ۲. کاترلی و کافی ۳. آندره میشل و هال ۴. هال و کافی
۲۴- کدام یک از گزینه های زیر از نظر کاترل مبنایی برای دورانی کردن هنجارها و گسترش آگاهی می باشد؟
۱. جامعه پذیری ۲. الحاق ۲. اجتماعی شدن ۴. همبستگی اجتماعی
۲۵- کدام یک از موارد زیر، از جمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمین به حساب می آید؟ ۱. مسکن یا سرپناهی مناسب ۲. سرپناه حداقلی
۳. تحصیلات دانشگاهی مناسب ۴. حق رأی
۲۶- از نظر پیروان کدام مکتب، مسکن بر پایهٔ ارزشی مصرف و ارزشی مبادله مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؟
۱. بوم شناختی ۲. مارکسیست ۳. کلاسیک نو ۴. تضاد
۲۷- مهم ترین عمل سیاسی فقرای شهری جهان سوم که منجر به جنبش های آلونک نشین می گردد، چیست؟ ۱. شورشهای خیابانی ۲. مشاغلی کاذب ۳. اشغال غیرقانونی زمین ۴. جنبشهای کارگری ۲۸- در سه دهه گذشته روستاهای ایران عملاً درگیر کدام یک از مسائل اجتماعی زیر بودند؟ ۱. عدم سالخوردگی نیروی کار ۰۲ فاقد مدیریت اجتماعی - تولیدی ۳. فاقد مدیریت اجتماعی - سیاسی ۰۲ فاقد مدیریت سیاسی - تولیدی ۲۹- از جمله مسائلی ناشی از جوانی بافت جمعتی روستاها در ایران چه می باشد؟ ۱. پایین بودن میزان مهاجرت ها ۲. تعادل در عرضه و تقاضای نیروری کار ۳. تمایل جوانان به فعالیت در بخش کشاورزی ۴. سنگینی بار تکفل ۳۰- مهم ترین عامل بازدارنده توسعه یکپارچه و پایدار جامعه و اقتصاد روستایی در ایران چیست؟
。ャ
۱. سنتی و غیرمدرن بودن زندگی در روستاها جوانی بافت جمعیتی روستاها
۳. اقتصاد کشاورزی روستاها ۴. سالخوردگی بافت جمعیتی
γ. γ./γ. γ. γ. γγ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :