نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت، گذراندن اوقات فراغت
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۰۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۵
۱- به نظر کدامیک از دانشمندان فراغت ، نوعی رهایی از وظایف اجتماعی و نوعی فعالیت فرهنگی است و سرشتی از نوع بازی دارد؟
۱. کارل ماکسی ۲. اگوست کنت ٠٢ ماکس کاپلان ۴: جرج پاتلر ۲- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با اوقات فراغت صحیح است؟ ۱. اوقات فراغت نسبت به وقت آزاد شخصی تر است
۰۲ وقت آزاد جزیی از اوقات فراغت است
Y.
اوقات فراغت زمانی است که انسان پس از انجام همه وظایف و مسئولیتها در اختیار دارد دسترسی به اوقات فراغت آسانتر از دسترسی به وقت آزاد است ۳- بر اساس کدام نظریه بین کار و اوقات فراغت به جز ارتباط زمانی، رابطه دیگری وجود ندارد؟
۱. نظریه عمومیت آ، نظریه استقلال ۳. نظریه جبران ۴. نظریه تشابه ۴- کدام یک از گزینه های زیر تعریف کاربردی از اوقات فراغت را بیان می دارد؟
۱. هر فعالیتی در تضاد با کار آن زمان در اختیار
۳. زمانی که امکان انجام فعالیت های آزاد وجود دارد ۰۴زمان انجام فعالیت های واقعا آزاد ۵- از نظر اسلام، انسان مومن بهترین فراغت را چه زمانی می داند؟
۱. زمان مسافرت آن زمان عبادت ۰۳زمان استراحت آزمان ورزش ۶- چه زمانی برای اولین بار اصطلاح اوقات فراغت مطرح شد؟
١. قرون وسطی ٠٢ دوره رنسانس
۳. قرن ۱۸ به بعد به ویژه در قرن ۱۹ تا پایان قرون وسطی
۷- به نظر کدام جامعه شناسی، انسان از دو راه می تواند پیشرفت کند اول از راه اقتصادی و دوم از راه توانایی های فرهنگی یا به عبارت دیگر آموزش ؟
۱. پیر بردیو Y. ماکس کاپلان .Y . آگوست کنت ٢. کارل مارکس
۸- طبق یافته های تحقیقاتی، زمان مصرف شده در تفریحات فعال فراغتی و سرگرمیهای اجتماعی با گذر سن از چه سالی
کاهش می یابد؟ ۱. ۵۵ سالگی ۴۰۰۲ سالگی ۶۰۰۳ سالگی ۴. ۴۴ سالگی Υ») /Υ Υ ΥΛΥΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت، گذراندن اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۰۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۵
۹- در حال حاضر مهمترین مشکل مردم در رابطه با استفاده از اوقات فراغت چیست؟
۱. کمبود مراکز گذران اوقات فراغت ۲. تمرکز بهترین امکانات در مراکز شهری
۳. بالا بودن هزینه ها ۰۴ نداشتن فرصت کافی ۱۰- نحوه گذران اوقات فراغت هر فرد متاثر از چه عواملی است؟
۱. شخصیت هر فرد ۲. امکانات و تجهیزات
۳. رشد اقتصادی و اجتماعی محیط زندگی ". سطح فرهنگ ۱۱- مردم کدام کشور در میان مردم جهان رتبه نخست را در زمینه مطالعه مجله دارند؟
۱. آلمان ۲. ایتالیا ٠٢ ژاپن ". فرانسه ۱۲- در حال حاضر سن امید به زندگی در ایران، چند سال است؟
۱. ۷۴ سال ۸۴.۲ سال ۳. ۶۵ سال ۶۰۰۴ سال ۱۳- کتابخانه ها و خانه های فرهنگ در کدام یک از تقسیم بندی های مربوط به وسایل و امکانات لازم برای گذراندن اوقات
فراغت قرار دارد؟
۱. ورزش ها و بازی هایی که به پرورش جسمانی مربوط می شوند مراسم و فعالیت های سنتی
" فعالیتهای ذهنی، فرهنگی و هنری
آن گردشگری و زیارت ۱۴- در کدام یک از انواع بازی، بازیکنان نقش غیرفعال دارند و هنگامی که بازی شروع می شود، تسلط یا تاثیری بر آن ندارند و
تنها منتظر اعمال دیگران و یا وسایل مورد استفاده می مانند؟
۱. بازی های رقابتی آن بازی های تقلیدی ۲. بازی های دورانی آن بازی های شانسی ۱۵- در سطح جهان کدامین کشور ها بیشترین تعداد گردشگر را در سال پذیرا بوده اند؟
۱. آمریکا - کانادا ". اسپانیا- فرانسه ۰۳ ایتالیا - انگلیسی ۴. آمریکا - ایتالیا
۱۶- کدام یک از گزینه های زیر از چالشهای روبه روی گردشگری محسوب می شود؟ ۱. تغییر فرهنگ ۲. کاهش وسایل نقلیه شخصی .Y . جهانی شدن .Y . آلودگی های محیط زیست
= صفحه ۲ از ۴
= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۸۱۲ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت، گذراندن اوقات فراغت
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۰۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۵
۱۷- از نظر فیزیولوژیکی تنها تعرقی که در اثر ... شود . گزینه صحیح را برای کامل کردن عبارت انتخاب کنید.
.. باشد مفید است و به ویژه موجب سوخت و ساز چربی می
۱. گرما ۲. فعالیت بدنی
" . نقاهت .Y . ایجاد احساس ترس و خجالت
۱۸- چه سالی از طرف سازمان ملل سالی ورزشی و تربیت نامیده شد؟
Y. 2 . Y. γ. Λ . Υ Y.Y. . Y Υ. »Δ . Μ
۱۹- مسن ترین کشورهای دنیا به ترتیب کدامند؟
۱. آلمان -ژاپن - ایتالیا ۰۲ فرانسه-آلمان - ایتالیا
۳. انگلستان - آلمان - فرانسه ۰۴ ژاپن - ایتالیا-آلمان ۲۰- بنا بر تحقیقاتی که در اروپا انجام شده است، فعالیتهای بدنی مناسب و مرتب چند سال عمر را افزایش می دهد؟ ۱. ۴-۲ سال ۲. ۴-۶ سال ۳۰۳-۵ سال ۴. ۲-۵ سال ۲۱- بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی حدود چند درصد از انسانها در سراسر جهان به نوعی معلول هستند؟
٪۶ - ۵ .۴ /ΥΔ . Υ %). Y |Y. . ) ۲۲- در کدام یک از اصول و روشهای سازماندهی اوقات فراغت معلولان، به وجود آوردن شرایطی که در آن معلولان و غیرمعلولان تا حد امکان، اوقات فراغت خود را با یکدیگر سپری کنند، امکان پذیر می شود؟
۱. اصل شرکت در سازماندهی ۲. اصل آزادانه بودن
۲. اصل طبیعی بودن ۴. اصل تشویق و ایجاد انگیزه ۲۳- براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۵، چند درصد مردم ایران فعالیت جدی بدنی ندارند و کم تحرک اند؟
\. • ձ. նf, Y /V・U%・・Y 7የ • Uየ | ۴. بیش از ۷۰٪
۲۴- در صورتی که فردی ۱۷۵ سانتیمتر قد داشته باشد وزن ایده آل برای او چند کیلوگرم است؟ ۱. ۷۰ تا ۷۵ کیلوگرم ۶۰۰۲ تا ۶۵ کیلوگرم ۷۰۰۳ تا ۸۰ کیلوگرم ۶۵/۵۰۴ تا ۶۹/۵ کیلوگرم
Υ») /Υ Υ ΥΛΥΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت، گذراندن اوقات فراغت رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۰۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۵
۲۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ورزشی مطلوب صحیح است؟ ۲۰۱ تا ۳ بار ورزشی ملایم اما منظم با ضربان ۱۲۰ تا ۱۳۰ بار در دقیقه در هفته ۲۰۲ تا ۳ بار ورزش ملایم اما منظم با ضربان ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه در روز ۳۰۲ تا ۴ بار ورزش ملایم اما منظم با ضربان ۱۲۰ تا ۱۳۰ بار در دقیقه در هفته
۱۰۴ تا ۲ بار ورزش ملایم اما منظم با ضربان ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه در روز
۲۶- سیاست گذاری فرهنگی، هنری و ورزشی در مورد اوقات فراغت باید چگونه باشد؟
بدون توجه به شرایط اجتماعی باشد آن به صورت سیاستی جدا از فرهنگ ، محیط زیست و بازار کار و وضعیت آموزشی جامعه باشد ۳. با توجه به دیگر شرایط اجتماعی و براساس نیازها و انتظار افراد برنامه ریزی شود ۴. این سیاستها باید برای یکبار به صورت کامل تدوین شود در حدی که نیاز به بازنگری نداشته باشد ۲۷- عناصر اولیه آموزش و تکامل فیزیکی و شخصیتی انسانها کدامند؟
۱. جامعه و خانواده ۲. مدرسه و خانواده ۳. جامعه و مدرسه آهنر و ورزش ۲۸- برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند در سال ۲۰۱۰ به عنوان با ثبات ترین و قدرتمندترین منطقه اقتصادی جهان مطرح شود، به چه عاملی باید توجه می نمود؟
۱. افزایش تولید ۲. دستیابی به مواد اولیه ارزان قیمت
۲. دستیابی به بازار ۴. توجه به نیروی انسانی کار امد
۲۹- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگیهای مدیر سنتی محسوب می شود؟ ۱. بیشتر عینی است تا ذهنی ۲. مقاومت در برابر تغییر
۲. سیستم پذیر ۰۴ نوآوری در انجام وظایف
.'Y— کدامیک از مهارتهای اصلی مدیران اوقات فراغت برای مدیران دارای اهمیت بیشتری است؟
۱. سازماندهی ۲. برنامه ریزی ۲. رهبری و هدایت ٠٢ کنترل
Υ») /Υ Υ ΥΛΥΥ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :