نمونه سوال درس مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۱- مهم ترین عامل مقرون به صرفه تولیدات کشاورزی کدام موارد زیر است؟ ۱. شرایط مناسب اقلیمی ٠٢ تکنولوژی مناسب
" نیروی انسانی آن سرمایه لازم
۲- هر اندازه عرض جغرافیایی بیشتر باشد، نقش فتو پریودیسم چگونه خواهد بود؟
۱. کمتر است آن خنثی است " منفی است " بیشتر است ۳- کدام یک از گیاهان در شب های معتدل بهترین شرایط رشد و فعالیت را به دست می آورند؟
۱. ذرت و توتون آسیب زمینی و چغندرقند
"پنبه، ذرت و توتون ‘‘ مرکبات و صیفی ۴- در مواقع کمبود آب کدام یک از موارد زیر ضروری می شود؟
۰ استفاده از اعمال روشهای کشاورزی آن استفاده از سیستمهای کشاورزی دیم
" ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار آن استفاده از کشاورزی آبی
۵- در نقاطی که کشاورزی خشک از طریق استفاده از مالچ صورت می گیرد، شناسایی کدام یک از حوادث زیر بسیار مهم
است ؟ ، بادهای محلی و ناگهانی "، اقلیم محسوس " برف و یخبندان آب باران های اتفاقی
۶- دبی و رژیم رودخانه با کدام یک از عوامل زیر وابسته است؟
۱. توپوگرافی حوضه ۲ نوع اقلیم حوضه " نوع رسوبات حوضه ٠٢ نوع تيپولوژى رود ۷- ضخامت خاک که در سطح پوسته جامد، زمین را به صورت لایه ای پوشانده است چقدر است؟ ۱. دو متر آن دومتر و نیم " یک و نیم متر ۴. یک متر ۸- چای در کدام خاک به عمل می آید؟
۰ خنثی آقلیایی زیاد " قلیایی متوسط آن اسیدی
Y.Y. (Y.). W.Y صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۹- سومین گروه از سلسله عوامل طبیعی که در اشکال مختلف با فعالیت های کشاورزی مرتبط می شود، کدام موارد زیر است؟
) ... زمین Y. آب ۳. خاک f اقلیم ۱۰- موفقیت انسان در فعالیت های کشاورزی به کدام عامل زیر وابسته است؟
۱۔ اقلیم و آب آن سرمایه گذاری ۳. خاک و زمین دانش و تکنولوژی ۱۱- کدام یک از کشورهای زیر کم ترین نیروی کارگری خود را در فعالیت های کشاورزی متمرکز کرده اند؟
۱. استرالیا، کانادا، انگلیسی آن اروپای جنوبی، سوئد، استرالیا
" آمریکای شمالی، اروپای مرکزی آمریکای جنوبی، انگلیسی ۱۲- در کشورهای پیشرفته، نظام پرداخت وام برای فعالیتهای کشاورزی به شیوه کدام کشور است؟
۱. آمریکای جنوبی آ: انگلیسی " آمریکای شمالی ". هلند ۱۳- دولت ها از چه قرنی نقش خود را بر فعالیت های زراعی متمرکز کرده اند؟
۱. قرن بیستم به بعد آن اواخر قرن نوزدهم " اوایل قرن بیستم ۲ قرن نوزده به بعد ۱۴- مشکل عمده اژیدوها کدام موارد زیر است؟
۱. وام أ : خدمات ۳: متقاضیان آهیات اجرایی ۱۵- جمعیت شاغل در کشاوزی و اندازه آن با کدام عامل زیر در ارتباط است؟
۱. تولیدات و بازار موجود در جامعه آفرهنگ و سنن حاکم در جامعه
"فرهنگ و تکنولوژی موجود در جامعه آن سرمایه گذاری و اعتبارات در جامعه ۱۶- چه کسی اولین بار عنوان جغرافیای اقتصادی را وارد ادبیات جغرافیایی کرد؟
( ، جورج کیش آن جرمن گوتز ۳. ادوارد تافر ٠٢ اداکار هوور ۱۷- ریشه های اولیه تعاریف جغرافیای اقتصادی منجر به پیدایش میدان وسیع کدام یک از گرایش های جغرافیا گردید؟ ۰ جغرافیای حمل و نقل آن جغرافیای مسکن
" جغرافیای عمومی آن جغرافیای تجاری
Y.Y. (Y.). W.Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۱۸- قدیمی ترین اقتصاد شناخته شده کدام گزینه می باشد؟
WA— در کدام یک از موارد زیر کشت محصول برای فروش 9 تغذیه دامی است ؟
۱. کشاورزی مدیترانه ای آ، تولید تجاری محصول
۲. زراعت چند کاشتی " : پرورش تجاری حیوانات ۲۰- جغرافیای نابرابری ها در کدام یک از تحقیقات به وجود آمد؟
۱. تحقیقات در جغرافیای مصرف تحقیقات در جغرافیای تجاری
۳. تحقیقات در جغرافیای کشاورزی ۲. تحقیقات در جغرافیای انرژی
۲۱- یکی از نتایج مهم انقلاب های سیاسی قرن بیستم، به وجود آمدن چه سیستمی بود؟
۱. سیستم بازار سازمان یافته آن سیستم بازار آزاد ۲. سیستم اقتصاد سرمایه داری سیستم اقتصاد سوسیالیستی
۲۲- یکی از مهم ترین فعالیت های که در جغرافیای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد، کدام موارد زیر است؟
۱. جریان تولید " جریان صنعت ۳. جریان مواد آن جریان سرمایه
۲۳- عوامل بازار بیشتر به کدام یک از جنبه های زیر مربوط است؟
۱، مصرف ۲. جغرافیا " جمعیت " توزیع ۲۴- مناطق تولید آلومینیم در کدام یک از مناطق زیر است؟
۰ شمال شرق اقیانوس اطلس آن منطقه دره تنسی
" دریای مدیترانه ۴: جنوب اقیانوس اطلس ۲۵- تمرکز صنعت فرش در کدام یک از مناطق دنیا است؟
، ایران و پاکستان ". خاورمیانه " اسپانیا و چین " دالتون و جورجيا
۲۶- کدام یک از جغرافیدانان هزینه های حمل و نقل را به عنوان عاملی تعیین کننده مکان یابی صنعتی ناحیه ای می شناخت؟
۱۔ لوش ٠٢ کریستالر " وبر ۴. تاف
Y.Y. (Y.). W.Y صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۴
۲۷- ارتباطات فضایی را چه کسی با طرح سوال های ساده شرح داد؟
۱۔ لوش ٠٢ پلاندر ٠٢ هوور آوبر ۲۸- پایه های اساسی تئوری مکان های مرکزی به کدام عامل زیر مربوط است؟
۱. بازار آ موقعیت " حمل و نقل آ، چشم انداز ۲۹- هسته ای اصلی و محور مطالعات جغرافیای اقتصادی کدام علم است؟
۱. علم تئوری مکان مرکزی آن علم تئوری مکان یابی اقتصادی
۲. علم تئوری مکان یابی صنعتی آن علم تئوری حمل و نقل
۳۰- بزرگ ترین انطباق ژاپن در طلوع عصر فراصنعتی در چه مسیری خواهد بود؟
۱. مسیر کشورهای اروپایی آن مسیر ایالت متحده آمریکا " مسیر خود ژاپن " مسیر کشور چین Y.Y. (Y.). W.Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :