نمونه سوال درس کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۷۶ ۱- مهم ترین اصل آماری برای اقلیم شناسان کدام گزینه زیر است؟ ۱. میانه "، انحراف معیار ۲. میانگین " شرایط معیار و انحراف معیار ۲- کدامیک از فرایندهای اقلیم شناسی به منظور تصمیم گیری انجام می گیرد؟ ۱. کاربرد آماری اقلیم اقلیم سنجی آماری
" اقلیم شناسی آماری پردازش داده ها
۳- جامعه آماری بر چه اساسی به گونه های مختلف تعریف می شود؟ ، از نظر زمانی آن از نظر مکانی ، از نظر متغیرها " نوع واحد مورد نظر ۴- تعداد فرزند جزء کدام دسته از انواع متغیرها جای می گیرد؟
" متغیر کیفی " متغیر کمی
A— متغیر منسوب ، کدام گزینه زیر است؟ ۲ متغیر مستقلی که محقق با دخالت آن را می سنجد " متغیر مستقلی که محقق با دخل و تصرف آن را به وجود می آورد
متغیر مستقلی که محقق بدون دخل و تصرف آن را به وجود می آورد
۶- قلمرو جغرافیایی جزء کدام دسته از متغیرها قرار می گیرند؟
متغیر مستقل آن متغیر وابسته
. Y. . Y.
متغیر تعدیل کننده متغیر ناخواسته ۷- کدامیک از موارد زیر از نکات مهمی است که در تحلیل آماری داده های اقلیمی باید به آن توجه نمود؟
۱. جامعه آماری ۲. میانگین داده ها "، مقیاسی داده ها سنجش بهنجاری
\•\•|\•\•የም \نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۷۶ ۸- کدامیک از گزینه های زیر از مزایای نمایش داده ها با نمودار می باشد؟ ۱. مدلسازی آماری آن امکان مقایسه بهتر سری های اقلیمی " نتیجه گیری بهتر نمایش تصویری داده های اقلیمی ۹- به کمک کدامیک از انواع نمودارها می توان به تقارن و عدم تقارن داده ها پی برد؟ ۱. هیستوگرام آن چند ضلعی " جعبه ای " توزیع بهنجاری
۱۰- نمودارهایی که در تحقیقات اقلیمی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شرایط اقلیمی مورد استفاده قرار می گیرند، تحت چه
عنوانی هستند؟ ۱. نمودارهای کنترل آن نمودار تراکمی " نمودار علت و معلولی آن نمودار پراکنش
۱۱- کدامیک از نمودارهای زیر علل تغییرات به وجود آمده را با فراوانی آن مقایسه می کند؟ نمودار علت و معلولی آن نمودار شاخه و برگ ۳. نمودار تابع چگالی احتمال آن نمودار پارتو
۱۲- در کدامیک از روش های تجزیه و تحلیل در اقلیم شناسی بر فرایندهای تکاملی سیستم های اقلیمی در گذشته، حال و آینده تأکید می شود؟
شیوه تبیینی ٠٢ شيوه اکتشافی "شیوه تأییدی ". شیوه پیش بینی ۱۳- در اقلیم وقتی که مقدار و شدت و ارزشی متغیرها متفاوت باشد از چه میانگینی استفاده می شود؟
میانگین هندسی آن میانگین وزنی
" میانگین متحرک میانگین هارمونیک ۱۴- میانه برای کدام دسته از متغیرهای اقلیمی به کار می رود؟
۱. آنهایی که توزیع متقارن دارند ۲. آنهایی که توزیع نامتقارن دارند
" متغیرهای کمی متغیرهای کیفی \\ የም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۷۶
۱۵- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ ۱. هر چه واریانس سری ها کمتر باشد تشابهات سری ها کمتر و سری ها از میانگین دورتر هستند آن هر چه واریانس سری ها کمتر باشد تشابهات سری ها کمتر و سری ها به میانگین نزدیکتر هستند | هر چه واریانس سری ها بیشتر باشد تشابهات سری ها کمتر و سری ها از میانگین دورتر هستند "
هر چه واریانس سری ها بیشتر باشد تشابهات سری ها کمتر و سری ها به میانگین نزدیکتر هستند
۱۶- در صورت کوچک بودن کدامیک از موارد زیر ، سری مورد بررسی متجانس تر و همگن تر می باشد؟ ١. انحراف معیار ٢: واریانس " میانگین ۲. دامنه تغییرات ۱۷- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر چولگی مثبت است؟
(Q2-Q1)< (Q3-Q2) Y (Q3-Q2)< (Q2-Q1) . ) (Q2+Q.)> (Q3-Q2) Y (Q»-Qi)> (Q3-Q») . W
۱۸- از نمودار کنترل میانگین متحرک وزنی به چه منظور استفاده می شود؟ ۱. شناسایی تغییرات جرائی در هر مجموعه ای از متغیرهای اقلیمی بررسی متغیرهای در حال کنترل ۲ به دست آوردن میانگین دوره هایی که بعد از تغییرات در فرایند به دست می آید آن به دست آوردن میانگین سری های متوالی
۱۹- در کدامیک از مقیاس های سطوح سنجشی ، ملاک طبقه بندی بر ویژگی های مشترک افراد یا رویدادهاست؟ مقیاس رتبه ای " : مقیاس اسمی
۲. مقیاس فاصله ای ‘‘ مقیاس نسبتی ۲۰- چه زمانی می توان از فرمول تصحیح یتس استفاده کرد؟ ۱. زمانی که حجم نمونه کمتر از ۳ و درجه آزادی کمتر از ۴ باشد آزمانی که حجم نمونه بیشتر از ۳ و درجه آزادی کمتر از ۴ باشد ۲. زمانی که حجم نمونه کمتر از ۴ و درجه آزادی کمتر از ۳ باشد آزمانی که حجم نمونه بیشتر از ۴ و درجه آزادی کمتر از ۳ باشد
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
\•\•|\•\•የም \ ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۷۶
۲۱- یکی از راه های وارد کردن متغیرهای کیفی در مدل رگرسیون کدام گزینه زیر است؟ ۱. استفاده از متغیرهای مجازی برآورد رابطه متغیر مستقل و وابسته " استفاده از رگرسیون چندگانه " استفاده از رگرسیون توصیفی
۲۲- در تحلیل رگرسیون چه موقع ضریب تعیین ، عدد یک نمی شود؟
" همبستگی بین متغیرها بیشتر باشد " نقاط تکراری باشند
"ץץ– قدرت رابطه خطی بین متغیرهای مستقل توسط چه شاخصی اندازه گیری می شود؟
。ャ ضریب تعیین
" رگرسیون چندگانه * شاخص چند خطی ۲۴- هدف اصلی تحلیلی عاملی کدام گزینه زیر است؟
۱. تلخیصی تعداد زیادی از عاملها در تعداد محدودی از متغیرها
تلخیصی تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عاملها تلخیصی تعداد محدودی از عاملها در تعداد زیادی از متغیرها تلخیصی تعداد محدودی از متغیرها در تعداد زیادی از عاملها
۲۵- در کدام یک از تحلیل های زیر، پیش فرضی آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد؟
۱. تحلیل مؤلفه های مبنا تحلیل عاملی تأییدی ۲۔ تحلیل عاملی اکتشافی ‘‘ تحلیل عاملی ۲۶- یکی از روش های انتخاب متغیر های مناسب برای تحلیل عاملی کدام گزینه زیر است؟ ۱. روش KM O روش تحلیل خوشه ای "روش ماتریس همبستگی روش بارتلت
۲۷- در فرایند استخراج عامل ها ، توجه به کدام نکته ضروری می باشد؟ ۱. واریانس مشترک عامل ها آن واریانس خطاهای عامل ها
" واریانس خاص عامل ها " معیار تعیین عامل ها
\•\•|\•\•የም \نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :