نمونه سوال درس جغرافیای انسانی ایران 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای انسانی ایران 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۲
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۳۶۴
۱- شهرهای ایران بر روی جلگه های پایکوهی بر اساس کدامیک از ویژگیهای مکانی بوجود آمده اند؟ ۱. منابع آب ۲ - حاصلخیزی خاک " مناسبات ارتباطی پایگاه سیاسی- نظامی ۲- اهمیت و شکوه شهرسازی از زمان کدام پادشاه هخامنشی آشکار گردید؟ ۱. کوروش آن داریوش "داریوش دوم ۲. اسکندر
۳- در دوره اشکانیان شهرنشینی علاوه بر ضرورت حفظ سرزمین های پهناور امپراطوری، بر اساس کدام عامل شتاب بیشتری
گرفته بود؟ ٠١ کشاورزى آ - توسعه حمل و نقل .Y . توسعه بازرگانی و صنعت آن توسعه صنایع
۴- مهمترین عوامل رشد شهرها در امپراطوری اسلامی کدام است؟ ۱۔ رونق کشاورزی آن رونق صنایع
۲. روابط با کشورهای اسلامی آن رونق بازرگانی
۵- میراث فرهنگ شهری امروز شهرهای ایران ، یادگاری از کدام دوره تاریخی است؟
۱. صفویه آن افشاریه ۳. هخامنشیان ساسانیان ۶- در کدام دوره تاریخی، وابستگی سیاسی - اقتصادی کشور شکل می گیرد؟
۱. افشاریه ". زندیه ۳. قاجاریه آن صفویه ۷- تصویب قوانین شهری یا بعبارت دیگر قانون بلدیه در چه زمانی در ایران آغاز گردید؟
٠١ پهلوی اول (رضا شاه) ۰۲ قاجاریه
۳ صفویه ٠٢ پهلوی دوم
۸- طبق برآورد مرکز آمار، تحول ناگهانی در رشد جمعیت شهرنشین کشور از چه سالی آغاز گردید؟
\ YN . . ; \ Y't. . " \ מ"ץץ .Y \ YYA . )
۹- کدام دوره نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی شهر و شهرنشینی در ایران می باشد؟
۱. اصلاحات ارضی آ: انقلاب مشروطیت " . دوره قاجاریه ٠٢ آغاز حکومت پهلوى
Y.Y. (Y, \-2W.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۲ رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۳۶۴ ۱۰- یکی از مهمترین مشخصه های دوره شهرنشینی در جمهوری اسلامی کدام است؟
۱. کاهش جمعیت شهری آن افزایش مهاجرت روستانشینان
" افزایش جمعیت شهرهای متوسط آن افزایش جمعیت در شهرهای پر جمعیت
۱۱- کدام عامل جغرافیایی طبیعی بعنوان یکی از مهمترین عوامل در مکان گزینی شهرهای ایران بشمار می رود؟ ... )
پوشش گیاهی آن ناهمواری ۲. شرایط اقلیمی ۴ - حاصلخیزی خاک ۱۲- در کدامیک از نواحی ایران نظام سلسله مراتبی مؤزون در نظام شهری وجود دارد؟ ۱. شهرهای مناطق کویری آن شهرهای مناطق ساحلی جنوبی " شهرهای ساحلی شمالی شهرهای نواحی مرکزی
۱۳- در کدامیک از نواحی ایران بدلیل شرایط نامساعد جغرافیایی، محیط مطلوبی را برای استقرار انسان و تکوین شهرنشینی
فراهم نیاورده است؟ ۱. ناحیه شمال شرق ایران آن ناحیه جنوب غربی ایران " ناحیه جنوب شرقی ایران آفلات مرکزی ایران
۱۴- در کدام هزاره قبل از میلاد، مراکز روستایی در ایران گسترش و توسعه یافته است؟ ۱. اواخر هزاره سوم ۲ - هزاره اول ۲- هزاره سوم ۴ - هزاره دوم
۱۵- در کدام نوع از تیپ شناسی روستاها، مساکن روستایی به یکدیگر چسبیده و عموما بدون فضای خالی در محدوده دارد؟
۱. روستاهای متمرکز آن روستاهای بینابین .Y . روستاهای نیمه مجتمع روستاهای نیمه متمرکز ۱۶- تیپ غالب روستاها در ایران کدام است؟
۱. نیمه متمرکز آن متمرکز " بینابین Y پراکنده
Y.Y. (Y, \-2W.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۲
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۳۶۴
۱۷- بر اساس بررسی های انجام گرفته بیش از ۵۷ درصد از جمعیت جهان در چه ارتفاعی زندگی می نمایند؟ ۱. صفر تا ۳۰۰ متر ۲. کمتر از ۱۰۰ متر ۳. صفر تا ۲۰۰ متر آن صفر تا ۲۵۰ متر
۱۸- بر اساس مصوبات وزارت کشور تا سال ۱۳۶۵ تعریف میزان جمعیت برای سکونتگاههای روستایی چند نفر قرار داشته است؟
۱. بیش از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر ۲. کمت از ۲۵۰۰ نفر
.Y . بیشتر از ۵۰۰۰ نفر f کمتر از ۵۰۰۰ نفر
۱۹- بر اساس تحولات نظام مدیریت روستاها در کشور، از چه تاریخی وزارت کشاورزی تشکیل گردید؟ ו. ()ץ"ץ \ Y. .ץ"ץ \ .f \ Y.Y.) . Y. זא"ץ \ ۲۰- شکل غالب مالکیت در ایران تا بیش از اصلاحات ارضی کدام است؟ --- 。ャ وقفی ... ) ٠٢ عمده مالکی ۲. خرده مالکی )Y— نظام های به هر ۵ برداری از اراضی کشاورزی دار ایران متاثر از کدام نظام های اجتماعی - اقتصادی است ؟ زمین داری آمیزان جمعیت ۳: اقتصاد کشاورزی آن برخورداری از نهاده های تولید ۲۲- در کدامیک از نظام های بهره برداری ، اراضی نسبتا وسیع و یکجا را بهمراه سرمایه گذاری کلان طلب می نماید؟ ۱. سرمایه داری مکانیزه آن کشتمانی " تعاونیهای تولید آن کشت و صنعت ۲۳- در کدامیک از انواع نظام بهره برداری سنتی خرده مالک قادر به انجام کار زراعی در اراضی خود نمی باشد؟ ٠١ عمده مالکی غايب آ ، وقفی ۲. خرده مالکی ۰۴ نصفه کاری
۲۴- قدیمترین شکل نظام تلمبه کاری در کناره های کدام رودخانه در کشور شکل گرفته است؟
ان کارون ۲. کرخه ۳. دز ازاینده رود
.Y.Y. (Y, \-2W صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۲ رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۳۶۴
۲۵- مجموعه روشها و قرار و مدارهایی که طی سالیان متمادی در روستاهای کشور به منظور تقسیم عادلانه آب و زمین بوجود آمده، چه نام دارد؟
f ۱. غارس و مالکی آن نسق زراعی ۳. بنه
حراثه ۲۶- نظام های کار گروهی در کدام یک از مناطق کشور بیشتر رواج داشته است؟
۱. مناطق نیمه مرطوب " : مناطق مرطوب
*. مناطق خشک آن مناطق خشک و نیمه خشک ۲۷- در کدامیک از انواع قنات، منبع تغذیه آن رودخانه دائمی است؟
اء قنات دو طبقه آن چشمه قنات
۳. منگ اسدی
۲۸- در مناطقی که سطح آب زیر زمینی در فاصله نسبتا زیادی از سطح زمین قرار دارد، کدام چاههای عمیق حفر می شود؟
۱. چاههای نیمه عمیق قناتی آن چاههای نیمه عمیق عمودی ۲. چاههای عمیق آن چاههای نیمه عمیق ۲۹- بهترین نمونه قنات دو طبقه در کدام منطقه کشور یافت می شود؟ ۱. اردستان آن منظومه شمش کرج ۳. کردان رود ٠٢ جندق ۳۰- منظور از بارندگی موثر چیست؟ مقدار آبی برای تولید محصول برنج ۲. مقدار آب مورد نیاز برای غلات مقدار آبی که برای تامین نیاز آبی محصولات کشاورزی لازم است
۲. مقدار آبی که برای تامین نیاز یکسال محصولات کشاورزی لازم است
= صفحه ۴ از ۴
.Y.Y. (Y, \-2W نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :