نمونه سوال درس واحد های ژئومورفولوژی ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس واحد های ژئومورفولوژی ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : واحدهای ژئومورفولوژی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۸
۱- کدامیک از موارد زیر ویژگی فلاتی بودن سرزمین ایران را نشان می دهد؟ ۱. مساحت سطوح ارتفاعی بین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ متر ۲. مساحت سطوح ارتفاعی بین ۵۰۰-۱۰۰۰ متر
۳. مساحت سطوح بالاتر از ۲۰۰۰ متر ۲. مساحت زمین های با شیب از ۵۰ درصد
۲- کدامیک از موارد زیر منطقه فعال زیستی (بیوستازی) را تشکیل نمی دهد ؟
۱. دامنه های شمالی البرز ۲. دامنه های شرقی تالشی
۳. جلگه خزر ۴. دامنه های جنوبی البرز ۳- حیات زیست ناحیه داخلی ایران با کدام مسائل زیست محیطی مواجه است؟
۱. گرمای سوزان و تغییرپذیری بارندگی ۲. سرمای حاکم و جریان سیلابی
۳. سختی و بی ثباتی ۰۴ وزش بادهای مداوم و حرکت ماسه ها f— حداکثر ضخامت پوسته قاره ای در کدام ناحیه زیر است؟
۱. البرز ۲. زاگرسی
.Y . نوار سنندج – سیرجان .Y . کوههای شرقی ایران ۵- کدامیک از موارد زیر از اثرات نیروهای کششی مهم در اواخر پر کامبرین در پوسته قاره ای ایران است؟
۱. ایجاد قطعات بالاآمده ( هورست) و فروافتاده (گرابن) ۲. ایجاد حوضه های رسوبی از نوع ژئوسنکیلینال
۳. تقسیم ایران به خورده قاره ها ۴. تشکیل آمیزه های رنگین در مجاورت گسل ها ۶- نتیجه برخورد خورده قاره ایران - افغان با اوراسیا چه نامیده می شود؟
۱. کوهزایی سیمیرید(سیمیرین پیشین) آن کوهزایی سیمیرین پسین
۳. کوهزایی لارامید ". کوهزایی پیرنه ۷- مهمترین فوران های آتش فشانی سنوزوئیک در چه دوره ای به وقوع پیوسته است؟
١. الیگوسن آ ، میوسن ۰۳ ائوسن میانی ۴۔ پالئوسن ۸- کدام موارد زیر نتیجه ادامه جنبش های زمین ساختی جدید می باشد؟
۱. کاهش ناگهانی شیب بستر رودها ۲. ایجاد چین خوردگی های ملایم
۲. ایجاد گسل های فرعی ۲. اختلاف ارتفاع سرچشمه و مصب رودها
\•\• |\•\•የም \የ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : واحدهای ژئومورفولوژی ایران رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۸ ۹- روند شرقی - غربی کوه های مکران را در رابطه با کدام عامل ذکر کرده اند؟
۱. حرکت پلاتفرم عربستان ۲. گسل های محدود کننده
۳. پوسته اقیانوسی کف دریای عمان ۴. هسته مقاوم لوت ۱۰- منشاء گنبدهای نمکی جنوب ایران ( زاگرسی ) بیشتر نتیجه کدام عامل زیر است؟
۱. نیروهای زمین ساختی
ャ。 اختلاف چگالی نسبی نمک و سنگ های رسوبی در برگیرنده آن
۳. نیروهای زمین ساختی واختلاف چگالی نسبی نمک و سنگ های رسوبی در برگیرنده آن
۴. چگالی بیشتر سنگ های در برگیرنده نمک ها
۱۱- زمین شناسان ناهمواری های ایران را بر چه اساسی تقسیم بندی کرده اند؟ ۱. شرایط رسوبگذاری و چینه شناسی ャ。 روند چین خوردگی ها ۳. تعلق آنها به واحدها یا زونهای ساختمانی ۴. اشکال ژئومورفولوژیکی ۱۲- مکانیسم فوران توده سبلان شبیه کدام آتشفشان زیر است؟ ۱. پله ای در مارتی نی ۲، هاوائی در جزایر هاوائی ۳. استرومبولی ایتالیا ۴۔ وزووئی در ایتالیا ۱۳- کدامیک از موارد زیر در مورد توده سهند درست نمی باشد؟ ۱. در چندین مرحله فعالیت آتشفشانی ساخته شده است ۲. شروع فعالیت های آتشفشانی آن از اواسط میوسن بوده ۳. خاتمه فعالیت های آتشفشانی آنرا در ۴۰۰۰۰ سال قبل برآورده کرده اند ۴. ترکیب گدازه های آن بیشتر از نوع داسیت تا آندزیت است ۱۴- وجود پادگانه های دریاچه ای در اطراف دریاچه ارومیه حاصل کدامیک از موارد زیر است؟ ۰۱ نوسانات آب این دریاچه در طول کواترنر آن نوسانات فصلی آب دریاچه " واردات کم آب در نتیجه تبخیر زیاد آب در آخر تابستان
" واردات زیاد آب در نتیجه بارش و ذوب ذخیره برف در بهار
\•\• |\•\•የም \የ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : واحدهای ژئومورفولوژی ایران رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۸ ۱۵- از نظر یونگ خاستگاه آتشفشان دماوند چیست؟
۱. فرورانش پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر بلوک لوت
۲. ذوب پوسته اقیانوسی صفحه عربی در امتداد منطقه بنیوف به زیر پوسته قاره ای ایران
۳. فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر خشکی های شمالی
۲. باز شدن دریای البرز جنوبی و وقوع فوران های آتشفشانی ۱۶- دره کدامیک از رودخانه های زیر حالت یک تنگ واقعی را پیدا کرده است؟
۱. چالوسی ۲. کرج ۳. سفید رود ۴. هراز ۱۷- کدامیک از موارد زیر مرز زاگرس مرتفع را با واحد سنندج - سیرجان معلوم می کند؟
۱. چاله ها و فرورفتگی ها ۲. گسل زاگرسی
۳. گسل های معکوس ۴. توده های نفوذی ۱۸- چین خوردگی زاگرسی در دنیا به چه نامی شناخته می شود؟
۱. اطلسی ۲. آلپی ۳. آپالاشی ٠٢ ژورائی ۱۹- کدامیک از موارد زیر از دلایل فراوانی آبشار در زاگرسی به شمار می رود؟
۱. افزایش میزان بارندگی ۲. مقاومت سنگ های آن
۳. عمل انحلال در توده سنگهای آهکی ۲. تغییر سطح اساسی در طول کواترنر
۲۰- کدام زمین شناسی واحد بینالود - آلاداغ را یک زون تدریجی بین ایران مرکزی و البرز در نظر می گیرد؟ ۱. اشتوکلین ۲. افتخار نژاد ۳. بربریان ۴. نبوی ۲۱- توده اصلی بینالود از چه سنگی ساخته شده است؟
۱. آهک ۲. گرانیت ۳. ماگما ۴. اولترا بازیک ۲۲- در اثر عملکرد کدامیک از نیروها در اوایل کرتاسه ریفت قاره ای مهمی در مشرق کشور پدید آمده است؟ ۱. نیروهای عمودی ۲. نیروهای جانبی ۳. نیروهای کششی ۴. نیروهای ارتجاعی
۲۳- در کدام قسمت ناحیه جنوب شرق ، ماگما به صورت باتولیت و رگه های دایک و سیل، طبقات چین خورده متشکل از فلیشهای ائوسن را بریده اند؟
۱. در شمال چابهار ۲. در جنوب میناب ۳. در اطراف زاهدان ۴. در اطراف خاشی
\•\• |\•\•የም \የ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : واحدهای ژئومورفولوژی ایران رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۸ ۲۴- کدامیک از خطوط ساختمانی زیر مکران را از واحد زاگرس جدا می سازد؟
۱. گسل زاگرسی ۲. محور عمان - اورالی ۳. گسلی نای بند ۴. گسل بشاگرد ۲۵- کلاسیک ترین مناظر بدلندی در ایران در کدام ناحیه دیده می شود؟
۱. جنوب خراسان ۲. خوزستان ۳. آذربایجان ۴. مکران ۲۶- کدامیک از موارد زیر در مورد دریای خزر صادق نیست؟
۱. ترکیب شیمیایی آب دریای خزر با دریاچه واقعی فرق می کند.
۰۲ آب دریای خزر در مقایسه با آب اقیانوس، کلرید سدیم بسیار کمتر دارد.
۳. در دریاچه خزر جریان آب بر خلاف جهت حرکت عقربههای ساعت است.
۲. عمق دریاچه خزر از شمال به جنوب افزایش می یابد.
۲۷- زمین شناسان جایگزینی باتولیت شیر کوه را مطابق با کدام کوهزایی می دانند؟
.Y ۱. سیمرین پیشین
بمرینی پسین ۳. الیگوسن میانی ۴. میوسن زیرین ۲۸- گنبد های نمکی واقع در ساختمان کوه های کرمان مربوط به کدام حوضه است؟ ۱. تبخیری جنوب شرقی ۲. تبخیری ایران مرکزی
t ۲. تبخیری هرمز
۲۹- برجسته ترین توده های نفوذی است که در ساختمان کمربند سنندج - سیرجان وجود دارد. ۱. باتوليت الوند ۲. با تولیت شیر کوه ". کوه ساق بند ۴. با تولیت بزمان ۳۰- چنانچه در کویرها درصد نمک کم، و گچ زیاد باشد برآمدگی های حاصله چه خصوصیتی دارند؟ ۱. متراکم و غیر قابل نفوذ است ۲. دارای منافذ زیاد است ولی سخت است
۳. سست بوده و اثر پا در آن باقی می ماند ۴. سخت و غیر قابل تراکم است
የም \የ•\•\| •\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :