نمونه سوال درس اقلیم و بحران های محیطی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقلیم و بحران های محیطی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقلیم و بحرانهای محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۶
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- بعد از رد و تأیید الگوهای تغییرات زمانی کدام اصلی اهمیت بیشتری دارد ؟
۱. خطای سنجش ۲. خطای مقایسه .Y . خطای تحلیل f خطای پیش بینی ۳- نسبت مجموع قدرمطلق مانده ها به حجم یا تعداد داده دلالت بر کدام گزینه دارد؟
МАРЕ . f RMSE . Y. MSE . Y MAD . ) ۴- اگر سری دمای جدول زیر در دست باشد ، مقدار ریشه میانگین مربع خطاهای سری کدام است ؟
داده های داده های
.\ זו
\f \?
ΥΔ ΥΛ
\. १
Δ.Υ. * やY.Y Δ.ώ. Υ *.N. . ) ۵- کدام گزینه دلالت بر مدل های روند در اقلیم دارد؟
۱. گرایش بلند مدت ۲. گرایش نامنظم ۳. گرایش دوره ای ۴. گرایش کوتاه مدت ۶- کدام گزینه دلالت بر سنجش سری های اقلیمی دارد؟
۱. کنترل ۲. تفاضلات اولیه ۳. تصمیم گیری آ، پیش بینی ۷- کدام عامل در ارزیابی اقلیمی موثر می باشد؟
۱. سنجش ۲. اندازه گیری ۳. اثربخشی مدل ۴ - مدیریت اقلیمی
۸- کدام گزینه مهمترین عامل در انتخاب آزمون های عاملی جهت سنجش مدل های اقلیمی است؟ ۱. کمی بودن داده ها ۲. بهنجاری داده ها
۳. تصادفی بودن داده ها ۴. همبسته بودن داده ها
\•\•|\•\•የጸለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقلیم و بحرانهای محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۶ ۹- اگر داده های جدول زیر در دست باشد، میزان ضریب آزمون خی دو حدود چقدر است؟ Fo Fe *W זו \f Y2 ΥΔ ΥΛ \. १ \,x t \.2 . " \, f Y \,\ . ) ۱۰- کدام آزمون برای سنجش همگونی داده های اقلیمی استفاده می شود؟ ۱. نشانه ۲. توالی ۳ - اسمیرنوف ٠٢ دنيلس ۱۱- کدام آزمون برای سنجش روند سری های اقلیمی مهمتر می باشد؟ ۱. دنیلسر ۲. توالی ۳. نقاط چرخشی ۴. نشانه ۱۲- کدام آزمون برای سنجش روند صعودی و نزولی سری های اقلیمی قابل استفاده است؟ ) ... وان نيومن Y. تاوکندال .Y . خودهمبستگی ۴. علامت ۱۳- عدم همبستگی سری ها در کدامیک از آزمون دلالت بر عدم روند دارد ؟ Z . F F . Y. Χ2. Υ fr . )
۱۴- اگر سری بارش ایستگاهی با استفاده از مدل های روند بررسی شده باشد و مدل آن به صورت زیر باشد، مقدار پیش بینی
بارش برای دوره پنجم چقدر است؟
у = 6.38 + 0.481 x
入人 f 人。A.Y λιώ . Υ 人牙.1 ۱۵- از کدامیک روش های هموارسازی می توان برای بررسی تغییرات فصلی استفاده کرد؟
۱. نمایی ساده ۲. نمایی مضاعف ۳. هولت ٠٢ براون ۱۶- کدام گزینه در پیش فرضی های های تحلیل رگرسیونی اهمیت بیشتری دارد؟
۱. غیرهمبسته بودن داده ها ۲. توزیع بهنجاری داده ها
۳. خطی بودن رابطه بین متغیر ها ۰۴ برابری واریانس داده ها
የጸለየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقلیم و بحرانهای محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۶ ۱۷- لایه مرزی سیاره ای تحت تاثیر کدام عامل دارد؟ ۱. همگرایی افقی ۰۲ واگرایی عمودی ۰۳ واگرایی افقی ۴. همگرایی عمودی ۱۸- اگر شاخصی نوسان جنوبی صفر باشد کدام وضعیت حاکم است ؟ ۱. ال نینو ۲. لانینو ۳. انسو ۴. ناپایداری ۱۹- کدامیک از موارد زیر از جمله معیارهای آزمون های ناعاملی است؟ ۱. داده ها دارای توزیع بهنجار باشد ۲. سری با مقیاس اسمی و رتبه ای اندازه گیری شده باشد ۰۳ داده ها با همدیگر وابسته نباشند ۲. سری مورد بررسی واریانس آنها برابر باشد. ۲۰- حاصل جمع شاخصی فصلی سری های اقلیمی کدام یک از مدل ها صفر می باشد؟ ۱. مدل ضربی روندار ۲. مدل ضربی بدون روند ۳. مدل جمعی ٠٢ مدل جمعی روندار ۲۱- نوسانات فصلی با توجه به روش میانگین متحرک با مدل ضربی چگونه بدست می آید؟ ۱. نسبت داده ها به نوسانات دوره ای آن نسبت داده ها به نوسانات گرایش دار و فصلی ۳. نسبت داده ها به نوسانات تصادفی و گرایش دار ۴. نسبت داده ها به نوسانات دوره ای و گرایش دار ۲۲- وقتی همبستگی کاملی بین سری ها وجود داشته باشد میزان خطای پیش بینی چقدر است؟ ۱. یک آ منفی یک ۳. صفر ۴. دو
۲۳- اگر مدل مستقل سری ها برازش شد ، سنجش سری های فصلی از کدام آزمون باید استفاده کرد؟ Η. * F Y Z . Y fr . )
የf– مدل روند نمایی ساده اغلب برای کدام سری از داده ها استفاده می شود؟
۱. سری دارای نوسانات فصلی روند دار ۲. سری دارای نوسانات فصلی بدون روند
۳. سری داده های مستقل ۴. سری های فصلی اقلیمی
۲۵- صافی کردن نوسانات فصلی با کدام عامل در تحلیلی سری های اقلیمی همراه است؟ ۱. تحلیل مدلی ۲. سنجشی مدل ۳: پیش بینی مدل ٠٢ کنترل مدل
\•\•|\•\•የጸለየ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقلیم و بحرانهای محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۶ ۲۶- برای غیر فصلی کردن سری های اقلیمی با مدل ضربی کدام اقدام لازم است؟ ۱. سنجش نسبت داده ها را به میانگین شاخصی فصلی ۲. سنجش نسبت شاخص فصلی به داده ها ۳. سنجش نسبت داده ها به شاخصی فصلی ۲. سنجش سری های پیش بینی به شاخص فصلی ۲۷- در روش میانگین متحرک برای سری های زمانی کدام عامل را محاسبه می نمایند؟
۱. میانه ۲. میانگین ها ۳. نیمه میانگین ها ۴. چارک دوم
۲۸- از روش هولت - وینترز برای چه منظوری استفاده می شود؟
۱. جایگزینی متغیرهای گمشده ۰۲ پیش بینی کوتاه مدت
۳. پیش بینی بلند مدت ۰۲ پیش بینی کوتاه مدت ومیان مدت ۲۹- مقدار فشار نسبت به کدام عامل رابطه معکوس دارد ؟
۱. عرض جغرافیایی ۲. طول جغرافیایی ۳. ارتفاع ۴. رطوبت هوا
۳۰- الگوهای نوسانات فصلی اقلیم با کدام گزینه بیشتر همراه می باشد؟
۱. فیزیکی ۲. دینامیکی ۳. تغییرات ۴. سینوپتیکی
\•\•|\•\•የጸለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :