نمونه سوال درس نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۵
۱- کدامیک از عوامل زیر از بازیگران اصلی شکل دهنده شرایط اقلیمی در مقیاس ماکرو کلیماست ؟ ۱. رودبادها ۲. ناهمواریها
۳. توده های آب و خشکی ۴. شرایط سطح زمین
۲- کدامیک از موارد زیر در مورد نقش عوامل مختلف در شکل گیری نواحی گرمایی ایران صحیح است؟ ۱. جابجایی کمربند گرمایی ایران از سیستمهای دینامیک تبعیت میکند ۲. جابجایی کمربند گرمایی ایران از تغییرات زاویه تابش خورشید تبعیت میکند ۳. نقش ارتفاعات بسیار ضعیفتر از عرض جغرافیایی است
۴. نقش سیستمهای مهاجر از همه مهمتر است
۳- کدامیک از موارد زیر در مورد خصیصه اقلیمی ایران صحیح است؟
. در نیمه سرد سال از تفاوتهای مکانی دما کاسته میشود
۲. در نیمه گرم سال تفاوتهای مکانی دما محو میشود
Y.
عرض جغرافیایی نقش مهمی در آرایش مکانی بارش بازی نمیکند
t
زمان دریافت بارش آرایش نصف النهاری دارد ۴- کدامیک از موارد زیر در مورد رابطه ارتفاع و بارش در ایران صحیح است؟ ۱. رابطه ناهمواری و بارش ساده و در همه جا یکسان است ۲. شیو بارش در همه نواحی کوهستانی یکسان است ۳. در همه جا همراه با افزایش ارتفاع بارش افزایش نمی یابد ۴ . هر چه قدر ارتفاع افزایش یابد بطور نامحدود بر مقدار بارش افزوده میشود ۵- شرایط آب و هوایی ایران متاثر از کدامیک از عوامل زیر نمی باشد؟ ۱. رودباد شرقی ۲. فرود دریای سیاه ۳. کم فشار جنب قطبی ۴. رودباد جنب حاره
۶- کدامیک از موارد زیر در مورد اثر پر فشار سیبری بر آب و هوای ایران صحیح است ؟ ۱ . نقش مهمی بر بارش نواحی غربی دارد ۲. باعث ورود توده هوای سرد و مرطوب میشود
۳. نقش مهمی در بروز سرمای شدید دارد ۴. در زمانی که کانون آن شرقی است اثرات آن مشهودتر است
\•\•|\•\•ልልጫ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
سری سوال : ۱ یک
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
. . . کارشناسی ارشد
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۵
۷- کدامیک از موارد زیر در مورد عملکرد کم فشار گنگ بر آب و هوای ایران صحیح است؟
. از گسترش ارتفاعی زیادی برخوردار نیست
. چرخندها در بخش شرقی فرود آن شکل میگیرند
. در مقیاسی متوسط عمل میکنند
. بر آب و هوای ایران تاثیری ندارند
*... . Y. Δ••.
۱. بخشی از گردش موسمی شرق آسیاست ۲. در نیمه سرد سال فعالیت آن به اوج میرسد ۳. گرمایش شدید سطح زمین منجر به گسترش آن به سمت غرب میشود
۴. همیشه سبب ایجاد بارش در نواحی غربی میشود
۸- کدامیک از موارد زیر رفتار جبهه قطبی را به طرز صحیحی بیان میدارد
ャ ۱. در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال تشکیل میشود
t ۳. در هدایت و جابجایی چرخندها نقشی ندارد ۹- کدامیک از موارد زیر در مورد ماهیت الگوهای پیوند از دور صحیح است
ャ ۱. ناهنجاریهای متناوب و کم دوام هستند
t ۳. نوسانات کم بسامد هستند ۱۰- برای دستیابی به نرم اقلیمی بارش ایران حدودا چند ایستگاه لازم است
Y. ۱. ۳۰۰ ץ . . מ"ו
۱۱- کدامیک از موارد زیر در مورد استقرار الگوی فشار در فصل تابستان روی ایران صحیح است
۱. در این فصل جو بالای ایران ساختار سه لایه ای دارد ۲. در لایه های مجاور سطح زمین یک کم فشار پویشی حاکم است
۳. در لایه های فوقانی جو یک پر فشار پویشی حاکم است ۴ . در لایه های مجاور سطح زمین یک کم پر فشار پویشی حاکم است ۱۲- در پهنه آرام، سرعت باد چه میزان است
۱. کمتر از ۱۰ گره ۲. کمتر از ۷ گره ۳. کمتر از ۱۵ گره ۴. کمتر از ۱۲ گره ۱۳- میزان آفتاب گیری در ایران بیشتر تابع کدامیک از عوامل زیر است
۱. عرض جغرافیایی و ابر ناکی ۲. ارتفاع و ابر ناکی
۳. طول جغرافیایی و ارتفاع ۴ . عرض جغرافیایی و ارتفاع
۱۴- در کدامیک از نواحی ایران اثر گلخانه ای بخار آب نقش مهمی در رژیم حرارتی دارد
نواحی مرکزی ۴. سواحل شمالی و جنوبی
: «
۱. سواحل شمالی ۲. سواحل جنوبی
۱۵- کدامیک از موارد زیر در مورد تغییرات ارتفاعی دما در ایران صحیح است
= صفحه ۲ از ۴
در دوره گرم سالی که ضخامت ورد سپهر کاهش میابد افتاهنگ عمودی دما افزایش میابد
در دوره گرم سالی که ضخامت ورد سپهر افزایش میابد افتاهنگ عمودی دما افزایش میابد
. در دوره سرد سالی که ضخامت ورد سپهر کاهش میابد افتاهنگ عمودی دما افزایش میابد
. در دوره سرد سالی که ضخامت ورد سپهر افزایش میابد افتاهنگ عمودی دما افزایش میابد
= نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
... )

\•\•|\•\•ልልጫ***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- -
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۵ ۱۶- ارتفاعات کرکس و شیر کوه جزء کدامیک از نواحی دمایی ایران هستند
۱ . ناحیه سرد کوهستانی ۲. ناحیه نیمه سرد کوهستانی
۳. ناحیه معتدل کوهستانی ۴. ناحیه معتدل ۱۷- کدامیک از موارد زیر در مورد خصیصه شرایط دمایی ایران صحیح است؟
۱. ایران با دمای متوسط ۱۸ درجه سانتیگراد نسبت به نواحی هم عرضی خود از اعتد ال نسبی برخوردار است
۲. ایران با دمای متوسط ۱۸ درجه سانتیگراد نسبت به نواحی هم عرضی خود گرمتر است
۳. ایران با دمای متوسط ۱۶ درجه سانتیگراد نسبت به نواحی هم عرضی خود از اعتد ال نسبی برخوردار است
۴ . ایران با دمای متوسط ۱۸ درجه سانتیگراد نسبت به نواحی هم عرضی خود گرمتر است ۱۸- کدامیک از موارد زیر در مورد الگوی تغییرات رطوبتی در ایران صحیح است؟
۱. الگوی زمانی رطوبت بیشتر متاثر از دوری و نزدیکی به دریاست ۲. الگوی مکانی رطوبت بیشتر متاثر از جریانات جوی است
۳. الگوی مکانی رطوبت در طول سال یکنواخت است ۴. در دوره سرد سال فشار بخار آب به کمترین حد خود میرسد ۱۹- کدامیک از موارد زیر در مورد پدیده ابرناکی در ایران صحیح است ؟
۱. ابر ناکی در ایران بیشتر منشاء گرمایشی دارد ۲. میانگین ابر ناکی در ایران حدود ۵۰ درصد است
۳. ایران کشور نرمالی از نظر ابر ناکی است ۴. در اسفند و فروردین میزان ابر ناکی به حداکثر میرسد ۲۰- کدامیک از حدود بارشی زیر نشان دهنده آستانه ترسالی در ایران است
۱. ۵۰۰ میلیمتر ۲. ۴۰۰ میلیمتر ۳. ۳۰۰ میلیمتر ۴. ۲۵۰ میلیمتر ۲۱- پیدایش توفانهای تندری در ایران بیشتر متاثر از کدامیک از عوامل زیر است؟
۱. نفوذ سامانه های موسمی ۲. نفوذ سامانه های سودانی
۳. نفوذ سامانه های غربی ۴ . گرمایشی سطحی و همرفت محلی ۲۲- کدامیک از پارامترهای اقلیمی زیر از ضریب تغییر پذیری کمتری برخوردار است؟
۱. دما ۲. بارش ۳. ابرناکی ۴ . باد ۲۳- کدامیک از عناصر اقلیمی زیر از تغییر پذیری بیشتری برخوردارند
۱ . بارش ャ。 ۳. دما ۴. تابشی
رطوبت
۲۴- کدامیک از گزینه های زیر در مورد رژیم بارشهای ایران صحیح است؟
۱. رژیم بارش زمستانه حدود یک سوم کشور را در بر میگیرد ۲. رژیم بارش زمستانها شامل شش رژیم فرعی است
۳. رژیم بارش زمستانه - بهاره شامل پنج رژیم فرعی است ۴. رژیم بارش پاییزی شامل سه رژیم فرعی است ۲۵- ناحیه آبی پر آب و متمرکز در کدامیک از بخشهای زیر قرار دارد
۱. شمال ۲. زاگرسی ۳. شمالغرب ۴. شمالشرق
\•\•|\•\•ልልጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- -
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نواحی اقلیمی ایران و توانهای محیطی آنها رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۵ ۲۶- روش پنمان برای محاسبه تبخیر و تعرق بر کدامیک از مبانی زیر استوار است؟
۱. تجربی ۲. زیستی ۳. فیزیکی ۴ . بوم شناختی ۲۷- کدامیک از پارامترهای زیر در روش آمبرژه مبنای طبقه بندی اقلیمی است؟
۱ . بارش سالانه، حداکثر دمای گرمترین ماه، حد اقل دمای سردترین ماه ۲. بارش ماهانه، حداکثر دمای سالانه ، حد اقل دمای سالانه
۳. بارش سالانه و تعداد درجه روزهای بالا تر از صفر ۴ . بارش و تبخیر سالانه ۲۸- حرف Cfa در روش طبقه بندی کوپن معرف کدامیک از اقالیم زیر است
۱. مدیترانه ای گرم ۲. مدیترانه ای یسرد ۳. مرطوب جنب حاره ای ۴. موسمی حاره ای –የቄ
کدامیک از موارد زیر در مورد ماهیت روش دمارتن صحیح است؟
۱ . این روش بر مبنای بارش و تبخیر استوار است ۲. روش دمار تن بخوبی اثر ناهمواری بر اقلیم را نشان نمیدهد
۳. در روش دمارتن هفت تیپ اقلیمی وجود دارد ۴ . همه تیپهای اقلیمی دمار تن در ایران دیده میشود ۳۰- کدامیک از موارد زیر در مورد ماهیت گروه بندی اقلیمی صحیح است؟
۱. در گروههای اولیه بیشترین همگانی وجود دارد ۲. در سطوح پایینتر بیشترین همگنی وجود دارد
۳. افزایش همگنی به معنی کاهش تعداد نواحی اقلیمی است ۴. نواحی همگن زودتر تجزیه میشوند ልልጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :