نمونه سوال درس برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : برنامه ریزی محیطی رشته تحصیلی / کد درسی : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۴ ۱- برای آنکه بتوان جایگاه مناطق را از نظر توسعه شناخت، استفاده از کدام ابزار مفید تر خواهد بود؟
۱. استفاده از شاخصی های توسعه ۲. مقایسه داده های آماری
۳. تعیین تنوع طبیعی ۴. تعیین نابرابری های برخورداری ۲- اولین امتیاز و برتری شاخص درآمد سرانه بعنوان شاخص عمومی سنجش کدام است؟
۱. عینی بوده و توجه به ارزشهاست ۲. عینی بوده و فارغ از ارزشهاست
۳. این شاخص توزیع درآمد در جامعه را منعکس نمی کند ۲. داشتن اطلاعات دقیق حتی برای مناطق عقب افتاده
۳- کدامیک از روشهای رفع اختلاف مقیاسی بین شاخص های توسعه نتایج آن با واقعیت موجود در مناطق انطباق بهتری دارد؟
۱. روش استاندارد کردن و روش تقسیم بر انحراف معیار روش تقسیم بر انحراف معیار و روش تقسیم بر هر عدد ثابتی و روشی روش تقسیم بر هر عدد ثابتی و روش شاخصی بندی روش تقسیم کردن بر میانگین و روش شاخصی بندی ۴- این تکنیک نشان می دهد یک فعالیت تا چه حد بصورت یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا در پهنه سرزمین توزیع شده اند و یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارند؟ ۱. سنجش سطح تمرکز آ ، ضریب توزیع ۰۳ پیوستگی مکانی ۴ - ضریب مکانی ۵- کدام مورد ویژگی مدل SHETRAN است؟ ۱. یک توصیف تلفیقی از رفتار هیدرولوژیکی حوضه آبخیز ارائه می دهد اما از نظر محاسباتی بسیار کارآمد است ۲. یک توصیف مفصل از رفتار فضایی هیدرولوژیکی ارائه می دهد اما از نظر محاسباتی کارآمد است ۳. یک توصیف مفصلی از رفتار فضایی هیدرولوژیکی ارائه می دهد اما از نظر محاسباتی کند است. ۲. برای انواع سناریوهای آینده جهت برآورد تغییر نسبی در شرایط هیدرولوژیکی بکار رود ۶- در مدل SHETRAN کدامیک از معادلات جریان آب غیر اشباع را توصیف می کند؟
۱. بوسینسک Y. ریچارد .Y . حرکت f زمان
()ץ"וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی محیطی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۴
۷- از دیدگاه زمان مدل SHETRAN و مدل اسبق آن SHE برای چه حوضه هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟ ۱. حوضه های بزرگ با چند هزار کیلومتر مربع مساحت و شبکه بندی در اندازه های حدود ۲۵۰۰۰ متر ۲. حوضه های بزرگ با چند هزار کیلومتر مربع مساحت و شبکه بندی در اندازه های حدود ۲۵۰۰ متر ۳. حوضه های کوچک با چند کیلومتر مربع مساحت و شبکه بندی در اندازه های حدود ۲۵۰ متر ۴. حوضه های کوچک با چند کیلومتر مربع مساحت و شبکه بندی در اندازه های حدود ۲۵۰۰ متر ۸- کدامیک از فرایندهای تعیین کننده ساختار منظر، عملا در پایین ترین سلسله مراتب که توسط فرایندهای سطح بالاتر تعیین و محدود می شوند قرار دارند؟ ۱. فرایند های ژئوفیزیکی ۲. فرایند های ژئوشیمیایی ۳. فرایند های انسانی -اقتصادی ۴. فرایند های بوم شناختی ۹- کدامیک از تکنیک های مدلسازی پیشرفته ترین روش های هم پیوند را برای توزیع گونه ها یا اجتماعات و نیز آثار تغییر کاربری زمین را در اختیار می گذارند؟ ۱. مدلسازی رگرسیونی ۲. مدلسازی مؤلفه های اصلی
۳. مدلسازی خوشه بندی ۴. مدلسازی غیر آماری
۱۰- کدام جمله در مورد مدل های پویایی جمعیت صحیح است؟ ۱. هر چه مدل های تعیین کننده جمعیت دقیق تر شوند بهمان اندازه عمومیت گرایی آنها از بین می رود. ۲. هر چه مدل های تعیین کننده جمعیت دقیق تر شوند بهمان اندازه عمومیت گرایی بیشتری پیدا می کنند. ۳. هر چه از دقت مدل های تعیین کننده جمعیت کاسته شود بهمان اندازه عمومیت گرایی آنها از بین می رود.
۲. هر چه از دقت مدل های تعیین کننده جمعیت کاسته شود بهمان اندازه عمومیت گرایی بیشتری پیدا می کنند..
۱۱- مدل های پویایی جمعیت در چه زمینه ای بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند؟ ۱. بوم شناسی حیوانات ۲. بوم شناسی گیاهی
۳. اجتماعات انسانی آ، بوم شناسی گیاهی و جانوری
۱۲- تغییر نظام مرتعی به زراعی در زمره کدام نوع تغییرات در کاربری زمین تلقی می گردد؟
۱. تغییر در نوع کاربری ۲. تغییر در شدت کاربری
۳. تغییر در زمان کاربری ۴. تغییر در مکان کاربری
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
()ץ"וו. ו. ון. ו. ו***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : برنامه ریزی محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۴
۱۳- مناسب ترین گونه ها برای روش مدلسازی جبری کدامند؟
) ... پستانداران
۳. پستانداران و پرندگان ۴. گیاهان
۱۴- تاکید اصلی برنامه ریزی زمین بر کدامیک از مقوله های زیر است؟
۱. مباحث اقتصادی ۲. مباحث اجتماعی
۳. مباحث اقتصادی و سیاسی ۴. مباحث زیست محیطی ۱۵- چنانچه مالکان، برنامه ریزان و مدیران رابطه بین انسان و محیط را مورد بی اعتنایی قرار دهند با دید خوشبینانه چه آثاری
را در پی خواهد داشت؟
۱. تحمیل هزینه به جامعه جهت اصلاح اشتباهات
۰۲ بروز فاجعه های زیست محیطی و یا اقتصادی با آثار بلند مدت
۳. تخریب کامل محیط زیست طبیعی
آن تخریب کامل محیط زیست طبیعی و مصنوعی
۱۶- در بررسی وضع موجود زمین کدامیک از موارد زیر از جمله الزامات استفاده کنندگان از زمین قرار می گیرد؟ ۱. کاربری زمین آ ، مالکیت زمین ۳۔ عملکرد زمین ۴. معایب زمین ۱۷- اولین اصلی که باید از الزامات اساسی تمام سطوح برنامه ریزی زمین مورد توجه قرار گیرد ، کدام است؟ ۱. نیاز به آب پاک و سالم ۲. نیاز به هوای سالم ۳. نیاز به ساختن سرپناه ۴. نیاز به تولید مواد غذایی ۱۸- نان فیر برادر معماری منظر را چه می داند؟ ۱. زیستگاههای طبیعی ۲. زیستگاه طبیعی بعلاوه انسان ۳. محیط فطزیکی شهرها ۴. محیط اجتماعی شهرها ۱۹- اولین مرحله از فرایند برنامه ریزی جمع آوری اطلاعات مربوط به کدام بخشی است؟ ۱. زمین شناسی، زیست شناسی و آبهای سطحی ۲. اقلیم شناسی، هیدرولوژی و آبهای سطحی
۳. زمین شناسی، اقلیم شناسی و آبهای سطحی ۴. آبهای سطحی و زیست شناسی و اقلیم شناسی
()ץ"וו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۵۴
۲۰- بیرون زده گی صخره ها در کدام کاربری می تواند بعنوان یک امتیاز در توسعه زمین مورد استفاده قرار گیرد؟
۱. ساخت مسکن ۲. تفریحی ۳. تاسیسات شهری آن در هیچ کاربری امتیاز تلقی نمی گردد. ۲۱- فرایندهایی که در مقیاس زمانی نسبتا کوتاه بر زمین تاثیر دارند، کدام است؟ ۱. فرایندهای هیدرولوژیکی آن فرایند های زمین شناسی ۳.فرایند های ژئومورفولوژیکی ۴. فرایندهای اقلیمی
۲۲- در مورد پروژه های کوچک که خطر وقوع سیل در آنها کم است از چه طریقی می توان در مورد وضعیت سیلابی زمین کسب
اطلاعات نمود؟ ۱. استفاده از نظر متخصصان ۲. تکیه بر تجربه برنامه ریز ۳. صحبت کردن با اهالی محل ۴. استفاده از داده های اقلیمی
۲۳- به چه دلیل تکیه بر آمار و داده های اقلیمی ایستگاهها نمی تواند صرفا مبنای برنامه ریزی توسعه زمین قرار گیرد؟ ۱. چون موقعت و شکل زمین بر اقلیم محلی اثر می گذارد ۲. چون موقعت و شکل زمین بر اقلیم محلی اثر نمی گذارد ۳. چون تعداد ایستگاهها بقدر کافی نیست ۲. زیرا طول دوره آماری داده ها کفایت نمی کند. ۲۴- به چه دلیل در دماهای زیاد و رطوبت نسبی بالا (حدود ۱۰۰ درصد) به انسان احساس ناراحتی و خفگی دست می دهد؟ ۱. چون دمای بدن بشدت افزایش می یابد ۲. چون از میزان اکسیژن هوا کاسته می شود ۲. چون در رطوبت نسبی بالا تنفس انسان دچار مشکل می گردد ۴. چون مکانیزم دفع حرارت از طریق تعرق مختل می شود ۲۵- با توجه به جهت شیب دار دریافت انرژی تابشی، گرمترین مناطق کدامند؟ ۱. شیب های روبه شرق ۲. شیب های رو به جنوب
۲. شیب های رو به جنوب و جنوب غرب ۲. شیب های رو به جنوب و جنوب شرق
()ץ"וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :