نمونه سوال درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : در مطالعات محیطی GIS کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)۱۲۱۶۳۵۱
۱- در بحث بکسان سازی سیستمهای مختصات، تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی به سیستم مختصات شبکه ای را چه می
نامند؟
UTM , f Ellipsoid Y Projection Y Reprojection . ) ۲- چنانچه یک لایه رستری به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد از کدام روش استفاده شده است؟
) ... محلی ャ。 همسایگی " ناحیه ای .Y . جهانی ۳- کدامیک از موارد زیر جزء عوارضی پیوسته محسوب می شوند؟
، بارندگی آن چاههای آب ۲. رودخانه ها ۴. جاده ها ۴- اهداف، فوائد و دلایل توجیهی استفاده از GIS در کدام جزء آن بررسی میشود؟
سیستم کامپیوتری آن نرم افزار
۲. مغز افزار " تشکیلات زیربنایی
۵- یکی از بهترین سیستم های تصویر نقشه که برای بسیاری از مناطق جهان بشمار می رود؟
UTM , f لامبرت . Y. معادل 。ャ UPS .)
۶- معادل خطی یک درجه عرض جغرافیایی چند کیلومتر است؟
) . . . \ f \\\ . Y. \\? ...Y. .ץ ו
۷- در سیتم شبکهای rllا تمام کره زمین به چند قطعه ۶×۸ درجه ای تقسیم گردیده است؟ \м . . Ү የf...V זו ... - W 2. . ) ۸- در بحث سیستمهای تصویر، نسبت مقیاسی محلی را به مقیاسی اصلی چه می نامند؟ ۱. خط مرکزی "، فاکتور مقیاس " افزایش قراردادی شمالی و شرقی استانداردسازی مقیاس ۹- مدل مورد استفاده برای تأیید هندسه مجموعه داده های و کتوری در GIS را چه می نامند؟ ۱. اتصال آن اسپاگتی
٢: توپولوژی " مدل زمین ارتباطی
صفحه ۱ از ۴
\•\• |\•\•ልም نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)۱۲۱۶۳۵۱ ۱۰- در مدل دادهای شی گرا ارتباط میان فراکلاسی با زیر کلاسی از طریق کدامیک از موارد زیر تعریف می شود؟
) ... پیوستگی Y. تجمع .Y . ترکیب f وراثت ۱۱- برای نمایش و تجزیه و تحلیل ناهمواری ها، به جای DBM ها و منحنی های تراز از چه مدلی می توان استفاده کرد؟
۱. مدل داده ای مناطق آمدل اطلاعاتی مسیرها
۲. مجموعه مثلث های ناهمپوشان آمدل شی گرا
۱۲- در فرآیند تبدیل COVerage به Shapefile چنانچه COVCrage دارای خطاهای توپولوژیکی باشد چه اتفاقی ممکن است
بی افتد؟ ۱ - محو عوارض " ترسیم دوباره برخی عوارضی .Y . ایجاد محدوده های اضافی .Y . جابجایی مختصاتی
۱۳- شرکت ایزری به دنبال ارائه مدل های COVCrage و Shapefile در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سومین مدل خود را تحت چه عنوانی معرفی نمود؟ Geodatabase . * Geometry Y Coverage V Shapefile . \ ۱۴- برای تبدیل فایلهای رستری به وکتوری کدام نوع از فایلهای زیر مناسبترند؟ فایل های گرافیکی "نقشه های رستری رقومی
۳. DEMهای جهانی فایلهای اسکن شده Bi-Level
۱۵- وضوح داده های رستری به کدام موارد زیر بستگی دارد؟ ۰ کیفیت تصاویر ماهواره ای محدوده مورد پوشش
" ابعاد سلول ها آن تعداد باندها
۱۶- ساده ترین ساختار کد گذاری برای داده های رستری کدام مورد است؟
۱. کد گذاری در امتداد طولی آن کد گذاری سلول به سلول "روش درختواره چهارشاخه فشرده سازی داده ها
۱۷- در روش فشردهسازی کاهنده کدام یک از فرمتهای زیر به کار می رود؟ JPEG ot JPG . Y IMG Y TIFF . \•\• |\•\•ልም نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)۱۲۱۶۳۵۱ ۱۸- کدام دسته از داده های زیر جزء داده های جغرافیایی ثانویه محسوب می شوند؟ ۱. تصاویر ماهواره ای Y برداشت های میدانی " . داده های Y. GPS . فایلی های نوشتاری ۱۹- تنظیم فاصله یا شعاع مشخصی برای اتصال انتهای خطوط به یکدیگر را در رقومی کردن چه می نامند؟ Scanning Y Snapping . ) Georeferencing f Resampling Y ۲۰- در کدامیک از روشهای تبدیل هندسی، شکل مربع ثابت ولی اندازه آن تغییر می کند؟ ) ... معادل Y مشابه .Y. Affine . Y . تصویری ۲۱- برای سنجش کمی کیفیت ژئورفرنس کردن از چه پارامتری استفاده می شود؟ ۱۔ مختصات X ، y آن جذر میانگین خطاها " جذر میانگین مربع خطاها کنترل زمینی ۲۲- فرآیند هرمی کردن (Pyramiding) برای نمایش کدام مجموعه داده ها مورد استفاده قرار می گیرد؟ داده های رستری کم حجم " داده های رستری حجیم TIN مدل . Y. داده های برداری . Y. ۲۳- عملیات اضافه کردن، حذف کردن و اصلاح عوارضی جغرافیایی در لایه های رقومی را چه می نامند؟ ۱. رقومی سازی داده ها آن ویرایش داده ها " ارزیابی داده ها ٠٢ توپولوژی داده ها ۲۴- کدام موارد زیر در دسته ایجاد عوارضی جدید از عوارضی موجود جای می گیرد؟ ۱. تغییر شکل عوارضی آن برش خطوط و پلیگونها " بافر زدن عوارض آن امتداد دادن و اصلاح خطوط ۲۵- صحت داده های اولیه بیشتر به کدام موارد زیر بستگی دارد ؟ ۰ قدرت تفکیک " : مقیاس
"سیستم مختصات بکار گرفته شده ٠٢ عامل انسانی
\•\• |\•\•ልም نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مطالعات محیطی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)۱۲۱۶۳۵۱ Y2— کدام داده زیر معرف خصوصیات کیفی عوارض است ؟
۱. داده های ترتیبی آن داده های فاصله ای
" داده های نسبی " داده های اسمی ۲۷- مقدار زاویه اندازه گیری شده از افق تا ارتفاع مشاهده کننده را چه می نامند؟
٠١ نمای پرسپکتیو آن فاصله دید " پارامتر مقیاس آزاویه عمودی دید
۲۸- مهمترین عامل مؤثر بر مقادیر شیب و جهت شیب کدام است؟ ۱. وضوح لایه DEM ٢ : توپوگرافی محلی
۳. نوع نرم افزار مورد استفاده " تغییر طبقات شیب
۲۹- در کدام نقشه ها، نواحی دارای کمیت های یکسان بدون توجه به مرز واحدهای سیاسی - اداری نشان داده می شود؟
۱. نقشه های دسی متریک آن نقشه های با نمادهای زدس بے ۳. نقشه های کروپلت ۴. نقشه های نقطه
۳۰- الگوریتم تعیین میدان های دید در TIN ها، نقطعه دید را در کجا قرار می دهد؟ ۱۔ مرکز ثلث ها " رأس مثلث ها
۳. لبه ها " نقاط مرکزی مثلث های همجوار
\ ልም•\•\| •\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :