نمونه سوال درس اکوسیستمهای محیطی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اکوسیستمهای محیطی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . 藥〜 کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اکوسیستمهای محیطی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۴۸ ۱- تنوع بوم شناختی بیشتر وابسته به کدامیک از عوامل زیر است؟ اثبات بی وقفه شرایط اقلیمی آثبات شرایط ادافیکی "اثبات شرایط مرفولوژیکی اثبات شرایط هیدرولژیکی ۲- کدامیک از الگوهای متفاوت ساختمان شبکه غذایی زیر پایداری بسیاری دارند؟ ۱. یک گونه از سه گونه تغذیه کند ۲. الگویی که دارای ارتباطات متقاطع است. ۳. سه گونه از یک گونه تغذیه کند ۴. یک گونه از یک گونه تغذیه کند ۳- کدامیک از الگوهای ساختمان شبکه غذایی زیر بی ثبات تر است؟ ۰ یک گونه از یک گونه تغذیه کند آن یک گونه از چند گونه تغذیه کند " چند گونه از یک گونه تغذیه کند " چند گونه از چند گونه تغذیه کند ۴- گیاهان گزروفیت با کدامیک از تنگناه های محیطی زیر سازگاری یافته اند. ۰ نور کم ٢: شورى " رطوبت زیاد " خشکی شدید ۵- نکته کانونی سیستم کنترل پس خور کدامیک از گزینه های زیر است؟ ۱. دریافت پیام و تشخیص انحراف " تعدیل توسط سیستم کنترل
" بکارگیری سیستم کنترل کننده
" تغییر بازده سیستم ハ・い・YタめY・)・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۶***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اکوسیستمهای محیطی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۴۸ ۶- از واژه دیاپوز کدامیک از مفاهیم زیر برداشت میشود؟ ۱. خواب زمستانی ۲. تداخلی ۳. تکثیر ۴. توقف رشد ۷- معمولاً افزایش تراکم جمعیت گونه های جانوری کدامیک از پیامدهای زیر را دارد. ، افزایش رشد آن افزایش تولید مثل " کاهش بقا و تولید مثل " کاهش مهاجرت ۸- در کدامیک از موارد زیر اثبات جمعیت بیشتر است؟ هر چه شمار گروههای سنی کمتر یاشد. هر چه شمار گروههای سنی بیشتر باشد. "هر چه مهاجرت بیشتر یاشد. هر چه مهاجرت کمتر یاشد. A— کارآمدترین توزیع انسان ها برای د لست یابی به بالاترین راندمان مصرف انرژی کدام است؟ ۱. توزیع در شهرهای کم تعداد کوچک ۲. توزیع در شهرهای متعدد کوچک ۳. توزیع در شهرهای کم تعداد بزرگ ۴. توزیع در شهرهای متعدد بزرگ
۱۰- علت نوسان کم دما در مناطق مجاور دریاها کدامیک از خصوصیات فیزیکی آب است؟
۰ گرمای ویژه زیاد آسیال بودن " حرکت داشتن ۲ نفوذپذیری
۱۱- یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تغییرات شدید آب و هوایی کدام است؟ ۱. تغییر در شدت تابش خورشیدی ۲. ذوب یخ های قطبی ۳. کاهش دمای هوا ۴. تغییر در میزان بارش
۱۲- تغییرات و نوسانات اقلیمی در کدام ماهها شدیدتر است؟
۰ سپتامبر - پاییز
۲ مارس - تابستان
۲ ژانویه -زمستان
می - بهار
? (Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه )・)・ハ・い・YタめY***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اکوسیستمهای محیطی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۴۸
۱۳- علت افزایش اثرات اختلالی که بطور مکرر بر سیستم بوم شناختی وارد میشود چیست؟ ۱. اثرات تجمعی ۲. گذر از حد آستانه
۳. اثرات تجمعی و گذر از حد آستانه ۴. اثرات متضاد
۱۴- باتوجه به تحقیقات انجام شده بر روی چرخه لکه های خورشیدی متوسط طول موج این چرخه ها چند سال است ؟
Y . یازده " : پانزده .Y . هفت .Y . پنج
۱۵- کدامیک از گزینه های زیر از مشخصه محیطهای با ثبات است؟
۱. تنوع گونه های زیادتر ۲. تنوع گونه های کمتر
۳. رشد جمعیت زیاد ۴. انتخاب پر طاقتی
۱۶- در یک جمعیت نمونه انحراف معیار بزرگتر نشان دهنده کدامیک از پیامدهای زیر است؟
۱. رشد بیشتر آرشد کمت . Y.
آثبات کمتر ۱۷- غالب تمدن ها در چه نواحی و درجه حرارتی رشد یافته اند؟ ۱. استپ های مرتعی و متوسط حرارت زیستی ۱۶ تا ۱۲ درجه سانتی گراد ۲. استپ های مرتعی و متوسط حرارت زیستی ۶ تا ۱۲ درجه سانتی گراد ۲. جنگل های پرباران و متوسط حرارت زیستی ۱۶ تا ۲۱ درجه سانتی گراد
۲. جنگل های پرباران و متوسط حرارت زیستی ۶ تا ۱۲ درجه سانتی گراد
ハ・い・YタめY・)・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۶***
. . . 藥〜 کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : اکوسیستمهای محیطی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۳۴۸
۱۸- کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال در سیستم های بوم شناختی صحیح است؟
- هر چه سیستم پیچیده تر باشد تعداد حالات متغیری که تحت تأثیر قرار می گیرد کمتر است. - هر چه سیستم پیچیده تر باشد تعداد حالات متغیری که تحت تأثیر قرار می گیرد بیشتر است.
درجه پیچیدگی سیستم بر واکنش سیستم اثری ندارد
همیشه تغییرات از یک تابع خطی پیروی می کند ۱۹- کدامیک از موارد زیر از اثرات تمدن بشری دنیا را در مقابل خطرات اقتصادی و زیستی آسیب پذیر نموده است؟ ۱. ساده سازی و کم تنوع نمودن آ، توسعه مکانیسمهای متعادل کننده ۳. سود اند. وزی آن بهره برداری بی رویه ۲۰- در کدامیک از شرایط زیر، اهمیت نسبی مکانیسم های تنظیم کننده مستقل از تراکم در تغییر روند جمعیت گونه به حداکثر می رسد؟ ۱. هر چه نوسانات محیط فیزیکی کوچکتر، حساسیت گونه ها به آنها بیشتر باشد هر چه نوسانات محیط فیزیکی بزرگتر ، حساسیت گونه ها به آنها بیشتر باشد ۲. هر چه نوسانات محیط فیزیکی بزرگتر، حساسیت گونه ها به آنها کمتر باشد
هر چه نوسانات محیط فیزیکی کوچکتر، حساسیت گونه ها به آنها کمتر باشد
۲۱- افزایش کدامیک از متغیرهای زیر باعث کاهش ریسک در سیستمهای زیستی میشود؟ ۱. انرژی و افر ۲. فرصت کم ۳. تنوع بیشتر ۴. تراکم بالا ۲۲- کدامیک از موارد زیر در مورد ارتباط محیط و گونه صحیح است؟ ۱. محیط غیر قابل پیش بینی کم طاقتی را انتخاب می کند آن محیط قابل پیش بینی پر طاقتی را انتخاب می کند
" محیط غیر قابل پیش بینی پر طاقتی را انتخاب می کند
۲۳- کدامیک از عوامل زیر پایداری سیستمهای زیستی را کاهش میدهد؟
۱. کاهش سن متوسط ۲. کم بودن تعداد گونه ها
۳. زیاد بودن تعداد گونه ها ۲. بالا بودن مکانیسم های کنترل کننده
—-
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :