نمونه سوال درس دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . : کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۲۷۲
۱- این جمله بیانگر مفهوم کدام یک از اصطلاحات زیر است؟ « مجموعه ای از گفتارهایی که بر مبنای قواعد منطبق با یکدیگر
در ارتباط بوده و مبین بخشی از واقعیت باشد».
اء مدل آن نظریه "پارادایم ٢. الگو
۲- این جمله «تصویری بنیادی از موضوع بررسی یک علم است» بیانگر مفهوم کدام اصطلاح زیر است؟
۰ پارادایم آن نظریه ۲: مکتب آفرضیه
۳- به یک واحد تولیدی خدماتی غیر کشاورزی که در محدوده عرفی یک روستا قرار دارد چه می گویند؟ امکان تابع آن مکان مستقل " مزرعه تابع مکان
۴- به عقیده هاگن اصلی ترین عامل به وجود آورنده توسعه اقتصادی کدام است؟
۱. شخصیت فرهنگی آن مشارکت سیاسی " انباشت سرمایه آن افزایش تولید
۵- بر مبنای رویکرد توسعه همه جانبه روستایی، نقطه آغازین استراتژی توسعه روستایی، کدامیک از موارد زیر است ؟
۰ بخش صنعت ۲. بخش آموزش ۲. بخش بهداشت ۲. بخش کشاورزی ۶- سه گروه کلی استراتژی یا الگوهای توسعه روستایی کدامند؟
۱. تکنوکراتیک، دگرگون سازی و رادیکال " رفورمیست ، بهبود و رادیکال
۳. تکنوکراتیک، اصلاح طلبانه و رادیکال " بهبود، رفورمیست و دگرگون ساز ۷- در کشور های فیلیپین و برزیل کدام استراتژی برای توسعه روستایی به کار گرفته شد؟
۱. رفورمیست " : اصلاح طلبانه ۲. رادیکال ‘‘ تکنوکراتیک ۸- کدام استراتژی توسعه روستایی مناسبترین راه برای کشورهای جهان سوم است؟
۱. اصلاح طلبانه ۲. رادیکال ۳۔ تکنوکراتیک آن دگرگونساز ۹- ها گراستراند نظریه پخش را برای نخستین بار در چه زمینه ای به کار برد ؟
گسترش نوآوریها و پدیده های صنعتی گسترش نوآوریها و پدیده های فرهنگی
" گسترش نوآوریها و پدیده های کشاورزی گسترش بیماریها و امراضی
የም •የ•\•\| •\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۲۷۲
۱۰- اندیشه کدام یک از مکاتب زیر، زیربنا و قالب فکری بسیاری از نظریه پردازان توسعه می باشد؟
۱. تکاملی آن وابستگی " نوسازی ". دوگانگی ۱۱- کدام اصطلاح از مفاهیم اصلی و بنیادی مکتب وابستگی است؟
(، دوگانگی اقتصادی مرکز پیرامون
۲. مازاد اقتصادی " نابرابری اقتصادی
۱۲- از نظر ماکس وبر کدامیک از عوامل زیر عامل اصلی رشد سرمایه داری صنعتی نوین محسوب می شود؟
فئودالیسم آن اخلاق مذهبی " سنتگرایی ساخت اجتماعی
۱۳- مراحل رشد توسعه از نظر روستو، که کلیه جوامع از آن عبور می کنند به ترتیب عبارتند از:
۰ جامعه سنتی، شرایط قبل از خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله بلوغ، مرحله مصرف توده وار آن جامعه سنتی ، شرایط قبل از خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی ، مرحله مصرف توده وار، مرحله بلوغ
" جامعه سنتی، شرایط قبل از خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله مصرف توده وار، مرحله توسعه یافتگی
آن جامعه سنتی، شرایط قبل از خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله توسعه یافتگی، مرحله بلوغ ۱۴- این جمله بیان گر ویژگی کدام گروه از نظریه های توسعه محسوب می شود؟ «هیچگونه مدل جهان شمول برای توسعه
وجود ندارد. هر جامعه باید راهبرد خاص توسعه خود را بوجود آورد».
۱. نظریه های صورت بندی اجتماعی آن نظریات وابستگی
" نظریات نوسازی ۴. نظریات میانه ۱۵- مهمترین علل توسعه نیافتگی از نظر مک کله لند، هیگن " چیست؟
فقدان روحیه کارفرمایی، نوع مالکیت، عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی
آفقدان روحیه کارفرمایی ، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی
"فقدان پس انداز، نوع مالکیت، عوامل اقتصادی، فقدان روحیه کارفرمایی
"فقدان پس انداز، فقدان روحیه کارفرمایی، نوع مالکیت، عوامل فرهنگی و عوامل سیاسی
\•\• |\•\•የም •የ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . : کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۲۷۲ ۱۶- نظریه مهاتما گاندی در زمینه توسعه مشارکتی بر کدام اصول زیر استوار است؟ ) ... ۱- خود اتکایی روستا ۲- مشارکت تهیدستان ۱- خود اتکایی روستا ۲- مشارکت و خود یاری روستا ۱- تغییر ساختارهای اساسی روستا ۲- ایجاد جمهوریهای کوچک
۱- دادن اعتماد به نفس به روستاییان ۲- مشارکت و خود یاری روستا
۱۷- در دیدگاه نیازهای اساسی مهمترین رکنی که دیگر ارکان به مدار آن شکل می گیرند کدام است ؟
۱. مردم آ: سرخوشه ها "گروه مدیریت گروه بین بخشی
۱۸- مشارکت در کشورهای کلنی جزء کدام دسته از انواع مشارکت محسوب می شود؟ ۰ مشارکت توسعه ای آن مشارکت ابزاری " مشارکت تحمیل شده " مشارکت سیاسی
۱۹- به نظر چه کسی ریشه فقر جهانی و فقر شهری در روستاها نهفته است ومساله اساسی روستاها نیز نحوه مالکیت زمین
است ؟ ۱. مهاتما گاندی
” ویتز
نیررہ ٢:الپين ۲۰- نظریه ی " جذب و دفع متعلق به کدامیک از افراد زیر می باشد؟
راونشتین "زیبف " آرتور لوییسی آشولتز
۲۱- هدف اصلی نظریه کریستالر چه بود ؟ ۰ تبیین سازمان فضایی سکونتگاهها آ: تبیین چگونگی توزیع خدمات
" شناخت سلسله مراتب سکونتگاهها آشناخت عملکرد سکونتگاهها ۲۲- در کدامیک از شهرهای زیر، توزیع مجدد مازاد تولید از حوزه های پیرامونی به طرف شهر صورت می گیرد ؟
۱. مادر شهر "، انگلی ۲. شهر زایا " کلان شهر
صفحه ۳ از ۵
የም •የ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۲۷۲ ۲۳- کدامیک از صاحبنظران زیر سلسله مراتب مکان مرکزی را از دیدگاه روستایی مورد توجه قرار داده اند؟
۱. اگوست لش آن گالپین ٢: والتر کریستالر آفریدمن ۲۴- اصلاحات ارضی در ایران از چه سالی آغاز شد؟
\የ'የ. . ' וץ"זו .W ץ"זו)( .W YFY 。い ۲۵- سازمان تولیدی " کلخوز و سووخوز ۲ مربوط به کدام کشور می باشد؟
شوروی سابق ٢: چين ". هند ۴۔ مالزی ۲۶- کدامیک از موارد زیر، بیانگر راهبرد تکنوکراتیک می باشد؟
حاکمیت وسایل فنی بر انسان
۲. توزیع عادلانه در آمد، در میان دهقانان متوسط
" مشارکت مردم، برابری اقتصادی و رشد سریعتر
۲. اجرای اصلاحات ارضی و کاهش نابرابری در آمد بین توده روستایی
۲۷- با عنایت به نظریه رانت آمریکایی ها از نظر بهره کشی و مالکیت زمین به نظریات کدامیک از دیدگاههای زیر پای بند
هستند ؟ (۰ مرکانتلیسم "، لیبرالیسم کلاسیک "" نئو لیبرالیسم ‘‘ ناتورالیسم
۲۸- از نظر نظریه پردازان کدام مکتب، مهاجرت یکی از عوامل رشد اقتصادی محسوب می شود؟ ۱. تکاملی " دوگانگی " وابستگی نوسازی
۲۹- نظریه بهره کشی از زمین همچون معدن ، در کدام کشور و به چه علتی پدید آمد ؟ ۱. آمریکا - به علت وسعت بسیار زیاد زمینهای قابل کشت و تراکم کم جمعیت . آشوروی - به علت وسعت بسیار زیاد زمینهای قابل کشت و تراکم کم جمعیت " آمریکا - به علت پراکندگی زمینهای کشاورزی و تراکم زیاد جمعیت
۲. شوروی - به علت پراکندگی زمینهای کشاورزی و تراکم زیاد جمعیت
= صفحه ۴ از ۵
\•\• |\•\•የም •የ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :