نمونه سوال درس جغرافیای انسانی ایران 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای انسانی ایران 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۱ رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۲۰
۱- کدامیک از علوم نامبرده در زیر جز زیر تقسیمات جغرافیای انسانی محسوب نمی شود؟
۱. جغرافیای اقتصادی ۲. آب و هوا شناسی ۳. جغرافیای روستایی ۴. جغرافیای سیاسی ۲- ثبت وقایع چهارگانه که توسط اداره ی ثبت احوال کشور انجام می گیرد، کدام است؟
۱. مهاجر پذیری، متولدین، مرگ و میر، رشد جمعیت ۲. مهاجرفرستی، تراکم، توزیع، جنسی جمعیت
.Y . دسن، دین، زبان، نژاد جمعیت .Y . تولد، وفات، ازدواج، طلاق ۳- جلگه ی پست و ساحلی دریای خزر را کدام استان های زیر تشکیل می دهند؟
۱. گیلان، مازندران، گلستان ۲. گلستان، خراسان شمالی، گیلان
۳. اردبیل، مازندران، قزوین ۴. هرمزگان، آذربایجان، بوشهر ۴- چند درصد جمعیت و مساحت کشورمان مربوط به شمال غرب (حوضه ی آذربایجان) می باشد؟
۱. ۵/۸-۹/۸ درصد ۲. ۱۲/۴-۷/۲ درصد ۳. ۱۴/۳۴-۸/۵ درصد ۴. ۱۷/۶-۱۱/۳ درصد
۵- وجه مشخصه ی منطقه ی جنوب کشور و بخصوصی جلگه ی خوزستان نسبت به سایر نقاط ایران کدام است؟ ۱. فعالیت های کشاورزی و صید ماهیگیری آفعالیت های صنعتی و منابع و ذخایر نفت
۲. دامپروری و کشاورزی و پرورش آبزیان ۲. تراکم بالای جمعیت و وضع سکونت و شهرنشینی
۶- بیش از ۹۰ درصد شبکه های آبی کشورمان در کدام مناطق این سرزمین توزیع شده اند؟ ۱. مناطق شمال شرقی و شرق ۲. مناطق شمال غربی و غرب ۳. مناطق جنوبی و جنوب غرب ۴. مناطق شمالی و شمال غرب ۷- اولین منطقه ی متراکم جمعیتی ایران که در سال ۱۳۸۵ ه. ش در هر کیلومتر مربع ۱۲۴ نفر زندگی می کردند، کجاست؟ ۱. سواحل جنوبی دریای مازندران ۲. حوضه ی آذربایجان ۳. نیمه ی شمالی زاگرسی ۴. جلگه ی خوزستان و سواحل جنوبی ۸- مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ ه. ش ، بیشترین نسبت جنسی (تعداد مردان در مقابل صد یا هزار نفر زن) جمعیت مربوط به کدام استان کشور بوده است؟
۱. تهران ۲. خراسان شمالی ۳. بوشهر ۴. گیلان
W·/W·}·Y)·入·\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۱ رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۲۰ ۹- میزان رشد طبیعی جمعیت در دهه ی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نسبت به دهه ی گذشته چه وضعیتی پیدا کرده است؟ ۱. افزایش یافته است ۲. رو به کاهش بوده است ۳. بدون تغییر بوده است ۴. کمی افزایش پیدا کرده است ۱۰- مطابق آمار سال ۱۳۸۵ ه. ش ، ۷۵ درصد از کل مهاجرت های کشور در کدام مناطق زیر انجام گرفت؟ ۱. شهری به خارج ۲. شهری به روستا ۲. روستایی به شهر ۴. شهری به شهر ۱۱- روابط خانوادگی و ارتباط خویشاوندی کدام بعد از ابعاد مهاجرت را در بر می گیرد؟
۱. بعد اقتصادی ۲. بعد آموزشی ۳. بعد فرهنگی ۲. بعد اجتماعی
۱۲- کدامیک از استان های کشور درصد باسوادان جمعیت شش ساله و بیشتر آنها کمتر از حد میانگین باسوادان ایران هستند؟
۱. سیستان و بلوچستان و کردستان ۰۲ ایلام و کهکیلویه و بویراحمد
۲. خراسان شمالی و لرستان آن بوشهر و هرمزگان
۱۳- بر اساس سرشماری های سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ نرخ مشارکت اقتصادی در بین گروههای عمده سنی چه وضعیتی پیدا کرده
است ؟ ۱. افزایش یافت ۲. بدون تغییر ماند ۳. کاهش یافت ۴. دو برابر شد
۱۴- در دهه ی سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ه. ش میزان بیکاری جمعیت کشور و به تفکیک نقاط شهری و روستایی چه وضعیتی پیدا
کرده است ؟ ۱. شهری و روستایی کاهش یافته است ۲. شهری و روستایی افزایش یافته است ۳ شهری افزایش و روستایی کاهش یافته است ۴. شهری کاهش و روستایی افزایش یافته است
۱۵- جغرافیای کشاورزی روابط چند بعدی انسان را با کدام گزینه ی زیر بررسی می کند؟ ۱. آب و هوا ۲. پوشش گیاهی و آب ۳. ناهمواری ها و اقلیم ۴. زمین و خاک
۱۶- کدام مورد از موارد زیر نشان دهنده سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اشتغال کشور است؟
۱. ۲۱/۵ درصد ۲. ۳۶ درصد ۹/۹.۳ درصد ۴. ۳۲ درصد
\·W·/W·}·Y)·入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۱ رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۲۰ ۱۷- جمله ی زیر مشخصات آب و هوایی کدام نواحی جغرافیایی ایران است؟ «باران های متوالی، رطوبت زیاد هوا، کمی اختلاف درجه حرارت سالیانه، باران فراوان» ۱. کوهستان های البرز و زاگرسی ۲. سواحل جنوبی دریای خزر ۲. دامنههای جنوبی البرز غربی ۰۴ جلگه ی خوزستان و سواحل جنوبی کشور
۱۸- مطابق آمار سال ۱۳۸۴ وزارت نیرو، بالاترین میزان مصرف کننده ی آب در ایران با ۸۸ درصد کدام گزینه می باشد؟ ۱. آب شرب شهری و روستایی ۲. بخش صنعت و کارخانجات ۳. آب آشامیدنی انسان های کلانشهر ۲. بخش کشاورزی و دامپروری ۱۹- از کل ۸۶ میلیون هکتار مراتع ایران در سال ۱۳۸۵ ه. ش، چند درصد مراتع کشور از نوع مراتع خوب می باشد؟ ۱. ۴۹ درصد ۲. ۳۹/۵ درصد ۳. ۲۲/۵ درصد ۴. ۱۰/۵ درصد ۲۰- کدامیک از نظام مالکیتی ایران در قبل از انقلاب اسلامی واحد تولیدی مستقلی همراه با شیوه های سنتی کاشت و داشت و برداشت بهره می گرفت و نیازهای اساسی تولیدات زراعی کشور را تأمین می کردند؟
۱. مالکیت خالصه ۲. مالکیت اربابی ۳. مالکیت سلطنتی ۴. مالکیت اوقافی
۲۱- در سال ۲۰۰۵ میلادی، بزرگترین تولید کننده ی محصولات غلات در سطح خاورمیانه و شمال افریقا کدام کشور بود؟
۱. ایران ۲. مصر ۳. سودان ۴. عراق ۲۲- مهمترین منطقه ی کشت محصول نیشکر در ایران کجاست؟ ۱. گیلان ۲. خراسان رضوی ۳. خوزستان ۴. کرمان
۲۳- کدام گزینه ی زیر در ارتباط با علل کاهش صید و کمبود ماهی ها در دریای خزر صحیح نیست؟ ۱. نبود تکنولوژی بندرگاهی و کشتی های صید و صیادی ۰۲ پر شدن رودخانه های مشرف به دریا و مرداب ها از رسوبات ۲. ایجاد سدهای بزرگ و کوچک بر روی رودخانه های حاشیه ی دریا ۴. آلودگی آب ناشی از احداث صنایع و کود شیمیایی مصرف شده زراعی
۲۴- بیش از ۹۰ درصد کل تولید کنونی محصول توت فرنگی کشور مربوط به کدام استان می باشد؟
۱. زنجان ۲. مازندران ۲. خراسان رضوی ۴. کردستان
\·W·/W·}·Y)·入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جغرافیای انسانی ایران ۱
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۱۲۰ ۲۵- تپه ای باستانی سیلک در هزاره ی اول پیش از میلاد که آثار کاشی و ظروف فلزی در آن کشف گردید، مربوط به قلمرو کدام
شهرستان کشور می باشد؟
۱. کرمان ۲. کاشان ۳. ایلام ۴. شیراز ۲۶- خریداران مهم نفت ایران در قاره ی آسیا کدام کشورها می باشند؟
۱. هند، اندونزی، تایلند ۰۲ پاکستان، کره ی شمالی، ویتنام
۳. چین، ژاپن، کره جنوبی ۴. استرالیا، سیلان، تایوان ۲۷- مهمترین کارخانه ی آلومینیوم کشورمان که در سال ۱۳۵۱ رسما آغاز به کار کرد در کدام شهر ایران قرار دارد؟
۱. اراک ۲. کرمان ۳. تهران ۴. تبریز ۲۸- بزرگ ترین میدان گازی ایران چه نام دارد؟
۱. کنگان ۲. سیری ۳- پارس جنوبی ۴. آزادگان ۲۹- کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با مهمترین مسایل و مشکلات صنعت کشورمان صحیح نیست؟
۱. مدیریت و مسئول امور صنعتی توسط متخصصین آن بومی نبودن بخش عمدهای طراحی بخش صنعت
۳. حضور انحصاری دولت در بخش صنعت ۴. عدم رابطه ی صحیح اساسی و جدی دانشگاه با صنعت ۳۰- ۹۰ درصد جابجایی کالا و ۹۵ درصد جابجایی مسافر در ایران توسط کدام بخشی حمل و نقل انجام می شود؟
۱. حمل و نقل هوایی ۲. حمل و نقل دریایی ۳. حمل و نقل راه آهن ۴. حمل و نقل جاده ای
\·W·/W·}·Y)·入
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :