نمونه سوال درس نقشه ها و نمودار های اقلیمی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نقشه ها و نمودار های اقلیمی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
صفحه ۱ از ۵
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاو نمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳ ۱- کدامیک از موارد زیر در مورد تعریف اطلاعات صحیح می باشد؟ ۱. توصیف پدیده ها با عدد ۲. جداول و نمودارهایی که هیچ گونه پردازشی روی آنها انجام نشده است ۳. جداول و نمودارهایی که بصورت خام نگهداری شده باشند ۴. آگاهیهای مرتب شده ۲- کدامیک از داده های زیر پیوسته می باشد؟ ۱. تعداد روزهای یخبندان ۰۲ درجه حرارت
۳. مقدار بارش ۴. تعداد روزهای توام با بارش
۳- کدامیک از روشهای زیر برای بررسی همگنی داده ها استفاده می شود؟ ۱. روش تحلیل منحنیهای جرم مضاعف ۲. روش تفاضلها ۳. روش واسطه یابی ۴. روش مختصاتی
۴- در کدام دسته از طبقه بندیها مبنای تشخیص یک گروه علل ایجاد کننده آن می باشد؟ ۱. طبقه بندی تجربی ۲. طبقه بندی مونوتیک
۳. طبقه بندی ژنتیک ۴. طبقه بندی پلی تتیک
۵- کدامیک از موارد زیر شبیه به نقشه های سه بعدی است؟ ۱. نمودار ستونی ۲. نمودار خط - نقطه ۳. نمودار سطحی ۴. نمودار میله ای ۶- در مواردی که هدف نشان دادن اجزای تشکیل دهنده یک مقدار منفرد باشد از چه نموداری استفاده می شود؟ ۱. نمودار خط - نقطه ۲. نمودار سطح ۳. نمودار ستونی ۴. نمودار خطی ۷- کدامیک از موارد زیر در مورد ارتباط بین قدر مطلق و پراکندگی ضریب همبستگی صحیح میباشد؟ ۱. هر اندازه پراکندگی بشتر باشد، قدر مطلق ضریب همبستگی بزرگتر می گردد ۲. هیچ ارتباطی بین قدر مطلق و پراکندگی ضریب همبستگی وجود ندارد ۳. هر اندازه قدر مطلق ضریب همبستگی بزرگتر باشد، پراکندگی آن بیشتر خواهد بود
۲. هر اندازه پراکندگی کمتر باشد، قدر مطلق ضریب همبستگی بزرگتر می گردد
זו וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்:
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳
۸- شکل زیر چه نموداری است؟ | ۱. نمودار هسیتوگرام ۲. نمودار پراکنش ۳. نمودار میله ای ۴. نمودار ستونی ۱. آمبرژه ۲. دمارتن ۰۳گوسن ۲. تورنث وایت
۱۰- در فرایند روقومی کردن نقشه تعداد نقاط برداشت شده چه تاثیری بر نقشه خواهد داشت؟ ۱. هرچه تعداد نقاط برداشت بیشتر باشد، خطوط مرزی با دقت و انحنای بیشتری ترسیم می شوند. ۲. هرچه تعداد نقاط برداشت بیشتر باشد، خطوط مرزی با دقت و انحنای کمتری ترسیم می شوند. ۳. هرچه تعداد نقاط برداشت کمتر باشد، خطوط مرزی با دقت و انحنای بیشتری ترسیم می شوند.
۴. اثری بر نقشه نخواهد داشت.
۱۱- با استفاده از روشهای میان یابی چه تغییراتی در اطلاعات ایجاد می شود؟
۱. اطلاعات پهنه ای به داده های نقطه ای تبدیل می شوند ۲. داده های نقطه ای به اطلاعات پهنه ای تبدیل می شود
۰۳ داده ها و اطلاعات به صورت صعودی مرتب می شوند ۲. داده ها و اطلاعات به صورت نزولی مرتب می شوند ۱۲- در نرم افزار سرفر منظور از BLANK کردن چیست؟
۱. رنگ آمیزی نقشه آ، ویرایش برچسب های خطوط
". حاشیه زدایی ۴ - انتخاب مقیاس
۱۳- در روی نقشه های هواشناسی، فشردگی خطوط هم فشار نشان دهنده چیست؟
۱. وجود جبهه ۲. سرعت زیاد باد
۳. سرعت کم باد ۴. تغییرات شدید رطوبت
صفحه ۲ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ זו וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم )
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳
۱۴- در کدام دسته از ایستگاههای زیر علاوه بر عناصر جوی سطح زمین، عناصر جوی سطوح مختلف نیز اندازه گیری می شود؟
۱. ایستگاههای همدید ۰۲ ایستگاههای کلیماتولوژی ۳. ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ۴. ایستگاههای باران سنجی ۱۵- مقدار تغییرات فشار جو معمولاً بین کدامیک از محدوده های زیر قرار دارد؟
\ . A • \ \ . . . Y. "\Δ • - Υ • Δ . . Y. "\Δ • - Υ • • • 。ャ Α - ΑΔ . . )
۱۶- مهم ترین پدیده اقلیمی عرضی های معتدله کدام است؟ ۱. بادهای تجارتی ۲. بادهای غربی ۳. بادهای شرقی ۲. بادهای محلی ۱۷- چرا برای تهیه نقشه های همفشار مقدار فشار موجود در تمام ایستگاهها به فشار سطح دریا تبدیل می گردد؟ ۱. برای اینکه نحوه تهیه نقشه ها در تمام دنیا یکنواخت باشد. ۰۲ فقط بر روی نقشه های هم ارتفاع فشار تبدیل به سطح دریا می گردد. ۳. برای اینکه اثر ناهمواری زمین بر روی نقشه های فشار گویا گردد ۴. برای اینکه اثر ناهمواری زمین را بر روی نقشه های فشار از بین ببرند. ۱۸- در حرکت عمودی بادهای غربی، وضعیت مراکز همگرایی و واگرایی چگونه است؟ ۱. در زیر دامنه غربی فرود همگرایی و در زیر دامنه شرقی آن واگرایی صورت می گیرد ۲. در زیر دامنه شرقی آن همگرایی و در زیر دامنه غربی آن واگرایی صورت می گیرد ۳. در زیر دامنه شمالی آن فرود همگرایی و در زیر دامنه شرقی آن واگرایی صورت می گیرد ۴. در زیر دامنه غربی فرود همگرایی و در زیر دامنه جنوبی آن واگرایی صورت می گیرد ۱۹- در اقلیم شناسی برای مطالعه وضعیت فشار سطوح فوقانی جو از چه نقشه هایی استفاده می شود؟ ۱. نقشه های هم فشار ۲. نقشه های هم رطوبت ۳. نقشه های هم ارتفاع ۴. نقشه های هم تبخیر ۲۰- بطور متوسط با یک درجه سانتی گراد کاهش دمای جو، میزان ضخامت جو چه تغییری می کند؟ ۱. ۶۶/۵ متر بر ضخامت جو افزوده می شود ۶۶/۵۰۲ متر از ضخامت جو کاسته می شود
۶۶/۵۰۳ سانتی متر از ضخامت جو کاسته می شود ۶۶/۵۰۴ سانتی متر بر ضخامت جو افزوده می شود
זו וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) ۱۲۱۶۱۱۲ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۸۳ ۲۱- برای مطالعه فراز و فرودهای امواج بادهای غربی از نقشه کدام سطح استفاده می شود؟ ۱. سطح ۱۰۰۰ هکتو پاسکال ۲. سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال ۳. سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال ۴. سطح ۷۰۰ هکتو پاسکال ۲۲- در شبانه روز چند نوبت عناصر مختلف هواشناسی اندازه گیری می شود؟ ۱. چهار نوبت آ ، پنج نوبت ٠٢ دو نوبت ۴۔ شش نوبت ۲۳- کدامیک از موارد زیر از معایب نقشه های میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل می باشد؟ ۱. حذف دامنه تغییرات ۲. توجه زیاد به دامنه تغییرات ۳. کم رنگ شدن دامنه تغییرات ۴. توجه زیاد به اختلاف دما ۲۴- منظور از سرد چال جوی چیست؟ ۱. فراز بریده ای که در عرضهای جغرافیایی بالا از هوای سرد پر شده است ۲. فرود بریده ای که در عرضهای جغرافیایی بالا از هوای سرد پر شده است ۳. فرود بریده ای که در عرضهای جغرافیایی بالا از هوای گرم پر شده است ۴. فراز بریده ای که در عرضهای جغرافیایی بالا از هوای گرم پر شده است ۲۵- بر روی نقشه های رطوبت ویژه شناخت کدام مورد دارای اهمیت می باشد؟ ۱. حجم آب مورد نیاز آ: یکی میزان و دیگری شناخت کانون رطوبت است ۳. یکی مسیر و دیگری شناخت کانون رطوبت است آ، یکی مسیر و دیگری شناخت میزان رطوبت است ۲۶- برای بررسی محتوای رطوبتی لایه های مختلف جو از کدامیک از شاخصهای زیر استفاده می شود؟
۱. نم ویژه، رطوبت نسبی، رطوبت مطلق و رطوبت نسبی آ ، نسبت مخلوط، رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ۳. نم ویژه، رطوبت نسبی و رطوبت مطلق ۴. نسبت مخلوط، رطوبت مطلق و نم ویژه ۲۷- در نقشه های سطوح فوقانی چه محدوده ای را به عنوان ضخامت جو در نظر می گیرند؟
۱. ۱۰۰۰ - ۵۰۰ هکتوپاسکالی ۲. ۲۰۰ - ۱۰۰ هکتوپاسکالی
۳. ۶۰۰ - ۴۰۰ هکتوپاسکال ۴. ۱۰۰۰ - ۸۰۰ هکتوپاسکال
YA– مولفه مداری باد موبل کدام خصوصیت باد است ؟
۱. شدت و خصوصیت عمودی باد ۲. شدت و خصوصیت باد در جهت شمالی - جنوبی ۲. شدت و خصوصیات باد در جهت جنوبی - شمالی ۴. شدت و خصوصیت باد در امتداد شرقی - غربی זו וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :