نمونه سوال درس آبخیزداری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آبخیزداری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آبخیزداری رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۱۰
۱- کدام کانی ضریب انبساط حجمی بالاتری دارد؟ ۱. ارتوز ۲. کوارتز ۳. هورنبلند ۴. کلست ۲- به عمل شکسته شدن کانی ها توسط آب چه گفته می شود؟
۱. هیدرولیز ۲. انحلالی ۳. هیدراتاسیون ۰۴ اکسیداسیون
۳- حفره ای و متخلخل شدن سنگ در اثر فرسایش باد در چه مواردی مشاهده می شود؟
۱. سرعت زیاد باد ۲. تشکیل سنگ از کانی های سخت ۳. تشکیل سنگ از کانی های سست ۴. وجود کانی های دارای سختی متفاوت در سنگ
۴- کدام گزینه زیر نشانه پایان فعالیت آبکند می باشد؟ ۱. گسترش طولی آبکند ۰۲گسترش عرضی آبکند
۳. کاهش شیب آبکند ۴. رویش گیاه در آبکند
۵- در یک زمین تحت کشت و بدون رعایت اصول مدیریتی خاک، در ۱۰۰ سال چند سانتی متر خاک تشکیل می گردد؟
۱. ۱/۵ سانتی متر ۲/۵۰۲ سانتی متر ۳. ۵/۲ سانتی متر ۵/۱۰۴ سانتی متر ۶- به عقیده ایوانس فرسایش پذیری خاک ها بر اساس چه عاملی باید درجه بندی شوند؟
۱. درصد ماسه خاک ۰۲ درصد شن خاک ۰۳ درصد رسی خاک ۰۴ درصد سیلت خاک ۷- فرسایش آنتروپوژنیک توسط کدام عامل ایجاد می گردد؟
۱. آب ۲. باد ۳. یخچالی ۴. انسان ۸- بر اساس مطالعاتی که فینکلی انجام داده است برخان های پرو سالانه چند متر تغییر مکان می دهند؟
۱. ۱۵/۴ متر ۲. ۱۴/۵ متر ۳. ۴/۱۵ متر ۴. ۵/۱۴ متر ۹- اندازه گیری بار محلول آب به چه صورت انجام می گیرد؟
) ... نمونه برداری نقطه ای Y استفاده از پلات
۳. تجزیه آزمایشگاهی آب ۴. استفاده از جعبه گرلاچ ۱۰- غلظت ذرات ماسه و شن در کدام قسمت جریان آب بیشتر می باشد؟
) ... سطح آب ۲. وسط آب ۳. کف بستر ۲. دیواره های بستر
い・い・ハ・Y・YY%め
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آبخیزداری رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۱۰ ۱۱- کدام حوضه دارای ضریب رسوب زایی بزرگتری می باشد؟
۱. حوضه بزرگ ۲. حوضه بسیار بزرگ " . حوضه متوسط ۴. حوضه کوچک ۱۲- به نظر «کرک بای» سرعت تشکیل خاک در مناطق مرطوب چند میلی متر در سال می باشد؟
۱. ۰/۱ تا ۰/۲ میلی متر ۰/۰۱.۲ تا ۰/۰۲ میلی متر
۳. ۱ تا ۲ میلی متر ۱۰۰۴ تا ۲۰ میلی متر ۱۳- کشت کدام گیاه منجر به تشدید فرسایش و اتلاف خاک می گردد؟
۱. سیب زمینی ۲. گندم ۳. هندوانه ۴. لوبیا ۱۴- کدامیک از موارد زیر از اثرات هوموسی در کاهش دادن فرسایش خاک می باشد؟
۱. کاهش نفوذپذیری خاک ۲. افزایش نفوذپذیری خاک
۳. افزایش مواد غذایی خاک ۴. کاهش هوای خاک ۱۵- معمولا فاصله بادشکن ها را چند برابر ارتفاع درختان در نظر می گیرند؟
۱. ۱۰ تا ۱۲ برابر ۲. ۱۲ تا ۱۴ برابر ۳. ۱۴ تا ۱۶ برابر ۴. ۱۶ تا ۱۸ برابر ۱۶- عدم تغییر شکل فیزیکی تا ۳ ماه از مشخصات کدام نوع مالج می باشد؟
۱. امولسیون آنیونیک قیر ۰۲ امولسیون رسی قیر
۳ - امولسیون کاتیونیک قیر ۴. مالچ کاهی ۱۷- از رابطه CLA برای محاسبه کدام متغیر استفاده می گردد؟
۱. ارتفاع رواناب ۲. دبی رواناب
۳. حداکثر بارش محتمل آن زمان تمرکز ۱۸- چه موقع در یک هیدروگراف زمان رسیدن به اوج سیلاب معادل زمان تمرکز خواهد بود؟
۱. مدت بارندگی کوتاهتر از زمان تمرکز باشد. ۲. مدت بارندگی بزرگتر از زمان تمرکز باشد.
۳. مدت بارندگی برابر با زمان تمرکز باشد. ۴. شدت بارندگی تعیین کننده زمان اوج سیلاب می باشد. ۱۹- کدام نوع تراس صاف و بدون شیب می باشد؟
۱. تراس انحراف آب ۲. تراس ذخیره آب ٠٢ تراس سکويی ۴. تراسی رودخانه ای
い・い・ハ・Y・YY%め صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آبخیزداری رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۱۰ ۲۰- دیواره هایی را که برای تحکیم و اصلاح مجاری آب احداث می کنند چه می نامند؟
۱. بند ۲. گابیون ۳. گالی ۴. دیگ ۲۱- علت انهدام موانع مسیر بهمن ها قبل از برخورد بهمن چیست؟
۱. حجم زیاد برف ۲. سرعت زیاد بهمن
۳. سنگینی بهمن ۴. هوای فشرده جلوی بهمن ۲۲- در ایجاد حرکات دامنه ای مهم ترین نیرو کدام گزینه می باشد؟
۱. نیروی اصطکاک ۲. نیروی وزن جسم ۳. نیروی عمودی سطح ۴. نیروی جاذبه زمین ۲۳- حرکت خزش در کدام نوع آب و هوا بیشتر مشاهده می گردد؟
۱ . گرم ۲. سرد " . مرطوب ۴. خشک ۲۴- زمین لغزه ها در کدام سازندها خسارت بیشتری را به بار می آورند؟
۱. آهکی ۲. رسی ۲. شنی ". مارنی
۲۵- در کدام سفره آب زیرزمینی یک لایه نفوذناپذیر به صورت یک لنز رسی در میان رسوبات نفوذپذیر قرار می گیرد؟
۱. سفره آب غیر محصور ۲. سفره آب محصور ۳. سفره آب معلق ۴. سفره آب نشتی ۲۶- اگر سطح آب سفره زیر زمینی بالاتر از سطح رودخانه باشد شکل منحنی های تراز سطح آب زیرزمینی به چه صورت خواهد
بود ؟
۱. تقعر منحنی ها در جهت جریان آب رودخانه خواهند بود.
۲. منحنی ها عمود بر جهت جریان آب رودخانه خواهند بود.
۳. منحنی ها موازی با جهت جریان آب رودخانه خواهند بود.
۴. تحدب منحنی ها در جهت جریان آب رودخانه خواهند بود. ۲۷- مقدار آبی را که آبخوان در واحد زمان از طول واحد خود عبور می دهد چه می نامند؟
۱. قابلیت نفوذ ۲. قابلیت انتقالی ۳. قدرت ذخیره ۴. هدایت آبی ۲۸- عمود بودن منحنی های تراز آب بر دامنه، نشان دهنده کدام حالت می باشد؟
۱. تغذیه آبخوان از ارتفاعات ۲. کاهش تغذیه آبخوان
۳. عدم تغذیه آبخوان ۴. افزایش تغذیه آبخوان
صفحه ۳ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم い・い・ハ・Y・YY%め***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آبخیزداری رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۱۰ ۲۹- کدام روش ، سفره آب زیرزمینی با عمق زیاد را تقویت می کند؟
۱. کم کردن سرعت آب رودخانه ۲. نفوذ دادن آب در چاه تغذیه
۰۳ کندن نهر یا شیار ۴. پخش کردن آب در حوضچه ۳۰- شعاع مخروط افت به چه عاملی بستگی دارد؟
۱. دبی چاه ۲. عمق چاه ۳. عرضی چاه ". جنس سفره آب
い・い・ハ・Y・YY%め
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :