نمونه سوال درس پایان ترم جغرافیای ناحیه ای ایران 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس پایان ترم جغرافیای ناحیه ای ایران 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۶ ۱- تعریف کدام نوع محیط عبارت است از شکل و شیوهٔ تجمع گروههای انسانی که به صورت سازمان معین در محیط طبیعی استقرار یافته اند ؟
۱. اجتماعی ャ。 طبیعی ۳. اقتصادی f فرهنگی
۲- در بیشتر دوران اول زمین شناسی(۵۷۰ تا ۲۴۰ میلیون سال پیش) در ایران چه شرایطی حکمفرما بوده است؟ ۱. تحت تأثیر حرکات شدید کوهزایی بوده است. ۲. تحت تأثیر حرکات خشکیزایی بوده است.
۳. در زیر آب بوده است. ۲. فرسایش شدید حاکم بوده است.
۳- نخستین علائم کوهزایی آلپی در طی کدام دوران زمین شناسی بروز نموده است؟
۱. دوران چهارم ۲. دوران سوم ٠٢ دوران دوم ٠٢ دوران اول ۴- سیمای کنونی پستی و بلندیهای ایران که به صورت چشم انداز طبیعی در سطح زمین مشاهده میشود ناشی از چین
خوردگیهای کدام دوران زمین شناسی است؟
۱. دوران چهارم ۲. دوران سوم ٠٢ دوران دوم ۴. دوران اول ۵- آتشفتشفشانهای سنوزوئیک ایران دار کدام یک از مناطق زیر وجود نداشته است ؟
۱. ایران مرکزی ٢. البرز جنوبی ۳. بلوک لوت ۴. زاگرس و کپت داغ
۶- تنها بخشی از کشور که از نظر زمین شناسی مورد مطالعه کامل قرار گرفته است، کدام منطقه زیر است؟
۱. خوزستان و نواحی جنوب غرب ۰۲ ایران مرکزی
۳. سواحل دریای خزر ۴ . بلوک لوت ۷- فلات داخلی ایران یا ایران مرکزی در جهت جنوب غرب با کدامیک از مناطق زیر مرزبندی مشخصی دارد؟
۱. خوزستان ۲. زاگرس چین خورده
۰۳زون سنندج - سیرجان ۴. منطقه راندگی زاگرسی ۸- کدامیک از واحدهای زمین شناسی زیر در البرز شرقی منطقه تدریجی گذار از البرز به ایران مرکزی به شمار می آید؟
۱. کپت داغ ۲. بینالود ۳. هزار مسجد ۴. البرز مرکزی ۹- چشم انداز ناهمواریهای ساحلی کدامیک از سواحل ایران از تراسهای متعدد ساحلی تشکیل شده که حاکی از ادامه
فعالیتهای تکتونیکی در امتداد ساحلی می باشد؟
۱. سواحل خلیج فارسی ۲. سواحل پست دریای خزر
۳. سواحل پست مکران ۴. سواحل بوشهر
ץ?"זו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : جغرافیای ناحیه ای ایران ۱ رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۶ .W— آتشفشان تفتان در جنوب زاهدان از میان کدام رسوبات بیرون زده است؟
۱. رسوبات فلیش (رسوبات تخریبی دانه ریز) ۲. رسوبات آبرفتی
.Y . بادرفتها ۴. خاکست های آتشفش نی
– lo: ٥ دو د - سنک ز در لایه -- ۵۹ ه ۱ ۵ زمین شهٔ با ثیت شاه ند؟
۱۱- کانسارهای قابل بهره برداری زغا گ البرز در لایه های کدامیک از دوره های زمین شناسی یافت می شوند؟
۱. پالئیستوسن (کواترنر) ۲. کربونیفر(پالئوزوئیک)
۳۔ نئوسن(سنوزوئیک) ۰۴ ژوراسیک (مزوزوئیک) ۱۲- در حال حاضر مهمترین حوضه زغالی کشور در کدام استان قرار دارد؟
۱. خراسان ۲. مازندران ۳. تهران ۴. کرمان
۱۳- کدام کانسارها در حال حاضر به دلیل مصرف قابل توجه آن در بخش ساختمانی از جمله فعالترین معادن سنگی کشور به
۱. سنگ آهک و سنگ گچ ۲. سنگ ساختمانی و سنگ نما ۳. خاک سرخ و خاک زرد ۰۴ کرومیت وبوکسیت
۱۴- مهمترین کانسارهای فلدسپات ایران از نظر ذخایر احتمالی که بیش از ۶۰ درصد کل استخراج کشور از معادن فلدسپات میباشد، از معادن کدام استان کشور می باشد؟
۱. یزد ۲. لرستان ۳. زنجان ۴. خراسان ۱۵- در حال حاضر مهمترین کانسارهای آهن مورد بهره برداری - که محصول استخراجی آن به کارخانه ذوب آهن اصفهان حمل میشود، در کدام استان کشور قرار دارند؟
۱. خراسان ۲. کرمان ۰۳ فارسی ۴. یزد
۱۶- روند افزایش استخراج منیزیوم در حوالی اسفندقه (از حوالی بندر عباسی) ناشی از کاربرد بیشتر آن در کدامیک از صنایع زیر است ؟
۱. صنایع پتروشیمی ۲. صنایع ذوب آهن ۳. صنایع نفت و گاز ۴. صنایع تبدیلی
۱۷- مهمترین سنگهای انباشتی بسترهای نفتی ایران که متعلق به اولیگو-میوسن هستند، در کدامیک از تشکیلات زمین
۱. تشکیلات لار ۲. تشکیلات آمیزه رنگین
۳. تشکیلات شمشک ۰۴ تشکیلات آسماری
ץ?"וו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۶ ۱۸- بررسی کارتوگرافیکی زمین لرزه های ثبت شده در ایران در قرن اخیر، تمرکز مسلم فعالیتهای زمین لرزه ایران در کدام مناطق را نشان می دهد؟ ۱. حواشی کوهستانی فلات ایران ۲ - حواشی کویر لوت ۳. سواحل شمالی دریای خزر f سواحل خلیج فارس و دریای عمان ۱۹- تغییر عمق زمین لرزه های حادث شده در جنوب و جنوب غربی زاگرسی چگونه میباشد؟ ۱. از غرب به شرق افزایش می یابد. آ، از غرب به شرق کاهش می یابد.
۳. از شرق به غرب کاهش می یابد. ۴. دارای تغییر یکنواخت است.
.Y— کدام منطقه در ایران دارای بیشترین زلزله با عمق زیاد دهی باشد ؟ ۱. منطقه غربی همدان ۲. شمال شرقی بندرعباس و غرب کهنوج ۲. غرب و جنوب غربی کازرون آن منطقه قیر و کارزین ۲۱- از نظر جغرافیایی، مکان یابی بسیاری از شهرهای قدیمی ایران بر روی کدام نوع رسوبات صورت گرفته است؟
۱. رسوبات رودخانه ای ۲. رسوبات بادی ۲. رسوبات فرسایشی ۴. سطوح ساختمانی
۲۲- مهمترین کانون معیشت شبانی در کشور ایران را کدام ارتفاعات تشکیل می دهند؟ ۱. البرز ۲. زاگرسی ۳. کوههای مکران ۲. ارتفاعات جنوب شرقی و سیستان ۲۳- بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۶۵ کمتر از ۸ درصد کل شهرهای کشور در چه ارتفاعی واقع شده بودند؟ ۱ . بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر ۲. کمتر از ۲۰۰۰ متر ۳. کمتر از ۱۰۰۰ متر ۴. بیش از ۲۰۰۰ متر ۲۴- مناطق کوهستانی البرز و زاگرسی طبق طبقه بندی « کوپن» دارای چه اقلیمی هستند؟ ۱. اقلیم معتدل و خشک تابستانی ۲. اقلیم مرطوب
۳. اقلیم نیمه مرطوب ۴. اقلیم نیمه بیابانی
۲۵- منشأ بارانهای تابستانی سواحل پست دریای خزر را کدام جریان هوایی ایجاد می کند ؟
۱. مدیترانه ای ۲. پاسات (عبوری) ۳. جبهه قطبی ۴. گلف استریم
ץ?"וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عنوان درس : جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۶
۲۶- قلمرو میانگین دمای سالانه ۲۵ درجه سانتیگراد عمدتاً شامل کدام نواحی کشور می شود؟
۱. دامنه های غربی زاگرس از آذربایجان تا ایلام ۲. سواحل شمالی کشور از آستارا تا گرگان ۳. مناطق داخلی کشور شامل یزد و کرمان ۴. سواحل جنوبی کشور از خوزستان تا جنوب بلوچستان ۲۷- عمده ترین توده های هوایی که برای ایران آبستن باران هستند، از کجا سرچشمه می گیرند؟ ۱. موسمی های هندوستان ۲. دریای سیاه ۰۳ دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس ۴. فرابار سیبری ۲۸- رویش گیاهی در مناطق خشک کشور که به شدت در معرضی تبخیر و تعرق قرار دارند، از چه طریقی تداوم می یابد؟ ۱. از طریق تبدیل اجزای گیاهی به بافت خشک و خاردار ۲. از طریق کشت دیم ۳. از طریق آبیاری تحت فشار ۴. از طریق قنات و کاریز
۲۹- معتبرترین تقسیمات کلیما اکولوژیکی که از ایران در سال ۱۳۳۱ انجام گرفته است، توسط کدام جغرافیدان معروف صورت
پذیرفته است؟
۱. سون هدین ۲. کوپن ۰۳ر کارت اهلرز ۴. هانس بوبک ۳۰- بر اساس طبقه بندی ارتفاعی اقلیم ایران در کدام اشکوب کلیما اکولوژیکی یخبندان وجود ندارد و بارش به صورت ریزش
برف وجود ندارد؟
۱. اشکوب نیمه حاره میانی ۲. اشکوب نیمه حاره مرتفع
*. اشکوب نیمه حاره زیرین ۴. اشکوب نیمه حاره معتدل
ץ?"וו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :