نمونه سوال درس پایان ترم حفاظت خاک نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس پایان ترم حفاظت خاک نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۱- این نظریه که ناپایداری سرنوشت غیر قابل اجتناب نسل بشر است از کدام دانشمند می باشد؟ f ۱. الیسون ۲. مالتوس ۲. دیوید هاروی
۲- کدامیک از گزینه های زیر از یافته های الیسون است؟ ۱. شدیدترین فرسایش ها با بارندگی متوسط همراه است ۲. قطره باران در حال سقوط بخودی خود یک عامل فرسایش تمام عیار است ۳. باران مهمترین فاکتور در پدیده فرسایش است ۴. فرسایش بارانی در شدیدترین صورت خود، با رگبارهای شدید همراه است
۳- این نوع از فرسایش به آهستگی و طی سالها در قسمت هایی از مراتع که از گیاه پاک شده باشند، به وجود می آید؟ ۱. پادلی ۲ - پاسنگی ۳. مخروطی ۴. عمودی
۴- این نوع فرسایش یک نوع تخریب فیزیکی است که در آن خاکی از دست داده نمی شود؟
۱. پادلی ۲. عمودی ۰۳ پاسنگی ۴. مخروطی
۵- ساییده شدن صخره ها و تپه های خاکی بوسیله ذرات معلق در باد را چه می گویند؟
۱. پاسنگی ۲. فرونشینی ۳. پادلی ٠٢ دیتروژن ۶- روش گلوله آردی برای اندازه گیری کدامیک از پارامترهای زیر است؟
۱. شدت بارندگی ۲. مدت بارندگی ۳. سرعت بارندگی ۴. اندازه قطرات باران ۷- سرعت حد قطره باران با کدام یک از ویژگیهای آن افزایش می یابد؟
۱. سرعت قطره ۲. اندازه قطره ۳. انرژی جنبشی قطره ۴. شدت قطره ۸- کدام دسته از خاکهای زیر، در مقابل فرسایش مقاومت بیشتری دارند؟
۱. شنی ۲. ماسه ای ۰۳رسی ۴. معدنی ۹- رز پس از انجام آزمایشات فرسایشی باران به چه نتیجه ای رسید؟
۱. میزان جدا شدن ذرات خاک از همدیگر، ارتباط نزدیکتری با گشتاور دارد
۲. میزان جدا شدن ذرات خاک از همدیگر، ارتباط نزدیکتری با انرژی دارد
۳. فرسایش بارانی فقط به انرژی جنبشی باران بستگی دارد
آفرسایش بارانی فقط به انرژی پتانسیل باران بستگی دارد
= صفحه ۱ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۳۶۴ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۱۰- بر اساس بررسیهای گلیمف در آمریکا، کدامیک از موارد زیر نقش موثرتری در تولید رسوبات دارد؟
۱. فرسایش خندقی ۲. خزشی ۳. فرسایش ورقه ای ۴. ریزش
۱۱- شاخصی که برای بررسی فرسایندگی باران استوایی و نیمه استوایی مناسب تر است، چیست؟
LS . F ΚΕ Σ-1. Υ R . Y EI30 . ) ۱۲- قدرت فرسایندگی بارانهای معتدله نسبت به استوایی .......... است.
) ... کمتر ۲. بیشت
۰۳ مساوی ۲. بعضی مواقع کمتر و بعضی مواقع بیشتر است
۱۳- بر اساس تحقیقات زینگ، میزان فرسایش کلی در کدامیک از اقلیم های زیر بیشتر است؟
۱. قطبی ۲. جنب قطبی ۳. معتدله آ، استوایی
۱۴- بهترین تعریف برای مدیریت ارضی کدام گزینه است؟ ۱. استفاده حداکثر از توانایی زمین و کشت غیر متراکم بدون آسیب رسیدن به خاک ۲. استفاده حداکثر از توانایی زمین و کشت متراکم بدون آسیب رسیدن به خاک ۳. استفاده حداقل از توانایی زمین و کشت غیر متراکم بدون آسیب رسیدن به خاک
آن استفاده حداقل از توانایی زمین و کشت متراکم بدون آسیب رسیدن به خاک
۱۵- تبدیل یک شیب تند به تعدای پله با سطح افقی و دیواره عمودی چه نوع تراسی گفته می شود؟
۱. سکویی ۲. آبیاری ٠٢ نواری ۴. آبراهه ای
۱۶- از این نوع تراسی برای کشت برنج و در مواردی برای کشت چای و سایر تولیدات گیاهی استفاده می شود؟
۱. سکویی ٠٢ نوارى ۳. آبراهه ای ۴. آبیاری
۱۷- در چه حالتی زمان تجمع یک آبخیز طولانی تر می شود؟ ۱. آبخیز بزرگتر باشد ۲. آبخیز کوچکتر باشد
۳. آبخیز مربعی شکل باشد ۲. آبخیز پستی و بلندی داشته باشد
f?"וו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
WA— - آن به نام "ت2 ، ...» کدام روشی براورد روان اب به نام ( ) یا زیگما دبلیو نامیده می شود؟ ۱. روشی اداره حفاظت خاک ۲. روش تجربی ۳. روش مدل ۴ - روش کوک
۱۹- سنگ ریزه های لاتریتی خیلی فشرده دارای چه نوع نفوذپذیری است؟
۱. شدیداً محدود ۲. محدود ۳. نسبتاً نفوذپذیر ۴. نفوذپذیری کمی محدود
۲۰- کدامیک از جداول زیر، سیستم جهانی برای تعیین رنگ خاک است؟
۱. الیسون " منسل ". رايتس ۴. کوک
۲۱- فرسایش خندقی چه زمانی به وقوع می پیوندد؟ ۱. یک آبراهه ی غیر طبیعی از وضعیت کم ثبات تعادل خود خارج شود ۲. یک آبراهه ی غیر طبیعی از وضعیت پر ثبات تعادل خود خارج شود ۳. یک آبراهه ی طبیعی از وضعیت کم ثبات تعادل خود خارج شود
۴. یک آبراهه ی طبیعی از وضعیت پر ثبات تعادل خود خارج شود ۲۲- جریان سیلابی با افزایش ......... می تواند افزایش یابد.
۱. رنگ زمین ۲. سطح علفزار ۳. تراس بندی ۴. سطح آبخیز
۲۳- کدامیک از سازه های زیر در مناطق جنگلی برای کنترل فرسایش خندقی، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. بندهای آجری ۲. سدهای چپری ۳. سدهای مشبک ۴. بالشتک سیمی ۲۴- بر طبق قانون استوک، سرعت سقوط یک جسم در داخل یک سیال متناسب است با: ....... ۱. با مجذور قطر آن جسم ۲. با مربع قطر آن جسم ۰۳ با مجذور عرض آن جسم ۰۴ با مجذور طول آن جسم ۲۵- جابجایی خاک در فرسایش بادی به چه طریقی از اهمیت خاصی برخوردار است؟
۱. خزیدن ۲. تعلیق ". جهش ریزش
f?"וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حفاظت خاک، فرسایش رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۱۰۵ -، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۵۵
۲۶- کدام کشور در زمینه طرح و اجرای آزمایش کرتی برای اندازه گیری میزان هدررفت آب و خاک پیشتاز است؟ ۱. فرانسه ۲. آلمان ۳. انگلیسی ۴. آمریکا ۲۷- دریاچه های ایوتروفیک چه نوع دریاچه هایی هستند؟ ۱. دریاچه هایی که دارای سطح بالایی از مواد غذایی هستند ۲. دریاچه هایی که دارای سطح متوسطی از مواد غذایی هستند ۰۳ دریاچه هایی که دارای سطح پایینی از مواد غذایی هستند ۴. دریاچه هایی که بوسیله فاضلابهای صنعتی پر می شوند ۲۸- میزان فرسایش با زبری سطح چه نسبتی دارد؟ ۱. نسبت مستقیم دارد ۲. نسبت معکوس دارد ۳. هیچ نسبتی ندارد ۲. بعضی مواقع نسبت مستقیم و بعضی مواقع نسبت معکوس دارد ۲۹- در انگلستان و آمریکا فرسایش خندقی را چه می نامند؟
۱. وادی ۲. دونگا ۳. گوو ۴. گالی
۳۰- اولین تحقیقات علمی در زمینه فرسایش توسط چه کسی انجام گرفت؟
۰۱ اليسون ٠٢ وولنی ٠٢ ديويس ۴. میلر
صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ וו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم"?f***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :