نمونه سوال درس جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۳
۱- روستاییان معمولا به کدام یک از گیاهان زیر قصیل می گویند ؟
۱. یونجه آن گندم یا جو سبز "، شبدر ۴. کلش گندم
۲- دام های چکنه ای دارای کدام یک از ویژگی های زیر می باشند ؟
Y ... )
" چاق و پر گوشت آن پر گوشت و کم شیر
قوی و پر شیر
۳- در گوسفند داری خرده پای بدون چوپان ، گوسفندان اغلب در کدام بخش زیر به چرا می پردازند ؟ ۱. داخل مزارع ۰۲ کنار مزارع
" دور از مزارع روستا " کنار خانه های روستایی
۴- کدام یک از حیوانات زیر در فصل پاییز که خارشتر غوره می بندد، خوب چاق می شوند؟
) ... گاو ャ。 گوسفند .Y . بز .Y . اسب
۵- محل نگه داری گوسفندان در فصل زمستان در دل کوه را چه می نامند ؟
) ... آغل ャ。 طویله .Y . زاغه یا کحل .Y . چپر ۶- معمولا در آغاز کدام فصل، بره ها و بزغاله ها به دنیا می آیند؟
۱. بهار آ، تابستان " پاییز آزمستان
۷- اصطلاح "کاله به چه نوع زمین هایی اطلاق می شود ؟ ۱. زمین های کاشته نشده آزمین های کاشته شده
. Y.
زمین های زیر کشت زمین های سنگلاخی
۸- زائیدن گوسفندان معمولا در چه ماهی از سال شروع می شود ؟
Y.
۲ اردیبهشت شهریور آ، اسفند
) ... خرداد
۹- کدام یک از دام های زیر تقریبا همیشه از سرچر محصولات یا چراگاه ها استفاده می کنند ؟ ۰ میش ها و بزهای آب تن ャ。 قوچ ها
۳. بزغاله های نر آگوسفندان قصره
)・い・ハ・Y・タタA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۳ ۱۰- بهترین محلی برای والی کردن قوج و یا قوج خوردن گوسفندان کدام یک از مناطق زیر است ؟
۱. شیب دامنه ها آزمین های ناهموار
.Y . مراتع ناهموار " همن ها یا مراتع تخت ۱۱- علف های نرم و ریز برای چرای کدام یک از دام های زیر مناسب هستند ؟
۱. بزغاله ۲. گوسفند ۲. بره ۴. گاو
۱۲- به « چپش ، دوبر، نربز، قوج ، تغلی و میش ها و بزهای قصر و غیره» اصطلاحا چه می نامند ؟ ۱. گوسفندان شیر سوز ٠٢ گوسفندان شير سوخته " گوسفندان دوشایی آگوسفندان قصره ۱۳- کدام یک از دام های زیر ، منطقه نزدیک به چادر ها یا یورت به آن ها اختصاص داده می شود ؟ ۱. گوسفندان قصره آگوسفندان دوشایی " گوسفندان شیر سوز ۴. قوچ ها و تغلی ها ۱۴- در کدام یک از زمان های زیر دامدارانی که ییلاق تابستانی دارند، خود را برای حرکت به آن سمت آماده می کنند ؟
Y ... )
نیمه ی اول اردیبهشت نیمه ی دوم اردیبهشت
f نیمه ی اول خرداد : "
نیمه ی دوم خرداد ۱۵- دام هایی که اندام لاغر ولی شکم گنده دارند ، در بین چوپانان به چه نامی معروف می باشند ؟
) ... یورت ャ。 خنبلی .Y . دوشایی .Y . قصره ۱۶- به کدام یک از موارد زیر " تایه " اطلاق می شود ؟
۰ علف های پخش شده در کنار مزارع آن علف های پخش شده در داخل روستا
۲. علف ها و بوته های انباشته شده در جلوی آغل آن علف های انباشته شده ی داخل مزارع ۱۷- نگه داری کدام یک از دام های زیر به صورت ثابت در یک محل و تغذیه آن ها به صورت دستی با مواد مغذی ، کاری بسی
۱. شتر Y. گاو لی .Y . بز f گوسفن
)・い・ハ・Y・タタA
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۳ ۱۸- در گذشته کدام یک از دامدار ا) ، ۹ دی گه سفندان، خه د ر ا با استفاده از "ق " حاة دند ؟ 2 م یحف ار ران زير کو ان حود را با را تصیلی چاوی می ۱. دامداران ملک دار ٠٢ دامداران بدون ملک
" دامداران حاشیه نشین روستا " دامداران نیمه صنعتی
۱۹- در شرق کدام یک از بیابان های زیر توده های عظیمی از ماسه ی بادی به عرضی ۵۲ و طول ۲۰۰ کیلومتر وجود دارد ؟
۱. بیابان قم " : بیابان لوت " بیابان کاشان آبیابان طبس
۲۰- کدام یک از دامداری های زیر به شدت به کشاورزی وابسته است ؟
۱. گاوداری سنتی ". گاوداری نیمه سنتی
" گاوداری نیمه صنعتی و صنعتی آن گاوداری توام با گوسفند ۲۱- در کدام یک از مراتع زیر ، علوفه ی خشک و یا علوفه ی سیلویی تهیه می کنند؟
۱. مراتع مصنوعی آن مراتع نیمه مصنوعی
۳: مراتع طبیعی ‘‘ ، مراتع دیمی
۲۲- کدام یک از مراتع زیر بیشتر در آب و هوای نیمه خشک و از نوع معمولی ایران است ؟
۱. مراتع گاوی آن مراتع گوسفندی " مراتع بزی ‘‘ مراتع اسبی ץץ- کدام یک از مراتع زیر ، مناسب برای چرای احشام در فصل زمستان است ؟ ۱. کوهستانی ۲. دره ای " دشتی آن بسیار مرتفع
۲۴- کدام یک از مراتع زیر در ردیف بهترین مراتع ییلاقی تابستانه به شمار می روند ؟
Y
) ... قسمت هایی از ایران مرکزی قسمت های جنوبی زاگرسی
. Y.
.Y . قسمت های جنوبی البرز قسمت های مرکزی البرز
۲۵- مراتع واقع در دو طرف جاده ی تهران - فیروز کوه در ردیف کدام یک از مراتع زیر قرار می گیرند ؟
。ャ ... )
مراتع عبوری مراتع بهاره یا پاییزه یا میان بند ٠٢ مراتع دو منظوره " مراتع معتدله
۲۶- اکثر مراتع قشلاقی کشور و مراتع ییلاقی که در اثر چرای بی رویه ، رو به قهقرا رفته است، جزء کدام مراتع زیر محسوب
می شود؟ ۱. خوب ۲. متوسط ۳.فقیر " خیلی فقیر い・ハ・Y・タタA・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۱۰۳
۲۷- میزان بارش کدام نوع مراتع ، حداکثر ۲۵۰ میلی متر در سال است و اغلب در اطراف روستا ها واقع شده و بیشتر جزء
مراتع بهاره و پاییزه محسوب می شود ؟ ۱. مراتع درجه یک آ، مراتع درجه دو " مراتع درجه سه " مراتع درجه چهار
۲۸- کدام یک از مراتع زیر از لحاظ مرغوبیت ، با مراتع کشورهای اروپایی قابل مقایسه می باشد ؟ ۲. کوه های زاگرسی
آلاسم و نجف در در البرز مرکزی
۲۹- مراتع واقع در مناطق دشتی تا غزار ها ، خارزار ها و اشلن زار ها را چه می نامند ؟ ۱. گاوی "، گاو میش " شتری آبزی
۳۰- ظرفیت کدام نوع مراتع، اگر علف آن ها را برای تغذیه ی دستی نچینند، ۲ واحد دامی در هکتار برای ۱۰۰ روز است ؟ ۱. درجه یک ۰۲ درجه دو ". درجه سه " مشجر
صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم )・い・ハ・Y・タタA***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :