نمونه سوال درس نقشه برداری 2 تکمیلی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نقشه برداری 2 تکمیلی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی ۱۲۱۶۱۰۰
۱- در تهیه نقشه های توپوگرافی به کدام یک از برداشت های زیر مورد نیاز است؟ ۱. برداشت مسطحاتی
ャ برداشت ارتفاعی
r
برداشت فتوگرامتری f برداشت مسطحاتی و ارتفاعی
۲- کدام یک از وسایل زیر در روش برداشت ترسیمی و محاسبه ای در نقشه برداری به کار نمی رود؟ ۱. تخته ۰۲ ژالن ۴. آلیداد
۳- کدام یک از گزینه های زیر در زمینه برداشت نقشه برداری صحیح است؟ ۱. در نقشه برداری عمل سانتراژ کردن در موقع توجیه باید صورت گیرد. آن عمل سانتراژ کردن اولین اقدام در علم نقشه برداری محسوب می شود. " در نقشه برداری عمل سانتراژ کردن و تراز کردن تخته باید با هم صورت پذیرند. آن در نقشه برداری سانتراژ کردن همراه با عمل توجیه انجام می گیرد.
۴- در کدام یک از حالات زیر نمی توان توجیه مغناطیسی را به کار برد؟ ۱. در مناطقی که توده های فلزی و کابل برق وجود دارد. آن در مناطقی که توپوگرافی زمین خیلی خشن می باشد. " در مناطقی که صفحات زمین از هم جدا شده اند.
در مناطقی که نیروی گرانش زمین در آنجا بیشتر است.
Ꮑ•|Ꮑ•Ꮑ•ᎮᎳY•↑ صفحه ۱ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰




***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی ۱۲۱۶۱۰۰
۵- در کدام یک از روش های برداشت مسطحاتی زیر ابتدا روی نقطه معلوم ایستگاه گذاری کرده و پس از توجیه دستگاه برای
تعیین موقعیت نقطه عملیات نقشه برداری صورت می پذیرد؟
روش تقاطع
روش ترفیع
روش شعاعی
روش مثلث بندی ۶- چنانچه مختصات ایستگاه 41/10053=X متر و 6/5602 آ=Y متر و آزیموت SB با یک جهت یاب مغناطیسی برابر ۱۱۲
درجه ۴۱ دقیقه باشد؛ مختصات نقطه B کدام است؟
B(A)|\, \ \\, \\1\ett)
B (· \/\१At 3 \१/A\ •) ·
. (۵۷/۸۵ و ۴۰/۱۳۸) B
۷- کدام یک از روش های برداشت در نقشه برداری نسبت به بقیه روشها کاربرد بیشتری دارد؟
۱. روش شعاعی
آن روش ترفیع - تقاطع
*. روشی پیمایشی
روش مثلث بندی ۸- کدام یک از گزینه های زیر از امتیازات پیمایش ترسیمی محسوب می شود؟
۱. کنترل خطا
آن برداشت جزئیات همزمان با پیمایش
۲. تکرار مکرر پیمایش
آن ایستگاه گذاری در نقاط مختلف
= صفحه ۲ از ۷ =ته
۱۰۱۰/۱۰۱۰۶۷۳ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی ۱۲۱۶۱۰۰
۹- در کدامیک از پیمایش های زیر برای هر امتداد، آزیموت یا ژیزمان آن مستقیما در روی زمین اندازه گیری می شود. "پیمایش امتدادی پیمایش آزیموتی ۱۰- کدام یک از گزینه های زیر در مورد فرمول تصحیح زاویه ای صحیح است؟ (n2_*)." . . ) (n2+)×१ • • * (n+F)×\人·Y (n—t)x\A. . ;
۱۱- چنانچه مجموع طول ها در یک پیمایش ۱۲۵۰ متر و خطای بست ۳۰/۰ +=(X)F و ۴۰/۰+=(y)F باشد خطای بست پیمایش
چقدر است؟
Ꮑ•|Ꮑ•Ꮑ•ᎮᎳY•↑ صفحه ۳ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : نقشه برداری ۲ تکمیلی رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، جغرافیای طبیعی ۱۲۱۶۱۰۰ ۱۳- کدامیک از گزینه های زیر از شرایط دقت اندازه گیری در مثلث بندی می باشد؟ . طول پایه با دقت کافی معلوم نباشد. مشخصی بودن طول پایه به جای مختصات دو نقطه مثلث بندی خیلی باریک باشد. مجموع سه زاویه کمتر از ۱۸۰ درجه باشد. ۱۴- در روش مثلث بندی درجه یک فاصله بین نقاط کدام است؟ ۵۰-۴۰ کیلومتر ۱۵-۱۰ کیلومتر ۳- ۹ کیلومتر ۲۰۰- ۳۰ کیلومتر
۱۵- کدام یک از گزینه های زیر در مورد شرایط هندسی در اشکال ساده صحیح می باشد؟
۱۔ شرط مربعی
" : شرط ریاضی شرط عرضی های پایه
... l. شرط ·
۱۶- در نقشه برداری برای ساختن زنجیره ساده چند مرحله تصحیح صورت می گیرد؟
صفحه ۴ از ۷ =ته
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
↑•Ꮑ•|Ꮑ•Ꮑ•ᎮᎳY
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :