نمونه سوال درس ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ژئومورفولوژی اقلیمی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۰۹۸ - ، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ -، آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵ ۱- سنگ خارا در کدام اقلیم در برابر فرسایش بسیار آسیب پذیر است؟ ۱. گرم و خشک مدیترانه ای ۲۔ مرطوب مداری
۰۳ گرم استوایی ۴. سرد و خشک
۲- چرا در محیطهای مجاور یخچالی، گچ در برابر فرسایش آسیب پذیر است؟
۱. ریزدانه بودن ۲. بافت و رنگ ۳. تخلخل فراوان ۰۴ شکستگی ها و درز ها
۳- علت اینکه کوستای طبق الجزیره دارای پیشانی ممتد و مشخصی و قائمی است چیست؟ ۱. تناوب رسوبات آهک و رسی آتناوب اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب ۳. تناوب رسوبات آهک و مارن ۴. تناوب اقلیم خشک و بارانی ۴- متلاشی شدن سنگها بر اثر یخبندان بیشتر در کدام نواحی روی می دهد؟ ۱. کوهستانهای بلند ۲. بیابانهای سرد ۰۳ نواحی قطبی ۰۴ نواحی مجاور کوهستان ۵- به چه علت از بقایای سنگهای گرانیتی در هوگار ناهمواریهایی به صورت اینسلبرگ به جای مانده است؟ ۱. تغییرات اقلیمی و فرسایش آبی ۲. شرایط آب و هوایی و خشکی هوا ۰۳طبقات آهکی و رسوبی فوقانی ۰۲ فشردگی گرانیتها و وجود میکای بیشتر ۶- خط هم دمای ۱۰ درجه سانتی گراد گرمترین ماه سال تقریبا منطبق بر مرز کدام جنگلها است ؟ ۱. جنگل های بارانی ۲. جنگل های سوزنی برگ ۳. جنگل های کاج ۴. جنگل های پهن برگ ۷- جریان های زیر یخچالی را چه می نامند ؟
۱. سوگلاسیر ۲. پرو گلاسیر ۳. سوپراگلاسیر
۸- در راهروهای زیر یخی از تراکم رسوبات کدام تپه ها به جا می مانند ؟
۰ نيواو ۲. اوزار ۳. وارو
= صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASA S0
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۰۹۸ - ، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ -، آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵
۹- در زمین های یخ بسته زیرین و خاک سطحی که در حال یخ بستن است در چه صورت شکاف یخی تشکیل می شود ؟ ۱. اگر پدیده یخ بندان مداوم و بسیار طولانی باشد ۲. اگر پدیده یخ بندان متناوب و پیوسته باشد ۳. اگر پدیده یخ بندان ناگهانی، بسیار شدید و طولانی باشد ۴. اگر پدیده یخ بندان ملایم وبسیار طولانی باشد ۱۰- مهمترین فرآیندهای حمل در نواحی مجاور یخچالها کدام است ؟ ۱. امواج و آب ۲. آب و باد ۳. یخچالی و باد ۴. آب و یخچالی ۱۱- فراوان ترین عارضه در جلگه های نواحی مجاور یخچالی کدام است ؟ ۱. کارست حرارتی و پن گوها ۲. نپکا
۳. پولیه و آون ۴۔ پیپ کراک
۱۲- پدیده هالوکلاستی بیشتر در چه قلمرو هایی رخ می دهد ؟
۱. بیابانهای شور ۲. بیابانی خشک ۳. سرد وخشک ۴۔ مرطوب وبارانی
۱۳- در بخش قابل توجهی از حواشی حوضه های انتهایی نواحی خشک اثر هیچ گونه جریان آبی در سطح زمین دیده نمی شود این حالت را اصطلاحا چه می نامند ؟
۱. فلوریسم ۲. اگزرائیسم ۰۳ آرئیسم ۴ - ابولیسم
۱۴- برجستگی های گرده ماهی شکلی که دامنه هایی کوژ و نسبتا صاف دارند و غالبا بر دشت های پوشیده از آرن مسلط می
باشند چه نامیده می شوند؟
じー : «
۱. گور ۲. تپه های شاهد را ۴. اینسلبرگ
۱۵- پیدایش دشت سرها فقط در چه شرایطی امکان پذیر است ؟ ۱. شیب بستر جریان ملایم و کمتر از ۵ درصد باشد ۲. برتری با جریانهای سفره ای و هرز آبهای متقاطع باشد
۳. جنس سنگ بستر آهکی و یا رسی باشد
t تناوب دوره های یخچالی و بین یخچالی وجود داشته باشد
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۰۶
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۰۹۸ - ، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ -، آب و هوا
شناسی ۱۲۱۶۴۸۵ ۱۶- اشکال موجود در سبخاها از کدام نوع می باشند ؟ ۱. تراکمی ۲. فرسایشی ۳. کاوشی آبی - بادی ۴. تراکمی - فرسایشی ۱۷- در مناطق خشک مجموعه تپه های موازی تا موربی که ارتفاعی در حدود چندین ده متر دارند و طولی در حدود چندین کیلومتر دارند را چه می نامند ؟ ۱. برخانها ۲. کلوت ها ۳. نبکاها ۴. سیف ها
۱۸- مناسب ترین ومتداولترین اصطلاح جهانی برای تراکم ماسه ای در بیابانها کدام است ؟
۱. ارگ ۲. ریگ ۳. نفود ۴. قوم
۱۹- پدیده کریو کلاستی در سطح وسیع و عمیقی در کدام بیابانها به وجود آمده ؟
۱. دشت لوت و ویکتوریا ۲. عربستان و ایران مرکزی
۳. کالاهاری و شیلی ۴. سونورا ، پاناگونی ۲۰- چه نوع فرآیندهای فرسایشی در قلمرو جنگلی برتری دارد ؟
۱. آبی و بارانی ۲. شیمیایی و زیستی ۰۲ فیزیکوشیمیایی ۴. رودخانه ای و زیستی ۲۱- چرا رنگ آب در قلمروهای جنگلی زرد یا قرمز است ؟
۱. به علت زنگ زدگی و وجود خاک های لاترینی ۲. به علت فراوانی ذرات ریز رسی غوطه ور در آب
۳. به علت پوسیدگی شاخ و برگ گیاهان و فرسایش آنها ۲. به علت آهن و مس غوطه ور در آب
۲۲- چه عاملی نقش اعمال مکانیکی را در سیستم شکل زایی نواحی مداری افزایش می دهد ؟ ۱. تغییرات فصلی هوا ۰۲ وجود یک فصل خشک و گرم مشخصی
۳. رطوبت اندک هوا ۲. مجاورت با بیابانهای گرم وخشک
۲۳- در مناطق معتدله کانی های رسی از نوع ایلیت و مونت موریونیت در اثر کدام فرآیند ایجاد می شوند ؟
۱. هیدراتاسیون ۲. انحلالی ۳. هیدرولیز ۴. آب شویی
۲۴- کدام عامل در پیدایش اشکال کارستی در نواحی دارای آب سرد نقش مهمی دارد؟
۱. آب سرد حلال خوبی است ۲. در آب سرد انیدریدکربنیک بیشتری وجود دارد ۲. در آب سرد هیدرولیز بهتر صورت می گیرد ۴. آب سرد املاح بیشتری در خود نگه می دارد ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۰۶ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ژئومورفولوژاقلیمی، ژئومورفولوژی اقلیمی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) ۱۲۱۶۰۹۸ - ، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۶۵ -، آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۴۸۵
۲۵- چرا در نواحی مدیترانه ای تثبیت آهن به صورت رنگین شدن خاکها ظاهر می شود ؟ ۱. هوازدگی فیزیکی بر هوازدگی شیمیایی تسلط دارد ۰۲ فرسایش آبی محدود است
۳. چون جابجایی کانی ها بر اثر شستشو محدود است ۲. تغییرات دمایی شبانه روز زیاد است
۲۶- منظور از دامنه نسا در کوهستانها کدام دامنه است ؟ ۱. رو به جنوب ۲. رو به شمال ۳. رو به آفتاب ۴. پشت به آفتاب ۲۷- کف دره های V شکل یخچالی توسط کدام عامل بریده شده است؟
۱. ورو ۲. سیلاب زیر یخچالی ۰۳ریمای ۴. زبانه یخچالی
۲۸- کدام گزینه مهمترین عامل فرسایش در نواحی مجاور یخچالی می باشد که غالبا به صورت پدیده نیواسیون عمل می کند؟
) ... برف ャ。 یخچالی .Y . رودخانه .Y . گل ولای
۲۹- در اصطلاح آلمانی، جو اشباع از آب را در قلمروهای جنگلی چه می نامند ؟
۱. هورنبلند ۲. نبلی والد ۳. سالوندا ۴. والدایی
۳۰- در نواحی مداری بر اثر پدیده کائولینی شدن در افق B، کانی های سیلیکاتی به کدام کانی تبدیل می شوند ؟
۱. رسی ۲. مارن « : آرن ۴. کائولن
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۰۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :