نمونه سوال درس کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۱- در سرشماری سال ۱۳۷۰ چند درصد کل جمعیت ایران در روستاها ساکن بودند؟
۱. ۵۱ درصد ۲. ۴۹ درصد ۴۷.۳ درصد ۴. ۴۴ درصد
۲- کدام روش جمع آوری اطلاعات باهمه مزایایی که در کشورهای پیشرفته دارد، در کشورهای جهان سوم از جمله کشورما
قابلیت ندارد؟ ۳. جمع آورری اطلاعات به وسیله پست ۴. اندازه گیری مستقیم
۳- کدام روش نمونه گیری هزینه پایین تری نسبت به روش های دیگر نمونه گیری دارد و اجرای آن آسانتراست؟
۱. نمونه گیری تصادفی ساده ". نمونه گیری خوشه ای
۳. نمونه گیری تصادفی ۴. نمونه گیری چند مرحله ای ۴- در مطالعات روستایی کدام طرز نمونه گیری بیشتر از روشهای دیگر استفاده می شود؟
) ... نمونه گیری با استفاده از جداول تصادفی ャ。 نمونه گیری چند مرحله ای
۳. نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ۴. نمونه گیری ساده ۵- بهترین ومناسب ترین روش نشان دادن نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت افراد متخصص کدام
است؟
۱. روش متن گزارش ۲. جداول آماری ۳. پیکره ها ۴. نقشه ۶- کدامیک از نقشه های زیر به منظور شرح و تعیین طبقات مختلف زمین ونوع فلزات تهیه می شوند؟
۱. نقشه های توپوگرافی ۲. نقشه های برجسته ۳. نقشه های مسطح ۴. نقشه های ژئولوژی ۷- نقشه های آماری روستایی با چه مقیاسی راه ها و موقعیت آبادی ها را نشان می دهد؟
\ \ . . . . . ; Y Y・・・・ .Y \ \ . . . . . Y \ : Y . . . . )
۸- جالبترین و ساده ترین نوع نمودار نمایش مطالب و خصوصیات وارقام و آمار کدام است؟
۱. نمودار خطی ۲. نمودارمستطیلی ۳. نمودار دایره ای ۴. نمودار نقشه ای ۱
۹- اولین عکس هوایی در ایران از کدام شهر ودرچه سالی گرفته شده است؟
۱. اصفهان - ۱۳۳۴ ۲. تهران - ۱۳۳۵ ۳. تبریز - ۱۳۴۳ ۴. کرمانشاه - ۱۳۴۹
\•\•|\•\•\\የፇ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۱۰- اولین سازمان ایرانی که به عنوان مجری طرح ماهواره ها به سازمان ناسا معرفی شده است، کدام سازمان می باشد؟ ۱. مرکز سنجش از دور ایران ۲. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۳. سازمان نقشه برداری ۴. سازمان برنامه و بودجه
۱۱- قانون تشکیل شورای اسلامی کشور در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟
\ የፇል . የ γγς γ.γ. \Y^从 Y \ Y'S \ . )
------- 9 ۱۲- کدامیکی از سازمانها از طریق ایجاد و تعمیر ساختمان های عمومی روستا ها از قبیل مدارس، حمامهاو مسجد ها و همچنین ایجاد شبکه های آبرسانی وراههای روستایی و بهسازی روستا به عمران و آبادانی روستایی توجه ویژه ای داشته
۱. سازمان برنامه و بودجه ۰۲ وزارت جهاد سازندگی ۰۳ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۰۴ وزارت کشاورزی
۱۳- قدیمی ترین نهاد فعال در روستاهای کشور کدام است؟ ۱. آموزش و پرورش ۰۲ جهاد سازندگی ۳. پایگاه بسیج ۴. وزارت راه و ترابری ۱۴- کوچکترین واحد تشکیلات اداری و سیاسی کشور طبق مصوبه ۱۵/۴/۶۲ مجلس شورای اسلامی کدام است؟
۱. بخش ۲. شهرک ۰۳ دهستان f روستا
۱۵- در کدام برنامه عمرانی قبل از انقلاب بخش معینی برای عمران روستایی وجود نداشت و صرفا توجه به روستاها به منظور توسعه زراعی بود ؟ ۱. هفت ساله اول ۲. هفت ساله دوم ۰۲ هفت ساله سوم ۴. هفت ساله پنجم ۱۶- نظریه پردازان، نظریه های «جماعات روستایی» واگروپولیتین چه کسانی می باشند؟ ۱. میسراومریل جکسون ۲. آرویتز وهیراسکار
٢- فريدمن وویور ۴. مایکل تودارووهیران دی
۱۷- در تائید جامعیت زمینه ها ودیدگاه های عمران روستایی چه کسی معتقد است « عمران یکپارچه » استراتژی دستیابی به عمران روستایی است؟
۱. ژولیوس نیرره ۲. کامرون کلارک ٠٢ پرفسور لانو ۴. دیاکونوف
\•\•|\•\•\\የፇ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴
۱۸- از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۴۷ فعالیت های مربوط به عمران روستایی که شامل طرحهای آبادانی و نو سازی بود، به عهده کدام
وزارتخانه بود ؟ ۱. وزارت کشور ۰۲ وزارت کشاورزی وعمران روستایی ۰۳ وزارت تعاون وامور روستاها ۰۴ وزارت آبادانی ومسکن
۱۹- اجرای طرح های بهسازی روستاها در چه سالی و توسط کدام وزارتخانه آغاز شده است؟ ۱. ۱۳۶۲ وزارت جهاد سازندگی ۱۳۶۲۰۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳. ۱۳۵۹ وزارت کشاورزی ۱۳۵۹۰۴ وزارت مسکن وشهرسازی ۲۰- در کدام برنامه عمرانی قبل از انقلاب برای گسترش خدمات به روستاها و اجرای پروژه در روستا ها، آنها را به صورت شهرکها ، مراکز دهستان و دهات رده بندی نمودند؟ ۱. برنامه اولی عمرانی ۲. برنامه سوم عمرانی ۳. برنامه چهارم عمرانی ۴. برنامه پنجم عمرانی ۲۱- کدامیک از هدف های برنامه ریزی از جمله اهداف عمده برای برنامه ریزی روستایی از نظر اوروین نمی باشد؟ ۱. ایجاد فرصت های اشتغال در روستا ها، ۲. جلوگیری از تخریب مناظر زیبا و طبیعی روستا وحفظ زیبایی روستاها. ۳. توزیع مجدد جمعیت واراضی به منظور جلوگیری از متروک شدن روستاها آ، بالا بردن سطح زندگی در روستاها ۲۲- اولین مرحله عملیات عمده اجرایی طرحهای بهسازی کدام است؟ ۱. ایجاد مراکزی برای پشتیبانی از عملکرد کشاورزی و فعالیتهای زراعی - تولیدی در مناطق روستایی ۲. اصلاح شبکه عبورومرور درداخل بافت روستا ۳. تعیین مکانهای مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی آن تعیین مکانهای مناسب برای ایجاد واحد های مسکونی
۲۳- در حال حاضر کدام نهاد موظف است تا طرح هادی را به منظور هدایت و کنترل رشد و توسعه فیزیکی روستاها به اجرا
گذارد؟ ۱. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۰۲ وزارت جهاد کشاورزی ۳. استانداری ۰۴ وزارت مسکن وشهرسازی የፇ\\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کارگاه برنامه ریزی روستایی، کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و ۰۰۰)
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )۱۲۱۶۰۸۶ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۳۴ ۲۴- طرح های هادی برای روستاهای دارای چند خانوار تهیه و اجرا می شوند؟ ۱. ۶۰ خانوار ۲. ۷۰ خانوار ۳. ۹۵ خانوار ۴. ۱۰۰ خانوار ۲۵- با توجه به ضوابط مکانیابی بهینه برای تهیه و اجرای طرح های هادی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. روستاهایی که نقش سیاسی ویژه ای در منطقه داشته باشند به ویژه مرکز دهستان دراولویت قرار گیرد. ۲. روستاهایی که به علت وقوع سوانح ویا پدیدههای طبیعی دستخوش بحران ویژه ای گردیده باشند در اولویت نمیباشند. ۳. روستاهای حوزه استحفاظی شهرها دراولویت قرار گیرند.
۴. روستاهایی که دارای پتانسیل رشد اقتصادی بوده و به عنوان قطب تولیدی مطرح باشند دراولویت قرار گیرند.
\•\•|\•\•\\የፇ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :