نمونه سوال درس جغرافیای روستایی ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای روستایی ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۱- در کدام دوره املاک دیوانی در ایران توسعه یافت؟ ۱. اشکانیان ۲. قاجاریه ۳. افشاریه ۴. ساسانیان ۲- از چه دوره تاریخی به بعد است که روستاها در ایران به عنوان یک کالای اقتصادی غیر منقول به جای طلا در فعالیتهای اقتصادی مطرح می شود؟ ۱. قاجاریه ۲. حمله اعراب به ایران
.Y . هخامنشیان .Y . صفویه
۳- از لحاظ جامعه شناسی، تیپ روستاها بیشتر از چه عواملی تأثیر می پذیرد؟
۱. عوامل طبیعی و اقتصادی ۲. ساختارهای فیزیکی و اجتماعی
۳. ساختارهای فرهنگی ۴. ساختارهای اجتماعی و اقتصادی
۴- در کدام تیپ از روستاها، به علت کم بودن وسعت اراضی، زراعت به صورت گسترده انجام نمی شود و به باغداری و دامداری
متکی است؟ ۱. روستاهای پایکوهی ۲. روستاهای میان کوهی ۳. روستاهای جلگه ای ۴. روستاهای متمرکز
۵- وزارت تعاون در کدامیک از برنامه های عمرانی قبل از انقلاب تشکیل شد؟
۱. برنامه دوم ۲. برنامه سوم ۳. برنامه چهارم ۴. برنامه پنجم ۶- بیشتر روستاهای خالصه در کدام نواحی کشور پراکنده بوده است؟
۱. استان یزد و اردکان ۲. اطراف اصفهان
۳. استان خوزستان و ناحیه سیستان ۰۴ استان آذربایجان و خراسان ۷- اولین شرکت سهامی زراعی کشور در کدامیک از شهرهای ذیل تشکیل شد؟
۱. گرمسار ۲. شیراز ۳. خراسان ۲. اصفهان ۸- کدام یک از انواع واحدهای بهره برداری، نخستین بار در گرگان و گنبد ایجاد و گسترش یافتند؟
۱. بهره برداری اجاره ای ۲. بهره برداری مزارعه
۳. بهره برداری کشتمانی ۰۴ بهره برداری سرمایه داری مکانیزه
= صفحه ۱ از ۴
የጳጳየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۹- قدیمی ترین شکل نظام تلمبه کاری در کجا شکل گرفته است؟
۱. مرودشت ۲. میناب و داراب ۳. کناره های کارون ۴. در جنوب کشور ۱۰- مدار گردش آب در روستاها بر چه اساسی تعیین می شود؟
۱. نوع خاک و محصولی ۲. میزان بارش در منطقه
۳. سنتهای محلی ۴. تعداد کشاورزان و مقدار زمینها ۱۱- قنات در شمال افریقا به چه نامی مشهور است؟
۱. گالریا فیلتراانته ۲۔ تونل آبی ۳. فقارا ۴. قنات کار ایرانی ۱۲- قناتی که منبع تغذیه آن رودخانه دائمی است چه نامیده می شود؟
۱. قنات سدی ۲. قتات منگلی ۳. قنات چشمه ۴. قنات دو طبقه
۱۳- حفر چاههای دستی در کدام استان بیش از سایر استانهای کشور معمول است؟ ۱. فارسی ۲. زنجان ۳. اصفهان ۴. مازندران
۱۴- در کدامیک از انواع چاهها اگر آب استخراج شده کمتر از آبی باشد که از لایه های آبدار به داخل چاه وارد می شود، چاه
خشک می گردد؟ ۱. چاههای نیمه عمیق قناتی ۲. چاههای نیمه عمیق عمودی ۳. چاههای نیمه عمیق مخزنی ۴. چاههای آرتزین
۱۵- مرحلهٔ دوم اصلاحات ارضی در چه سالی شروع شد؟
\ **१ . \ Y·*Y . Y ད དཔདe དཔ. ད་ \ ץ"Y \ .ו
ም\-- پس از اصلاحات ارضی چند درصد از خانوارهای روستایی ایران در زمرهٔ خرده مالکان قرار گرفتند؟
۱. ۲۸ درصد ۳۸.۲ درصد ۳. ۴۸ درصد ۴. ۵۸ درصد
۱۷- تعاونی های تولیدی مشاع در ایران در چه زمانی بوجود آمدند؟ ۱. بعد از انقلاب اسلامی ۲. بعد از اصلاحات ارضی
. Y.
۳. در برنامه چهارم عمرانی در برنامه پنجم عمرانی
۱۸- در چه سالی جمعیت شهری و روستایی در ایران با هم برابر شد؟ いYジャ . f \ የፇ .. የ \ \"A१ . Y γΥ"ΔΔ. f نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از \•\•|\•\•የጳጳየ
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۱۹- جمعیت غیرساکن کشور عمدتاً در کدام قسمت ایران ساکن هستند؟
۱. استانهای جنوب شرقی ۰۲ استانهای غربی
۳. استانهای جنوبی ۰۴ استانهای شرقی ۲۰- مهارجرتهای شدید روستاییان به شهرها در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ به چه علت بوده است؟
۱. افزایش میزان بیکاری جوانان در روستاها ۲. اقدامات دولت در اعطای زمین و مسکن
۳. خشکسالیهای مداوم در مناطق روستایی ۴. رشد زیاد جمعیت روستایی ۲۱- علت اصلی شکل گیری مهاجرتهای فصلی و موقت در ایران چیست؟
۱. کوتاه بودن فصل کشت و کار در روستاها ۲. وجود بیکاری زیاد در مناطق روستایی
۳. کم بودن دستمزد شغلهای دائمی در شهرها ۰۲ وجود فرصتهای شغلی موقت در شهرها ۲۲- بیشترین میزان مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها در ایران در چه سالی اتفاق افتاد؟
いY%・. f γΥ"ΔΔ . Υ \ ץ"ץ)( .Y Yや・.い ץץ- برای آبیاری درختان میوه (مانند انار و انجیر) معمولاً از کدام نوع آبیاری استفاده دهی شود؟
۱. آبیاری شیاری ۲. آبیاری کرتی ۳. آبیاری حوضچه ای ۴. آبیاری نشتی ۲۴- کدامیک از موارد ذیل بیان کننده تعریف بارندگی مؤثر است؟
۱. مقدار بارندگی که در فصل بهار در یک منطقه می بارد
۲. مقدار بارندگی که در طول دورهٔ بارندگی در یک منطقه می بارد
۳. مقدار بارندگی که در طول دورهٔ کشت گیاه در یک منطقه می بارد
۴. مقدار بارندگی که در طول دورهٔ رشد گیاه در یک منطقه می بارد ۲۵- در کدامیک از روشهای دامداری معمولاً تعداد دام های روستاییان کم است؟
۱. روش چگانه ای " . دامداری چوپانی ۳. دامداری خودگردان آ، پرواربندی የጳጳየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری ) ۱۲۱۶۰۷۷ -، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۰۴
۲۶- در روش چگانه ای دستمزد چوپان بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می شود؟ ۱. از محصولات دام (شیر و پشم) حقوق وی پرداخت می شود
۲. به ازای هر دام مبلغی پرداخت می شود ۳. از دام های پروار شده حقوق وی پرداخت می شود
۴. دستمزد پرداخت نمی شود ۲۷- شترداری مخلوط با سایر دام ها، در بین عشایر کدامیک از مناطق ایران معمول است؟
۱. نواحی جنوبی ۲. شمالی خراسان ۳. ایلام و کرمانشاه ۰۴ فارس و مغان ۲۸- تشکیل تعاونیهای مشاع بعد از پیروزی انقلاب در روستاها بر عهدهٔ کیست؟
۱. هیئت های هفت نفره واگذاری زمین ۲. سازمان جهاد سازندگی
۳. کشاورزان ساکن روستا ۴. مردم روستا ۲۹- اعتبارات لازم برای خرید زمینهای واگذار شده به روستاییان (در راستای اجرای قانون واگذاری و احیای اراضی) هر ساله از
چه منبعی تأمین می شود؟
۱. بخش خصوصی ۲. مشارکت مردمی ۳. بودجه عمومی دولت ۲. بخش تعاونی
۳۰- اراضی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارند را چه می نامند؟
۱. اراضی بایر ۲. اراضی دایر *. اراضی موات f اراضی غیرقابل بهره برداری የጳጳየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :