نمونه سوال درس جغرافیای کواترنر نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس جغرافیای کواترنر نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : جغرافیای کواترنر
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶
- جان جولی سن زمین را از روی میزان نمک های محلول در آب اقیانوس ها چند سال تخمین زده است؟ ۱. ۴/۵ میلیارد سالی ۲. ۴. . ۴ سال ۸۰-۹۰۰۳ میلیون سال ۴ - یک میلیارد و سیصد میلیون سال ۲- اگر تعداد عنصر مادری ۸۰۰ عدد باشد بعد از پنج نیمه عمر تعداد اتم های مادر باقی مانده چقدار می باشد؟ ャ・・.f (y. . Yo \ . . . Y ΥΔ. \ ۳- فسیل هایی که ارزش پالئوژئوگرافی داشته و معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوایی و شرایط زیستی باشند، چه نامیده می شوند؟ ۱. فسیلی های شاخصی ۲ . فسیل های غیر شاخصی ۳. فسیل های رخساره ای ۴. فسیل های ممیز ۴- تریلوبیت ها فسیل های شاخصی کدام دوران زمین شناسی می باشند؟
۱. پرکامبرین ۲. پالئوزوئیک ۳۔ مزوزوئیک ۴۔ سنوزوئیک ۵- کدام بخش محیط های یخچالی نقش مهمی را در رسوب گذاری یخچالی ایفا نمی کنند؟
۱. قسمت زیر یخچال ها ۲. قسمت فوقانی یخچال ها
۳. قسمت کناره ای یخچال ها ۴. قسمت درونی خود یخچال ها ۶- گدام گزینه آخرین دوره یخچالی آلپی می باشد؟
۱. دونائو آبی بر " . ميندل ٠٢ وورم ۷- تشکیل حوضه جدید اقیانوسی یا حرکات اپی روژنی که باعث تغییر ظرفیت اقیانوس ها و دریاها شده و سطح اساسی را
تغییر می دهد چه نامیده می شود؟
۱. تکتو - استاتیسم ۲. گلاسیو - استاتیسم ۳۔ ترمو - استاتیسم ۴. هیدرو - استاتیسم ۸- توده های یخی با ابعاد بزرگ که بر اثر تجزیه و تفکیک یخ در تورب ها ایجاد می شوند را چه می نامند؟
۱. پایپ کراک ۲. پالسی ۳. تیغه های یخی ۴. پن گو ۹- هموار شدن تدریجی دشت های یخ زده در اثر فرآیندهای فرسایش چه نامیده می شود؟
۱. کریو کلاستیسم ۲. کریو تورباسیون ٠٢ کريوپلاناسیون آ، پرمافرست
Y.Y. (Y, \, \"... A صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : جغرافیای کواترنر
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶
۱۰- کدام گزینه مشخصه دوران رکسیستازی می باشد؟ ۱. محدوده یک پیش روی و پس روی دریا ۲. تشدید شدن فعالیت های زیستی ۳. پیدایش جنگل ها و خاک ها ۲. کم شدن یا محو شدن پوشش گیاهی
۱۱- در کدام مرحله نوسانات اقلیمی دریاچه های بارانی کوچک شده و به صورت دریاچه های آب شور در آمده یا خشک شده
اند ؟ ۱. دوره های یخبندان ۲. دوره های بین یخبندان ۳. دوره یخچالی وورم ۴. دورخ یخچالی گونز
۱۲- به کوچک ترین بخشی از گیاهان و جانوران نزدیک به هم که با همدیگر رابطه ارثی و ساختمانی داشته باشند چه گفته می شود ؟
) ... گونه ۲. جن .Y . راسته ۴. شاخه
۱۳- قدیمی ترین فسیل مهره داران در کدام دوره پیدا شده است؟
۱. کامبرین ۲. داونین ۲. سيلورين ۴. اردویسین ۱۴- حداکثر شکوفایی تکاملی فیل های ماستودونت در کدام دوره اتفاق افتاده است؟
۱. سنوزوئیک ۲ - مزوزوئیک ۳. پالئوزوئیک ۴. کرتاسه ۱۵- در پلیستوسن تحتانی کدام گونه اسب ظهور پیدا کرده است؟
۱. مزوهیپوس آ ، مری کیپوس ۳. هیرا کوتریوم ۴. اکوسی
۱۶- قدیمی ترین اجداد گربه های امروزی (فلینا ها) مربوط به کدام زمان می باشند؟
۱. ائوسن - اولیگوسن ۰۲ میوسن – پليوسن
٠٢ پلیستوسن – هولوسن ۴ - اولیگوسن - میوسن ۱۷- کدام گونه جزو گیاهان بدون آوند می باشد؟
۱. دم اسبیان ۲. جلبک ها ۳. سرخسی ها ۴. پنجه گرگی ها
۱۸- گیاهان همیشه سبزی که برگ های خود را یک باره از دست نداده و برگ های سوزنی و ظریف آن ها طی چند سال می
افتد، چه نامیده می شوند؟
۱ . بازدانگان ۲. نهاندانگان ۳. نهانزادان آوندی ۴. گیاهان بدون آوند
Y.Y. (Y, \, \"... A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای کواترنر رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶ ۱۹- کدام سنگ فاقد پالینومورف می باشد؟ ۱. سنگ رسی ۲. زغال سنگ ۲. شیل های دریایی ۴. سنگ آهک
۲۰- افزایش پراکندگی کدام گیاه معرف آب و هوایی گرم و مرطوب در مرحله دوم یخچالی ورم می باشد؟
۱. کاج ۲. بلوط ۳. غان ٠٢ زيتون
۲۱- مقدار نیروی مغناطیستی در هر نقطه از زمین را چه می نامند؟ ۱. شدت میدان مغناطیستی ۲. میل میدان مغناطیستی
۳. انحراف میدان مغناطیستی ۰۴ جهت میدان مغناطیستی ۲۲- با روش تعیین سن به وسیله شمارش وارو، مدت یخبندان و روم چند سال محاسبه شده است؟
۱. چهل هزار سال ۲. پنجاه هزار سال ۳. هشتاد هزار سال ۴. شصت هزار سال
۲۳- میانگین ارتفاع قاره ها در حال حاضر چند متر بیشتر از ارتفاع آن ها در آغاز دوره ائوسن می باشد؟
۱. ۲۵۰ متر ۲. ۳۵۰ متر ۳. ۴۵۰ متر .Y . ۵۵۰ متر
۲۴- بر اساس نظریه میلانکوویچ ترکیب کدام سه عامل دلیل آغاز فعالیت های وسیع یخچالی می باشد؟
۱. تغییرات در انرژی تابشی خورشید - چرخشی کیهانی - خروج از مرکز
۲. انحراف دایره البروج - تقدیم اعتدالین - خروج از مرکز
۳. چرخشی کیهانی - تقدیم اعتدالین - خروج از مرکز
آ، تغییرات در انرژی تابشی خورشید - چرخش کیهانی - تقدیم اعتدالین ۲۵- سنگواره تمام جمجمه هایی که از قدیمی ترین ایام تا پایان دوران پارینه سنگی فوقانی یافت شده اند متعلق به کدام گروه
جمجمه ها می باشند؟
۱. براکی سفالی - مزوسفالی ۲. دولیگوسفالی - مزوسفالی
۳. براکی سفال - دولیگوسفال ۴. مزوسفال - هیدروسفال
۲۶- ظریف ترین مهره های بدن انسان کدام گروه مهره ها می باشند؟
۱. گردنی ۰۲ پشتی ۰۳ کمری ۴. اطلسی
۲۷- گروه میمون هایی که دارای بینی پهن بوده و سوراخ های بینی آن ها دور از هم می باشد چه نامیده می شوند؟
f
۱. کاتارینین ها ۲. لمورین ها ٠٢ پلاتی رنيين ها سینومرف ها
= صفحه ۳ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۰۰۵ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جغرافیای کواترنر رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶۶ ۲۸- کدام گروه جزو دیرینه آدمیان دوره یخ بندان و روم می باشد؟ ۱. انسان مونت مورن ٢. انسان سوانسکومب ۳. انسان اشتینهاین ۴. انسان رودزیا
۲۹- کلیه تغییراتی که روی مواد اولیه توسط انسان ها تا یک میلیون سال پیش صورت گرفته تحت عنوان کدام تمدن نامیده می شود ؟
۱. تمدن قلوه سنگی ۲. تمدن پارینه سنگی ۳. تمدن میان سنگی ۴. تمدن نوسنگی ۳۰- کدام دوره یخبندان آلپ معاصر با یخبندان سا آل در اروپای شمالی می باشد؟
۱. میندل ۲. گونز ۳۔ ریس ۴. دونائو
Y.Y. (Y, \, \"... A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :