نمونه سوال درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی ژئومورفولوژی 2 دینامیک نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی )۱۲۱۶۰۶ ۰
۱- درزهای انقباضی در کدامیک از سنگها ایجاد می شود؟ ۱. رسوبی ۲. کنگلومرا ۳. آهکی آن آتشفشانی
۲- حالتی که سنگها بر اثر یخ بستن آب متلاشی شوند چه نامیده می شود؟
۱. ترموکلاستی آ کریوکلاستی "هیدروکلاستی ٠٢ هالو کلاستی
۳- پدیده انحلال در کدام محیط به حداکثر توانایی خود می رسد؟
۱. محیط های سرد قطبی آن محیط های گرم و خشک مداری .Y . محیط های مرطوب استوایی وحاره ای f محیط های معتدل
۴- جابجایی دانه دانه ی اجزای تشکیل دهنده رسوبهای سطحی در داخل سازندهای سست چه نامیده می شود؟
۱. لغزشی آریزش ۳. خزشی ٢: سولی فلوکسیون ۵- جابجایی یک قشر گلی بر سطح زیر بنای ثابت چه نامیده می شود؟
۰۱ژلی فراکسيون آن خزشی ٢: سولی فلوکسيون ‘‘‘ : لغزش ۶- سولی فلوکسیون در محیط های سرد عرضی های بالا چه نامیده می شود؟
۰۱ژلی فراکسيون ٠٢ ژلى فلوکسيون
٠٢ ماکروژلی فراکسيون ٠٢ ميکرو ژلی فراکسيون
۷- هنگامیکه یخ بسته تا عمق خاصی ذوب شود و به گل نرمی تبدیل شود اصطلاحا چه می گویند ؟ ۰۱ژلی فلوکسين " شيت واش "شیت فلود آریل فلود ۸- کدامیک از گزینه های زیر حجم آب بیشتر و تعداد شاخه های فراوانتری دارد؟
۱. رودهای اصلی ۲. شط ها ۳. هرز آبها رودهای فرعی
۹- در چه موقع تراکم شبکه افزایش می یابد؟ میزان باران کم وزمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد میزان باران کم وزمین نسبتا نفوذ پذیر باشد f
"میزان باران زیاد وزمین نسبتا نفوذ پذیر باشد میزان باران زیاد وزمین نسبتا نفوذ ناپذیر باشد
صفحه ۱ از ۴
い・い・ハ・Y・%YY نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו
۱۰- اگر 2 بزرگتر از مجموعه نیروهای مصرفی باشد ( بزرگتر از صفر خواهد بود ذر این موقع رودخانه چه عملی را انجام می دهد ؟
۱. حفر ۲. تراکم ۲. رسوب گذاری ٠٢ حمل ۱۱- در پیچان رودهای دره ای دامنه کاو و کوژ به چه شکل دیده می شود؟
۱. دامنه کاو دارای شیب کم وساحل کوژ با شیب زیاد آن دامنه کاو دارای شیب زیاد وساحل کوژ با شیب ملایم
۲. دامنه کاو دارای شیب زیاد وساحل کوژ با شیب زیاد آن دامنه کاو دارای شیب کم وساحل کوژ با شیب کم ۱۲- درشت ترین قطعات آبرفتها در کجای مخروط افکنه ها انباشته می شود؟
۱. دهانه مخروط ۲. قاعده مخروط
" وسط مخروط ۴. کناره مخروط ۱۳- دوره های فرسایش ، اغلب با چه مرحله ای آغاز می شود؟
۱. حملی آن رسوب گذاری : حفر ۴. هوازدگی ۱۴- دو پادگانه آبرفتی حاصل توالی چند دوره فرسایش است؟
\ , t * : * ャ Y * . ) ۱۵- در نواحی کم آب نیمرخ طولی هرز آبها به چه صورت دیده می شود؟
۱. کاو نامنظم آ، کاو منظم
۳: مستقیم ۴. کوژ منظم ۱۶- تشکیل نیمرخ تعادل طولی رودخانه ها به چه عاملی بستگی دارد؟
مراحل رسوب گذاری آن مراحل طغیان
۲. مراحل تراکم ۴۔ مراحل حفر ۱۷- در یخچالهای دره ای ضخامت زبانه یخی در کدام قسمت زیادتر و نیمرخ عرضی آن به چه شکل است؟ ۱. در کناره ها - کوژ ٠٢ در مرکز – كاو
۳. در کناره ها - کاو آن در مرکز - کوژ
い・い・ハ・Y・%YY
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו
۱۸- گاهی از یک محل تمرکز یخ ممکن است زبانه ای به داخل یک دره مجاور بدون یخ یا با یخ اندک محلی وارد شود در این صورت این یخچال چه نامیده می شود؟
) ... انشعابی Y شبک
.Y . جداری .Y . نی تانت
۱۹- حجم یخی که در طول یک سال از عرضی بستری مشخصی عبور کند چه نام دارد؟
۱. بار یخچالی آن یخچال تخلیه ای
" یخچال مخزنی ۰۴ بده یخچالی ۲۰- دریاچه های پنجگانه آب شیرین در شمال ایالات متحده آمریکا بر اساس کدام یخرفتهای یخچالی ایجاد شده اند؟ ۰۱یخرفتهای کف آمیخرفتهای میانی
" یخرفتهای پیشانی " یخرفتهای جانبی
۲۱- تپه های برجسته ای که احتمالا از مازاد محلی بار جامد یخچالها و مخصوصا از یخرفتهای کف بوجود آمده اند چه نام دارند؟
۱. اسی آندروملینها ۳. اسکر ". ساندور
۲۲- کدام ویژگی بادها از نظر فرسایشی اهمیت دارد؟
۰۱ فراوانی آن جهت
" : منشاء f سرعت ۲۳- کدامیک از گزینه ها جزع اشکالی کاوشی باد است ؟
٠١ تخته سنگهای قارچی ۲. نبکا
"هرمهای ماسه ای آن برخان ۲۴- وسیع ترین نبکا زارهای ایران در کجا قرار دارد؟
۱. دشت لوت مرکزی آن دشت لوت شمالی
" دشت جازموریان در سیستان .Y . دشت کویر نمک
い・い・ハ・Y・%YY
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (روستایی )، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ). ל. לו זו ۲۵- هرمهای ماسه ای در کجاها شکل می گیرند؟ ۱. در محل بادهایی که از جهت غرب می وزند آن در محل بادهایی که از جهت جنوب می وزند ۳. در محل تلاقی بادهایی با جهات مختلف آن در محل بادهایی با سرعت زیاد
۲۶- تغییرات امواج در ساحل تابع چیست؟
۰۱ سرعت باد آن مدت وزش باد
۲. مسافت طی شده باد ۲. توپوگرافی زیر آب وشکل ساحل ۲۷- اگر در مسیر حرکت امواج موانعی وجود داشته باشد چه نوع امواجی بوجود می آید؟ ۱. امواج نوسانی آ ، امواج انعکاسی ۳ - امواج انتقالی " امواج فشاری ۲۸- در کدام عرض ها و به چه دلیل سایش دریایی در آنها نسبتا ضعیف است ؟ ۱. عرض های پایین - به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا ۲. عرض های بالا- به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا ۲. عرض های متوسط - به دلیل نسبت ریگهای بسیار کم در آب دریا " عرض های پایین - به دلیل نسبت ریگهای بسیار زیاد در آب دریا ۲۹- حجم برداشت خاک در نواحی زیر کشت چند برابر زمینهای بایر مجاور است؟ ۱. ۲ تا ۳ برابر ۲. ۴ تا ۷ برابر ' չl») Ա ձ ۱۰۴ تا ۵ برابر
۳۰- در چه دوره ای ودر کجاها قلمرو فرسایش انسانی بسیار توسعه یافته است ؟
۱. دوره استعمار اروپاییان در آفریقا و آسیا آدوره قرون وسطی اروپاییان درآمریکا و آسیا ۲. دوره استعمار اروپاییان در آمریکا و کانادا ۲. دوره قرون وسطی اروپاییان در استرالیا و آمریکا い・い・ハ・Y・%YY نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :