نمونه سوال درس مدیریت عمران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت عمران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت عمران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (ارشد)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی ) ۱۲۱۶۰۳۵
۱- سه حوزه ی مهارتی در فراگرد مدیریت کدامند ؟
۱. برنامه - سازمان - منابع ۰۲ فنی -انسانی- ادراکی
۳. ابزار - دانش - روش ۴. قدرت - توانایی - کنترل ۲- کدامیک از گزینه های زیر از جمله ویژگی های مدیران خوب در قرن حاضر (۲۱م) صحیح نمی باشد؟
۱. توجه اکید بر مسائل زیست محیطی ۲. جانشین کردن دست ها به جای مغزها
۳. همگامی با پیشرفت دانش و فن آوری ۰۴قدرت تصمیم گیری سریع و مؤثر ۳- طبق ماده ی ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، تعداد جمعیت یک شهر حداقل چند نفر تعیین شده است؟
۱. ۱۵ هزار نفر ۲. ۲۰ هزار نفر ۳. ۱۰ هزار نفر ۵۰۴ هزار نفر ۴- مهمترین مشکل در مورد پراکندگی و رشد نا اندیشیده شهرها کدام گزینه است؟
۱. فقدان نقشه و برنامه برای توسعه شهر ۲. عدم نظارت بر طرحهای شهری
۳. عدم هماهنگی بین ارگانهای مرتبط با مسائل شهری ۰۲ فقدان مدیریت صحیح شهری ۵- مهمترین مشکلات شهری جهان بنابر گزارشی (UNFP) در کنفرانسی سال ۱۹۹۷ میلادی توسط سازمان ملل متحد به ترتیب
کدام موارد می باشد؟
۱. مسکن و جمع آوری ناکافی زباله ۰۲ فقر و مشکل مسکن
۳. بیکاری و دفع ناکافی زباله ۰۴ بیکاری و فقر ۶- شهردار شهر پوسان در کره ی جنوبی مهمترین مشکلات این شهر را کدامیک از موارد زیر می داند؟
۱. دفع ناکافی زباله ها و آلودگی هوا ۲. ازدحام ترافیک شهری و تأمین آب پاکیزه
۳. کمبود مسکن و مهاجرت از روستا به شهر ۴. کافی نبودن امکانات حمل و نقل عمومی
۷- مدیریت و توسعه ی شهرها در اکثر کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) توسط کدام سازمان پی ریزی و مهندسی می
شوند ؟
۱. حکومتهای محلی ۲. ارگان های مستقل ۲. دولت های مرکزی ۲. شوراها و انجمن شهر ۸- کدامیک از گزینه های زیر با وظایف مدیریت شهری نوین (جدید) بیشتر مطابقت دارد؟
۱. خودکفایی مالی و مهارت های فنی ۲. اجرای برنامه های استراتژیکی
۳. ساختارهای تشکیلاتی متمرکز و هماهنگ ۴. اتکاء مالی و عدم وابستگی به حکومت مرکزی
ል•የ\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت عمران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (ارشد)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی ) ۱۲۱۶۰۳۵ ۹- مطابق مدل رشد جمعیت شهری پیترهال ، آخرین مرحله ی این مدل کدام گزینه ی زیر می باشد؟ ۱. مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک به حومه ی شهرهای بزرگ ۲. مهاجرت نسبتا بزرگ روستاییان به شهرهای عمده ۳. مهاجرت به حومه و رشد شهرهای درجه دو ۴. کاهش جمعیت در مرکز شهرهای عمده و بزرگ ۱۰- مهمترین جنبه مثابت پهنه بندی (زونینگ) برای مقابله با مشکلات کلانشهرها کدام مورد می باشد؟ ۱. جلوگیری از توسعه مناطق حساسی ۲. حفاظت از فضاهای باز و اراضی کشاورزی ۳. حفظ زمینهای کشاورزی و ابنیه های تاریخی ۴. تعیین قیمت زمین و کاهش فشارهای سیاسی ۱۱- شهرهای قرن ۲۱ باید دارای چه ویژگیهایی برای زندگی نوع بشر باشند؟ ۱. احساس امنیت و آرامش و توسعه ی پایدار شهری ۲. دسترسی همه مردم به حمل و نقل عمومی و خدمات شهری ۳. تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی رایگان
آن تعیین مدیران شهری و شهرداری ها از طرف مردم
۱۲- در کشورهای امریکا و کانادا و انگلستان عمده در آمد شهرداری ها از کدام محلی تأمین می شوند؟ ۱. مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها ۰۲صدور پروانه ساختمان ها و اتومبیلهای شخصی ۳. مالیات بر دارایی غیرمنقول ۴. مؤسسات غیرانتفاعی و کارمندان غیررسمی ۱۳- در کشورهای در حال توسعه، مهم ترین بحران شهرداری ها و سازمان های محلی در شرایط جدید چیست؟ ۱. کمبود و ناکافی بودن کارگر و نیروی انسانی ۲. کمبود و ناکافی بودن منابع مالی و پولی ۳. عدم هماهنگی بین ارگان ها و سازمان های متعدد ۴. قانونمند نبودن دریافت مالیات بر مستغلات ۱۴- تامین بهداشت عمومی در کشور مالزی به عهده کدام ارگان است ؟ ۱. شوراس شهر ۰۲ وزارت کشور ۰۳ وزارت بهداشت آن شهرداری ۱۵- کدام جامعه شناسی با نشان دادن تمایزات بین جامعه ی شهری و روستایی از طریق صفات کمی و کیفی، پیچیدگی نظام جامعه شهری را مورد بررسی قرار داد؟
۱. مایکل مان ۲. جرج هارودی ۲. دیوید ساترویت ۴. کوثر بشیر احمد
\•\•|\•\•\ል•የ
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت عمران رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (ارشد)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی ) ۱۲۱۶۰۳۵ ۱۶- هاگت و هامبلتون هدف از تشکیل دولت محلی را ارائه کدام فعالیت می دانند؟ ۱. انجام تسهیلات و تجهیزات خدماتی ۲. ایجاد و ارائه دمکراسی ۳. انجام خدمات و امکانات رفاهی ۲. ایجاد انبوه سازی تولیدات اقتصادی ۱۷- در نیمه ی دوم قرن بیستم، اکثر کشورهای در حال توسعه با اتخاذ کدام سیاست باعث استقرار صنایع ، بخصوصی صنایع مونتاژ در شهرهای بزرگ شدند؟ ۱. جانشینی تولیدات و توسعه زراعی ۲. توسعه ی تولیدات غیر بومی و سیاست و ورود کالاهای خارجی ۳. جانشینی صادرات و ایجاد تعادلهای منطقه ای
f جانشینی واردات و ایجاد قطب های رشد
۱۸- تئوری و نظریه ی نوشهرهای معروف ابنز رهاوارد و تونی گارنیه به ترتیب کدام است؟ ۱. شهر خطی - شهر درخشان ۲. باغشهر- شهر صنعتی ۳. جنبش نومعماری- شهرک مجتمع ۴. واحد همسایگی - شهر اقماری ۱۹- شهرهای جدید کدام کشورها و درطی کدام دوران تاریخی نمایشگر بزرگترین و طولانی ترین مجموعه سیاستگذاری های توسعه شهری هستند؟ ۱. آمریکا - قبل از جنگ جهانی اول ۲. روسیه -قبل از انقلاب صنعتی ۳. فرانسه - بعد از انقلاب صنعتی آ، انگلستان و اروپای غربی - بعد از جنگ جهانی دوم ۲۰- از بین سازمان های دولتی که در امور مدیریت شهری نفوذ بیشتری دارند، نقش کدام دستگاه دولتی بارزتر است؟ ۱. وزارت کشور ۲. استانداری ۲. شهرداری ۴. شورای شهر ۲۱- کدام اقدام زیر از وظایف شهرداری های کشور منفک شده و به سازمان های دیگر واگذار گردیده است؟ ۱. تعیین محل های مخصوصی دفع زباله و مقابله با سد معبر ۲. ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی ۳. تأمین روشنایی و تأسیس مراکز درمانی و تأسیس کتابخانه ها
۴. صدور پروانه ساختمان و ایجاد حمام عمومی و کشتارگاه
\•\•|\•\•\ል•የ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مدیریت عمران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (ارشد)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی ) ۱۲۱۶۰۳۵
۲۲- در راس دستگاههای اجرایی که منابع دریافتی آنان راسا وصول و به حساب شهرداریها واریز می شود کدام وزارتخانه ها
قرار دارند؟
۱. اقتصاد و امور دارایی ۰۲ نفت و بازرگانی ۳. بازرگانی و رفاه ۴. دارایی و نفت
ץץ- تقسیمات شهری تهران در گذشته همچون بیشتر شهرهای اسلامی بر بنیاد کدام عوامل بوده است؟
۱. حکومت و سیاست ۲. دولت و مذهب ۳. قومی و مذهبی آ. مذهب و اصناف
۲۴- طبق بررسی های انجام شده بیش از ۳۰ درصد از درآمد شهرداریها از طریق دریافت کدامیک از عوارض زیر کسب گردیده
است؟ ۱. پروانه های ساختمانی ۲. ساختمانها و اراضی ۳. تراکم و تفکیک اراضی ۴. پروانه های کسب فروش
۲۵- کدام گزینه ی زیر جزء وظایف شورای شهر نیست؟ ۱. انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال ۲. تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر
۳. تهیه ی عوارض بر ساختمان ها و اراضی و پروانه ۴. نظارت بر امور بهداشت حوزه و گورستان و غسالخانه ها
۲۶- مدت زمان دوره ی طرح جامع (شهرستان و شهر) جند سال است؟
۱. ۲۰ سال ۲. ۱۰ سالی ۳. ۱۵ سالی ۴. ۵ سال ۲۷- این تعریف بیانگر کدام گزینه است؟((نوعی طرح جامع تفصیلی است که برای شهرهای متوسط و کوچک با بررسی در
وضعیت موجود تهیه می گردد.))
۱. طرح های منطقه شهری ۲. طرح های ناحیه ای
.Y . طرح های ساماندهی ۴. طرح های هادی ۲۸- کدامیک از طرحهای زیر از سال ۱۳۶۴ با تجدید نظر کلی در قرارداد تیپ طرحهای جامع مطرح شده و با این روال مطالعه
شهرها آغاز میشود؟
۱. طرح های نوسازی بافت های فرسوده ۲. طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها
۳. طرح های تفصیلی و هادی ۴. طرح های جامع و بهسازی ۲۹- کدام وزارتخانه موظف شده است با هماهنگی وزارت کشور، الگوی تدوین تر از مالی کالبدی موضوعات شهری را تهیه و به
تصویب شورای عالی برساند؟
۱. مسکن و شهرسازی ۲. اقتصاد و دارایی
۳. رفاه و تأمین اجتماعی ۴. کار و امور اجتماعی
\•\•|\•\•\ል•የ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :