نمونه سوال درس میکروکلیماتولوژی مقدماتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس میکروکلیماتولوژی مقدماتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : (میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی) ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶ ۱- عمده ترین تأثیرات کوه ها بر بارش چیست؟ ۱. ایجاد پدیده اینورژن آن پراکندگی مکانی بارش
۳. ممانعت از حرکت افقی هوا ۲. ایجاد اقلیم محلی
۲- یکی از ویژگی های پوشش برفی چیست؟
ضریب جذب شدید و قابلیت انعکاس ضعیف ۲ عدم تأثیر پذیری از تغییرات تابش
"قابلیت جذب ضعیف و ضریب انعکاس شدید ۲: هدایت بالای انرژی دریافتی ۳- مه تابشی از چه نوع مه هایی محسوب می شود؟
۱. تبریدی آن تبخیری " کوهستانی ۲. مختلط ۴- کدامیک از گزینه های زیر در منطقه خشک وجود دارد؟
۱. رودخانه های افلوئنت آن رواناب های نامنظم
۲. سطح بالای ایستابی آن رودخانه های اینفلوئنت ۵- اغلب بر دامنه هایی که در آن مواد نفوذناپذیر با ضخامت کمتری روی مواد متراکم و غیر قابل نفوذ را پوشانیده باشند چه
جریانی ایجاد می شود؟
۱. رواناب های نامنظم آن جریان زیر قشری ": چشمههای آب گرم آن رواناب های منظم ۶- بیابان های عریان، شن های روان، دشت های نمکی و رسوبات گچی در چه گروهی از خاک ها قرار دارند؟
۰ برون منطقه ای آن آبرفتی ۳. منطقه ای " درون منطقه ای ۷- در مناطقی که از ثبات و پایداری برخوردارند چه پدیده هایی فعالیت چشمگیر دارند؟
۱. پدیده های بیولوژیکی آن پدیده های موفوژنیک
" پدیده های ژئوشیمی پدیده های دینامیکی ۸- اغلب تمدن ها در کجا ایجاد شده اند؟
۱. علفزارها آن بیابان ها
" جنگل های کوهستانی آن استپهای مرتعی
صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Υ»Υ «/Υ «Υ «ΔΥΥ
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم )
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی) ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۹- تخلیه مواد غذایی اکوسیستم جنگلی از طرق پنج گانه سبب بالا رفتن غلظت چه ماده ای در آب خروجی آبخیز می شود؟
۱. دی اکسید کربن ۲. نیترات ها ۰۲ آلاینده های گازی ٢. اوزون
۱۰- باد سرد و توفانی که از سواحل مدیترانه می وزد چه نام دارد؟ ۱. میسترال ٢: سيروکو ۳. هارماتان ۴. کاتاباتیک
۱۱- بیشترین مقدار انتقال انرژی در چه عرض های جغرافیایی دیده می شود؟
۱. عرضی های میانه ۲. عرضی های بالا ٠٢ جنب حاره آن استوایی ۱۲- رودخانه ها در منطقه معتدلی در چه مواقعی از سال طغیان می کنند؟
۱. زمستان و بهار ": فصل سرما "زمستان و پاییز آبهار و پاییز ۱۳- هرچه ضریب گرمایی خاک بیشتر باشد چه اتفاقی می افتد؟
۰ نوسان دما بیشتر می شود آن تغییرات درجه حرارت سطح خاک ناچیز است
۲- واکنش های فیزیکی و شیمیایی خاک کاهش می یابد ۲. تبادل انرژی سریعتر انجام می شود ۱۴- علت اینکه در کازرون بر روی تپه ها و دامنه ها کشت دیم رایج است چیست؟
۰ وجود شبنم "، اقلیم مرطوب ۲. شرایط کوهستانی ۲. بارش منظم ۱۵- چرا بارش زیاد در رشد و نمو گیاهان گاهی تأثیر منفی دارند؟
۱. عمل فتوسنتز را کند می کند " جذب گاز کربنیک متوقف می شود
"سبب بسته شدن روزنه ها می شود آن اسید خاک را بالا می برد ۱۶- کدامیک از عوامل زیر با فرآیند تنفس گیاه رخ می دهد؟
۱. ساخت غذا ャ。 تجزیه غذا « : افزایش وزن to آزاد شدن اکسیژن ۱۷- خاصیت گلخانه ای مربوط به فعل و انفعالات کدام طیف خورشید است؟
۱. امواج کوتاه آماورای بنفش "، امواج مرئی ۲. مادون قرمز ۱۸- کدامیک از نیروهای زیر صرفاً به لایه مرزی اختصاص دارد؟
۱. نیروی اصطکاک ٢: نیروی کوريوليس " نیروی گرانی نیروی گرانشی
صفحه ۲ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Υ»Υ «/Υ «Υ «ΔΥΥ

***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم )
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی) ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۱۹- رخداد اینورژن به کدام لایه اختصاصی دارد؟
۱. لایه اکمن ". لایه باقیمانده ۳. لایه پایدار ۴. لایه اختلاط
۲۰- در اثر انرژی تشعشعی زمین در روز چه توربولانسی ایجاد می شود؟ ) ... مکانیکی Y. حرارتی .Y . جبهه ای f اصطکاکی
۲۱- در مناطق پرفشار چه نوع وارونگی تشکیل می شود؟
.Y ... )
توربولانسی جبهه ای "فرونشینی هوا ‘‘ تشعشعے
۲۲- شدت و ضعف گسترش جزیره حرارتی شهری تابع کدامیک از عوامل زیر است؟
ャ ۱. جمعیت شهر
سرعت باد *. تجمع بخار آب f وجود رودخانه در شهر ۲۳- چرا با وجود افزایش CO2 از سال ۱۹۴۰ دمای گره زمین حدود ۲، ۰ درجه سانتیگراد کاهش یافته است؟ ۱. تشکیل ابر در اثر افزایش دما آن وقوع چندین آتشفشان | " کاهش پوشش گیاهی ۴. کاهش بخار آب ۲۴- کدامیک از گازهای هوا در اثر تخلیه بار الکتریکی رعد و برق ایجاد می شوند؟ ۱. منواکسید کربن ٠٢ هیدروژن سولفید ٢. اوزون ۲ اکسیدهای نیتروژن ۲۵- یکی از منابع اصلی ذرات معلق عبارت است از:
۱. موتورهای جت هواپیما ۲. انفجارات هسته ای
۰۳ مه دود آشوینده ها ۲۶- کدامیک از عناصر زیر جزو خطرناکترین عوامل مخرب ساختمان اکوسیستم محسوب می شود؟ ۱. کربن آ، ارسنیک "، اورانیم ". استرونتيوم
۲۷- بیشترین میزان کربن در جنگل های کدام منطقه وجود دارد؟
۱. حاره آ معتدله ۰۲ جنب حاره ۲. عرض های شمالی
Υ»Υ «/Υ «Υ «ΔΥΥ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . : کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی، میکرو کلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم ) رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کارشناسی) ۱۲۱۶۰۱۳ -، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) ۱۲۱۶۱۱۱ - ، آب و هواشناسی ۱۲۱۶۴۷۶
۲۸- در چه صورتی پایداری آفت کشها زیادتر می شود؟
۱. کاهش مواد آلی خاک آن وجود سایه در گیاهان
۲. انتقال آفت کشها از طریق شخم ۴. قلیایی شدن خاک
۲۹- کدامیک از دریاچه های زیر فاقد جریان سطحی به طرف دریا ها بوده و دارای تغییرات دبی سالانه شدید می باشند؟
۱. دریاچه های آتشفشانی آن دریاچه های سدی
۰۳ دریاچه های یخچالی آن دریاچه های تکتونیکی ۳۰- دریاچه هایی که مقدار مواد غذایی آنها ناچیز است را چه می نامند؟
۱۔ مزوترف " يوتروف ۳ - اولیگوترف ۲. دیستروف
صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASAASLL
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :