نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی برادران ) ۱۲۱۵۰۳۷)
۱- پرورش و تقویت روحیه نظم و انضباط در کارها، جزء کدام یک از اهداف تربیت بدنی محسوب می شود؟
۱. اهداف عمومی تربیت بدنی در دوره راهنمایی ۲. اهداف عمومی تربیت بدنی در دوره ابتدایی ۲. اهداف اختصاصی تربیت بدنی در دوره ابتدایی ۴. اهداف اختصاصی تربیت بدنی در دوره راهنمایی
۲- اقدام به تشکیل انجمنهای ورزشی برای اولیای دانش آموزان، از وظایف کدامیک از گروههای زیر می باشد؟ ۱. معلمان تربیت بدنی و ورزشی ۲. مدیران مدرسه ۳. کارشناسان تربیت بدنی ۴. دانش آموزان ۳- کدامیک از گزینه های زیر صحیح تر است ؟ ۱. در روش آموزش جزیی کودکان علاقه زیادی به یادگیری بیشتر دارند. ۲. روش آموزش جزیی اغلب برای مهارتهای تیمی و ورزشی مناسب است. ۳. در روش آموزش کلی، دقت روی جزئیات حرکات بیشتر است. ۴. در روش آموزش کلی، مربی خود را به سازماندهی خاصی مقید نمی کند. ۴- جوایز و پاداش ها در تربیت بدنی، جزء کدام یک از حیطه های زیر محسوب می شوند؟ ) ... حیطه شناختی ャ。 حیطه عاطفی
۳. حیطه روانی - حرکتی ۴. حیطه آموزشی
۵- به هر نوع حرکت یا فعالیت بدنی که به منظور دستیابی به رکوردهای بالا و کسب مهارت در یک رشته ورزشی اطلاق می شود، چه می گویند؟ ۰ ورزش ۲. تربیت بدنی ۳. آمادگی جسمانی ۴. بازی ۶- کنترل نظافت و مسائل بهداشتی، در کدامیک از مراحل طرح درسی انجام می گیرد؟ ۱. گرم کردن ۲. سازماندهی ۳. ارزشیابی آ، آموزش مهارت
۷- در کدام شیوه تدریس، معلم محتوا یا نوع فعالیت را تعیین میکند، اما به بچهها فرصت می دهد تا برای انجام دادن آن تصمیم بگیرند؟ ۱. شیوه ارتباطی ". شیوه دستوری ۰۲ شیوه تکليفى ٠٢ شيوه حل مشکل ۸- در کدام دوره رشدی ، شکل گیری بدن تدریجی بوده و رشد استخوان ها در جهت افزایش ضخامت آنهاست؟
۱. ۶-۳ سال ۲. ۹-۱۲ سال ۳. ۶-۹ سال ۴. ۱۳- ۱۶ سال
.Y.). ().).YA.Y صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۹- صرف وقت زیاد برای کسب تجارب مختلف حرکتی و درک صحیح حرکت، از مهمترین عیب های کدام شیوه تدریسی است؟
۱. دوجانبه ۲. دستوری ۳. هدایت شده ۴. تکلیفی ۱۰- برنامه تربیت بدنی که تلاش میکند تا نیازهای کودکان استثنایی را برآورده سازد، چه نامیده می شود؟
۱. تربیت بدنی اصلاحی ۲. تربیت بدنی تکاملی
۳. تربیت بدنی معلولین ۴. تربیت بدنی انطباقی ۱۱- اولین و مهمترین پایگاه حضور فعال و مؤثر دانش آموزان در فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش کدامیک از موارد زیر است؟
۱. محیط خانواده ۲. سالن ورزشی
۳. پارک ها ۴. مدرسه ۱۲- مهمترین قسمت برنامه تربیت بدنی در مدارس کدام گزینه است؟
۱. ارزشیابی ۲. آموزش
۳. بازگشت به حالت اولیه ۴. سازماندهی ۱۳- کدام یک از عبارات زیر صحیح تر می باشد؟
۱. کودک یک ساله قادر به حرکات جنبشی بنیادی مثل دویدن و پریدن است.
۲. در سنین دو تا سه سالگی، هماهنگی کامل بین دست و چشم کودک وجود دارد.
۳. کودک در سن چهار سالگی می تواند به راحتی روی پنجه پا راه برود.
۲. کودک در دو سالگی با هردو پای خود می پرد. ۱۴- ارزشیابی در تربیت بدنی به چند شکل انجام می شود؟
۱. ورودی و پایانی ۲. مرحله اى و ملاکی ۳. ملاکی و هنجاری ۲. تکوینی و پایانی ۱۵- بودجه جزء کدام یک از عوامل مؤثر در طراحی برنامه های تربیت بدنی می باشد؟
۱. نیاز های اجتماعی ۲. شرایط محیطی
۳. عوامل شخصی و گروهی ۴. عوامل سازمانی و مقررات دولتی ۱۶- در کدام دوره دانش آموزان قادرند مهارت های پیچیده ورزشی را به نحو بسیار مطلوب انجام دهند؟
۱. ۱۷-۱۳ سال ۲. ۳-۶ سالی ۳. ۹-۱۲ سال ۴. ۶-۹ سالی
Y.). ().).YA.Y.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۱۷- کدام نوع ارزشیابی در طول مدت زمان هر ثلث یا نیمسال تحصیلی طی آموزش یا در حین برنامه تمرین انجام می شود؟ ۱. ارزشیابی تکوینی ۲. ارزشیابی پایانی ۳. ارزشیابی اولیه ۴. ارزشیابی کلی
۱۸- در کدام دوره سنی دانش آموزان خستگی ناپذیر به نظر می رسند و قادرند تمرینهای مداوم و طولانی مدت داشته باشند؟
۱. ۱۲-۹ سال ۲. ۶-۹ سالی ۳. ۳-۶ سال ۴. ۱۳- ۱۶ سال ۱۹- کدام معیارهای ارزشیابی ، عملکرد افراد هم گروه را با هم مقایسه می کند؟
۱. معیارهای ملاکی ۲. معیارهای روانی
۳. معیارهای هنجاری ۴. معیارهای حرکتی ۲۰- تبلیغات مجلات و رسانه ها، جزء کدامیک از عوامل مؤثر در طراحی برنامههای تربیت بدنی می باشد؟ ۱. شرایط محیطی ۲. نیاز های اجتماعی ۳. عوامل شخصی و گروهی ۲. عوامل غیر مدرسه ای
۲۱- کدام روش تدریس باعث کنترل بهتر کلاس شده و اگر محدودیت زمان وجود داشته باشد، مؤثرتر و اثربخش تر خواهد بود؟
Y . فرمانی ャ。 دوجانبه
۳. تکلیهٔ f تمرین ۲۲- بیشترین مسئولیت در ارائه برنامه انفرادی دانش آموزانی که نیاز به حرکات اصلاحی دارند، عهده دار کدام گروه می باشد؟ ۱. معلمان تربیت بدنی ۲. مربی بهداشت مدرسه
۳. مدیر مدرسه آ، مربی پرورشی ۲۳- بهترین زمانی که می توان فعالیت های کلاسیهای ویژه تربیت بدنی را به معلولان ارائه کرد، چه زمانی می باشد؟ ۱. زمانی که کلاسیهای تخصصی تربیت بدنی تشکیل می شود.
۲. زمانی که دانش آموزان وارد مقطع دبیرستان می شوند.
۳. زمانی که دانش آموزان وارد مقطع راهنمایی می شوند.
f زمانی است که کلاس های تربیت بدنی عادی تشکیل می شود.
Y.). ().).YA.Y.
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی در مدارس
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۵۰۳۷
۲۴- از مهمترین اهداف تربیت بدنی در این دوره تکمیل و بهبود تجارب حرکتی و رشد و پرورش صفات اجتماعی و اخلاقی
است؟
۱. ۹-۶ سال ۲. ۳-۶ سال ۳. ۱۳- ۱۶ سال ۴. ۹-۱۲ سال
۲۵- بیشترین زمان یک جلسه تدریس مربوط به کدامیک از بخشهای زیر می باشد؟ ۱. سازماندهی کلاسی ۰۲ گرم کردن ۳. آموزش ۴ . بازگشت به حالت اولیه ۲۶- عواملی که برنامه ریزان برای تعیین محتوای درسی تربیت بدنی در مدارس مورد استفاده قرار می دهند، شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟ ۱. مدرسه - جامعه - دانش آموزان ۲. معلم - جامعه - دانش آموزان
۳. جامعه - دانش آموزان - علوم ورزشی ۴. معلم- دانش آموزان - علوم ورزشی
۲۷- کدامیک از موارد زیر، در مورد طرح درسی صحیح می باشد؟ ۱. تنظیم طرح درس میزان دقت معلمان تربیت بدنی را کاهش می دهد. ۲. معلمان باتجربه نیازی به طرح درسی ندارند. ۳. طرح درسی دقیق و منسجم زمینه ارزشیابی صحیح را فراهم نمی کند.
آ، تهیه و تنظیم طرح درس مکتوب به معنای بی اطلاعی و ناآگاهی معلم نیست.
۲۸- کدامیک از موارد زیر، جزء « سازماندهی کلاس درسی» در اجرای یک جلسه تدریس تربیت بدنی محسوب می شود؟ ۱. سرد کردن (بازگشت به حالت اولیه) ۲. آموزش
" . تعويض لباس ۴. ارزشیابی موارد تدریس شده
۲۹- تدریس مهارت های پیشرفته ورزشی، مختص کدام یک از دوره های زیر می باشد؟ ۱. پیش دبستانی ۲. سوم دبستان
*. پنجم دبستان f راهنمایی
.Y.). ().).YA.Y صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :