نمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی،(
و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۲
۱- زنجیره ای از حرکاتی است که با توالی فضایی ، زمانی ویژه ای سازمان می یابند ؟
۱. رشد و تکامل حرکتی ۲. الگوی حرکتی ٢- یادگیری حرکتی ۴. رفتار حرکتی
۲- کدام گزینه نادرست است ؟
۱. الگوی حرکتی تکاملی بصورت الگوی پیشرفته انجام می شود.
۲. الگوی حرکتی تکاملی نوعی الگوی حرکتی است که در عملکرد مهارت اساسی بکار می رود و با کمی مهارت آشکار می شود.
۳. الگوی حرکتی پیشرفته مهارتی اساسی است مرکب از عناصری مشترک که بوسیله بازیکن ماهر اجرا می شود.
۴. تمام الگوهای تکاملی الگوهای غیر پیشرفته ای هستند که پایین تر از شکل ماهرانه بکار می روند. ۳- الگوهای حرکتی اساسی در چه دوره ای پدیدار می شوند ؟
۱. بعد از بلوغ ۲. سالهای اولیه دبستان ۵۰۳ سال اول زندگی ۴. در تمام طول عمر ۴- این نظریه در رشد از نظریه دوره ای متأثر شده و مبتنی بر اندیشه پدید آیی فردی است ؟
۱. نظریه بالید گی ۲. نظریه رفتاری ۳. نظریه شناختی ۴. نظریه توصیفی ۵- تأکید دیدگاه بوم شناختی بر چیست ؟
۱. شناسایی عملکرد الگوهای کارآمد ۲. توضیح رفتار بر اساس ادراک
۳. روابط متقابل فرد و محیط ۰۴ توصیف کیفی حرکت ۶- چنانچه الگوهای حرکتی شکلی پیشرفته پیدا کنند و نقصی در شکل و نحوه اجرا وجود نداشته باشد، برای ارزیابی حرکت از
چه نوع ارزیابی استفاده می شود؟
۱. ارزیابی انفرادی ۲. ارزیابی از طریق مشاهده
۳ - ارزیابی کیفی ۴ - ارزیابی عملکرد(کمَی) ۷- برای سنجش کمی حرکات از تولد تا ۶ سالگی، از کدام ابزار استفاده می شود ؟
۱. آزمون کارایی حرکتی برونینگر- اوزرتسکی ۰۲ آزمون رشدی غربال کننده دنور
۳. برنامه رشدی گزل f مقیاس های رشد بایلی ۸- توده سلولی داخلی مرولا چه نام دارد ؟
۱. اپی تلیال ۲. آمبریوبلاست ۳. ترفوبلاست ۴. زایگوت
\•ौ•/\*\•११)
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران
)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۲
۹-لایه اکتودرم جنین، کدامیک از موارد زیر را پدید می آورد ؟ ۱. گوشی ٠٢ غدد جنسی
۳. استخوان ۰۴ لوزه های مجاری عروق
۱۰- مفید ترین روش ارزیابی بالندگی کدام است ؟
۱. ظهور ویژگیهای جنسی ثانویه آ، ارزیابی ظهور دندانها ۳. تعیین سن استخوانی ۲. اندازه و وزن هر عضو ۱۱- مسؤلیت حرکات ارادی و رفتار هدفمند بر عهده کدام قسمت است ؟
١. قشر مغز ۲. مخچه ۳. نخاع ٠٢ سلولهاى شوان
۱۲- در مورد ویژگی های محیطی اثرگذار بر نمو کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. عموماً در آب و هوای گرم اندامهای لاغر و بلند و در آب و هوای سرد اندامهای کوتاه و پهن دیده می شود. ۰۲ وزن در پاییز نسبت به بهار و قد در بهار نسبت به پاییز بیشتر افزایش می یابد. ۰۳ کودکانی که در مناطق مرتفع زندگی می کنند قد کوتاهتری دارند. ۴. کودکانی که در سطح دریا زندگی می کنند، نسبت به همتایانی که در ارتفاعات زندگی می کنند، ظرفیت ششی بیشتری دارند. ۱۳- کدامیک از موارد زیر، جزء بازتابهای وضعی به شمار می رود ؟
۱. بازتاب راه رفتن ۲. بازتاب مکیدن ۲. بازتاب لابیرنتی ٠٢ بازتاب مورو ۱۴- ظاهر نشدن یا نامتقارن بودن کدام یک از بازتابهاست که نشان دهنده صدمه مغزی در تولد است ؟
۱. بازتاب لابیرنتی ۲. بازتاب مورو ۳. بازتاب بابینسکی ۲. بازتاب چشم ۱۵- بر اساس تحقیقات بک ، رابطه بین طول گام و اندازه های بدن چگونه است ؟ ۱. طول متوسط گام ۲۰ درصد قد هر کودک بدون در نظر گرفتن سن اوست. ۲. طول متوسط گام ۳۸ درصد قد هر کودک بدون در نظر گرفتن سن اوست. ۳. طول متوسط گام یک چهارم قد و بسته به سن هر کودک فرق دارد.
آ، افزایش طول هر گام با افزایش عضو و سن رابطه معکوس دارد.
\•ौ•/\*\•११)
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران
)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۲
۱۶- علت فقدان باز شدن زانو در سال اول در حرکت راه رفتن چیست ؟ ۱. عضلات خم کننده کف پایی در مچ قدرت کافی ندارند. ۲. دستگاه عصبی عضلانی به طور کامل شکل نگرفته است. ۰۳ لیگامنتهای نگه دارنده زانو به طور کامل شکل نگرفته اند.
۲. عضلات ران قدرت کافی ندارند.
۱۷- پیشرفت در الگوی راه رفتن را بر چه اساسی می توان ارزیابی کرد ؟ ۱. مقدار حرکات ۲. مقدار و انطباق ماهیچه ها
۳. مقدار و انطباق زمانی حرکات ۴. راه رفتن متعادل
۱۸- در مرحله تکاملی دویدن چه زمانی خمیدگی مفصل لگن به حداکثر می رسد ؟ ۱. هنگام چرخش بدن به سمت محور میانی بدن ۲. هنگام کاهشی مرکز ثقلی بدن با پای تماسی با زمین ۳. هنگام بازشدن زانو ۴ . هنگام چرخش پا به طرف جلو ۱۹- در مورد اصول مکانیکی پایه در دویدن کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. هرقدر اندامهای مختلف عضلانی و طول و سرعت آنها بیشتر باشد، نیروی حرکت آنی کل بدن بیشتر خواهد بود. ۲. برای کنترل نیروی حرکت آنی لازم است سطح اتکا را کاهش داد و مرکز ثقل بدن را بالا برد. ۳. در هنگام دویدن در مسافتهای قوس دار، کوتاه تر کردن شعاع بدن سبب افزایش سرعت چرخش می شود.
۲. هرقدر اصطکاک بین سطح تماس پا با زمین بیشتر باشد، پایداری بیشتر خواهد بود.
۲۰- وضعیت اثربخشی فرود در پرش جفت چگونه است ؟ ۱. پاها جلو بیایند، زانوها در حد ممکن خمیده باشند و تنها از رانها دور شود. ۲. پاها جلو بیایند، زانوها در حد ممکن مستقیم باشند و تنها نزدیک به رانها قرار گیرد. ۳. پاها جلو بیایند ، مرکز ثقلی پایین نگه داشته شود و دستها به جلو پرت شود.
آ، با تمام کف پا فرود بیایند، زانوها خم و تنه نزدیک رانها باشد.
)•/\*\•११\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : رشد و تکامل حرکتی رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی دبیری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران
)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۱۲
۲۱- در مورد الگوی پرتاب در کودکان ۲ و ۳ ساله، کدام گزینه نادرست است ؟
۱. در عمل پرتاب بالاتنه به جلو خم می شود.
۲. در عمل پرتاب پاها در جای خود ثابت می مانند.
۳. فرد علائمی را که نمایان کننده چرخش بدن در سطح افقی است از خود نشان می دهد.
۴ - کودک عمل پرتاب را تماماً با دست و در سطح قدامی - خلفی انجام می دهد، اما دست در پشت بدن قرار نمیگیرد.
ץץ- در پرتاب دست از پایین کدام مرحله زودتر اتفاق می افتد ؟
۱. خم کردن تنه به جلو ۲. چرخش عقب بوسیله بازوی پرتاب ۳. چرخش به سمت عقب لگن خاصره و ستون فقرات ۴. یک قدم به جلو با پای مخالف
۲۳- اثر چرخش در پرتاب توپ چیست ؟ ۱. چرخش نقشی در پرتاب ندارد. ۲. چرخش بر نیروی جاذبه غلبه می کند. ۲. کمی چرخش موجب پایداری بیشتر توپ می شود.
۴. جسمی که بدون چرخش پرتاب شده در مسیر حرکتی خود موج پیدا می کند.
۲۴- عمل حبس کردن در الگوی گرفتن، دلالت بر کدام گزینه دارد ؟
۱. فعالیت کف دستها ۲. فعالیت کم دستها ۳. فعالیت مطلوب دستها ۴. فعالیت سریع دستها
۲۵- کدام گزینه نادرست است ؟ ۱. طبق تحقیقات دختران در کلاسهای دوم، سوم و چهارم در گرفتن توپهای کوچک از پسران توانائیهای بیشتری دارند. ۲. مهارت گرفتن در مقایسه با سایر حرکات آهسته تر پیشرفت می کند. ۳. پرتاب کردن سریع تر از مهارت گرفتن آموخته می شود.
آن در گرفتن توپهای بزرگ یا متوسط هیچ تفاوت جنسی بین دختران و پسران کلاسهای دوم، سوم و چهارم وجود ندارد.
۲۶- در کدام موقعیت رنگی زیر، بهترین عملکرد در ضربه با دست از کودک سر می زند ؟
۱. ضربه توپ زرد ۲. ضربه در میدان سیاه ۳. ضربه در میدان سفید ۴. ضربه توپ سفید )•/\*\•११\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :