نمونه سوال درس حقوق بازرگانی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بازرگانی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بازرگانی، حقوق تجارت رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۱۰۴ -، حسابداری ۱۲۲۳۰۱۶ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری זVו"וץזו(
۱- حقوق خصوصی عمدتاً شامل چه رشته هایی میشود؟ ۱. حقوق مدنی و بازرگانی ۲. حقوق بازرگانی و اداری ۳. حقوق کیفری و اساسی ۴. حقوق کار و اداری ۲- منابع حقوق تجارت به ترتیب کدامند؟ ۱. عرف و عادات تجاری، رویه قضایی، متون قانونی و تصمیمات قضایی ۲. متون قانونی، عرف و عادات تجاری، رویه قضایی و اصول کلی حقوقی ۳. متون قانونی، رویه قضایی، عرف و عادات تجاری و نظریه علمای حقوق رویه قضایی، متون قانونی، عرف و عادات تجاری و اصول کلی حقوقی ۳- چه کسانی برای اولین بار برخی اصول حقوقی حاکم بر تجارت بحری را پی ریزی کردند؟
۱. یونانیها ۲. رومی ها ۳. بیزانسیها ۴. فینیقیها
۴- تاریخ تصویب قانون تجارت فعلی ایران چه زمانی است؟ \rty f \ זו. \ \ "ץ \ \". १ . Y \ ו. "ץ."ץ ۵- برطبق قانون ایران کدام یک از افراد ذیل تاجر محسوب نمی شوند؟ ۱. فردی که شغلی معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. ۲. شخصی که بر حسب اتفاق و گاه گاه اقدام به یک معامله تجارتی می کند. ۳. شخصی که یک سلسله امور و معاملات تجاری را به صورت مخفی انجام دهد. ۴. فردی که شغل اصلی او کارمند است در اوقات آزاد خود در مغازه ای به امور تجارت می پردازد. ۶- کدام یک از اشخاص ذیل، تاجر به حساب نمی آید؟ ۱. پیشه ور به معنای خاصی ۲. دلالی
۳. عاملی ۴. حق العملی کار
γ. γ./γ. γ. γΥ"V
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بازرگانی، حقوق تجارت رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۱۰۴ -، حسابداری ۱۲۲۳۰۱۶ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) זvו"וץזו
۷- دلال در چه صورتی تاجر به شمار می آید؟
۱. در صورتی که معامله مربوط به امور تجارتی باشد.
آن به شرطی که دلالی به صورت شغل معمولی و انتفاعی باشد.
۳. وقتی که طرفین معامله هردو دلالی باشند.
آن نیازمند هیچ شرط و شروطی نیست. ۸- معاملات صورت گرفته به اعتبار شخص یا اشخاصی که آن معامله را انجام میدهند، جزء کدام دسته از معاملات تجارتی
محسوب می شود ؟
۱. معاملات تجارتی شخصی آ ، معاملات تجارتی شرطی ۳. معاملات تجارتی ذاتی ۴ - معاملات تجارتی تبعی
۹- تاجر باید کلیه مراسلات، مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در کدام دفتر به ترتیب تاریخ ثبت نماید؟ ۱. دفتر روزنامه ۲. دفتر دارایی ۳. دفتر کپیه ۴. دفتر کلی
۱۰- برطبق آیین نامه ثبت تجارتی، بازرگانان و شرکتهای تجارتی در چه تاریخی باید اظهار نامه تنظیم و به دفتر ثبت تجارتی
۱. بلافاصله بعد از شروع بکار یا تأسیس ۲. ظرف یکماه از تاریخ شروع بکار یا تأسیس ۳. ظرف ۱۵ روز از تاریخ شروع بکار یا تأسیس ۴. ظرف سه ماه از تاریخ شروع بکار یا تأسیس
۱۱- مدت اعتبار ثبت علائم برای استفاده انحصاری از آن چند سال است؟
۱. ده سال با امکان تقاضای تجدید ثبت هر ده سال یکبار ۰۲ پنج سال با هر چند بار تقاضای تجدید ثبت ۳. پانزده سال بدون تقاضای تجدید ثبت ۲. بیست سال و یکبار تقاضای تجدید ثبت
۱۲- کدام گزینه از خصوصیات مهم شرکتهای تجارتی که موجب تمیز آنها از شرکتهای مدنی است، نمی باشد؟ ۱. شرکتهای تجارتی برخلاف شرکتهای مدنی دارای شخصیت حقوقی هستند. ۲. شرکت باید بصورت یکی از شرکتهای تجارتی قانون تجارت درآید. ۳. مالکیت اموال شرکتهای تجارتی بین شرکا به نحوه اشاعه نیست.
۴. شرکتهای تجارتی در صورت عدم قدرت بر پرداخت دیون خود مشمول ورشکستگی نیستند.
γ. γ./γ. γ. γΥ"V صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بازرگانی، حقوق تجارت
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۱۰۴ -، حسابداری ۱۲۲۳۰۱۶ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) זvו"וץזו
۱۳- کدام شرکت تجاری حتی اگر موضوع فعالیت خود را عملیاتی قرار دهد که تجارتی نباشد، باز هم شرکت بازرگانی محسوب
می شود؟
۱. تعاونی ". سهامی ۳. مختلط ۴. تضامنی ۱۴- برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس حضور چه تعدادی از پذیره نویسان ضروری است؟
۱. تعدادی از پذیره نویسان که تمام سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند.
۲. تعدادی از پذیره نویسان که حداقل دو سوم سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند.
۳. تعدادی از پذیره نویسان که یک سوم سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند.
۴. تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. ۱۵- بطور کلی در کدام یک از شرکتهای تجاری، محدودیت خاصی برای سرمایه از نظر قانونی وجود دارد؟
) ... تضامنی Y. تعاونی .Y . سهامی ۴. مختلط ۱۶- هرگاه سرمایه شرکت سهامی عام ده میلیون ریال باشد، حداقل چه میزانی از آن باید در موقع تأسیس پرداخت گردد؟
۱. سه میلیون و پانصدهزار ریال ۲. چهار میلیون ریال
۳۔ پنج میلیون ریال ۰۴ هفت میلیون ریال ۱۷- بطور کلی در مجامع عمومی شرکت های سهامی عام، دعوت شرکاء چگونه انجام می گیرد؟
۳. از طریق تلفن و پیام آن از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی ۱۸- در شرکتهای سهامی هرگونه تغییر در مقررات اساسنامه شرکت، در صلاحیت چه رکنی می باشد؟
۱. مجمع عمومی مؤسس و خاصی ۲. مجمع عمومی عادی
۳. هیأت مدیره ۴. مجمع عمومی فوق العاده ۱۹- از نظر تشکیلاتی، مهم ترین رکن هر شرکت تجارتی برای اداره شرکت، کدام است؟
۱. مدیرعاملی ۳۔ مجمع عمومی عادی
۳. هیأت مدیره ۴. مجمع عمومی فوق العاده
γ. γ./γ. γ. γΥ"V صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بازرگانی، حقوق تجارت رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۱۰۴ -، حسابداری ۱۲۲۳۰۱۶ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) זvו"וץזו
۲۰- اتخاذ تصمیم در مسایل عادی و جاری شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟
۱. با تصویب اکثریت دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت در دفعه اول و اکثریت عددی شرکاء در جلسه دوم. ۲. با تصویب اکثریت دارندگان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در دفع اول و اکثریت عددی شرکاء در جلسه دوم. ۳. با تصویب اکثریت دارندگان حداقل دو سوم سرمایه شرکت در دفع اول و اکثریت عددی شرکاء در جلسه دوم. ۲. با تصویب اکثریت دارندگان حداقل چهار سوم سرمایه شرکت در دفع اول و اکثریت عددی شرکاء در جلسه دوم. ۲۱- در کدامیک از شرکتهای تجاری است که اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مربوط به تراضی تمام شرکاء تقویم شود؟
۱. تعاونی ۲. تضامنی ۳. با مسئولیت محدود ". سهامی ۲۲- در شرکت مختلط غیر سهامی، مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران شرکت چگونه است؟ ۱. محدود و مشترک است. ۲. به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. ۳. مسئولیتی ندارند. ۴. نامحدود و تضامنی است. ۲۳- تعداد مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود، چند نفر است؟
۱. حداقل ۳ نفر ۲. حداقل ۵ نفر ۳. حداقلی ۷ نفر ۲. حد معینی ندارد و در اختیار شرکاء است. ۲۴- برای تشکیل شرکت تضامنی چه شرایطی لازم است؟ ۱. تنظیم شرکت نامه، امضای آن، پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیرنقدی
۲. تنظیم شرکت نامه و پرداخت نیمی از سرمایه نقدی
۳. تنظیم شرکت نامه و امضای آن و پرداخت ۲۰٪ سرمایه نقدی و ۴۰٪ سرمایه غیرنقدی آن پرداخت بخشی از سرمایه نقدی و تسلیم کامل سرمایه غیرنقدی
۲۵- در شرکت های مختلط سهامی، وظیفه اصلی نظارت در اجرای مقررات مربوط به شرایط تشکیل شرکت و نظارت در حسن اجرای مقررات مربوط به تعهدات مدیران شرکت، بر عهده کیست؟
۱. مجامع عمومی ۲. بازرسان ۳. هیأت نظار ۴. هیأت محاسبات
۲۶- مکان تادیه یا محل پرداخت برات کجاست؟
۱. محل اقامت براتکش ۲. محل اقامت برانگیر ۳. محل اقامت دارنده برات ۴. محل اقامت محال علیه ثانوی
γ.γ./γ.), γγ'γ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :