نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 =انشكاه پیام نیر کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7- - تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی - چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸) مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹،
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اطلاعات زیر در مورد عملیات یک دوره مالی معین شرکت تولیدی شیراز در دست است : ۱،۵۰ نمره مواد مستقیم مصرفی ۳۰۰۰۰۰ریال مواد غیر مستقیم مصرفی ۷۰۰۰۰ ریال دستمزد مستقم ۴۰۰۰۰۰ ریال دستمزد غیر مستقیم ۳۰۰۰۰ ریال وسایر هزینه های غیر مستقیم تولید ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد در طی دوره مالی ۱۰۰ واحد کالا تولید شده است. ۷۵ واحد کالا فروش رفته ۵ واحد کالا از بین رفته و مابقی در انبار موجود می باشد موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره و پایان دوره صفر می باشد و همچنین موجودی کالای ساخته شده اول دوره صفر است . مطلوب است محاسبه بهای اولیه و بهای تبدیل بهای تمام شده محصول طی دوره و همچنین محاسبه هزینه
وزیان وبهای تمام شده در پایان دوره ؟
۲- اطلاعات زیر از دفاتر شرکت سپهر در پایان سال ۱۳۹۰ استخراج گردیده است: ۲،۰۰ نمره خرید مواد ۳۰، ۲۵۵ ریالی دستمزد مستقیم ۱۰۰، ۲۱۰ ریالی سربار ساخت ۵۰۰، ۲۵۲ ریالی هزینه های فروش ۲۰۰، ۱۷۷ ریالی هزینه عمومی و اداری ۶۰۰، ۲۰۳ ریال مالیات بر درآمد ۰۰۰، ۹۰ ریالی
موجودی های ابتدا و پایان دوره به شرح زیر می باشد:
ابتدای دوره پایان دوره Δ.Δ.Υ. • 肾人。V· موجودی مواد \የ.V •• ΥΥ.Δ . • موجودی کالای در جریان ساخت Y.Y.Y".. \ጓል.ም •• موجودی کالای ساخته شده
مطلوبست: محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
\•\•|\•\•\ለየV
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۳- اطلاعات زیر مربوط به پارچه در شرکت ها کوبیان می باشد: ۲،۰۰ نمره ۱. موجودی اول دوره ۴۰۰ متر به بهای هر متر ۱۰/۰۰۰ ریال ۲. خرید پارچه به میزان ۶۰۰متر به بهای هر متر ۱۰/۵۰۰ ریال بطور نسیه ۳. صدور پارجه به خط تولید به میزان ۳۰۰ متر ۴. خرید پارچه به میزان ۱/۳۰۰ متر به بهای هر متر ۱۰/۷۵۰ ریال به طور نسیه ۵.صدور پارجه به خط تولید به میزان ۸۵۰ متر مطلوبست: انجام ثبت های لازم در دفتر روزنامه شرکت با استفاده از روش میانگین موزون متحرک.
۴- کارت بهای تمام شده سفارشهای شرکت محمد در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به شرح زیر است: ۵۰، ۲ نمره شرح سفارشی ۱۰۰ | سفارش | سفارش ۱۰۲ \ , )
ریال ریال ریال مواد مستقیم | ۳۳۰،۰۰۰ || ۶۴۰،۰۰۰ || ۳۸۰،۰۰۰
Y. . . . . . የጫ•,••• W. ... • * دستمزد مستقیم \* ... • * )管め.・・・ R• • • • • سربار جذب شده
تولید سفارش شماره ۱۰۰ از فرودین ماه آغاز شده است. در فروردین ماه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال مواد مستقیم، ۴۰،۰۰۰ ریال دستمزد مستقیم و ۲۰،۰۰۰ ریال سربار صرف سفارش ۱۰۰ شده است. سفارشهای ۱۰۱ و ۱۰۲در اردیبهشت ماه شروع شده اند. سربار بر مبنای بهای دستمزد مستقیم جذب میشود. در پایان اردیبهشت ماه سفارشهای ۱۰۰ و ۱۰۱ تکمیل شده اند و سفارش ۱۰۲ در جریان ساخت است. سفارشی ۱۰۰ با ۵۰٪ سود نسبت به بهای تمام شده به طور نقد به فروش رفت.
مطلوب است: انجام ثبت های دفتر روزنامه در اردیبهشت ماه.
ለየV\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۵- شرکت آلفا از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند. اطلاعات زیر مربوط به دایره دوم در تیرماه ۱۳۹۰ ۳،۰۰ نمره
می باشد:
تعداد بهای انتقالی مواد بهای تبدیل کالای در جریان ساخت اول دوره (۷۰٪) .'ጻለ•|• • • Y - .. \// ו "ו "ו )・め کالای تکمیلی وانتقالی ΥΔ )٪۶۰( کالای در جریان ساخت پایان دوره Υ/ΔΛΥ/••• Υ"/ΛΛΔ/••• Υ"/ΥΔ . [. . • بهای تمام شده طی دوره
مواد در موقعیت ۹۰٪ اضافه 0ی شود. مطلوب است: - تهیه گزارش بهای تمام شده تولید به روشی فایفو .
۶- شرکت تولیدی آرمان یک نوع محصول تولید می کند. بهای استاندارد یک واحد محصول به شرح زیر می باشد: مواد مستقیم ۲ کیلو بهای هر کیلو ۰۰۰، ۶ ریالی به مبلغ ۱۲،۰۰۰ ریالی دستمزد مستقیم ۲ ساعت به بهای هر ساعت ۱۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰،۰۰۰ ریال هزینه های واقعی و سایر اطلاعات تولید برای سال ۱۳۹۰ به شرح زیر می باشد: مواد مستقیم مصرف شده ۱۰۰، ۲ کیلو که هر کیلو ۲۰۰، ۶ ریال خریداری شده است. دستمزد مستقیم ۱۰۰، ۲ ساعت با نرخ هر ساعت ۸۰۰، ۹ ریالی. تولید واقعی ۰۰۰، ۱ واحد مطلوبست: محاسبه انحرافات مواد و دستمزد .
ለየV\•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حسابداری صنعتی، حسابداری صنعتی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۲ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۲۱ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی
(چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۳۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۹
۷- در پایان سال مالی ۱۳۹۰ شرکت بتا هزینه های سربار سال آتی را ۱،۶۸۰،۰۰۰ ریال پیش بینی کرد. مبنای برآورد ۱۵ نمره سربار جذب شده هزینه دستمزد مستقیم است. هزینه دستمزد مستقیم برآورد شده برای سال مزبور مبلغ ۰۰۰، ۴۸۰ ریال است. در پایان سال ۹۰ مبلغ هزینه سربار و دستمزد مستقیم به ترتیب ۰۰۰، ۱،۶۵۶ و ۰۰۰، ۴۷۵ ریال است. مطلوب است: ۱) محاسبه نرخ جذب سربار برای سال ۹۰ ۲) محاسبه اضافه یا کسر جذب سربار.
\•\•|\•\•\ለየV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :