نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 =انشكاه پیام نیر کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7- - تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول حسابداری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی) چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ -، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- جمع ناخالصی حقوق و دستمزد آذرماه شرکت بازرگانی خزر مبلغ ۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال است که مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال ۲۰۰ نمره آن حقوق و دستمزد کارکنان اداری و مابقی حقوق و دستمزد کارکنان فروش است. در صورتیکه حق بیمه سهم کارکنان ۷٪ و مالیات ۱۰٪ و بیمه سهم کارفرما ۲۳٪ باشد، ثبت حقوق و دستمزد
آذرماه در دفتر روزنامه عمومی شرکت خزر و نیز ثبت حق بیمه سهم کارفرما را نشان دهید.
۲- مانده حساب سرمایه شرکا در ابتدای سال ۸۸ در یک شرکت تضامنی به شرح زیر است: ۲،۰۰ نمره سرمایه حامد ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال، سرمایه حمید ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و سرمایه محمد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکا به ترتیب ۳ و ۱ و ۱ است. به موجب شرکتنامه ۱۵٪ سود تضمین شده به مانده اول دوره سرمایه شرکاء تعلق می گیرد و حق الزحمه شرکا به این صورت است که به حامد حق الزحمه ای تخصیص داده نمی شود و حق الزحمه حمید ۳۰۰/۰۰۰ ریال و حق الزحمه محمد ۴۰۰/۰۰۰ ریالی است. در صورتیکه سود ویژه، مبلغ ۸/۱۵۰/۰۰۰ ریال باشد، صورت ریز تقسیم سود و زیان بین شرکا را تهیه کنید و سپس ثبت رویداد مالی تقسیم سود را در دفتر روزنامه نشان دهید.
۳- امین، نیما و مانی شرکای یک شرکت تضامنی بوده و به ترتیب به نسبت ۳ و ۲ و ۱ در سود و زیان سهیم اند. ۱،۰۰ نمره مانده حساب سرمایه شرکا در ۸۸/۷/۲۰ به ترتیب ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ، ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریالی است. در همین تاریخ مانی از شرکت خارج می شود و کلی سهم الشر که خود را به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به امین واگذار می کند و امین از منابع شخصی مبلغ فوق را پرداخت می کند. مطلوبست ثبت رویداد مالی فوق در دفتر روزنامه شرکت.
い・い・ハ・い・いYタめ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳


***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری
۴- مریم و زهرا در ۸۹/۵/۱۵ شرکت تضامنی مریم و شریک را تأسیس نمودند. سهم الشرکه مریم ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال م۲ نمره بود که نقداً پرداخت کرد و سهم الشرکه زهرا شامل داراییهای زیر است که از فروشگاه خود به شرکت آورده
است:
مانده ارزش دفتری در دفاتر فروشگاه ارزش مورد توافق موجودی کالا ۲/۳۰/۰۰۰ ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریالی Y| “... •] . . . \|A* - / . . . ساختمان Л• • / • • • * * * | * * * تا نه |
مطلوبست ثبت رویداد مالی تشکیل شرکت تضامنی مریم و شریک در دفتر روزنامه شرکت
۵- اطلاعات زیر از قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه شرکت سهامی ساحلی استخراج شده است: ۲،۰۰ نمره سهام عادی به ارزش اسمی هر سهم ۳۰۰۰ ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی سود انباشته ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریالی کسر سهام عادی ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریالی
مطلوبست تعیین ارزش دفتری هر سهام عادی.
۶- سرمایه شرکت بهار متشکل از ۴۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی و ۲۰۰۰ سهام ممتاز ۱۰٪ ۱۵۰۰ ریالی است. شرکت بهار ۲۰۰ نمره در سال ۸۷ سودی بین سهامداران تقسیم نکرده است. اگر سود اعلام شده برای سال ۸۸ مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال باشد و سهام ممتاز از نوع جمع شونده (با سود انباشته) و حق مشارکت کامل در کل سود باشد، سود متعلق به سهام ممتاز و عادی را به دست آورید.
い・い・ハ・い・いYタめ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۲
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۳ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۵ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۴۰۱۱ -، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۸ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی
(چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۶۸ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری
۷- مانده حساب جاری شماره ۲۳۴ شرکت نارنجستان نزد بانک ملی در تاریخ ۸۹/۴/۳۱ طبق دفاتر شرکت ۷۹۰/۰۰۰ ریال و طبق صورتحساب ارسالی بانک ۷۱۴/۰۰۰ ریال است. پس از مطابقت صورتحساب ارسالی بانک با دفاتر
۳،۰۰ نمره
شرکت مغایرات زیر مشخص شده است: ۱. بانک مبلغ ۱۰۶/۰۰۰ ریال از یکی از بدهکاران شرکت وصول نموده که شرکت از آن بی اطلاع بوده است. ۲. در تاریخ ۸۹/۴/۳۱ مبلغ ۲۶۰/۰۰۰ ریالی توسط شرکت به حساب جاری واریز شده که در صورتحساب ارسالی بانک منعکسی نمی باشد.
۳. بانک مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال کارمزد از حساب جاری شرکت برداشت کرد. ۴. دو فقره از چکهای صادره شرکت جمعاً به مبلغ ۷۰/۰۰۰ ریالی تا تاریخ ۸۹/۴/۳۱ جهت وصول به بانک ارائه نشده است.
۵. چک صادره به مبلغ ۱۷/۰۰۰ ریال بابت خرید اثاثه اشتباهاً به مبلغ ۷۱/۰۰۰ ریال در دفاتر بانک به ثبت رسیده
است. ۶. چک صادره به مبلغ ۱۹/۰۰۰ ریال که بابت خرید مواد صادر گردیده، توسط حسابدار شرکت اشتباهاً به مبلغ ۹۱/۰۰۰ ریالی ثبت گردیده است. مطلوبست تهیه صورت مغایرت بانکی در تاریخ ۸۹/۴/۳۱ و انجام ثبت های لازم در دفتر روزنامه شرکت نارنجستان.
い・い・ハ・い・いYタめ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :