نمونه سوال درس اصول حسابداری 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۸۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )، اصول حسابداری یا هزینه یابی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۴ -، حسابداری، حسابداری (ارشد)، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی،( مدیریت اجرایی، MBA، (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۴۰۶۶ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ -، مدیریت صنعتی) مهندسی راه آهن - بهره برداری ۱۳۲۰۰۱۹، - ۱۲۱۸۰۶۱
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدامیک جزء مفروضات حسابداری نمی باشد ؟
٠١ واحد پولی ۲. افشاع ۳. تفکیک شخصیت ٠٢ دوره مالی ۲- کدامیک گزینه جزء اصول حسابداری نمی باشد؟
۱. افشا ع آبهای تمام شده تاریخی
۳. تحقق در آمد ٠٢ دوره مالی ۳- کدام گزینه بدهی محسوب می شود ؟
۱. پیش پرداخت آن پیش دریافت ۳: اسناد دریافتنی ۴. بدهکاران
۴- اگر در یک رویداد مالی یکی از داراییها ۳۰۰۰ ریال کاهش ودارایی دیگر ۴۰۰۰ ریال افزایش وسرمایه ۵۰۰۰ ریال افزایشی
یابد آنگاه .............؟ ۱. بدهی ۴۰۰۰ ریال افزایش می یابد ۲. بدهی ۴۰۰۰ ریال کاهش می یابد " بدهی ۳۰۰۰ ریال افزایش می یابد آن بدهی ۳۰۰۰ ریال کاهش می یابد
۱. هزینه تعمیرات آن برداشت ". سرمایه ۴. سایر هزینه ها
۶- اگر سرمایه اول و آخر یک موسسه به ترتیب ۲۰۰۰۰ ریال و ۲۵۰۰۰ ریال و برداشت صاحب موسسه ۲۰۰۰ ریال ودرامدهای موسسه ۵۰۰۰ ریال و سرمایه گذاری مجدد ۱۰۰۰ ریال باشد هزینه های موسسه طی دوره چند ریال است ؟
۱. ۴۰۰۰ ریالی ۲. ۳۰۰۰ ریال ۳. ۲۰۰۰ ریال f ۱۰۰۰ ریالی
۷- کدام حساب به صورت خلاصه سود و زیان بسته نمی شود ؟
۱. فروش ۲. خرید ۳. برگشت از فروش و تخفیفات ۰۴ برداشت نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۸۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )، اصول حسابداری یا هزینه یابی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۴ -، حسابداری، حسابداری (ارشد)، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۴۰۶۶ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱ - ، مهندسی راه آهن - بهره برداری ۱۳۲۰۰۱۹
۸- در بیان روش های ارزشیابی موجودی کالا کدام روش فرضی نبوده و بر اساس داده های واقعی قابل محاسبه می باشد؟ ۱. شناسایی ویژه ۲. فایفو ". لايفو ۲. میانگین موزون ۹- کدامیک از حسابهای زیر جزء دارایی ها می باشد ؟ ۱. پیش دریافت ۲. خرید ۰۳ سرقفلی ۴. برداشت
۱۰- خرید لوازم التحریر جهت مصارف اداری به صورت نقد در بدهکار چه حسابی ثبت می شود؟
۱. موجودی کالا آ موجودی ملزومات ۳. اثاثه اداری ۲. خرید ۱۱- فعالیتهای مالی به چه ترتیبی در دفتر روزنامه ثابت می شوند ؟
۱. اهمیت أ : حجم معامله " وقوع ٢. اولویت ۱۲- در تراز آزمایشی اصلاح نشده و تراز آزمایشی اصلاح شده به ترتیب کدام موجودی منعکس می گردد؟
۱. موجودی اول دوره - موجودی پایان دوره ٠٢ موجودى اول دوره – موجودی اول دوره
. Y. . Y.
موجودی پایان دوره-موجودی اول دوره موجودی پایان دوره - موجودی پایان دوره
۱۳- مبلغ هزینه ها ۶۰۰ ریال و برداشت ۱۰۰ ریال ودرامدها ۱۲۰۰ ریال می باشد در صورتیکه سرمایه اولیه ۵۰۰ ریال و سرمایه
گذاری مجدد ۴۰۰ ریال باشد سرمایه پایان دوره چند ریال است ؟ \\ . . . ; \f... .Y זו .. .W ו. ... "וו ۱۴- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ شرکت شیراز مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی بابت بیمه یک ساله وسایط نقلیه پرداخت نموده است با توجه به
اطلاعات فوق به سوالات ۱۴ تا ۱۶ پاسخ دهید. در تارخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ شرکت شیراز چه حسابی را در دفاتر خود بدهکار می نماید .
۱. بانک ". هزینه بیمه ۳. پیش پرداخت بیمه آ، پیش دریافت بیمه
۱۵- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ موسسه بیمه گر چه حسابی را در دفاتر خود بستانکار می نماید؟
۱. در آمد بیمه ". هزینه بیمه ". پیش دریافت آن بستانکاران
صفحه ۲ از ۷
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۸۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )، اصول حسابداری یا هزینه یابی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۴ -، حسابداری، حسابداری (ارشد)، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۴۰۶۶ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱ - ، مهندسی راه آهن - بهره برداری ۱۳۲۰۰۱۹
۱۶- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ هزینه بیمه در دفاتر شرکت شیراز چند ریال است ؟ γΥΔ . . . . * Y°...... . Y A... ・W WA. . . . . ) ۱۷- شرکت اصفهان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ کالایی به مبلغ ۴۱۰۰۰۰ ریالی را فاکتور ومبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریالی تخفیف داد این کالا به شرط (ن/۶۰ و ۱۵/۲) به شرکت شیراز فروخته شده است در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ مقدار ۲۵ درصد از کالای مذکور به علت عدم تطابق با سفارشی به شرکت اصفهان عودت داده شده است در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ وجه معامله توسط شرکت شیراز پرداخت گردید به سوالات ۱۷ تا ۲۱ پاسخ دهید . در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ در دفتر شرکت شیراز خرید کالا به چه مبلغی ثبت می شود ؟
Y१• • • • • * זף"ן ... .W *..... .Y Y \ . . . . . )
۱۸- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ در دفاتر شرکت اصفهان چه حسابی بدهکار می گردد؟
۱. برگشت از فروش و تخفیفات ۲. برگشت از خرید و تخفیفات *. حسابهای پرداختنی f حسابهای دریافتنی
۱۹- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ در دفاتر شرکت شیراز کدام حساب بدهکار می شود؟
۱. حسابهای پرداختنی آن حسابهای دریافتنی ۳. برگشت از فروش و تخفیفات آن برگشت از خرید و تخفیفات
۲۰- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ چند ریال توسط شرکت شیراز به شرکت اصفهان پرداخت می گردد؟
* . . . . . . ; የጳየ ....V Y“. V.N.. . Y Y" . . . . . . )
۲۱- در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ کدام حساب در دفاتر شرکت شیراز بدهکار می گردد ؟
۱. بانک ャ。 حسابهای پرداختنی ۳. برگشت از فروش و تخفیفات آن برگشت از خرید و تخفیفات
صفحه ۳ از ۷
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم***
. . .
藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۸۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۱(جهانگردی )، اصول حسابداری یا هزینه یابی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت جهانگردی ۱۲۱۴۰۰۲ - ، مدیریت دولتی ۱۲۱۴۰۰۴ -، حسابداری، حسابداری (ارشد)، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۱۷ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۴۰۶۶ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۱۴۰۹۲ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۱ - ، مهندسی راه آهن - بهره برداری ۱۳۲۰۰۱۹
۲۲- کدامیک از حسابهای ذیل مانده آن به سال بعد منتقل می گردد؟
۱. برداشت ャ。 خرید ۳. سرمایه گذاری مجدد آ، پیش دریافت
۲۳- کدامیک از گزینه های ذیل جزء صورتهای مالی اساسی نمی باشد؟ ۱. ترازنامه ۲. کاربرگ ۳ صورت حساب سرمایه صورت حساب سود و زیان
۲۴- کدام حساب جزء داراییهای نامشهود می باشد ؟
۱. ملزومات آن سرمایه گذاری مجدد " : حق اختراع آن حسابهای دریافتنی
۲۵- کدام گزینه در ارتباط با استفاده از اطلاعات حسابداری با بقیه متفاوت می باشد؟
۱. سهامداران Y. بستانکاران .Y . مدیران f حسابرسان
سوالات تشریحی
۱- اطلاعات زیر در ارتباط با عملیات خرید و فروش شرکت بازرگانی مرودشت مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۰ در دست ، ۱ نمره است مطلوب است به سئوالات ۱ تا ۳ پاسخ دهید. - موجودی کالای اول دوره شرکت ۱۰۰۰ واحد هر واحد ۱۵۰ ریالی - خرید در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۰ به صورت نقد ۲۰۰۰ واحد هر واحد ۱۶۰ ریالی - فروش کالا در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۵ به صورت نسیه ۱۵۰۰ واحد هر واحد ۲۰۰ ریالی - خرید کالا در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۶ به صورت نسیه ۲۰۰۰ واحد جمعا ۳۵۰۰۰۰ - فروش کالا در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ به صورت نقد ۲۵۰۰ واحد جمعا ۵۵۰۰۰۰ - پرداخت هزینه های حقوق در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ به صورت نقد ۱۵۰۰۰۰ ۱- با توجه به اطلاعات فوق مطلوب است ثبت عملیات در دفتر روزنامه .
صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :