نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کاردانی و کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۴ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۶ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۷ W— « عصر سخن آرایان بزرگ » مربوط به کدامیک از چهار دورہ عصر رانسانس فرانسه دهی شود؟
۱. دوره پیدایش ۲. دوره ملی ٠٢ دوره ايتاليايی ٠٢ دوره مونتنی ۲- بزرگترین سیمای آخرین دوره رنسانس کیست؟
۱. ولتر ۲. دولافونتن ۳. بالزاک ٠٢ مونتنی
۳- کدام کشور از نظر فعالیت فکری و هنری در سده هفدهم، مرکز فرهنگی جهان شناخته می شود؟
۱. فرانسه ۲. اسپانیا ۳. آلمان .Y . امریکا ۴- «ژان باتیست پوکلن» نام حقیقی کدام نویسنده فرانسوی است؟
۱. روسو ۲. ولتر ۳. مادام دواستالی ۴۔ مولیر ۵- کتاب «خسیسی» و « مردم گریز » از کدام نویسنده است؟
۱. پیر کورنی ۲. آلدوس هاکسلی ۳. مولیر ٠٢ ژان پل سارتر ۶- فابل های « ملخ و مور » و « پینه دوز و سرمایه دار » از کدام نویسنده است؟
۱. شیلر آ رمبو ۳. رابله ۴. لافونتن
۷- ادبیات عصر روشنگری فرانسه، بر خلاف آثار ادبی سده هفدهم، بیشتر به کدامیک از موارد زیر نظر بیشتری
داشت؟
۱. شیوه پرداخت ۲. محتوی ۳. قالب ۴. شکلی ۸- کدام اثر از « ولتر » است؟
۱. کاندید یا خوشبینی ۲. دلفین
۳. داستان های خنده آور ۴. ماهیگیر ایسلندی ۹- کتاب «امیل » که یک داستان تعلیمی است از کدام نویسنده می باشد؟
۱. هانری آلبر ۰۲ ژان ژاک روسو ۳. گوگولی ۴. مادام دواستال ۱۰- بزرگترین رمان «ویکتور هوگو » کدام است؟
۱. سه شهر ۲. سرخ و سیاه ۳. دادگستری ۴. بینوایان
۱۱- کتاب های « سه تفنگدار » و « بیست سال بعد » از کدام نویسنده فرانسوی است؟
۱. مارتین لوتر ٠٢ روسو ۰۳ الکساندر دوما ۰۴ پوشکین
\/ףו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۴ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۶ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۷ ۱۲- منظور از « نماد گرایی یا رمزگرایی » کدام است؟
۱. ناتورالیسم ۲. سوررئالیسم ۰۳ سمبولیسم ۲. رئالیسم ۱۳- کتاب «بابا گوریو » و « ارژنی گرانده » از کدام نویسنده فرانسوی است؟
۱ . بالزاک ۲.لافونتن ۳. ارنست رنان ۲. وینسنت میلی ۱۴- کدام رمان از «ستندال » است که وی در آن به توصیف نبرد واترلو نیز می پردازد؟
۱. آهن داغ ۲. صومعه پارم ۳. زندانی قفقاز ۴. مارشال آنکر ۱۵- کدام نویسنده را در فرانسه بنیانگذار و پیشوای ناتورالیسم می دانند؟
۱. امیل زولا ۲. گوته ۳. آلفونس دوده ۲- پروسسپر مريمه ۱۶- پیشوای بزرگ نمایشنامه های نمادگرا چه کسی است؟ از آثار وی می توان به «زندگی و گلها» و «پرنده آبی »
اشاره نمود.
۱. دولایل آدام ٠٢ رومن رولان ۳. موریس مترلینگ ۰۴ فرانسوا کوپه ۱۷- رمان بزرگ «در جستجوی زمان از دست رفته » که رمانی دوره ای و پانزده جلدی است، از کدام نویسنده
فرانسوی است؟
۱. آلفرد دوموسه ۲. استفان مالارمه ۳. کنراد ایکن ۴. مارسل پروست ۱۸- نویسنده ای که در ۱۹۷۵ برنده جایزه نوبل در ادبیات شد و از آثار وی می توان « طاعون» و «بیگانه» را نام
برد کیست؟
۱. امیل زولا ۲. آلبر کامو ۳. گولد فلچر ٠٢ پل ورلن ۱۹- تنها رویداد مهم تاریخی آلمان در سده هفدهم کدام است؟
۱. جنگ سی ساله ۲. اصلاحات سیاسی و فرهنگی
". رنسانس ۴ ، اوج ادبی ۲۰- کسی که قوی ترین تاثیر ادبی را بر نهضت «طوفان و طغیان » و بر ادبیات رمانتیک آلمانی گذاشت کیست؟
۱. کالون ۲. کافکا ۳. شلینگ ۴. هردر
\/ףו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵***
. . . 藥 دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۴ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۶ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۷
برگرداند؟
) ... ویلند Y. گوته .Y . شيلر ۴ ، لسینگ
۲۱- نویسنده آلمانی است که نخستین رمان مهم روان شناختی آلمان را نوشت وی ۲۲ نماسنامه شکسپیر را به آلمانی
۲۲- کدام اثر مربوط به « گوته » آلمانی است. این اثر رمانی پر احساسی است که به تقلید از هلوئیز جدید روسو نگارش یافته است؟
۱. روح گناهکار ۲. اعترافات
۲. رنجهای ورتر جوان ۰۴ فون مرمرین
YY– » فاوست » بزرگترین اثر این نویسنده است. این اثر بزرگترین نوشته ادبی پس از مرگ شکسپیر و دانته می باشد . نام خالق اثر چیست؟
۱. پروست ۲. گوته ۳. دیکينسن ۴. گریفیوس ۲۴- کدام نمایشنامه ها از « شیلر» آلمانی است؟
۱. قزاق ها ، فلسفه تاریخ ۲. سرود مردگان ، سرود سرنوشت
۳. وسوسه سن آنتوان ، سقوط ۰۲ والنشتاین، عشق و دسیسه ۲۵- داستان های «مسخ » ، قضاوت و پزشک دهکده از کیست؟
۱. فرانتس کافکا ". ارنست ويشرت ۳. هرمان اشتر ۴. هانس گریم
۲۶- کدام نویسنده روسی مشهور به « بایرون روسیه » بود. مشهورترین اثرش رمان منظوم « یوگنی اونگین » است . از آثار دیگرش «فواره باغچه سرای » و «بئریس گودونوف » می باشد؟ ۱. یوشکین ۲. چخوف ۳. داستایوسکی ۴. گوگولی ۲۷- نمایشنامه کمدی «بازرسی» را که بزرگترین اثر نمایشی در زبان روسی می دانند، اثر کیست؟ از آثار دیگر این نویسنده «شامگاهان » و «آرابسک» را میتوان نام برد؟
۱. سومارا کوف ۲. تورگنیف
۳. گوگولی ٠٢ تولستوى
۲۸- رمان « جنگ و صلح » ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۹ که حماسه ملی روسیه است و اوایل سده نوزدهم زندگی روسی ها را به
۱. در ژاوین ۲. تولستوی ۳. چخوف ۴. گورکی
\/ףו "ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵
***
. . .
: کاردانی و کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات جهان، تاریخ ادبیات جهان رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۴ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۶ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۷ ۲۹- نویسنده ای روسی که به کشف دنیای تازه ای در عالم مردم فرودست و مطرود شدگان اجتماعی دست یافت. وی ۷
سال در جزیره کاپرای ایتالیا تبعیدی سیاسی بود. از ماندنی ترین رمان هایشی لا فوماگوردیف » و «مادر» را می
توان نام برد؟
۱. لامانوسوف ۲. چخوف ۳۔ تردیاکوفسکی ۴. گورکی ۳۰- قانون معروف به « مالیات تمبر» توسط کدام دولت مقروضی پس از پایان جنگ های هفتاد ساله به کار گرفته شد؟
۱. انگلستان ۲. هند ۳. فرانسه ۰۴ ژاپن r's— . . : اما نکا ه از نه سسندگان، با نفه ذ سیاست دهد . « بدر د است، اما دکا» خه انده شه د
داسومین ردیسنی جمهور آمریدا و از دوب رن با دعود دسی بود . وی « پدر دمو دراسی آمری حو می سو
نام این شخصی کیست؟
۱. آبراهام لینکن ۲. جیمز مادیسون ۳. تامس جفرسن ۴. جرج واشنگتن ۳۲- کدام اثر از «مارک تواین » می باشد؟
۱. کمدی الهی ۲. عصر عقلی
۳. ساده دلی ۴. ماجراهای هالکبری فین ۳۳- کدام اثر از « جک لندن » امریکایی است؟
۱. پرسش دشوار ۰۲ آوای وحش ۳. چرخ سوزان ۴. فرزندان و دلدادگان ۳۴- نخستین رمان این نویسنده امریکایی «فنجان زرین « (۱۹۲۹) است از دیگر آثارش » خوشه های خشم» و «
مروارید» را می توان نام برد؟
۱. جان اشتاین بک ۲. ویلیام فاکنر ۳. ویرجینیا وولف آ، ویلکینز فریمن ۳۵- بزرگترین شاعر انگلیسی در عصر میانه بود که وی را «پدر شعر انگلیسی » نامیده اند . شاهکارش «قصه های
کنتربری » است؟
۱. جفری چاسر ۲. ازرا پاوند ۳. تامس الیوت ۴. بالزاک ۳۶- کدام اثر از « ویلیام شکسپیر» انگلیسی میباشد؟
۱. متن مجاز ۲. آداب پارسایان ۳۔ رومئو وژولیت ۴. داستان زمستان ۳۷- « سفر نامه گالیور » را معمولاً کتاب سرگرم کننده ای برای کودکان می دانند، اما این اثر یک طنز گزنده سیاسی و
اجتماعی و ارزش های عصر خویش است. این اثر از کدام نویسنده و شاعر انگلیسی است؟
ا. ويتمن آ. سويفت ۰۳ مترلینگ ۴۔ پوپ
\/R ו"ו. ו. \ | \ . نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :