نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات ایران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات ایران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
صفحه ۱ از ۴
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران، تاریخ ادبیات ایران
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۳ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۱
۱- کدام یک از شاهان غزنوی در شاعرپروری با سلطان سنجر رقابت می کرد؟
۱. سلطان ابراهیم ۲. بهرامشاه ۳. سلطان مسعود ۲. سلطان محمود
۲- کدام عبارت در باره ی ویژگی شعر منوچهری نادرست است؟ ۱. گرایش به طبیعت ۲. مدح و ستایشگری ۳. شادمانی و طرب ۴. تصویر سازی فلسفی و عقلی ۳- کدام گزینه ویژگی عمده ی تاریخ سیستان است؟ ۱. طولانی بودن جمله ها ۰۲یکدست بودن انشای کتاب
۳. نارسا بودن عبارات ۴. کوتاهی جمله ها
f— کدام گزینه از آثار منظوم ناصر خسرو است ؟
۱. گشایش و رهایش خوان و اخوان
*
۳. روشنایی نامه زادالمسافرين ۵- نظامی در سرودن کدام مثنوی به حدیقه ی سنایی نظر داشته است؟ ۱. مخزن الاسرار ۰۲ هفت پیکر ۳. اقبالنامه ۲. خسرو و شیرین
۶- نثر کتابهای مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری و مرزبان نامه وراوینی به ترتیب به چه شیوه ای است؟
۱. ساده- مسجع ۲. مسجع - مصنوع " : مسجع – مرسل " . مزين – مصنوع ۷- موضوع نزهه العشاق عین القضات همدانی چیست؟ ۱. شکوائیه ۲. شیوه ی سلوک ۳۔ عشق ورزی " . مجموعه اشعار
۸- کدام گزینه در باره کتاب معارف اسلطان ولد درست است؟ ۱. کهن ترین مأخذ در باره زندگی مولاناست. ۲ ، دائرہ المعارفی در بارہ علوم متداول زمان مؤلف است. ۳. مجموعه ای از سخنان سلطان ولد در باره فلسفه است.
۲. بسیاری از مفاهیم عرفانی آن در مثنوی مولانا استفاده شده است.
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران، تاریخ ادبیات ایران رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۳ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۱ ۹- کدام گزینه در باره مختار نامه ی عطار درست است؟
۱. گزیده ای از رباعیات عطار است. ۰۲زندگی نامه عرفانی بزرگان صوفیه است.
۳. مثنوی عرفانی به شیوه داستان است. ۲. در بیان عقاید عرفانی عطار است. ۱۰- کدام کتابها به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است؟
۱. پریشان - مناجات نامه ۲. لباب الالباب - روضه خلد
۳. بهارستان - نگارستان ۴. روضه خلد- بهارستان ۱۱- کتاب مرآت المحققین شبستری در باره ی چه موضوعی است؟
۱. احوال پنج تن از مشایخ تصوف ۲. معرفت نفس و خداشناسی
۳. مجموعه ای از اشعار عرفانی ۴. سفرهای طولانی شبستری ۱۲- کتاب مقصد الاقصی " اثر کیست؟
۱. عزیزالدین نسفی آ ، محقق ترمذی
۳. قطب الدین شیرازی ۴. رشید الدین فضل الله ۱۳- در عهد کدام یک از شاهان تیموری بهترین کتابهای تاریخی تالیف شده است؟
۱. حسین بایقرا آ ، تیمور ۳. شاهرخ .Y . بایسنقر ۱۴- شیواترین مثنوی خواجوی کرمانی در مقابل خسرو و شیرین نظامی ، چه نام دارد؟
۱. گلی و نوروز ۲. همای و همایون ۳. کمالنامه ۴. سام نامه
۱۵- حافظ کدام شاعر را پادشاه ملک سخن " نامیده است؟ ۰۱ جلال الدین رومی ٢ ، کمال الدین اسماعیل ۳. سنایی ۴۔ سلمان ساوجی ۱۶- موضوع مجالسی النفایس امیرعلیشیر نوایی چیست؟ ۱. شرح احوال عارفان ۲ ، دائرہ المعارف فارسی
۳. شرح احوال شاعران ترکی زبان تصوف و عرفان
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران، تاریخ ادبیات ایران رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۳ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۱ ۱۷- کدام گزینه در باره شعر دوره ی صفوی درست است؟
۱. استعاره و تشبیه به ندرت کاربرد دارد.
ャ آرایه تشخیصی بسیار رواج دارد.
۳. از لغات و ترکیبات زبان کهن در بیشتر موارد استفاده شده است.
۴. در شعر این دوره لفظ بر معنی غلبه دارد. ۱۸- کدام اثر فیضی فیاضی تفسیری بی نقطه بر قرآن مجید است؟
۱. موارد الکلم ۲. لطیفه غیبی
۳. مرکز ادوار ۴. سواطع الالهام ۱۹- سبک هندی در آثار کدام شاعر به اوج خود رسیده است؟
۱. بیدل عظیم آبادی ۰۲ وحشی بافقی
۳. بابا فغانی ۰۴عرفی شیرازی ۲۰- کتابهای تفسیر صافی و مجالسی المؤمنین به ترتیب اثر کیست؟
۱. حزین لاهیجی - نورالله شوشتری ۲. محمد باقر مجلسی - فیض کاشانی
۳. فیض کاشانی - نورالله شوشتری آ، وحید قزوینی- محمد باقر مجلسی ۲۱- نخستین فرهنگی که در هند تدوین شد، کدام است؟
۱. فرهنگ قواسی ۲. اداه الفضلا
۳. فرهنگ جهانگیری ۴۔ لغت فرس ۲۲- نهضت بازگشت ادبی به سبک قدیم در کدام عهد پدید آمد؟
۱. صفوی ۲. قاجاریه ٢- پهلوى ۴. زندیه ۲۳- کدام اثر از نظر نوع نثر ممکن است مغلق ترین کتاب فارسی باشد؟
۱. عالم آرای عباسی ۲. دره نادره
.Y . تاریخ جهانگشا f تاریخ وصاف ۲۴- اولین کتابی که به حروف عربی در ایران چاپ شد، کدام است؟
۱. دیوان حافظ ۲. قرآن ۳. زادالمعاد ۴. رساله ی فتحنامه
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کاردانی و کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران، تاریخ ادبیات ایران رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری (کاردانی ) ۱۲۱۳۱۱۳ - ، کتابداری ۱۲۱۳۱۱۵ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۷۱ ۲۵- کدام اثر را سهراب سپهری در قالب شعر سنتی سروده است؟
۱. زندگی خواب ها ۲. شرق اندوه ۳. آرامگاه عشق ۴. آواز آفتاب ۲۶- موضوع کتاب "خیرات حسان " اعتماد السلطنه چیست؟
۱. شرح احوال دانشمندان قاجار ۲. سفرنامه ی حج
۳. شرح احوال بزرگان " . شرح احوال زنان مشهور اسلام ۲۷- فتحعلی خان صبا، گلشن صبا را به تقلید از کدام اثر سروده است؟
۱. شاهنامه ی فردوسی ۲. بوستان سعدی
۳. خسرو و شیرین نظامی ۰۴ هفت پیکر نظامی ۲۸- کدام گزینه در باره شعر نوگرا درست است؟
۱. در شعر نوگرا ابهام در اثر به هم خوردن اجزای کلام پدید می آید.
۲. با کوتاه و بلندی مصراعها وزن عروضی رعایت نمی شود.
۰۳زبان شعر نوگرا استوار و فخیم است.
آ، اوزان شعر نوگرا همان وزن شعر عروضی است. ۲۹- عشقی در سرودن اشعارش از چه نظر مبتکر بود؟
۱. کاربرد قافیه های درونی ۲. انتخاب وزن و قالب شعر
۳. استفاده از صور خیال آ، ادای مضامین نو در قالب های کهن شعر
۳۰- کدام شخصیت در مقالاتش خود را بنیان گذار نثر طنز و انتقادی معرفی کرده است؟ ۱. جمال زاده ۲. جلال آل احمد
రలు Y ۴. اقبال آشتیانی
صفحه ۴ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΔ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :